Кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Завідувач кафедри – Карпінський Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

 

1. “Візитна картка”

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Студенти вивчають найсучасніші досягнення в галузі інформаційних технологій та програмування, об’єктно-орієнтованих баз геопросторових даних,  методів збирання й оброблення географічної інформації, методів геоіформаційного аналізу та  моделювання, веб-картографування, дистанційного зондування Землі та цифрової фотограмметрії, цифрової обробки зображень, ГІС аналізу, ГІС в кадастрових системах, ГІС в інженерних мережах. Навчальний процес на кафедрі здійснюється з використанням міжнародних стандартів серії ISO 19100 «Географічна інформація/геоматика» та специфікацій INSPIRE. У науковому та навчальному процесі кафедра використовує найсучасніше комп’ютерне та фотограмметричне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення в сфері геоінформатики та ДЗЗ: ArcGIS, PostGRE/SQL, QGIS, Autocad Map, ЦФС «Дельта», 3D Civil, Erdas, ENVI, TerraScan, MicroStaton ітд.

Особливістю діяльності кафедри є тісний зв’язок з виробництвом, зокрема з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, провідними компаніями в сфері геоінформатики та дистанційного зондування Землі: АТ «ECOMM Co», ДНВП «Картографія», НПП «Геосистема», АТ «System Solutions», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТВІС», «DronUA» та багатьма іншими.

Кафедра співпрацює з Інститутом прикладної фотограмметрії і геоінформатики Університету прикладних наук (Jade University of Applied Sciences Institute of Applied Photogrammetry and Geoinformatics), який знаходиться в м. Ольденбург (Німеччина), та в якому викладачі кафедри і студенти мають можливість проходження стажування.

 

2. Історія кафедри

У 1972 році була створена кафедра автоматизації геодезичних вимірювань, склад якої сформували викладачі кафедри інженерної геодезії. Першим завідувачем кафедри був декан факультету “Міського будівництва” канд. техн. наук, доцент Крумеліс В.А. Згодом кафедру очолювали: канд. техн. наук доцент Ковтун Н.Т. (1981-82 рр.) д-р техн. наук, проф. Лісічанський О.С. (1982-85 рр.), канд. техн. наук, проф. Староверов В.С. (1985-2000 рр.), д-р техн. наук, проф. Боровий В.О. (2000-2003 рр.).

В різні роки на кафедрі працювали: д-р техн. наук, проф. Кобилін О.І., визначний вчений і педагог, який займався питаннями вищої геодезії та д-р техн. наук, проф. Сердюков В.М. – визначний спеціаліст в області інженерної фотограмметрії. Значний внесок в розвиток методів інженерної фотограмметрії зробив д-р техн. наук , професор кафедри Катушков В.О. З 2000 р. по теперішній час на кафедрі працює д-р техн. наук, проф. Лященко А.А. – Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України, визначний вчений та розробник програмних комплексів комп’ютерної графіки та геоінформаційних систем.

Згодом у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопросторових даних було пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва до інтегрованих систем геоінформаційного моделювання та формування інфраструктури геопросторових даних на глобальному, національному та регіональному рівнях. Враховуючи значний розвиток геоінформаційних систем та технологій у 2001 році кафедру автоматизації геодезичних вимірювань було перейменовано у кафедру геоінформатики і фотограмметрії. З 2003 рік по теперішній час кафедру очолює д-р техн. наук, проф. Карпінський Ю.О.

3. Коротка інформація про завідувача

 

 

Карпінський Юрій Олександрович – доктор технічних наук (2003), професор  (2004), завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії, директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 103 “Географічна інформатика / геоматика”.  Карпінський Ю.О. має більше 170 опублікованих наукових робіт з напрямів математичного оброблення результатів геодезичних вимірювань, методу скінченних елементів, геодезії, цифрової картографії, геоінформаційних систем, баз геопросторових даних та Національної інфраструктури геопросторових даних. Ю.О. Карпінський брав безпосередню участь у розробленні та впровадженні Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, баз даних та геопорталів “Державна геодезична мережа України” та “Адміністративно-територіальний устрій України”.

