Наукова діяльність кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Викладачами кафедри постійно видаються методичні вказівки та рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів з курсу архітектурного проектування, а також  зі спецкурсів, які проводяться згідно навчального плану кафедри, готуються наукові статті та монографії. Всі навчальні дисципліни забезпечені методичними матеріалами та навчальними посібниками. Впродовж останніх 5 років років викладачами кафедри підготовлені такі наукові та навчально-методичні видання:  навчальні посібники з грифом МОНУ: «Синтез мистецтв»  – докт.арх.,проф.. Чернявський В.Г.,  -К., 2012 р. – 318 с.; «Архітектурне проектування закладів тимчасового проживання»  – канд..арх.,доц.. Ткаленко В.З., канд. арх.доц.. Брідня Л.Ю. –  КНУБА. – К., 2012 р.- 60 с.; “Нормативно – методичні основи архітектурного пректування громадських будівель і споруд” – док. арх., проф.Куцевич В.В., канд. арх., доц. Брідня Л.Ю. – К., 2016. – 112с., “Формування доступного житла на основі нових архітектурно – конструктивних систем”. – канд. арх., проф. Єжов С. В. – КНУБА. – К., 2017. –  140с., “Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти”. – док. арх., проф. Куцевич В.В. – ПАТ “КИЇВЗНДІЄП”. – К., 2017 . – 138 с., нормативні документи – Національний  стандарт ДСТУ-Н В.22-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» – док.арх.,проф.. Куцевич В.В., – -К.: Міжрегіонбуд України,  2012 р. – 24 с.,  видано 156 наукових статей ( з них 18 – у зарубіжних виданнях). Викладачі кафедри виступили з 57 доповідями на 70 науково-практичних конференціях та взяли участь  у 35 міжнародних архітектурних семінарах ( 5 з них проходили за межами України.

Наукова діяльність кафедри  за 2019 рік

1. Зенькович Н.Г. Зенькович Н.Г., Алємасов М.А.   Сучасні кінотеатри та будівельні норми. с. 615-621.Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник/Відповід.ред.Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – 708 с. https://drive.google.com/file/d/1oSATvWzXGijhkDAKDD_HsxEWKzLLzFrt/view

2.Жовква О.І. АРХІТЕКТУРНА СПАДШИНА. ОКРЕМІ ПИТАННЯОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ// Містобудування і територіальне планування. К.: КНУБА, 2019. Вип. 69 . С. 133 – 146.  http://library.knuba.edu.ua/node/750

3.Жовква О.І. МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА. МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА. ЕЛЕМЕНТИ МИСТЕЦТВА ЯК ПРОТОТИПИ ЩО НАДИХАЮТЬ//Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17. С.     –    http://library.knuba.edu.ua/node/661

4.Кащенко Т.О. Kashchenko T.O., Kovalska G.L. FEATURES OF THE FORMATION OF  MODERN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – Lambert, 2019 – 80 p.

ISBN: 978-613-9-45464-8

5. Куцевич В.В.В.В. Куцевич , С.С. Кисіль, Ф.С. Білик та ін. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок: колективна наукова монографія. – К.: КНУТД, ХЦСБ, КНУБА, 2019. – 184 с. Друге видання.  https://www.uscc.ua/files/1/Multi-level%20car%20parks%20Ukr.pdf

6.Куцевич В.В. Творчий феномен конкурсного проектування/ Будівництво України №1,с. 11-15.

ISSN 0135-1699

7. Куцевич В.В. Київські храми – свідки історії І світової війнии// Регіональні проблеми архітектури та містобудування №13 , – 2019, с. 130-138. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=rpam

8. Куцевич В.В. Куцевич В.В., Кисіль С.С., Білик А.С. та ін. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок, – К: КНУТД УЦСБ. КНУБА. 2019.-184 с. ISBN 978-617-7239-34-4

9. Куцевич В.В. ДБН В 2.2.5. 2019 “Житлові будинки. Основні положення” К. Міноегіон України, 2019 44.с. http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/IB_8-19.pdf

10. Куцевич В.В. ДБН “Підприємства торгівлі” Заміна №1 К. Міноегіон України, 2019 – С.4.

