Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь
у VIII Міжнародній науково-практичній конференції Інтегровані енергоефективні технології
в архітектурі та будівництві
“ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ – 2018”

Запрошення ЕІ-2018_1
Запрошення ЕІ-2018_2
Invitation ЕІ-2018_1
Invitation ЕІ-2018_2

НАУКОВА ПРОГРАМА

Тематика засідань:

– Енергоефективна архітектура та містобудування, сучасні енергоефективні конструктивні рішення та матеріали. Математичне та комп’ютерне моделювання в дослідженні об’єктів, процесів та систем енергозбереження.

– Розвиток законодавчої бази в галузі енерго-ефективності. Енергоменеджмент та економіка енерго-ресурсозбереження. Сучасні освітні та інформаційні проекти присвячені енергоефективності.

– Енергоресурсозбереження. Енергоефективні системи та технології енергогенерації, транспортування і споживання енергії. Комп’ютерні технології проектування та розрахунку систем теплогазопостачання.

– Технології нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в енергоощадній архітектурі та будівництві.

 Інтеграція проблем енергоефективності в архітектурі та будівництва: ідеологія та концепції розвитку; інтегроване використання енергоощадних архітектурних, конструктивних та інженерно-технологічних рішень.

ЕКСПОЗИЦІЙНА ПРОГРАМА

Під час проведення Конференції учасникам буде надана можливість презентації науково-технічних розробок з енергоощадної архітектури, енергозберігаючих технологій, науково-методичних розробок тощо.

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

В перервах між засіданнями конференції усім охочим учасникам пропонується оглянути демонстраційні моделі та зразки Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА (а. 506-510, 5-й поверх, центральний навчальний корпус).

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ

Учасники, які вчасно завантажать статтю на сайт конференції та сплатять організаційний внесок отримають примірник спецвипуску фахового науково-технічного збірника «Енергоефективність в будівництві та архітектурі».

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, Англійська, Польська

 Для отримання детальної інформації
та реєстрації у якості учасника
перейдіть за посиланням на сайт конференції:
www.ei-conf.com

До зустрічі на Конференції!

З повагою, Оргкомітет

Dear colleagues!

Invites you to participate
in 8th international scientific-practical conference
integrated energy-efficient technologies
in architecture and construction

“ENERGY INTEGRATION – 2018”

SCIENTIFIC program

The topic of meetings:

Energy efficiency of architecture and urban planning, the modern energy efficiency of constructive solving and materials. Mathematics and computer modeling in the investigation of objects, processes and systems of energy saving.

Development of legislative basis in a branch of energy efficiency. Energy management and economy of energy resources saving. Modern educational and informational projects focused on energy efficiency.

Energy resource saving. Energy efficiency systems and technologies of power generation, transportation and consumption of energy. Computer technologies of designing and calculation of heating and gas supply systems.

Technologies of unconventional and renewable energy resources in

 energy saving of architecture and building.

Integration of energy efficiency problems in architecture and building: ideology and conceptions of the development; integrated use of energy saving architectural, constructive, engineering and technological solutions.

expositional PROGRAM

Participants will be given the opportunity to present their scientific-technical developments with energy saving architecture, energy saving technologies, scientific methodological designs and etc. during the conference

CULTURAL PROGRAM

In the intervals between the meetings of the conference, all interested 

participants are invited to examine the demonstration models and samples of the Scientific and Educational Center for designing and research of buildings with close to zero energy consumption of the KNUBA (a. 506-510, 5th floor, central educational building).

PUBLICATION OF THE ARTICLE

Participants who download the article in time for the conference site and pay the organization fee will receive a copy of the special issue of the professional scientific and technical collection “Energy efficiency in construction and architec

ture”.

Conference languages:
Ukrainian, English, Polish, Russian

For more information

and your registration as participant

go to the conference website by link:

www.ei-conf.com

See you at the Сonference! 

Yours sincerely, Organizational committe

03037, Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський просп., 31.
03037, Ukraine, Kyiv, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyi av., 31 

тел. / ph.+38 068-981-70-57+38 063-608-19-25

e-mail: info@ei-conf.com