 

4. Навчальна діяльність кафедри

 

Кафедра є випусковою при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Геодезія
 3. Інформатика і програмування.
 4. Геодезичні прилади
 5. Практикум з геодезичних приладів
 6. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 7. WEB-картографування
 8. Основи ГІС та бази даних
 9. Інфраструктура просторових даних
 10. Цифрова картографія
 11. Цифрова фотограмметрія
 12. Супутникова геодезія
 13. Практикум з ГІС
 14. Математичні методи і моделі
 15. Дисципліни вільного вибору
 16. Організація і управління виробництвом
 17. Основи системотехніки
 18. ГІС в кадастрових системах
 19. Планування та управління ГІС – проектами
 20. Дистанційне зондування Землі
 21. Прикладні ГІС
 22. Бази геопросторових даних
 23. Інструментальні ГІС
 24. Прикладне програмування в ГІС
 25. Муніципальні ГІС
 26. Учбова і виробнича практика з ГІС
 27. Учбова практика з геодезії
 28. Геоінформаційні методи в туризмі
 29. Геопросторовий моніторинг
 30. Загальне землезнавство
 31. Інформаційні системи та технології в туризмі
 32. Картографія
 33. Моделi i методи прогнозування
 34. Основи туризмознавства

 

5. Методична діяльність 

Методичні вказівки.

 

 1. Інформатика. Методичні  вказівки до практичних робіт / Укл.: В.В. Зіборов, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк,. –  К.:КНУБА, 2014. – 28 с.
 2. Геодезичні прилади. Робота з електронним тахеометром 3Ta5P: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл.: Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. –  К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 3. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади: конспект лекцій/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. ― К.:КНУБА, 2015. ―147 с.
 4. Практикум з геоінформаційних систем. ArcGIS – частина 1: методичні вказівки до виконання практичних робіт/ Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк – К.: КНУБА, 2016. – 123 с.
 5. Прикладне програмування в ГІС: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель – К.: КНУБА, 2016. – 70 с.
 6. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, О.П. Дроздівський. – К.: КНУБА, 2014.-32 с.
 7. Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.08010105 «геоінформаційні системи і технології». 2016 р.
 8. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 «геодезія, картографія і землеустрій» 2014 р.
 9. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій». 2014 р.
 10. Картографія: Загальні питання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.Б. Кулик. – К.: КНУБА, 2016. –62 с.
 11. Омельяненко М.В., Патракеєв І.М. Методичні рекомендації до роботи з геоінформаційними системами для аналізу просторових даних у середовищі ArcView GIS версії 3.2 / Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Інформаційні та компьютерні технології в містобудуванні» для  студентів  3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міське будівництво і господарство» напряму  підготовки 6.060101 «Будівництво»/ М.В.Омельяненко, І.М. Патракеєв –  К.: Інст. підвищ.кваліф. КНУБА, 2014. – 105 с.

 

6. Наукова діяльність

 

Основними напрямами наукових досліджень є:

– розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель ( Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф., Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Нестеренко О.В., канд. техн. наук, доц.,  Кравченко Ю.В., канд. техн. наук, доц.  Патракеєв І.М., канд. техн. наук, доц., Лазоренко-Гевель Н.Ю., канд. техн. наук,  доц., Кулик В.Б., канд. геогр. наук, доц.,  ст. викл. Б.І. Денисюк, асистенти: Т.М. Квартич, М.В. Горковчук та Д.В. Горковчук);

– створення WEB – сервісів, розвиток інструментальних геоінформаційних систем, розроблення програмно-методичних комплексів ( Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф.,  Зіборов В.В., канд. техн. наук, доц.,   асистенти  Горковчук М.В. та  Горковчук Д.В.);

– розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для розв’язання прикладних задач у будівництві та інших галузях економіки (Катушков В.О., д-р. техн. наук, проф., Єгоров О.І., канд. техн. наук, доц.);

– розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації у сфері географічної інформації /геоматики ( Карпінський Ю. О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Лазоренко-Гевель Н. Ю., канд. техн. наук, доц., ас. Максимова Ю.С.).

Серед основних праць співробітників кафедри можна зазначити:

 

Наукові праці співробітників кафедри у фахових виданнях:

2000 – 2012

 • Веклич Л.М., Молочко В.В., Кулик В.Б., Руденко І.С., Сосса Р.І. Національний атлас України: етапи створення // Вісник геодезії та картографії. – 2009. – №3. – С. 14-20. (Автором описаний додатковий том Національного атласу України – “Тексти і легенди карт”, 0,1 д. а.).
 • Кулик В.Б., Лепетюк Б.Д. Методологічні аспекти геоінформаційного картографування // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – №2. – С. 28-32
 • Кулик В.Б. Розвиток картографування земельних ресурсів України // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – №4(35). – С. 23-30.
 • Кулик В.Б. Теоретико-методичні основи створення картографічних творів для забезпечення розвитку фермерських господарств // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2005. – Вип. 10. – С. 31-35.
 • Кулик В.Б. Картографічний аналіз передумов розвитку фермерства // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №1(40). – С. 25-30.
 • Кулик В. Особливості використання ГІС-технологій у сільськогосподарському картографуванні // Сучасні досягн. геодез. науки та вир-ва: Зб. наук. пр. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – Вип. I (11). – С. 238-241.
 • Кулик В.Б. Використання Інтернет-ресурсу для естетичного оформлення картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2009. – Випуск 10. – С. 112-116.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Стан, зміст і тенденції розвитку міжнародних проектів моніторингу природних комплексів // Вісник геодезії та картографії – № 4. – 2010.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Аналіз стану організації системи моніторингу навколишнього природного середовища в Україні // Інженерна геодезія. – № 56. – 2010.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2011.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю., Черін А.Г. Навчання з курсу “Основи ГІС” у Політехнічному університеті Валенсії // Вісник геодезії та картографії – № 3. – 2011.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів // Містобудування і територіальне планування. – 2012. – Вип. 44
 • Карпінський, Ю.О., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний аналіз просторового розподілу пунктів у мережі моніторингу поверхневих вод // Вісник геодезії та картографії – № 5. –  2012.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу ґрунтів // Містобудування і територіальне планування. – 2012. – Вип. 46
 • Європіна І.О., Кулик В.Б., Остроух В.І. Атлас “ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ” для 10-11 класів як поєднання кращих зразків видань попередніх років і нових високоякісних карт // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – №5. – С. 19-23.
 • Єгоров О.І. Физические и математические модели сооружений // Містобудування та територіальне планування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 138 – 147.
 • Єгоров О.І. Методы исследования математических моделей сооружений // Містобудування та територіальне планування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 130 – 138.

 

2013

 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Перевірка структури мережі постів моніторингу атмосферного повітря засобами геоінформаційного аналізу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 1 (25)
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу ґрунтів засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії – № 2. –  2013
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2013. – Вип.50. – С. 585-591

 

2014

 • Карпінський Ю.О. Зміст і засоби сучасного геоінформаційного картографування / Ю.О. Карпінський,      А.А. Лященко// Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції “Інтеграція просторових даних у дослідженнях природних ресурсів. – К: ЦП “Компринт”, 2014. – С. 72 – 76.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (27). – С.98-102
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2014. – С. 32-38
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Створення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів // Містобудування і територіальне планування. – 2014. – Вип. 51. – С.275-283
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Деякі аспекти  методики геоінформаційного аналізу просторової структури мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами // Вісник геодезії та картографії – № 5. –  2014. – С. 33-37
 • Лященко А.А. Функціональна модель автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних / А.А. Лященко, М.В. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2014. – Вип. 1 (27). – с. 103 – 108
 • Лященко А.А. Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельної ділянки в населених пунктах / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Науково-технічний збірник. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2014. –  Вип. 53 – с.310  – 319
 • Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації в земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук  // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конференц “Геодезія. Землеустрій, Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги. – Рівне: НУВГП, 2014. – с. 89 – 91.
 • Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу/ А.А. Лященко, І.М. Патракеєв // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конференц “Геодезія. Землеустрій, Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 33 – 34.
 • Лященко А.А. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – №6. – с. 25 – 32.

 

2015

 • Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, представлених у мережі Інтернет // Вісн. геодез. та картогр. – 2015. – № 5-6(98). С. 39-43.
 • Катушков В.О. Отримання фотограмметричної інформації на стерео камері СКІФ // Містобудування та територіальне планування,  Вип.57, 2015, с.190 – 193
 • Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних / А.А. Лященко, І.М. Патракеєв// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – с. 174 – 177
 • Лященко А.А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В.Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – №4. – с. 31 – 37.
 • Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації в земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко,         Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – с. 61 – 68
 • Лященко А.А. Особливості реалізації стандартів доступу до баз геопросторових даних в середовищі універсальних СКБД / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук // Збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції “Геопростір 2015”, К.: КНУБА, 2015. – с. 31 – 34
 • Лященко А.А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А. А. Лященко, Д. В. Горковчук, Ю. С. Максимова, М. М. Шматько. // Вісн. геодез. та картогр.. – 2015. – №4. – С. 31 – 37
 • Лященко А.А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Науково-виробничий журнал “Землевпорядний вісник”, 2015.  – № 11. – с. 28 – 33
 • Патракеєв І.М. Онтологічне дослідження міського середовища // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – Київ: КНУБА, №23, Частина 1, 2015 С. 159-168
 • Патракеєв І.М., Лященко А.А.Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних // Збірник наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, Випуск I (29), 2015  С. 174-177
 • Патракеєв І.М. Логіко-онтологічний підхід до моделювання геоінформаційного моніторингу // Zbior raportov naukowych.”Inzynieria i technologia. Wspolczesna nauka. Nowy wyglad” (30.01.2015-31.01.2015)- Warszawa: Wydawca:Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015 — Str. 22-28
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у містах // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.56. – С. 94-100
 • Сосса Р.І., Карпінський Ю.О. Куди рухається українська геодезія і картографія // Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2015.- №5. — с. 6 — 11