11. Куцевич В.В. ДБН В 2.3-15. 2007 ” Автостоянки і гаражі легкових автомобілів Заміна №2 К. Міноегіон України, 2019 – С. 5. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-368
12. Куцевич В.В. ДБН В. 2.2 -16.2019 “Культурно-видовищне та дозвілеві заклади “Київ. Мінрегіон України – 2019. – 141 с.      https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-9
13. Куцевич В.В. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок – К. КНУТД, УЦСБ, КНУБА, 2019. – 184 с.  https://www.uscc.ua › files
14. Куцевич В.В. Організація громадського обслуговування на основі соціально-гарантованого рівня . Тези конференції ” Сучаснасна архітектурна освіта. – К. КНУБА – С. 53-55. 2019  http://library.knuba.edu.ua/node/37947
15. Куцевич В.В. Творчість великої особистості Будівництво України №4 2019 ISSN 0135-1699

16. Омельяненко М.В.Komfortowe środowisko dla ludzi i ich regulacje normatywne” (Комфортне середовище та нормативне регулювання)// Kongres “Jeden świat – wiele kultur”, X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
“Człowiek i nauka we współczesnym świecie” (  (Конгрес “Один світ – багато культур”, Х Міжнародна міждисциплінарна конференція “Людина і наука в сучасному світі”,- 25-26 жовтня 2019 р.

http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/program

 

 

 

Наукова діяльність кафедри  за 2018 рік

Публікації у фахових і науково-метричних виданнях, тези доповідей:

 1. Брідня Л.Ю. Будівництво і реконструкція центрів первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах України //Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 582-592 https://drive.google.com/file/d/1toH7kqMy-zcTEAO68PcXQXS8-HBIzo3K/view
 2. Вівденко Ю.М. Прийоми архітектурної композиції в моделюванні предметно-просторового середовища сучасного житла.
 3. Єжов С.В. Особливості формування сучасного індустріального житлового будівництва / С.В.Єжов// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50. – С. 353-358.
 4. Єжов С.В. Архітектор Єжов Валентин Іванович //Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.25-27.

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Єжова О.І. Архітектурні тенденції 2017 року //Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 625-629

https://drive.google.com/file/d/1awptiISU3_xMHSKub1qqEIkkZ27E01vO/view

 1. Єжова О.І. Сучасні тенденції в архітектурі та їх вплив на суспільство//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 630-637.

https://drive.google.com/file/d/1UUPsA3Brpj8kuC2ObnBGWsWLDE8JmacM/view

 1. Єжова О.І. Концепції хмарочосів майбутнього//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 638-644.

https://drive.google.com/file/d/1oSATvWzXGijhkDAKDD_HsxEWKzLLzFrt/view

 1. Жовква О.І. Application of the principle of confession tolerance and
  multiculturalism
  in the design of religious educational establishments// Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph), Hamilton, Ontario, Canada , 2018. Pp. 203-206. (Google Scholar).
 2. Жовква О.І. Концептуальні засади формування архітектури культових центрів //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 51. – С. 425-431.
 3. Жовква О.І. Применение триады Марка Поллиона Витрувия «прочность,
  польза, красота» в современной архитектурной практике // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 156-165.
 4. Жовква О.І. Будівлі, в яких ми живемо //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50. – С. 359-364.
 5. Жовква О.І Особливості проектування boutiqe hotels (особливих готелів)// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 472-478.

https://drive.google.com/file/d/12wfBzA0J0i7NTiEQNzYCReZ12DVGIOT7/view

 1. Здетовецька Н.О. Сoncepto de atracción, como la base de la arquitectura social moderna.: / Nataliia Zdetovetska.// Cultura viva amazónica: revista investigacion cientifica de la Univercidad Privada de Pucallpa – Perú, 2018. –2 (3). – С. 5-9. – наукометрична база Latindex, Dialnet plus (Іспанія, Португалія, Латинська Америка).
 2. Здетовецька Н.О. Aerotropolis: trends in new urban planning model formation.: зб. тез.: III МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОНГРЕС “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Київ, 14-16 березня 2018 року; м.Холм, 18-20 квітня 2018 року). – К.: НАУ, 2018. – С. 261-262.
 3. Здетовецька Н.О. Kateryna Nachichko, Nataliia Zdetovetska. Aerotropolis concept: formation aspects and potential for the development in Ukraine.: зб. тез.: ХVІІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ “Політ. Сучасні проблеми науки”. (м.Київ, 3-6 квітня  2018 року). – К.: НАУ, 2018.

