Кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Завідувач кафедри – Карпінський Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

 

1. “Візитна картка”

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Студенти вивчають найсучасніші досягнення в галузі інформаційних технологій та програмування, об’єктно-орієнтованих баз геопросторових даних,  методів збирання й оброблення географічної інформації, методів геоіформаційного аналізу та  моделювання, веб-картографування, дистанційного зондування Землі та цифрової фотограмметрії, цифрової обробки зображень, ГІС аналізу, ГІС в кадастрових системах, ГІС в інженерних мережах. Навчальний процес на кафедрі здійснюється з використанням міжнародних стандартів серії ISO 19100 «Географічна інформація/геоматика» та специфікацій INSPIRE. У науковому та навчальному процесі кафедра використовує найсучасніше комп’ютерне та фотограмметричне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення в сфері геоінформатики та ДЗЗ: ArcGIS, PostGRE/SQL, QGIS, Autocad Map, ЦФС «Дельта», 3D Civil, Erdas, ENVI, TerraScan, MicroStaton ітд.

Особливістю діяльності кафедри є тісний зв’язок з виробництвом, зокрема з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, провідними компаніями в сфері геоінформатики та дистанційного зондування Землі: АТ «ECOMM Co», ДНВП «Картографія», НПП «Геосистема», АТ «System Solutions», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТВІС», «DronUA» та багатьма іншими.

Кафедра співпрацює з Інститутом прикладної фотограмметрії і геоінформатики Університету прикладних наук (Jade University of Applied Sciences Institute of Applied Photogrammetry and Geoinformatics), який знаходиться в м. Ольденбург (Німеччина), та в якому викладачі кафедри і студенти мають можливість проходження стажування.

 

2. Історія кафедри

У 1972 році була створена кафедра автоматизації геодезичних вимірювань, склад якої сформували викладачі кафедри інженерної геодезії. Першим завідувачем кафедри був декан факультету “Міського будівництва” канд. техн. наук, доцент Крумеліс В.А. Згодом кафедру очолювали: канд. техн. наук доцент Ковтун Н.Т. (1981-82 рр.) д-р техн. наук, проф. Лісічанський О.С. (1982-85 рр.), канд. техн. наук, проф. Староверов В.С. (1985-2000 рр.), д-р техн. наук, проф. Боровий В.О. (2000-2003 рр.).

В різні роки на кафедрі працювали: д-р техн. наук, проф. Кобилін О.І., визначний вчений і педагог, який займався питаннями вищої геодезії та д-р техн. наук, проф. Сердюков В.М. – визначний спеціаліст в області інженерної фотограмметрії. Значний внесок в розвиток методів інженерної фотограмметрії зробив д-р техн. наук , професор кафедри Катушков В.О. З 2000 р. по теперішній час на кафедрі працює д-р техн. наук, проф. Лященко А.А. – Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України, визначний вчений та розробник програмних комплексів комп’ютерної графіки та геоінформаційних систем.

Згодом у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопросторових даних було пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва до інтегрованих систем геоінформаційного моделювання та формування інфраструктури геопросторових даних на глобальному, національному та регіональному рівнях. Враховуючи значний розвиток геоінформаційних систем та технологій у 2001 році кафедру автоматизації геодезичних вимірювань було перейменовано у кафедру геоінформатики і фотограмметрії. З 2003 рік по теперішній час кафедру очолює д-р техн. наук, проф. Карпінський Ю.О.

3. Коротка інформація про завідувача

 

 

Карпінський Юрій Олександрович – доктор технічних наук (2003), професор  (2004), завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії, директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 103 “Географічна інформатика / геоматика”.  Карпінський Ю.О. має більше 170 опублікованих наукових робіт з напрямів математичного оброблення результатів геодезичних вимірювань, методу скінченних елементів, геодезії, цифрової картографії, геоінформаційних систем, баз геопросторових даних та Національної інфраструктури геопросторових даних. Ю.О. Карпінський брав безпосередню участь у розробленні та впровадженні Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, баз даних та геопорталів “Державна геодезична мережа України” та “Адміністративно-територіальний устрій України”.

