Навчально-методична рада КНУБА

Навчально-методична рада університету є постійно діючим органом Київського національного університету будівництва і архітектури (далі –університету), що здійснює розроблення рекомендацій щодо організації та координації навчально-методичної роботи факультетів з метою підвищення якості підготовки студентів та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання навчально-методичної ради:

 • вирішення концептуальних проблем, що виникають в сфері надання освітніх послуг Університетом;
 • підвищення якості професійної освіти, фундаменталізація бакалаврської освіти, узгодження навчальних планів;
 • розробка рекомендацій щодо організації навчального процесу кафедрами університету;
 • планування та координація навчально-методичної роботи в університеті;
 • визначення механізмів впровадження в навчальний процес прогресивних форм його організації, методичного та технічного забезпечення нових технологій навчання.

Для досягнення означених завдань навчально-методична рада:

 • аналізує сучасні тенденції в освітній сфері та запроваджує їх у навчальну діяльність Університету;
 • визначає основні напрямки навчально-методичної роботи в університеті;
 • розглядає та затверджує плани видання навчально-методичної літератури підрозділами університету;
 • аналізує та поширює досвід факультетів університету, ВНЗ України та інших країн з організації навчального процесу ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою, організації методичної роботи, впровадження прогресивних, у тому числі інноваційних технологій, активних форм і методів навчання, організації практик та дипломного проектування;
 • аналізує та узагальнює досвід організації самостійної роботи студентів (CРC), її інформаційно-методичного забезпечення, розробляє пропозиції і рекомендації щодо удосконалення організації та методики СРС;
 • аналізує результати контролю якості підготовки студентів, впровадження рейтингової системи оцінки навчальної діяльності студентів, якості курсового проектування та дипломних проектів (робіт) різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • аналізує та рекомендує до впровадження нові ефективні технології навчання, сучасні форми і методи організації навчального процесу;
 • аналізує, вдосконалює та затверджує методику розрахунку навантаження професорсько-викладацького складу, розробляє рекомендації щодо максимального й мінімального обсягу навчального навантаження;
 • розглядає питання та готує рекомендації Вченій раді університету щодо отримання викладачами вченого звання професора або доцента, як виняток;
 • аналізує науково-педагогічний потенціал кафедр та показники якості відбору студентів до магістратури;
 • розглядає пропозиції факультетів щодо відкриття нових освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій) і готує рекомендації Вченій раді щодо їх затвердження;
 • розглядає стан ліцензійно-акредитаційної роботи в університеті, організаційно-методичні заходи щодо підготовки та проведення акредитації спеціальностей і університету в цілому, готує рекомендації Вченій раді щодо затвердження матеріалів акредитаційного самоаналізу;
 • організує та проводить науково-методичні семінари, конференції, наради з питань вищої освіти;
 • аналізує пропозиції та готує висновки щодо створення, зміни назв й оцінки діяльності структурних підрозділів університету, пов’язаних з навчальною діяльністю;
 • бере участь у розробці та внесенні пропозицій до нормативних документів, що регламентують освітню діяльність університету.

Склад навчально-методичної ради затверджується наказом ректора університету.

Керує навчально-методичною радою голова – проректор університету з навчально-методичної роботи.

До складу навчально-методичної ради також входять:

 • заступник голови ради;
 • начальник навчально-методичного відділу – секретар ради;
 • заступники деканів факультетів;
 • начальних відділу ліцензування, акредитації, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • начальник навчального відділу;
 • начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців;
 • завідувач відділу докторантури і аспірантури;
 • гаранти освітніх програм;
 • голови науково-методичних комісій спеціальностей;
 • інші запрошені фахівці з професорсько-викладацького складу університету.

Голова навчально-методичної ради:

 • керує плануванням роботи ради;
 • веде засідання ради;
 • аналізує діяльність гарантів освітніх програм, науково-методичних комісій спеціальностей;
 • дає доручення членам навчально-методичної ради через свого заступника і секретаря ради;
 • доповідає про діяльність ради на вченій раді університету.

Заступник голови навчально-методичної ради:

 • заміщає голову ради у разі його відсутності;
 • за дорученням голови готує проведення засідань ради та її президії;
 • за дорученням голови ради контролює роботу;
 • бере участь у розробленні проектів планів роботи ради;
 • організує вивчення та аналіз методичної роботи кафедр, узагальнює результати і доповідає на засіданні ради.

Секретар навчально-методичної ради:

 • разом з головою та його заступником планує й організує роботу навчально-методичної ради;
 • готує інформацію з питань діяльності ради;
 • веде протоколи засідань ради;
 • готує проекти рішень ради.