http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html

 1. Здетовецька Н.О. Aerotropolis: trends in new urban planning model formation» на ІІІ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНГРЕСІ “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Хольм, 19 квітня 2018року).
 2. Здетовецька Н.О. Міські екоферми в структурі житлових груп» на III МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ КОНГРЕСІ “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Київ, 15 березня 2018 року).
 3. Здетовецька Н.О. Aerotropolis concept: formation aspects and potential for the development in Ukraine» на ХVІІI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «ПОЛІТ» (м.Київ, 4 квітня 2018 року).
 4. Здетовецька Н.О. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 678-680.
 5. Кащенко Т.О., Березова Л.А. Гнучкі архітектурно-планувальні рішення навчальних секцій шкіл – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник. Вип.39 .-К., КНУБА, 2015.- с.362-371.
 6. Кащенко Т.О Tsoi O.M., Kashchenko T.O. New generation of educational spaces. – The 6th International conference ―Science and society – (August 3, 2018) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2018. – 214-224 р.
  ISBN 978-1-77192-360-6
 7. Кащенко Т.О., Селиванов О.І, Бончик В. Ю.Реалізація екологічного підходу  при проектуванні  будівель вищих навчальних закладів.  – Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції  «Енергоінтеграція 2018»-68-69 с.
 8. Ковальська О.Є.Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 400-406.

https://drive.google.com/file/d/1y_IxvgG-arEJ8m6Zbh8SFQyyyAmcRFZH/view

 1. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-3:2018. Будівлі і споруди. Заклади освіти. – К.:Мінрегіон України, 2018.-61 с.
 2. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-3:2018. Будівлі і споруди. Заклади дошкільної освіти. – К.:Мінрегіон України, 2018.- 40 с.
 3. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-12:2018. Планування і забудова територій – К.:Мінрегіон України, 2018.- С. 76-79.
 4. Куцевич В.В. Проектування і будівництво закладів загальної освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід.”/В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.2-9.
 5. Куцевич В.В. Фундатор інституту «”Київ ЗНДІЕП”/В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.6-8.
 6. Куцевич В.В. 55 років на шляху розвитку архітектури і будівництва. /В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.9-17.
 7. Куцевич В.В. Міждисциплінарна архітектурно-юридична освіта у складі архітектурного факультету //Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.40-41.
 8. Куцевич В.В. Формування архітектурно-планувальної організації закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням – К. НАОМА, 2018 Вип. 27 – С17-25. НАОМА issue 27

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Селиванов О.І. Реалізація екологічного підходу  при проектуванні  будівель вищих навчальних закладів.  – Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції  «Енергоінтеграція 2018»-68-69 с.
 2. Селиванов О.І. Архітектурно-планувальні рішення дослідницьких лабораторій в складі енергоефективних кампусів Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.61-63.

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Чернявський В.Г.Засоби архітектурно-художньої кераміки при формуванні внутрішнього середовища закладів громадського обслуговування// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 214-220
 2. Черкашин А.О. Основні принципи формування об’ємно-просторової композиції житлової забудови

Наукова діяльність кафедри  за 2017 рік

 1. Ахаїмова А.О. Актуальні питання енергоефективності площинних спортивних споруд//Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування». – Харків, ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова-17.11.2017 р
 2. Брідня Л.Ю. Архітектурні аспекти реконструкції громадських будівель соціальної сфери//Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування». – Харків, ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова-17.11.2017 р
 3. Дивак В.І. The tendence sofextention of art museum//British Journal for the Philosophy of Science Issue 4 (2), December 2017 VOLUME 68 OxfordUniversityPress 2017. –p. 1127.
 4. Дивак В.І. Formation of architecture and art expansion оf art museums/Divak V.//“Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”.The VII International Academic Congress (United Kingdom, Cambridge, England, 26-28
 5. Дивак В.І. Етапи розширення художніх музеїв. Містобудування та територіальне планування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 103–107

http://library.knuba.edu.ua/node/750

 1. Єжов. С.В. Єжов Валентин Іванович – видатний архітектор, науковець, педагог / С.Єжов, Д.Єжов та ін.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 3-7.
 2. Єжов. С.В. Перспективна система індустріального житлового будівництва для малих і середніх міст України / С.В.Єжов // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип.13. – С. 211-217.
 3. Єжов. С.В. Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог / С.Єжов, Д.Єжов та ін. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М.Осєтрін – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 5-8.
 4. Єжов. С.В. Архітектор Єжов Валентин Іванович / С.В.Єжов // Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 23 листопада 2017 р.: – К.: КНУБА, 2018. С. 25-27.
 5. Зенькович Н.Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектура//Сучасні проблеми архітектури та містобудування. н.-т.з. -К.,КНУБА вип.49,-2017

