Наукова діяльність кафедри іноземних мов

Професорсько – викладацьким складом проводяться наукові дослідження у різних напрямках серед яких «Формування іншомовної комунікативної компетенції» та «Ігровий підхід у розвитку іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної діяльності студентів будівельних спеціальностей». Зараз кафедра займається розробкою завдань для формування  професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів з використанням ігрового підходу.

При цьому було досягнуто таких результатів:

Розроблено вправи для формування проф.- орієнтованої іншомовної компетенції студентів спеціальностей: ТКД, МБГ, БМО, ГІСТ, ТВ, ЕК.

Кожного року кафедра проводить науково-практичні конференції, як серед професорсько-викладацького складу так і серед студентів. Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими роботами, які приймають участь у наукових конференціях та конкурсах за межами нашого вишу (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «New ideas», «New possibilities» та конференція присвячена «125-ти річчя української діаспори в Канаді.  «Досягнення видатних українців, які працюють за межами України»).

За останній період були надруковані наступні роботи:

2019

 1. Рубцова С. В., Принципи відбору фахових англомовних текстів для читання майбутніми інженерами / С. В. Рубцова // Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 9 квітня 2019 р., Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів: НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2019 – С.51-52.http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 2.  Рубцова С. В.,Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів навчання для англомовної лексичної компетентності у читанні”, Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова №30 (40) 16 серія, с. 69-75. ISSN № 2311-5491
 3. Рубцова С. В.,Передумови відбору англомовних фахових текстів для читання майбутніми інженерами галузі будівництва та цивільної інженерії//ВІСНИК Київського національного лінгвістичного університету, Серія Педагогіка та психологія, – 2019 р. УДК 811.111:378.147’6(045) (подано до друку) ISSN № 2412-9283
 4. Рубцова С. В., Критерії відбору лексичного матеріалу для майбутніх інженерів галузі будівництво та цивільна інженерія//Міжнародна науково-практична конференція “Ad orbem per linguas. До світу через мови” (20 – 22 березня 2019 р.), КНЛУ [http://www.knlu.edu.ua/research/conferences]
 5. Shestopalova I. O., Peculiar features o f teaching a professional foreign language
  In a private institution o f higher education. // Проблеми Модернізації України, – Вип. 8 //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Київ, МАУП, 11 квітня 2019.– с. 185-187.
 6. Коротка С.Г., Жанри епістолярного спілкування// Мова і культура, -видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.- 2019 р.
 7. Петрова Т.І.,Паніна О.В., Інтенсифікація розуміння англомовних технічних  текстів//Містобудування та територіальне планування,КНУБА.-2019. orcid: 000-0001-9009-0553, orcid:000-0002-8604-8712.

 

2018

 1. Паніна О.В., Англійська мова. Науково-технічний переклад: конспект лекцій/О.Паніна.-К.:КНУБАб 2018. – 132 с.
  file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Downloads/MTP_2014_52_40.pdf
 2. Рубцова С. В. Урахування індивідуальних особливостей студентів галузі будівництво та цивільна інженерія при вивченні іноземних мов / Україна і світ: діалог мов та культур: мате-ріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 13 квітня 2018 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2018. 2 0,1. http://www.knlu.edu.ua/research/conferences
 3. Рубцова С. В. Особливості навчання у співпраці на заняттях з англійської мови для студентів галузі будівництва та цивільної інженерії у вищих закладах освіти / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих науковців, Чернігів, 27 березня 2018 р. /.Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г. Шевченка – Чернігів : ЧНПУ, 2018. 2  0,1. ORCID ID 0000-0003-4114-5874. http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 4. Шестопалова І.О., Вплив англійського сленгу на сучасну лінгвістику. // Науковий вісник іноваційних технологій // Зб. наук. Праць – № 3 (19) – 2018 – с. 95-101.
 5. Рубцова С. В. Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів начання для англомовної лексичної компетентності у читанні / Науковий часопис НПУ ім. М.  П.  Драгоманова № 30 (40) 16 серія. Стаття: «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» /.Національний університет ім. М. П. Драгоманова – Київ: НПУ ім.  М. П. Драгоманова, 2018.  12  0,6.   ISSN 2411-2135
 6. Шестопалова І.О., Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни методика середньої освіти («шкільна педагогіка») (для магістрів), Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» 2018 – 43 с. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/d23e9ada4a7549e6803c2063a37f14fd.pdf
 7. Рубцова С. В., Значення внутрішньої мотивації студентів галузі будівництва та цивільної інженерії для вивчення фахової іноземної мови у закладах вищої освіти” (ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах» (16 травня 2018р.)), Національний ун-т харчових технологій, с. 49-52. https://drive.google.com/file/d/1wqXsKnvnsB0IG4i-LpOGftBpPRcXgjKR/view