 

2016

 • Карпінський Ю.О. Методичні засади створення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні” – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 53 -58
 • Карпінський Ю.О. Склад та принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Геопростір-2016” – К.: КНУБА, 2016. – с. 71 – 74
 • Карпінський Ю.О.       Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Ясуюкі Окада // Науково-технічний збірник. Вип. 63: Інженерна геодезія. К.: КНУБА, 2016. – с. 110 – 121
 • Катушков В.О. Прикладна наземна фотограмметрія при обробленні фотографічних архівних знімків // Містобудування та територіальне планування, Вип.59, 2016, с.216 – 222
 • Кулик В.Б. Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / В.Б. Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 15. Частина 2. – С. 181–187.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю., Денисюк Б. І. Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних // Управління розвитком складних систем. – № 26. – 2016. – С. 178-186
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Аналіз і класифікація методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2016
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю., Галіус І.О., Шинкар О.С. Розроблення програмного комплексу в середовищі Python для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва // Містобудуван-ня і територіальне планування. – 2016. – Вип. 60. – С.201-206
 • Лященко А. Досвід використання відкритих ГІС-засобів у системах містобудівного кадастру / А. Лященко,         А.Черін// Наукове видання: Програма та тези 21-ї Міжнародної науково-технічної конференції Geoforum’2016, 13-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – с. 39 -40
 • Максимова Ю.С. Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС / Ю.С.Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №59. – С. 314–322
 • Максимова Ю.С. Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопросторових містобудівного кадастру / Юлія Сергіївна Максимова. // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №62. – С. 367-377
 • Нестеренко О.В. Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління // Збірник “Містобудування та територіальне планування” 2016, №58, с. 14 — 18
 • Патракеєв І.М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНГУ, 2016. – С.145 – 148
 • Патракеєв І.М.Сучасний геоінформаційний моніторинг // Сучасні ознаки II науково-технічна конференція Геопростір-2016. 27-29 жовтня 2016 р. Київ: КНУБА, 2016 р. — С. 78-80
 • Патракеєв І.М. Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – Київ: КНУБА, №25, 2016 С. 173-180
 • Патракеєв I.М., Зiборов В.В., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоiнформацiйний монiторiнг як засiб мiждисциплiнарного переносу знань // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N62, частина 1, Київ, КНУБА, 2016, с. 469 – 476.

 

2017

 • Карпінський Ю.О., Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М.  Архітектура – будівництво – транспорт – туризм // Вісник “Геодезія і картографія”. – К., 2017
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю., Коршикова А.А. Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві // Містобудуван-ня і територіальне планування. – 2017. – Вип.64. – с.162-167
 • Лященко А. Use of digital photogrammetry for modeling and studying ancient tools / А. Лященко, С. Радченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. –  с.126
 • Лященко А. Geoinformation modelling of Shatsky National Natural Park recreation potential / А. Лященко, Т. Блонська // Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. –  с.138 – 139
 • Максимова Ю.С. Об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану [Текст] / Ю.С. Максимова // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 92 – 100.
 • Максимова Ю.С. Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру / Юлія Сергіївна Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – №65. – С. 342-349
 • Максимова Ю.С. Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів / Ю. С. Максимова. // ScienceRise. – 2017. – №7. – С. 48–53
 • Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Прагматичний пiдхiд до використання концепцiї метаболiзму мiського середовища // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N64, Київ, КНУБА, 2017, с. 258 – 272.
 • Патракеєв І.М., Міхно О.Г. Концепція метаболізму міського середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Військово-спеціальні науки. Наукове видання. Київ., КНУ ім.Тараса Шевченко, випуск 1(36), 2017. С. 30-37
 • Патракеєв І.М., Зіборов В.В. Прагматичний підхід до використання концепції метаболізму міського середовища // Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник/ Відпов.ред. М. М. Осетрін. – К. КНУБА, 2017. –  Вип. 64. С. 258-272

 

Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання):