 

4. Навчальна діяльність кафедри

 

Кафедра є випусковою при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Геодезія
 3. Учбова практика з геодезії
 4. Інформатика і програмування
 5. Геодезичні прилади
 6. Практикум з геодезичний приладів
 7. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 8. Фотограмметрія та ДЗ
 9. Картографія
 10. Прикладне програмування в ГІС
 11. Основи ГІС та бази даних
 12. Практикум з ГІС
 13. Супутникова геодезія
 14. Картографія
 15. Основи системотехніки
 16. Цифрова фотограмметрія
 17. Інфраструктура просторових даних
 18. Математичні методи і моделі
 19. Організація, управління та планування топографо-геодезичного виробництва
 20. Законодавче забезпечення топографо-геодезичної діяльності
 21. Веб-картографування
 22. Космічний моніторинг
 23. Інструментальні ГІС
 24. Нормативне забезпечення геоінформаційної діяльності
 25. Планування та управління ГІС проектами
 26. ГІС в кадастрових системах
 27. Бази геопросторових даних
 28. Дистанційне зондування Землі
 29. ГІС в містобудуванні
 30. Геопросторовий аналіз
 31. Геоінформаційний моніторинг
 32. Основи туризмознавства
 33. Топографія з основами геодезії
 34. Загальне землезнавство
 35. Інформаційні системи та технології в туризмі
 36. Геоінформаційні методи в туризмі
 37. Моделі і методи прогнозування
 38. Технологія туристичної діяльності
 39. Планувальна структура систем туризму
 40. Туроперейтинг
 41. Організація готельної справи
 42. Організація ресторанної справи

 

5. Методична діяльність 

Методичні вказівки.

 1. Інформатика. Методичні  вказівки до практичних робіт / Укл.: В.В. Зіборов, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк,. –  К.:КНУБА, 2014. – 28 с.
 2. Геодезичні прилади. Робота з електронним тахеометром 3Ta5P: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл.: Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. –  К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 3. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади: конспект лекцій/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. ― К.:КНУБА, 2015. ―147 с.
 4. Практикум з геоінформаційних систем. ArcGIS: методичні вказівки до виконання практичних робіт/ Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк – К.: КНУБА, 2016. – 123 с.
 5. Прикладне програмування в ГІС: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель – К.: КНУБА, 2016. – 70 с.
 6. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, О.П. Дроздівський. – К.: КНУБА, 2014.-32 с.
 7. Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.08010105 «геоінформаційні системи і технології». 2016 р.
 8. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 «геодезія, картографія і землеустрій» 2014 р.
 9. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій». 2014 р.
 10. Картографія: Загальні питання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.Б. Кулик. – К.: КНУБА, 2016. –62 с.
 11. Омельяненко М.В., Патракеєв І.М. Методичні рекомендації до роботи з геоінформаційними системами для аналізу просторових даних у середовищі ArcView GIS версії 3.2 / Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Інформаційні та компьютерні технології в містобудуванні» для  студентів  3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міське будівництво і господарство» напряму  підготовки 6.060101 «Будівництво»/ М.В.Омельяненко, І.М. Патракеєв –  К.: Інст. підвищ.кваліф. КНУБА, 2014. – 105 с.

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 • Говоров М. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних.  Навчальний пособник /Говоров М., Лященко А.А., Кейк Д., Зандберген, П. М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, Путренко В.В. – К.: Планета-Прінт, 2017 – 520 с
 • Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – Санкт Петербург,     2010, “БХВ-Петербург”, 336 стр.
 • Зиборов В.В. Visual C# 2010 на примерах. – Санкт Петербург,    2011, “БХВ-Петербург”, 424 стр.
 • Зиборов В.В. MS Visual C++ 2010 в среде .NET. – Санкт Петербург,    2012, “Питер”, 320 стр.
 • Зиборов В.В. Visual C# 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 480 стр.
 • Зиборов В.В. Visual Basic 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 448 стр
 • Карпінський Ю.О. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” /Карпінський Ю.О., Лященко А.А.,  Дроздівський. О. П. –  К.: КНУБА, 2014 – 32 с
 • Карпінський Ю.О. Геопросторовий аналіз: навч. посіб. /Карпінський Ю.О., Лященко А.А.,  Кравченко Ю.В. –  К.: КНУБА, 2016 – 184с
 • Катушков В.О., Сулима В.О., Шульц Р.В., Денисюк Б.І. Цифрова фотограмметрія. Обробка сканерних знімків на цифрових фотограмметричних станціях: Навчальний посібник.– К.:КНУБА
 • Катушков В.А., Денисюк Б.І. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції // Навч., посібн. МОНУ, КНУБА, К.: 2017, 113 с.
 • Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. –  К.: Планета-Прінт, 2017. – 456 с
 • Патракеєв І.М. Геопространственные технологи в моделировании градостроительных систем. Монография. Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им.А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. –  208 с. ISBN 978-966-695-339-4
 • Патракеєв І.М., Шипулін В.Д., Древаль І.В., Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2014. –  216 с., ISBN 978-966-695-326-4
 • Патракеєв І.М. , Толстохатько В.А., Поморцева О.Є.Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна Х.: ХНУМГ, 2014. – с. 176. Рекомен-довано МОН України, лист №1/11-7213 від 14.05.2014
 • Патракеєв І.М. Колективна монографія Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти  Полтавська державна аграрна академія. – Полтава.: ПДАА, 2018. – с. 216.
 • Єгоров О.І. Основи супутникової геодезії. Геометричні методи // Навчальний посібник ФОП Яремича Л.О. м.Київ, 2011 – 195 с.