       2017

 1. Паніна О.В. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття. – зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65,с 436. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201765.pdf
 2. Рубцова С. В. Особливості візуалізації для навчання майбутніх інженерів іноземних мов / Тези .Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 29 – 31 березня 2017 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. 2 0,1 С. 625. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2716/document.pdf
 3. Рубцова С. В. Значення репрезентативних систем майбутніх інженерів галузі будівництва і цивільної інженерії в умовах динамічного навчання іноземних мов/ Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської наук. Інтернет конф., Суми, 17 листопада 2017р. / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СДПУ, 2017. 4 0,2. С.200 https://www.sspu.sumy.ua/images/files/doc_files/inet-vydannya/dialog_mov117112017/dialog_mov_117112017-l_47be7_1437424071.pdf
 4. Шестопалова І.О., Методологія системи педагогічних наук,Навчальна програма для аспірантів,  Київ, МАУП, ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017 – 18с. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/d23e9ada4a7549e6803c2063a37f14fd.pdf

        2016

 1. Паніна О.В. Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «Іноземна мова»// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2016. – №62. С.455 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf
 2. Рубцова С. В. Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі / Містобудування та територіальне планування – Київ – КНУБА – 2016 – №60. С.297. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf
 3. Щукіна Е.І. Cтудентоцентроване навчання у немовних вищих  навчальних зб. Містобудування та  територіальне планування В. 59.  К. 2016. – С 494-498. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

        2015

 1. Паніна О.В. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології)// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2015. – №58.  С.392. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201558.pdf
 2. Щукіна Е.І. Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою  у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей// Містобудування та територіальне  планування – Вип.57 . Київ  2015. – С.- 373-378. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201557.pdf

         2014

 1. Махиня А.А. Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної  лексики в технічних ВНЗ.  зб. Містобудування та територіальне планування  № 52, 2014, Київ – КНУБА. С.232. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201557.pdf
 2. Паніна О.В. Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014. – №53. С.383. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf
 3. Паніна О.В. Деякі питання перекладу науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови)// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014. – №52. С.296. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf
 4. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 52, с. 311-315. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf
 5. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Формування комунікативної компетенції в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 53, с. 402-406. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf

     2013

 1. Паніна О.В. Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів(на матеріалі англійської мови))// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2013. – №50. С. 502. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf
 2. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Особливості впровадження інноваційних методів навчання іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2013. Вип. 50. с. 533-537. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf
 3. Шестопалова І.О. Монографія: Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій школі Великої Британії. // Київ, – 2013. УДК [378. 016 : 811] (420) (0.43.3).  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2012_2_11

     2012

 1. Шестопалова І.О. Іншомовна підготовка студентів в контексті забезпечення їх транснаціональної соціальної мобільності.// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, серія 11, випуск 14, частина ІІ, 2012 – С. 3-10
 2. Шестопалова І.О. Психологопедагогічні основи гнучкої системи навчання іноземних мов у вищий школі Великої Британії. // Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 5, 2012 – С.205-214.
 3. Шестопалова І.О. Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищий школі Великої Британії. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, № 22 (257) жовтень, 2012 – С. 203-210