НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Начальник відділу
Скляров Ігор Олександрович
– кандидат технічних наук, доцент
кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій.

Навчально-методичний відділ створено з метою організаційно-методичного забезпечення та вдосконалення навчального процессу в університеті.

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом КНУБА, який підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання та функції відділу

  1. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес прогресивних технологій навчання, активних форм і методів проведення навчального процесу.
  2. Вивчення стану та розробка заходів щодо навчально-методичного забезпечення навчального процессу, а саме:

контроль за наявністю та своєчасним оновленням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм спеціальностей;

– контроль за станом розробки навчальних та робочих навчальних програм дисциплін;

– контроль за станом розробки програм навчальних, виробничих та інших видів практик;

– аналіз забезпечення навчально-методичною літературою навчальних дисциплін: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки з начальних дисциплін, державних екзаменів, щодо виконання дипломних робіт, завдання та плани практичних, семінарських, лабораторних робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін.

  1. Планування та організація роботи навчально-методичної ради університету, координація роботи навчально-методичних рад факультетів та методичних комісій спеціальностей з питань підвищення якості професійної підготовки фахівців.
  2. Адаптація та впровадження в навчальний процес нормативної документації з питань підвищення ефективності навчально-методичної роботи університету та підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  3. Організація та проведення навчально-методичних конференцій, нарад, семінарів з питань підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  4. Контроль за впровадженням нових форм документації щодо організації навчального процесу.

 

Співробітники навчально-методичного відділу (зліва направо): фахівець вищої кат. Верзун Валентина Матвіївна, нач. навч.-метод. відділу Скляров Ігор Олександрович, методист І кат. Омельченко Наталія Василівна, методист І кат. Колосова Наталія Григорівна, фахівець І категорії Моісеєва Наталія Аркадіївна.

 

Співробітники сектору технічного забезпечення навчального процесу (зліва направо): технік І кат. Гук Віталій Петрович , фахівець вищої кат. Морозюк Петро Петрович, технік Соков Олексій Юрійович

 

 

Контактні телефони:

241-54-79

Документи:

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності

Етичний кодекс КНУБА

Про доповнення Положення про атестаційну роботу

Положення про апеляцію результатів оцінювання знань

Положення про організацію моніторингу

Положення про організацію навчального процесу

Журнал обліку роботи викладача КНУБА

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи НПП на 2019_2020

План видання навчальної літератури КНУБА 2019-2

Положення про про порядок створення та організацію роботи атестаційної екзаменаційної комісії в КНУБА

План видання навчальної літератури КНУБА 2019-1

Положення про електронний НМК дисциплін та використання технологій дистанційного навчання

Положення про оформлення рукописів навчальних видань та документації

План видання 2018-2

Положення оцінка викладачів 18_19

Звiт про перевiрку атестацiйних робiт магiстрiв на плагiат 17_18

Положення про публікацію електронних навчально-методичних видань

План видання 2018-1

ПОЛОЖЕННЯ про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра (зі змінами згідно наказу 53 від 20.20.19)

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи НПП КНУБА

Положення про заходи щодо запобігання плагіату в КНУБА

План видання 2017-2

Критерії нарахування додаткових балів до рейтингу студентів

Положення про призначення і виплату стипендій

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

План видання навчальної літератури на 2017 рік-І кв.

Положення про організацію практик студентів КНУБА

Звіт за результатами повторної перевірки кафедр
План роботи Навчально-методичної ради на 2016-2017 н.р.
Звіт про результати перевірки кафедр у 2015/2016 н.р

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів

Правила внутрішнього розпорядку КНУБА

Положення про про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників КНУБА

Анкетування 5 курс
“Положення про кураторів академ. груп КНУБА”