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Зенькович Н.Г. «Київпроект» і час//ХІІ Заболотнівські читання. : «Архітектурна спадщина Київпроекту”: історії будівель і долі зодчих»  12.10.2017
 2. Кащенко Т.О. Levchenko O., Kashchenko T./Expert systems in the BIM environment//Proceedings of the 14th International Symposium “Computational Civil Engineering” Iasi, Romania – May 26th, 2017, р. 177-186
 3. Кащенко Т.О. Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно-предметного середовища / Кащенко Т.О., Селиванов. О.І., Бончик В. – науково- технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі -К.:КНУБА, 2017 вип 9 – 38-42с.
 4. Кащенко Т.О. Аналіз екологічних вимог при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку//Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник, К.:КНУБА. – вип. 9 2017 – 150-154с.
 5. Кащенко Т.О. Інформаційна  основа формування сучасних університетських містечок//Матеріали конференції «Сучасна архітектурна освіта: еволюція архітектури як інформаційна трансформація», 2017
 6. Куцевич В.В. О.І. Заваров – архітектор, організатор інституту нового типу, науковець, педагог (до 100 – річчя від дня народження)// Будівництво України, – К., 2017. – №3. – С. 32-38
 7. Куцевич В.В. Організація архітектурного безбар’єрного середовища на основі принципів універсального дизайну // Будівництво України. – К., 2017. – №4. – С.2-9
 8. Куцевич В.В. Відновлення містобудування і сакрального простору на основі реставраційної реконструкції // Будівництво України. – К., 2017. – №6. – с.23-26
 9. Куцевич В.В. Універсальний дизайн як основа організації архітектурного безбар’єрного середовища // Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково – методичні праці. – К.:НАОМА, 2017. – Вип.26. – С.72-79
 10. Куцевич В.В. Узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування та будівництва загальноосвітніх шкіл. В кн. : ” Методичні рекомендації з проектування закладів загальної освіти” – К. :ПАТ “Київ ЗНДІЕП, 2017. – С. 7-23
 11. Куцевич В.В. Питання формування мостобудівних умов під час відтворення сакральних будівель і споруд // Досвід та перспективи розвитку міст України. Зб. наук. праць ДП “Діпромісто” ім. Ю. Білоконя. – К., 2017., 2017. – Вип. 31. с. 29-36
 12. Куцевич В.В. Сучасні напрямки розвитку архітектурної освіти // Матеріали конференції “Сучасна архітектурна освіта : еволюція архітектури як інформаційна трансформація”. – К. : КНУБА, 2017
 13. Куцевич В.В. Питання організації сакрального простору на основі реставраційної реконструкції // Матеріали науково- практичної конференції ” Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання “. К.: КНУБА, 2017
 14. Куцевич В.В. Архітектурна освіта Івано-Франківськ, 2017
 15. Куцевич В.В. Організація безбар’єрного середовища у житлових та громадських будівлях і спорудах. – К: МВУ, 2017
 16. Куцевич В.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід проектування будівництва та експлуатації загальноосвітніх шкіл. – К.: ПАТ”Київ ЗНДІЕП”, 2017
 17. Куцевич В.В. Проектування загальноосвітніх шкіл . Вітчизняний та зарубіжний досвід //Будівництво України. – К., 2018, – №2. С. 3-9
 18. Куцевич В.В. Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти /В.А. Куцевич, – К,: ПАТ”Київ ЗНДІЕП”, 2017. – 139с.
 19. Куцевич В.В. Питання відтворення сакральних будівель в історичному середовищі міст України. Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції “Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання с.67-68.
 20. Селиванов О.І. Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно-предметного середовища / Кащенко Т.О., Селиванов. О.І., Бончик В// науково- технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі -К.:КНУБА, 2017 вип 9 – 38-42с.
 21. Селиванов О.І. Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно-предметного середовища / Кащенко Т.О., Селиванов. О.І., Бончик В// науково- технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі -К.:КНУБА, 2017 вип 9 – 38-42с.
 22. Яновицький Є.Л. Орендне житло в Україні. Принципи архітектурно-планувальної організації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. – Випуск 48 – К.: КНУБА, 2017. – с. 503-522