 • Патракеєв І.М. Метаболізм енергетичних потоків в міському середовищі як концепція сталого розвитку Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції “БУД-МАСТЕР-КЛАС 2015 р.” 13-14 листопада 2015 р. – Київ: КНУБА, 2015, С. 16-22- Режим доступа: http://geoprostir.wix.com/geoprostir2015 . – Заголовок з екрану
 • Patrakeyev I., Ziborov V.; Lazorenko-Hevel N. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; Gottingen Том IV-5/W1,  (2017): 43-49.  (https://search.proquest.com/openview/f1ae177e67d5cfcaab110f6aef7b8b6b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2037681)
 • Patrakeev I., Ziborov V., Lazorenko-Hevel N. Determination of anthropogenic changes on the urbanized territories by facilities of GIS // Vol. LXIII (2017), No. 1 http://gse.vsb.cz p. 8-14, ISSN 1802-5420 http://gse.vsb.cz/ojs/GSE/article/view/140/pdf_42/  Журнал входить до баз даних WorldCat (OCLC) i Index Copernicus.
 • Patrakeev I., Ziborov V., Lazorenko-Hevel N. Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment // https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-5-W1/43/2017/isprs-annals-IV-5-W1-43-2017.pdf p. 43 – 49. Журнал входить до баз даних Celdes, CNKI Scholar, CNPIEC, WorldCat (OCLC), Index Copernicus та та iншiх.
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Про системний підхід до підвищення безпеки руху пішоходів у містах // Матер. Міжнародн. конф. “Безпека пішоходів і велосипедистів” (Київ, 20-21 червня 2013). – Електрон. ресурс: www.pri.kiev.ua

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 • Говоров М. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних.  Навчальний пособник /Говоров М., Лященко А.А., Кейк Д., Зандберген, П. М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, Путренко В.В. – К.: Планета-Прінт, 2017 – 520 с
 • Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – Санкт Петербург,     2010, “БХВ-Петербург”, 336 стр.
 • Зиборов В.В. Visual C# 2010 на примерах. – Санкт Петербург,    2011, “БХВ-Петербург”, 424 стр.
 • Зиборов В.В. MS Visual C++ 2010 в среде .NET. – Санкт Петербург,    2012, “Питер”, 320 стр.
 • Зиборов В.В. Visual C# 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 480 стр.
 • Зиборов В.В. Visual Basic 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 448 стр
 • Карпінський Ю.О. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” /Карпінський Ю.О., Лященко А.А.,  Дроздівський. О. П. –  К.: КНУБА, 2014 – 32 с
 • Карпінський Ю.О. Геопросторовий аналіз: навч. посіб. /Карпінський Ю.О., Лященко А.А.,  Кравченко Ю.В. –  К.: КНУБА, 2016 – 184с
 • Катушков В.О., Сулима В.О., Шульц Р.В., Денисюк Б.І. Цифрова фотограмметрія. Обробка сканерних знімків на цифрових фотограмметричних станціях: Навчальний посібник.– К.:КНУБА
 • Катушков В.А., Денисюк Б.І. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції // Навч., посібн. МОНУ, КНУБА, К.: 2017, 113 с.
 • Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. –  К.: Планета-Прінт, 2017. – 456 с
 • Патракеєв І.М. Геопространственные технологи в моделировании градостроительных систем. Монография. Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им.А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. –  208 с. ISBN 978-966-695-339-4
 • Патракеєв І.М., Шипулін В.Д., Древаль І.В., Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2014. –  216 с., ISBN 978-966-695-326-4
 • Патракеєв І.М. , Толстохатько В.А., Поморцева О.Є.Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна Х.: ХНУМГ, 2014. – с. 176. Рекомен-довано МОН України, лист №1/11-7213 від 14.05.2014
 • Єгоров О.І. Основи супутникової геодезії. Геометричні методи // Навчальний посібник ФОП Яремича Л.О. м.Київ, 2011 – 195 с.

 