 

6. Наукова діяльність

 

Основними напрямами наукових досліджень є:

– розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель ( Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф., Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Нестеренко О.В., канд. техн. наук, доц.,  Кравченко Ю.В., канд. техн. наук, доц.  Патракеєв І.М., канд. техн. наук, доц., Лазоренко-Гевель Н.Ю., канд. техн. наук,  доц., Кулик В.Б., канд. геогр. наук, доц.,  ст. викл. Б.І. Денисюк, асистенти: Т.М. Квартич, М.В. Горковчук та Д.В. Горковчук);

– створення WEB – сервісів, розвиток інструментальних геоінформаційних систем, розроблення програмно-методичних комплексів ( Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф.,  Зіборов В.В., канд. техн. наук, доц.,   асистенти  Горковчук М.В. та  Горковчук Д.В.);

– розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для розв’язання прикладних задач у будівництві та інших галузях економіки (Катушков В.О., д-р. техн. наук, проф., Єгоров О.І., канд. техн. наук, доц.);

– розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації у сфері географічної інформації /геоматики ( Карпінський Ю. О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Лазоренко-Гевель Н. Ю., канд. техн. наук, доц., ас. Максимова Ю.С.).

 

Наукові праці співробітників кафедри: читати далі…

 

 7. Викладацький та допоміжний склад

 Викладацький склад

Фото П.І.Б. Посада
  Карпінський Юрій Олександрович зав. кафедри, професор, д.т.н.
  Лященко Анатолій Антонович професор, д.т.н.
  Катушков Володимир Олексійович професор, д.т.н.
  Рейцен Євген Олександрович професор, к.т.н.
  Єгоров Олександр Іванович доцент, к.т.н.
  Зіборов Віктор Володимирович доцент, к.т.н.
  Нестеренко Олена Вікторівна доцент, к.т.н., зам. декана
  Патракеєв Ігор Михайлович доцент, к.т.н.
  Горковчук Юлія Вікторівна доцент, к.т.н., зам. декана
  Лазоренко-Гевель Надія Юріївна доцент, к.т.н.
  Кулик Вікторія Борисівна доцент, к-т  геогр. н.
Денисюк Богдан Іванович старший викладач
Кучеренко Наталія Миколаївна старший викладач
  Плющ Тетяна Миколаївна асистент
  Горковчук Максим Вікторович асистент
  Горковчук Денис Вікторович асистент
  Максимова Юлія Сергіївна асистент
Савчук Ірина Анатоліївна асистент
Маліков Олександр Вікторович асистент
Допоміжний склад
  Рудь Віліям Андрійович  зав. лаб.
  Ковтун Віктор Іванович майстер
  Лисенко Лариса Анатоліївна інженер

 Детально з інформацією про викладачів, можна ознайомитися тут: читати далі

 

8. Перелік структурних підрозділів

 

 1. Лабораторія аналогової фотограмметрії
 2. Лабораторія цифрової фотограмметрії та дистанційного зондування землі

 

 9. Контактні дані 

 

 10. Фотографії кафедри

Практикум з геодезичних приладів

Практикум з геодезичних приладів

Робота з електронним нівеліром Sokkia SDL-30. Дисципліна “Геодезичні прилади”

Заняття проводить старший викладач Денисюк Б.І.

Літня геодезична практика. Заняття проводить доц. Лазоренко-Гевель Н.Ю.

Літня геодезична практика. Робота з електронним теодолітом та лазерною рулеткою

 

 

11. Міжнародне співробітництво кафедри  читати далі

 

Сторінка кафедри в соціальній мережі:  https://www.facebook.com/groups/1451490331645559/