Наукова діяльність кафедри  за 2016 рік

 1. Галак К.Т. Від формальної композиції до реального проектування/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів іі молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»
 2. Жовква О.І. Specifics of Functional Planning and Architectural Organization of Religious Educational Complexes as a New Type of Educational Institutions // Advances in Systems Science and Applications. 2016. Vol. 16. No. 4. Pp. 71–80. (Scopus).
 3. Жовква О.І. Особенности функционально-планировочной и архитектур¬ной организации духовных учебных комплексов, как нового типа учебных заве¬дений // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтвознав., архіт. і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. К.: ІПСМ НАМ України, 2016. Вип. 12. С. 35–42 (відповідно до ліцензійної угоди між ІПСМ НАМ України та Науковою електронною бібліоте¬кою (РФ, http://elibrary.ru/), збірник із 2013 р. включено до міжнародної науко¬метричної бази — Російського індексу наукового цитування (РІНЦ)).

http://elibrary.ru

 1. Кащенко Т.О. Formation of energy efficient architectural objects based on bio-prototype simulation. European Journal of Scientific Research, 2016, № 1 (13), (January-June). Volume II. “Paris University Press”, 2016. – 890- 897.
 2. Кащенко Т.О. Використання принципів «Еко-Дизайну» при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням досвіду програми «Eco-Camp» у Франції/ Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.__., К.:КНУБА, УАПГ. – 2016.
 3. Кащенко Т.О. The use of the principles of “Eco-design” in the design of children’s institutions of recovery and rest based on the experience of the program “Eco-camp”/ Тези Міжнародної науково – практичної конференції «Енергоінтеграція-2016»
 4. Кащенко Т.О. Autonomous architectural forms/ Proseedings Interanational Scientific – practical conference of Young Scientists «BuildMaster Class» 76-77.
 5. Ковальська О.Є. Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№44, с.49-53
 6. Куцевич В.В. Жилье минимальной площади// Международный электронный научно-образовательный журнал «Архитектура и современные технологии» АМIТ. – 2016.-№1 (34).- с.1-11 [URL]

http://www.marchi ru/AMIT/2016/3 Kvart 16/ Kutsevych/abstract.php.

 1. Куцевич В.В. Храм в структуре города. Традиции и современность// Международный электронный научно-образовательный журнал «Архитектура и современные технологии» АМIТ. – 2015.-№4 (33).- с.1-8 [URL]

http://www.marchi ru/AMIT/2016/3 Kvart 16/ Kutsevych/abstract.php.

 1. Куцевич В.В. Функціщнально-технологічні особливості формування громадських центрів малих міст України/ Досвід та перспективи розвитку міст України. Збірка наукових праць ДП УД НДІПП «Діпромісто» ім.. Ю. Білоконя. – К.: ЛОГОС, 2015. – Вип.29 «Регіональні дослідження у містобудуванні». – с.133-142

 

Наукова діяльність кафедри  за 2015 рік

1.Ахаїмова А.О The principles of forming of facilities for physical culture and sports in Ukraine//
Technical science: modern issues and development prospects. – Sheffield, UK.- 2015. – p. 69-74

2.Ахаїмова А.О Проблеми та перспективи розвитку спортивної інфраструктури середніх та малих міст України//Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України, 2015

3.Брідня Л.Ю. The principles of forming of facilities for physical culture and sports in Ukraine//
Technical science: modern issues and development prospects. – Sheffield, UK.- 2015. – p. 69-74

4.Брідня Л.Ю. Methods of figurative transformation of type design hotels in Ukraine during the reconstruction//Proceedings of the Third International conference on de-velopment of histo-ry of art and cultorology in Eurasia/ «East West» Association for Advanced Stu-dies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 71-74.

5.Брідня Л.Ю. Methods of architectural design for reconstruction of the hotels built on standart projects in the 1960-80s in Ukraine//Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach, 5nd edition, B&M Publishing, San Francisco, California, 2015, p. 44-53.

6.Брідня Л.Ю. Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех.зб.–.: КНУБА, 2015.– № 55. – С. 36 – 40.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

7.Брідня Л.Ю. Класифікація  готельних  житлових одиниць у сучасних закладах тимчасового проживання/ Архітектурний вісник КНУБА: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 334-341.

http://library.knuba.edu.ua/node/661

8.Брідня Л.Ю. Пропозиції щодо реконструкції типових готелів в Україні під заклади тимчасового проживання переселенців/ Архітектурний вісник КНУБА: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 235-239.

http://library.knuba.edu.ua/node/661

9.Брідня Л.Ю. Особливості організації закладів харчування у готелях/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-технічний зб. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С. 369-373.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

10.Галак К.Т. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38.- С. 490-516.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

11.Грінченко Т.І. Особливості формування архітектурно-планувальних рішень пасажирських автостанцій та автовокзалів у малих містах/ Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України//Боярка.-2015 р.-с.26-30.