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 • Веклич Л.М., Кулик В.Б., Молочко В.В., Руденко І.С., Сосса Р.І. З досвіду підготовки видання Національного атласу України // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2008. – Вип. 3. – С. 19-24. (Автором описаний додатковий том Національного атласу України – книга “Тексти і легенди карт”, 0,1 д. а.)
 • Дрогушевська І.Л., Кулик В.Б., Остроух В.І. Застосування системного підходу при створенні електронних навчальних картографічних посібників // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2010. – Вип. 4. – С. 93-97.
 • Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Катушков В.О., Зіборов В.В., Патракеєв І.М., Лазоренко-Гевель Н.Ю. та iншi “Розробка та впровадження в практику технологій, методів, моделей і рекомендацій для ГIС, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі” // Науково-технічна робота кафедри геоінформатики і фотограмметрії. Державний реєстраційний номер 0115U005151 від 18.01.2018 УкpIHTEI.
 • Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Дроздівський О.П. та ін. Звіт про науково-дослідну роботу “Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу” // УДК 528.36.16:528.36.33 № держреєстрації 0108U010814, Київ: НДІГК. – 2009 – 139 с., С. 7-57
 • Кулик В.Б., Куренков В.О. Досвід створення комплексного регіонального атласу сільгоспвиробника за допомогою ArcView 3.1. // ГІС-форум. – К., 2000. – С. 51. (Автором описана методика оформлення карт атласу, 0,1 д. а.)
 • Кулик В.Б. Картографування землекористування в інтересах розвитку фермерських господарств // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення: Матер. Міжн. наук.-практ. конфер. – К.: Знання, 2000. – С. 178-179
 • Кулик В.Б. Підходи до картографічного забезпечення розвитку фермерства // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр. – Київ-Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 2. – С. 386-387
 • Кулик В.Б. Застосування комп’ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2007. – Випуск 7. – С. 107-110
 • Кулик В.Б., Остроух В.І. Інтерактивні карти для вивчення географії в школі // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2010. – Вип. 4. – С. 126-130
 • Кулик В.Б. Інтернет-картографування. Важливість редагування при використанні картографічного інтернет-контента // Буд-Майстер-Клас-2015: наук.-практ. конфер. – К.: КНУБА, 2015. – С. 115
 • Кулик В.Б. Особливості викладання картографії у вищих навчальних закладах для студентів спеціальності “геоінформаційні системи та технології” (ГІСТ) // “The scientific potential of the present”: спецвипуск Міжн. наук.-практ. конфер. – Сент-Ендрюс, Шотландія: Harbor Radar LP, 2016. – С. 72-74
 • Кулик В.Б. Концептуальне моделювання бази геопросторових даних туристично-рекреаційної сфери // Геопростір 2017: Зб. тез доп. III Міжн. наук.-техн. конф. – К.: КНУБА, 2017. – С. 40-43
 • Кучеренко Н.М. Оптимізація транспортної складової в туристичній логістиці // Матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика”. – Київ (25-26 квітня 2013 р.). – К.: КУУП, 2013. – С. 114-116
 • Kravchenko I., Schultz R., Luhmann T. Сoncept and practice of teaching technical university students to modern technologies of 3d data acquisition and processing: a case study of close-range photogrammetry and terrestrial laser scanning ISPRS WG VI/3 // Promotion of International Collaborative Education Programs, Full Papers,  Prague, 2016
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю., Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, О. П. Дроздівський та ін. Звіт про науково-дослідну роботу “Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу” // УДК 528.36.33.19 № держреєстрації 0110U007344, Київ: НДІГК. – 2010 – 178 с. С. 4-96, 133-138, 150-153.
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України // УДК 528:004.9+504.064.36 КНУБА. – 2013
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Моделирование результатов агроэкологического мониторинга грунтов Киевской области Украины средствами геостатистики // Известия Национального Аграрного Университета Армении. – №3. – 2013. С. 9-13
 • Lazorenko Nadia, Larisa Manukyan, Narine Harutyunyan Modeling of crustal displacement based on geodetic studies results in Spitak geodynamic polygon // International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. – 2016. – p.200-202
 • Лазоренко-Гевель Н.Ю. Ініціативи EUROSDR та EUROGEOGRAPHICS щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування // Інженерна геодезія – № 64. – 2017. – С.67 – 77
 • Lepetyuk Boris, Lyashenko Anatoliy, Karpinskyy Yuriy, Kulik Victoria State and prospects of development of geoinformational mapping in Ukraine // Geographic Support of the NATO Forces in 21-st Century. – Dobruska: Military Topographic Institute, 2001. – P.19
 • Лєбєдєв М.М.,Єсипенко А.Д.,Кучеренко Н.М., Лебедєв Л.М. Комунальні системні комплекси міського господарства: навч. посіб. – К.: ЛОГОС, 2012. – 464 с. (Розділ 6. Системні комплекси благоустрою населених пунктів. – С. 314-419) (ISBN 978-966-171-584-3)
 • Максимова Ю.С. Геоінформаційне забезпечення формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів міст / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГеоПростір (27 – 29 жовтня 2016 року). – Київ, 2017. – С. 48–49.
 • Максимова Ю.С. Шляхи та принципи створення уніфікованої системи підготовки наборів профільних геопросторових даних в складі містобудівної документації / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги” (9 – 10 листопада 2016 року). – Рівне: НУВГП, 2016. –С. 69–71
 • Максимова Ю.С. Загальні вимоги до об’єктно-орієнтованої моделі генерального плану / Ю. С. Максимова. // II Всеукраїнська наукова конференція “Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку” (4 – 6 жовтня 2017 року). – Одеса: ОДАБА, 2017. – №7. – С. 140–144
 • Максимова Ю.С. Реалізація системи автоматизованої підготовки наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів/ Ю. С. Максимова. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2017” (м. Київ, 28 листопада – 1 грудня 2017 року). – Київ, 2017. – С. 48–53
 • Максимова Ю. С. Геоінформаційне забезпечення формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів міст / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей науково-технічної конференції “ГеоПростір” (4 – 6 грудня 2017 року). – Київ, 2017. – С. 63–65
 • Патракеєв І.М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНГУ, 2016. – С.145 – 148
 • Патракеєв І.М. Сучасний геоінформаційний моніторинг.  Сучасні ознаки II науково-технічна конференція Геопростір-2016. 27-29 жовтня 2016 р. Київ: КНУБА, 2016 р.- С. 78-80
