Проект програми впровадження СЕМ КНУБА

ЛОКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КНУБА
На підставі наказу No 43 від 28.01.20, п. 5.13

Екологічний менеджмент — ініціативна й результативна діяльність економічних суб’єктів,
спрямована на досягнення їхніх власних екологічних цілей, проектів та програм, розроблених на основі
принципів екоефективності й екосправедливості. Екологічний менеджмент можна трактувати як
екологічно безпечне управління виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення між
екологічними та економічними показниками.
ISO 14001 установлює вимоги до системи екологічного управління, що їх організація може
використовувати для підвищення своєї екологічної дієвості. Призначення цього стандарту – надати
організаціям загальну схему діяльності задля охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в
рівноважному поєднанні із соціально-економічними потребами.
Сфера застосування системи екологічного управління є уточненням фізичних та організаційних
кордонів, у яких застосовуються системи екологічного управління, особливо якщо організація є
частиною більш великої організації або здійснює різні види діяльності.
Екологічна політика – це сукупність принципів, викладених у зобов’язаннях, у яких найвище
керівництво висловлює наміри організації щодо підтримування та підвищування екологічної дієвості.
Отже, екологічна політика описує в загальному вигляді основні цілі та напрямки діяльності організації
в галузі охорони довкілля.
Екологічний ризик – оцінка на всіх рівнях – від локального до глобального – ймовірності настання
негативних змін в НС, визваний антропогенним або іншим впливом.
Організаціям, які впроваджують ISO 14001:2015, крім екологічних аспектів, необхідно визначити
ризики й можливості для системи екологічного управління, а також вирішити, щодо яких з них варто
вживати заходів.
Ризик – вплив невизначеності.
Примітка 1. Вплив – це відхил, позитивний або негативний, від очікуваного.
Примітка 2. Невизначеність – це стан нестачі навіть часткової інформації стосовно розуміння чи
знання події, її наслідку чи ймовірності.
Примітка 3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та можливі наслідки їх
поєднання.
Примітка 4. Ризик часто подають з погляду поєднання наслідків події і ймовірністю її виникнення
Ризики та можливості Потенційні несприятливі наслідки (загрози) та потенційні сприятливі наслідки
(можливості).
Екологічні аспекти можуть спричинити виникнення ризиків і можливостей, пов’язаних з
несприятливими впливами на довкілля, сприятливими впливами на довкілля та іншими наслідками
для організації. Ризики та можливості, пов’язані з екологічними аспектами, можна визначити під час
оцінювання суттєвості чи окремо.
Незважаючи на те, що частина ризиків і можливостей системи екологічного управління, як правило,
пов’язана з екологічними аспектами, це не одне й те саме. Впливи екологічних аспектів на довкілля,
зазначені при ідентифікації аспекту, або інші можливі події, ситуації, так чи інакше пов’язані з
екологічним аспектом, можуть бути сферою ризику або можливості для організації.

Екологічний аспект – елементи діяльності продукції і послуг організації, які можуть взаємодіяти з
навколишнім середовищем.
Визначаючи свої екологічні аспекти, організація може розглянути:
a) викиди в атмосферне повітря;
б) скиди у водні об’єкти;
в) забруднення земельних ділянок;
г) використання сировини та природних ресурсів;
д) споживання енергії;
е) виділення енергії (наприклад, тепло, радіоактивне випромінення, вібрація (шум), світло);
є) утворення відходів і/або побічних продуктів;
ж) використання простору.
Визначення екологічних цілей

Згідно з п. 6.2.1 стандарту організація повинна встановити екологічні цілі для відповідних під-
розділів і рівнів з урахуванням своїх суттєвих екологічних аспектів і відповідних обов’язкових

для дотримання відповідності вимог, а також ризиків і можливостей.
Екологічна ціль (п. 3.2.6) Ціль, установлена організацією відповідно до своєї
екологічної політики.
Ціль (п. 3.2.5) Результат, який має бути досягнено.
Потрібно, щоб екологічні цілі:
a) були узгоджені з екологічною політикою;
б) були вимірними (якщо це можливо);
в) були охоплені моніторингом;
г) були доведені до відома;
д) були актуалізовані.
НС –навколишнє середовище
СЕМ – система екологічного менеджменту
ЗС – зацікавлена сторона