12.Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об’єктів на основі архітектурно-конструктивних систем//Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№42, с.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

12.Єжов С.В. Народний архітектор України Валентин Іванович Єжов//ХХ звітно-виборча конференція КОНСАУ. – К.: НСАУ.

13.Єжов С.В. Народний архітектор України Валентин Іванович Єжов//ХХ звітно-виборча конференція КОНСАУ. – К.: НСАУ

14.Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об’єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка

15.Жовква О.І. External and internal influence upon the architecture of religious educational establishments of Ukraine//Building. Scientific-technical journal. Tbilici.-2015.-№2(37).-С. 19 – 21.

16.Жовква О.І. Особенности объемно – пространственной композиции духовных учебных комплексов//В 59. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии / Сб. ст. по материалам LIV междунар. науч.-практ. конф. № 11 (54). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», с. 140-148

17.Жовква О.І. Архітектура мусульманських освітніх закладів на прикладі мектебів та медресе//Сучасні проблеми
архітектури та містобудування. – КНУБА.-.-№ 38 .- С. 388 – 396.

18.Жовква О.І. Основные принципы формирования архитектуры современных христианских, мусульманских и иудейских духовных учебных комплексов//Містобудування та територіальне планування. – КНУБА.- №56

19.Жовква О.І. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектури і культурології/ Ін-т проблем сучас.мистец. НАМ України.- К. : Фенікс, 2015. –Вип. 11.

20.Жовква О.І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 816. С. 22–26.

21.Зенькович Н.Г.Прийоми етнодизайну у видовищному середовищі//Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38. – С. 404-407.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

22.Кащенко Т.О. Особливості  містобудівних  рішень енергоефективної житлової забудови в умовах холодного клімату / Кащенко   Т.О., В.Е Асланян,Д.О.Казаков, В.О. Уваров  //Містобудування  та територіальне планування, Науково – технічний збірник. Вип.57 .-К., КНУБА, 2015.- с.194-203.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

23.Кащенко Т.О. Моделювання   об’ємно – просторової структури енергоефективної житлової групи / Антонов А.Д.,  Кащенко Т.О.   – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник. Вип.39 .-К., КНУБА, 2015.- с.362-370

http://library.knuba.edu.ua/node/85

24.Кащенко Т.О. Енергоефективна будівля школи в жаркому кліматі: особливості проектування. Конкурсний проект «Ізовер. Мульти-комфортний будинок. Школа майбутнього. Газіантеп»//Науково – технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – К.: КНУБА, 2015.

25.Кащенко Т.О. Термальна комфортність шкільних будівель  (на прикладі конкурсного проекту енергоефективної школи в місті Газіантеп, Туреччина) / О. В. Шапран, Кащенко Т.О.    –  Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 334-339 с.

26.Кащенко Т.О. Формування  архітектурно-планувальних  рішень сучасних  енергоефективних  сміттєпереробних комплексі /Кащенко Т.О., Король В.П.,Селиванов О.І,  Леньов А.О. -Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 135-139 с.

27.Кащенко Т.О. Моделювання об’ємно – просторової структури енергоефективної житлової групи//Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник.-К., КНУБА, 2015.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

28.Кащенко Т.О. Енергоефективна  будівля  школи в жаркому кліматі: особливості проектування.  Конкурсний проект  « Ізовер. Мульти-комфортний будинок. Школа майбутнього. Газіантеп / Кащенко   Т.О., В.Е Асланян,Д.О.Казаков, В.О. Уваров// Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 110-118с.