 • Патракеєв І.М. Теплове дистанційне зондування урбанізованих територій Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів “Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка” (ІТАЕ-2016) 10-11 листопада 2016 року, Рівне:  НУВГП, 2016. – С. 234- 239
 • Визначення теплових аномалій техногеосистем за результатами дешифрування мультиспектральних зображень Збірник тез доповідей III міжнародної науково-практичної конференції “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні” 15-16 вересня 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 107-112
 • Патракеєв І.М., Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу // Всеукраїнська науково-пракична конференція “Геодезія.Землеустрій.Природокористування:присвячується памяті П.Г. Черняги”. Збірник тез 5-6 листопада 2014 року, м.Рівне. –Рівне: НУВГП, 2014 – С. 33-35
 • Патракеєв І.М., Пугачова О.В., Диктант Ю.І.Просторові системи підтримки рішень для планування розвитку міських територій. Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 17 квітня 2014 р./ ред. кол.: В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХУПС, 2014. – 154 с
 • Патракеєв І.М. Планування територіального розвитку з використанням ГІС та інтегрованого штучного інтелекту. Материали за 10-а международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения”,- 2014. Том 9. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД . С.27 – 33.
 • Патракеєв І.М. Прогностичні моделі територіального розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”. – Рівне: РВВ РДГУ, 2015, С. 131-132
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. О системном подходе к повышению безопасности пешеходов в городах // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту – 2013 – №2. – С. 284-287
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Место наружного освещения в проблеме безопасности дорожного движения // Світло люкс. – 2013. – №4-5. – С. 40-43
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Уличное освещение – видимость – безопасность городского движения // Світло люкс. – 2013. – №6. – С. 43-46
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Оптимизация организации дорожного движения в городах с применением методов транспортной логистики // Материалы V межд. науч.-практ. конф. “Проблеми розвитку транспортної логістики Інтер-ТРАНСЛОГ-2013”. – Одеса: ОНМУ, 2013. – С.30-32
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Напрями вдосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері безпеки дорожнього руху в Україні на сучасному етапі / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Матеріали VIII міжнародн. наук.-практ. конф. “Безпека дорожнього руху. Правові та організаційні аспекти”. – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2013. – С. 218-222.
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Режимы работы наружного освещения городов и безопасность движения // Тезисы ХІ Междунар. Науч.-практ. конферен. “Наука – образованию, производству, экономике”. – Минск: БНТИ, 2013. Секция “Организаця дорожн. движения и перевозок пассажиров и грузов” – С. 161-165
 • Рейцен Е.А. Зрительное восприятие – режим городского движения – режим наружного освещения / Е.А. Рейцен, Н.Н. Кучеренко // Світло люкс. – 2013. – №1. – С. 43-45.
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н., Коваль М.И., Плоская М.В. Транспортная политика в городах Украины и КСОД // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: материалы ХХ Междунар. (23-й Екатеринб.) науч.-практ. конф.(Екатеринбург, 2014 г.).– Екатеринбург: АМБ, 2014. – С. 360-368
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит інформаційної системи вулично-дорожнього оточення в місцях концентрації ДТП у містах // Збірн. матер. Х Міжнар. наук.-прак. конф. “Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти”. – Київ, 13 листопада 2015. – К., 2015. – С. 106-111
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Про особливості гармонізації ДБН України з зовнішнього освітлення міст до Євростандартів // Промислова електроенергетика та електротехніка. –  2015. –  №5-6 (95-96). – С. 38-40
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Аудит в проблеме безопасности городского движения // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: материалы ХХI Междунар. (24-й Екатеринб.) науч.-практ. конф.(Екатеринбург, 16-17 июня 2015).– Екатеринбург: АМБ, 2015. – С. 270-276
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу “Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн”. –  Київ (15-18 березня 2016 р.). – К.: ЦП “Компринт”, 2016. – С. 37-38
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Направление совершенствования нормативной базы в сфере безопасности дорожного движения в Украине на современном этапе // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XXII Международной (25-й Екатеринбургской) научно-практической конференции. 16-17 июня 2016 г. – Екатеринбург, 2016. – С. 262-271
 • Reytsen E., Kucherenko N. Audit and logistics of city planning // The 7th International Scientific Conference “Problems of Transport Logistics Development” Inter-TRANSLOG’2016″. – Klaipeda, Lithuania, September 12-13, 2016. – P. 16-17
 • Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Вопросы безопасности дорожного движения в научных исследованиях // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их воияния / Материалы XXIII Международной (XXVI Екатеринбургской, I Минской) научно-практической конференции. – Минск: Изд-во БНТУ, 2017. – С. 313-322
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Транспорт і туризм Києва // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна // Збірн. матер. Міжнародної наук.-практ. конфер. (Київ, 29 березня 2017 р.). – К.: Фоліант, 2017. – С. 286-292
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Ландшафтно-рекреаційні території і туризм // Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. “Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)”, (Харків, 24 листопада 2017). – Харків, 2017. – С. 189-190
 • Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Туризм і логістика // Проблемы развития транспортной логистики: Тезисы докладов Восьмой международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНМУ, 2018. – С. 139-144
 • .Єсипенко А.Д., Лебедєв М.М., Горделадзе М.В., Кучеренко Н.М. / За заг. ред. Єсипенко А.Д. // Посібник управителя. Експлуатація та утримання житлових і громадських будівель та споруд – К., 2004. – 220 с. (ISBN 966-8754-00-X)
 • Schultz R.V., Kravchenko Ju.V., Kvartych T.N. Using Different Types of Initial Data for Monitoring of the Coastline Inland Seas // Global Geospatial Information and High Resolution Global Land Cover/Land Use Mapping,  2016 ISPRS WG IV/2 April 21, 2016 Novosibirsk, Russian Federation, Page(s) 75 – 85

 7. Викладацький та допоміжний склад

 Викладацький склад

Фото П.І.Б. Посада
  Карпінський Юрій Олександрович зав. кафедри, професор, д.т.н.
  Лященко Анатолій Антонович професор, д.т.н.
  Катушков Володимир Олексійович професор, д.т.н.
  Рейцен Євген Олександрович професор, к.т.н.
  Єгоров Олександр Іванович доцент, к.т.н.
  Зіборов Віктор Володимирович доцент, к.т.н.
  Нестеренко Олена Вікторівна доцент, к.т.н., зам. декана
  Патракеєв Ігор Михайлович доцент, к.т.н.
  Горковчук Юлія Вікторівна доцент, к.т.н., зам. декана
  Лазоренко-Гевель Надія Юріївна доцент, к.т.н.
  Кулик Вікторія Борисівна доцент, к-т  геогр. н.
Денисюк Богдан Іванович старший викладач
Кучеренко Наталія Миколаївна старший викладач
  Плющ Тетяна Миколаївна асистент
  Горковчук Максим Вікторович асистент
  Горковчук Денис Вікторович асистент
  Максимова Юлія Сергіївна асистент
Савчук Ірина Анатоліївна асистент
Маліков Олександр Вікторович асистент
Допоміжний склад
  Рудь Віліям Андрійович  зав. лаб.
  Ковтун Віктор Іванович майстер
  Лисенко Лариса Анатоліївна інженер

 Детально з інформацією про викладачів, можна ознайомитися тут: читати далі

 

8. Перелік структурних підрозділів

 

 1. Лабораторія аналогової фотограмметрії
 2. Лабораторія цифрової фотограмметрії та дистанційного зондування землі

 

 9. Контактні дані 

 

 10. Фотографії кафедри

Практикум з геодезичних приладів

Робота з електронним нівеліром Sokkia SDL-30. Дисципліна “Геодезичні прилади”

Заняття проводить старший викладач Денисюк Б.І.

Літня геодезична практика. Заняття проводить доц. Лазоренко-Гевель Н.Ю.

Літня геодезична практика. Робота з електронним теодолітом та лазерною рулеткою

 

 

 

11. Міжнародне співробітництво кафедри  читати далі

 Сторінка кафедри в соціальній мережі:  https://www.facebook.com/groups/1451490331645559/

читати далі