 1. Ковальська О.Є. Smart city fundamentals. Budha College of University, Haryana, India//Seminar Infinite concept for smart city, January, 2015
 2. Ковальська О.Є. Comparative characteristics of the main ways of energy saving in buildings depending of climatic conditions. Amity University, Rajasthan, India//International seminar on Sustainability in planning, architecture, technology and engineering (spate), October, 2015
 3. Ковальська О.Є. Готелі в планувальній структурі малих міст. Матеріали науково-практичної конференції «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України» 20.05.2015. – м. Боярка, Київська обл.
 4. Король В.П.Формування архітектурно-планувальних рішень сучасних енергоефективних сміттєпереробних комплексів/ Науково – технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі.– К.: КНУБА, 2015.
 5. Кумова Т.В. Особливості формування архітектурно-планувальних рішень пасажирських автостанцій та автовокзалів у малих містах/ Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України/25.05.2015. м. Боярка, 4 с.
 6. Куцевич В.В. Сакральні будівлі – пам’ятки історії//Будівництво України. – К., 2015. – № 2-3. – С. 2-5.
 7. Куцевич В.В. Київські пам’ятки архітектури в історії України// Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Науково-технічний збірник.-К.: КНУБА, 2015.- Вип.41.-с.116-123.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Куцевич В.В. Проектування сучасного житла та його нормативне забезпечення//Круглий стіл. ПАТ «КиївЗНДІЄП – НСАУ». Центральний будинок архітектора в Києві. 20.01.2015
 2. Куцевич В.В.Житло із малометражними квартирами. Проблеми нормування//Круглий стіл. ПАТ КиївЗНДІЄП – НСАУ, м. Київ. Центральний будинок архітектора.
  14.04.2015
 3. Куцевич В.В. Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка. Центр соціокультурного проектування КНУБА, кафедра АПЦБС.
 4. Малійова О.І. Творчий шлях професора архітектури М.О.Гусєва. До ювілею кафедри АПЦБС КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№38, с.61-66.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Малійова О.І. Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко. До ювілею кафедри АПЦБС КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№40, с.74-81.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

41.Селиванов О.І. Особливості процесу наукових досліджень альтернативних джерел енергії з точки зору архітектора / Селиванов О.І – Науково – технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі»– К.: КНУБА, 2015. -Вип. 7 – с. 289-295

42.Селиванов О.І. Формування  архітектурно-планувальних  рішень сучасних  енергоефективних  сміттєпереробних комплексі /Кащенко Т.О, Король В.П.,Селиванов О.І,  Леньов А.О. -Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 135-139 с.

43.Селиванов О.І. Сталий розвиток малих міст в умовах функціональної децентралізації та європейської інтеграції України//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка

 1. Чернявський В.Г.Structural Desigh Features of Communiti Commercial Buildings in Comprehensive Development System. Management of development of difficult systems. 2015. № 24 (1). С. 10-15.
 2. Яновицький Є.Л. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38.- С. 490-516.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

Наукова діяльність кафедри  за 2014 рік

 1. Ахаїмова А.О. Архитектурно-планировочные особенности физкультурно-спортивных сооружений учебных заведений//Современные проблемы науки и образования. Научный журнал
 2. Ахаїмова А.О. Спортивні споруди сочинської олімпіади. Особливості проектування та перспективи експлуатації// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Брідня Л.Ю. Принципи архітектурної реконструкції готелів, зведених за типовими проектами в Україні// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 4. Вівденко Ю.М. Аналіз сучасного стану крупних спортивних споруд в Україні// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 5. Галак К.Т. Роль шрифтових композицій в архітектурі сучасного міста// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014
 6. Грінченко Т.І. Етнотуризм в структурі зеленого туризму// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 7. Дивак В.І. Методика проектування розширень художніх музеїв// Містобудування та теріторіальне планування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 52.– С. 85 – 89.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

 1. Дивак В.І. Архітектурно – художні особливості розширень художніх музеїв// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 37. – С. 344 – 349.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

9.Дивак В.І. Підтримка прийняття рішень про вибір місця спорудження об’єктів спорту високих досягнень// Математичні машини і системи. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна. – №4. – 2014. – с.108-117.

10.Дивак В.І. Організація розширень художніх музеїв нижче рівня поверхні землі// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

 1. Єжов С.В. Формування інфраструктурних об’єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Єжова О.І. Сучасні тенденції та напрямки будівництва висотних будинків. Європа.Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / К., КНУБА, 2014. Вип. 37
 3. Єжова О.І. Порівняльний аналіз архітектурно-планувальних рішень висотних житлових будинків в Україні і в світі// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 4. Жовква О.І.Особливості організації внутрішнього простору у культових спорудах західного обряду (Греко та Римо-католицизм) // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2014. Вип. 55. С. 142–149.
 5. Жовква О.І.Використання тонкостінних просторових конструкцій при проектуванні сучасних культових споруд та комплексів // Строительство, матери-аловедение, машиностроение: сб. науч. тр. Днепропетровск: ПГАСА, 2014.
 6. Жовква О.І.Протестантизм и протестантские духовные учебные заведения в России//Градостроительство и территориальное планирование. – КНУСА.- 2014.-№51.- С. 149-154.
 7. Жовква О.І.Архітектура культових споруд основних релігій світу. Питання їх спільного використання // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 355–361.
 8. Жовква О.І.Протестантизм и протестантские духовные учебные заведения в России//Градостроительство и территориальное планирование. – КНУСА.- 2014.-№51.- С. 149-154.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

 1. Жовква О.І.Католическое духовное образование в России//Современные проблемы архитектуры и градостроительства. – КНУСА.- 2014.-№36.- С. 29-34

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Жовква О.І.Иудейские духовные учебно-просветительские заведения и центры России на примере Санкт-Петербурга и Москвы//Международная научно-практическая конференция (г. Одесса), 2014
 2. Жовква О.І.Розробка схеми розташування культових споруд та духовних навчальних закладів для м.Києва// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Зенькович Н.Г.Особливості формування дизайну міського середовища/Архітектурний вісник КНУБА,наук.зб.-К.-КНУБА.-2014,-№4.-с.149-155.

23.Зенькович Н.Г. Особливості формування дизайну міського середовища// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .конференція

 1. Кащенко Т.О.Енергоефективний житловий комплекс за конкурсною програмою «architecture at zero 2013 в.е.//К.: Енергозбереження, КНУБА.- 2014
 2. Кащенко Т.О.Методи аналізу енергоефективності архітектурних об’єктів// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Ковальска О.Є.Прийоми підвищення архітектурно-художньої виразності будівель готелів в залежності від їх містобудівного розташування// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. – Випуск 37. – К.: КНУБА, 2014. – с. 358-363
 4. Ковальска О.Є.Естетичні характеристики громадських будівель у містах України з історичною забудовою// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

27.Кумова Т.В. Архітектурно-планувальні рішення автовокзалів середньої ємності// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

28.Куцевич В.В.Соціологічні аспекти вільного часу як передумова формування типології закладів дозвілля//Українська академія мистецтв.//Дослідницькі та науково-методичні праці.-К.: НАОМА,-2014.-Вип.23.-с.91-98.

29.Куцевич В.В.Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку//Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Науково-технічний збірник.-К.: КНУБА, 2014.-Вип.35.-с.376-384.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

30.Куцевич В.В. Адаптація житла масових серій для проживання в ньому інвалідів//Будівництво України, №3. – 2014. – с.2-9

31.Куцевич В.В. Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2014.-№37, с.22-28.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

32.Малійова О.В.Особливості формування архітектурної освіти в Україні на початку ХХ століття// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

33.Малійова О.В.Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2014.-№37, с.22-28.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Міщенко О.С.Особливості архітектурно-планувальних рішень енергоефективних секційних житлових будинків// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Откаленко-Повалінська М.Ю. Морфогенез інтегрованої громадської архітектури на складних територіях та комунікації// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Отрощенко Д.В.Сучасний британський досвід проектування онкологічних центрів// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

37.Селиванов О.І. Містобудівні аспекти формування центрів дослідження альтернативних джерел енергії// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

38.Полтавцева О.В. Проблеми формування центрів водного спорту// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

39.Черкашин А.О. Світло-архітектурна композиція в авторській трактовці// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

 1. Чернявський В.Г.Aesthetic organization buildings enterprises maintenance of social sphere, generated with the use of light metal structures. «East West»: Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Viena. 2014. P. 3-7.
 2. Чернявський В.Г. Применение легких металлических конструкций при формировании зданий предприятий торговли и общественного питания социальной сферы// Технические науки – основа современной инновационной системы: науч.-техн. сб. Приволжский научно-исследовательский центр. Йошкар-Ола, 2014. С. 110- 112.
 3. Чернявський В.Г. Комплексне формування інтер’єрів лікувальних закладів з використанням декоративного мистецтва України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Київ, 2014. Вип. 35. С. 438- 443.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Чернявський В.Г. Комплексне архітектурно-художнє формування інтер’єрів лікувальних закладів на прикладі м. Києва// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Яновицький Є.Л. Особливості формування планувальної структури торгівельних центрів на прикладі реального досвіду проектування// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .