Кафедра теоретичної механіки

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ.

Після утворення 1930 року Київського інженерно-будівельного інституту і до 1933 року дисципліна «Теоретична механіка» викладається на кафедрі вищої математики, якою керував доктор фізико-математичних наук, професор Ю. Д. Соколов. У 1933 була утворена кафедра теоретичної механіки. Завідувачем кафедри на протязі довоєнного періоду був доктор фізико-математичних наук, професор А. Л. Наумов. В кінці 1943 року кафедра теоретичної механіки знову увійшла до складу кафедри вищої математики, яку очолював професор Ю. Д. Соколов. З 1944 року по 1949 рік кафедра поновила своє існування під керівництвом професора А. Л. Наумова, а в 1950 році знову була об’єднана з кафедрою вищої математики. У 1952 році стала самостійною і у 1953 році знову була об’єднана з кафедрою вищої математики.

У 1956 році кафедра теоретичної механіки поновила свою роботу. У 1957-1973 роках кафедрою керував кандидат фізико-математичних наук, доцент П.П. Лавриненко, у 1973-1979 роках – доктор технічних наук, професор В.А. Гробов. З 1979 року до 1994 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор В. І. Гуляєв. З 1995 року по теперішній час кафедрою керує доктор технічних наук, професор В.В. Гайдайчук.

Кафедра викладає теоретичну механіку для наступних спеціальностей:

 • 015 «Професійна освіта» спеціалізація: «Професійна освіта машинобудування»;
 • 131 «Прикладна механіка». спеціалізація: «Інженерія логістичних систем»;
 • 133 «Галузеве машинобудування». спеціалізація: Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація: «Електромеханічні системи автоматизації та електроприводів»;
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. спеціалізація: Автоматизоване управління технологічними процесами.
 • 192  «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації:  «Промислове та цивільне будівництво»; «Міське будівництво та господарство»; «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; «Теплогазопостачання та вентиляція»; «Водопостачання і водовідведення»; «Гідротехнічне будівництво»;
 • 193 Геодезія та землеустрій. спеціалізація: Оцінка землі та нерухомого майна.

Технічна механіка для спеціальностей: – «Інформаційні технології проектування»; «Інформаційні управляючі системи та технології».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ.

Наукові дослідження  ведуться за напрямками:

 • динамічний моніторинг споруд для своєчасного визначення ступеню і швидкості змін загального технічного стану об’єкту та запобігання можливого розвитку деструктивних процесів і забезпечення його технічної безпеки (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук, аспірант К.Е. Котенко);
 • динаміка бурильних колон при комп’ютерному моделюванні явища самозбудження коливань кружляння долота бурильної колони (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук);
 • моделювання напружено-деформованого асфальтобетонного покриття доріг при дії теплових і силових збурень (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук);
 • параметрична оптимізація пластин і оболонок та управління цільовою функцією при комбінованих статичних навантажень згідно будівельних норм (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук, асистент О.О. Кошевий);
 • дослідження акустичних полів, які генеруються різноманітними акустичними джерелами у прямих каналах довільної (але незмінної по довжині) форми та площі поперечного перерізу з рівномірною осередненою течією (доктор фізико-математичних наук, професор А.О. Борисюк);
 • дослідження надійності недосконалої циліндричної оболонки-опори при дії комбінованого навантаження (кандидат технічних наук, доцент О.О. Лук’янченко);
 • дослідження стохастичних параметричних коливань пружних систем з урахуванням їх попередніх станів (кандидат технічних наук, доцент О.О. Лук’янченко);
 • відновлення залізобетонних конструкцій просочуванням (асистент Р. О. Плохута)

В період 2015-2017 років співробітниками кафедри були опубліковані наступні наукові праці: 

2017 рік

 1. Борисюк А. О. An approximate method to find changes in the blood flow rate due to planar pathological tortuosity of a larger coronary artery Cardiology and Cardiovascular Research, / Borysyuk, A. O./ 2017, 1 (no 1), pp. 7-17 (doi: 10.11648/j.ccr.20170101.12);
 2. Гайдайчук В.В. Расчетно-экспериментальный мониторинг строительных сооружений ХХVІІ./ Гайдайчук В.В., Котенко К.Е./ Международная научно-практическая конференция Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты . –Екатеринбург.: Национальная ассоциация ученых. – 2017. – С.35 – 37.;
 3. Гайдайчук В.В. Дослідження термонапруженого стану конструкції дорожнього одягу. / Гуляєв В.І., Гайдайчук В.В., Мозговий В.В., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В. / Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2017. – №1. – С. 6 – 12.;
 4. Борисюк А. О. Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для нескінченного прямого порожнинного циліндра Тези доповідей акустичного симпозіуму “КОНСОНАНС-2017”, Київ, Україна, жовтень 2017, с. 6-7.;
 5. Лук’янченко О.О. Wavelet analysis features to study stochastic behavior of complex casing construction VIII./ Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Кузько О.В./ Міжнародна Антарктична Конференція. Київ. -16-18 травня 2017 р. – Тези. – С.186 -187;
 6. Лук’янченко О.О. Комп’ютерне моделювання зварних оболонкових конструкцій з тріщинами. / Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В./ Міжнародна наукова конференція „Математичні проблеми технічної механіки-2017”. Дніпродзержинськ. –17-20 квітня 2017 р. – Тези.;
 7. Плохута Р. О. Експериментальні дослідження ремонту тріщин балочних залізобетонних конструкцій просочуванням / О. С. Молодід, Р. О. Плохута/ Міжвід. наук.- техн. зб. (техн. науки) «Будівельне виробництво». – Київ, 2017. – вип. 63. – с. 11 – 19;
 8. Плохута Р. О. Патент Україна, 114090 МПК Е04В 1/62 (2006.01) «Спосіб ремонту та захисту горизонтальних залізобетонних конструкцій з великою кількістю тріщин ін’єктуванням за допомогою «лоточка»» / О. С. Молодід, Р. О. Плохута, В. О. Колесніков /– опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4;
 9. Плохута Р. О. Патент Україна, 114091 МПК Е04В 1/62 (2006.01), Е04G 23/02 (2006.01) «Спосіб підсилення залізобетонних конструкцій приклеюванням склосітки» / О. С. Молодід, Р. О. Плохута, В. О. Колесніков/ – опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4.

2016 рік

 1. Лук’янченко О.О. Nonlinear Bending Stability of a Long Flexible Cylindrical Shell with Geometrical Imperfections Strength of Materials Volume 48, / Bazhenov V.A., Luk’yanchenko O.O., Kostina O.V., Gerashchenko O.V./ Issue 2 (2016), Page 1-7.;
 2. Лук’янченко О.О. Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Complex Thin-Walled Shell Structure with Cracks Strength of Materials Volume 48, / O.O. Luk’yanchenko, O.V. Kostina, N.I. Bouraou, O.V. Kuz’ko / Issue 3 (2016), pp 401–410.;
 3. Лук’янченко О.О. Vibration Condition Monitoring of the Vertical Steel Tanks Vibrations in Physical Systems Vol. / N. Bouraou, О.Luk’yanchenko, S. Tsybulnik, D. Shevchuk/ 27 (2016), Page 53-60.;
 4. Гайдайчук В.В. Малоциклова утома матеріалу лопатей роторів вітроенергетичних установок Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. / Гайдайчук В.В., Левківська Л.В./ – Вип.61. – Одеса: вид. Зовнішрек-ламсервіс. – 2016. – С.66 – 71.
 5. Гайдайчук В.В. Динамічний моніторинг великорозмірної будівельної споруди / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Ткаченко І.А./Міжнародного виставкового центру Наука та будівництво. –2016. – №3(9). – С.20 – 25.;
 6. Гайдайчук В.В. Системи діагностики будівельної споруди / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Кедик І.А., Ткаченко І.А./ Міжнародного виставкового центру Наука та будівництво. –2016. – №4(10). – С.15 – 19.;
 7. Гайдайчук В.В. Дослідження напруженно-деформованого стану будівельної споруди за допомогою моніторингу. / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е./ ІV наукова конференція Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці: тези доповідей. –Х.: Технічний Центр. – 2016. – С.57 – 58.;
 8. Борисюк А. О. Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитістю. / Борисюк А. О., Борисюк Я. А./ Наукоємні технології, 2016, 32 (№4), С. 441-446.;
 9. Лук’янченко О.О. Нелінійна стійкість довгої гнучкої циліндричної оболонки з недосконалостями форми. / Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Геращенко О.В. / Проблеми міцності, 2016, N2.–С.140 – 147.;
 10. Лук’янченко О.О. Дослідження статичних та динамічних характеристик складної тонкостінної оболонкової конструкції з тріщинами /Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Бурау Н.І., Кузько О.В.  / Проблеми міцності, 2016,  N3.–С.78 – 88.;
 11. Лук’янченко О.О. Аналіз впливу вітрового навантаження на стохастичну поведінку паливного резервуара / Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2016, – № 97.– С. 152-171.;
 12. Гайдайчук В.В. Ефективність і проблеми моніторингу великорозмірних будівельних споруд / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА. 2016. Вип.97.– С.172 – 182.;
 13. Гайдайчук В.В. Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто-газової свердловини /Гайдайчук В.В., Левківська Л.В., Ковальчик Я.І. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА. 2016. Вип.97.– С.43 – 58.;
 14. Борисюк А. О. Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитістю / Борисюк А. О., Борисюк Я. А. / Наукоємні технології, 2016, 32 (№4), С. 441-446.;
 15. Кошевий О.О. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурі / Кошевий О.П., Кошевий О.О. / Збірник «Містобудування та територіальне планування» , вип. 59. – Київ, КНУБА, 2016. – с. 234-244.;
 16. Плохута Р. О. Підсилення балочних конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних тканин / Григоровський П. Є., Молодід О. С., Плохута Р. О. / Міжвідомчий наук.-техн. зб. (техн. науки) «Будівельне виробництво». – Київ, 2016. – вип. 61. – с. 13 – 18.;

2015 рік

 1. Гайдайчук В.В.  Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum. / Nazarenko I., Gaidaichuk V.V., Dedov O., Diachenko O. / Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 6(1-90). – С. 28-36. ;
 2. Гайдайчук В.В. Critical buckling of drill strings in curvilinear channels of directed bore-holes. /  Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. / Journal of Petroleum Science and Engineering.  – № 129, 2015, p.168 – 177;
 3. Гайдайчук В.В. Modeling the energy-saving regimes of curvilinear Bore-Hole Drivage. /  Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. / Journal of Petroleum Science and Engineering – 2015. ─ №1 V. 137. ─ P. 011402-1 – 011402-8.4.;
 4. Гайдайчук В.В. Комп’ютерне моделювання стійкості коливань кружляння колон глибокого буріння / Гуляєв В.І, Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В. / Опір матеріалів та теорія споруд. – Вип.94. – Київ: вид. КНУБА. – 2015. – С.139 – 154.
 5. Гайдайчук В.В. Науково-технічний моніторинг будівель і споруд /Бєлов І.Д, Гайдайчук В.В., Дедов О.П., Матіаш М. С. / Наука та виробництво. –2015. №3. – С. 17 – 20;
 6. Борисюк А. О. Патент на винахід UA № 108776 (зареєстрований у Державній службі інтелектуальної власності України 10.06.2015; відомості про видачу патенту опубліковані 10.06.2015 в бюлетені №11 Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). / Себов Д. М., Борисюк А. О., Якименко О. О. / Спосіб діагностики обмеження локального резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром Х;
 7. Лук’янченко О.О. Evaluation of metal corrosion impact on load bearing capacity of the fuel reservoir / Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Кузько О.В. / VII Міжнародна Антарктична Конференція. Київ. -12-14 травня 2015 р. – Тези. – С.154 -156;
 8. Борисюк А. О. Функція Гріна тривимірного конвективного хвильового рівняння для прямого каналу. / Борисюк А. О. / Акустичний вісник 2015, 17 (№1), С. 3-16.;
 9. Борисюк А. О. Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для прямого каналу. / Борисюк А. О. / Акустичний вісник 2015, 17 (№2), С. 3-14.;
 10. Кошевий О.О. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями / Кошевий О.П., Кошевий О.О. / Містобудування та територіальне планування, вип. 55. – Київ, КНУБА, 2015. – с. 215-227.;

На кафедрі проходять навчання 3 аспіранта:

 • Р.В. Алексеєв науковий керівник д.ф.-м. н. ст. наук. співр. Борисюк О.А.;
 • О.О. Кошевий науковий керівник д.т.н. проф. Гайдайчук В.В.;
 • О.В. Большаков науковий керівник д.ф.-м. н. ст. наук. співр. Борисюк О.А.

 

НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ.

 

СПИСОК ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ:

 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, А.В. Кузнєцов Теоретична механіка. Кінематика 2013 р
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, А.В. Кузнєцов Теоретична механіка. Статика 2012 р
 • А.А. Бондаренко, О.О. Дубінін, О.М. Переяславцев Теоретична механіка 2004 рік;
 • В.В  Цасюк Теоретична механіка 2003 рік;
 • М.А. Павловський Механіка 2002 рік;
 • Гонтарь М.Г. Теоретична механіка. Конспект лекцій. Розділ ІІ. Кінематика точки і твердого тіла 1992 рік.;
 • Гонтарь М.Г. Теоретична механіка. Конспект лекцій. Розділ ІІІ. Динаміка 1993 рік.;
 • Гонтарь М.Г. Теоретична механіка. Конспект лекцій. Розділ І. Статика 1991 рік.;
 • А.А. Яблонский Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механики 1985 г.

СПИСОК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК:

 •  С.М. Любченко, Р.О. Плохута Теоретична механіка. Статика 2016 рік. 46 с. Спеціалізація: ПЦБ, БЦІ;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, О.О. Лукянченко, А.В. Кузнєцов Теоретична механіка. Кінематика 2015 рік. 152 с. Спеціалізація: ПЦБ, БЦІ;
 • О.А. Киричук, С.М. Любченко Теоретична механіка. Динаміка. Аналітична механіка 2012 р 16 с. Спеціалізація: ПЦБ, БЦІ;
 • С.М. Любченко, О.О. Лукянченко Теоретична механіка. Статика 2012 рік 12 с. . Спеціалізація: ПЦБ, БЦІ;
 • А.О. Борисюк Теоретична механіка. Кінематика 2011 рік 16 с. Спеціалізація: Інженерна механіка;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, Р.О. Плохута Теоретична механіка. Кінематика 2010 рік 20 с. Спеціалізація: Професійна освіта;
 • А.О. Борисюк Теоретична механіка. Статика 2010 рік 24 с. Спеціалізація: БМО;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, О.О. Лукянченко Теоретична механіка. Динаміка. 2010 рік 20 с. Спеціалізація: Професійна освіта;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, О.О. Лукянченко Теоретична механіка. Статика 2009 рік. 24 с. Спеціалізація: АТП;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, О.О. Лукянченко Теоретична механіка. Динаміка. 2008 рік. 20 с. Спеціалізація: АТП;
 • В.В. Гайдайчук, М.Г. Гонтарь, О.О. Лукянченко Теоретична механіка. Статика 2007 рік 24 с. Спеціалізація: АТП;
 • М.Г. Гонтарь, В.В. Гайдайчук, О.О. Лукянченко Теоретична механіка Динаміка. 2007 рік 12 с. Спеціалізація: АТП.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ.

професори – 3; доценти – 3, ст. викладач – 1, асистент – 3. Інженер вищої категорії – 1; Старший лаборант – 1

Гайдайчук Віктор Васильович

Вчене звання та ступінь: д.т.н., професор
Посада: Завідувач кафедрою
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: viktor_gaydaychuk@bigmir.net
У 1971 р. закінчив Київський інженерно – будівельний інститут та одержав диплом з відзнакою інженера – будівельника. Закінчив у 1976 р. навчання в аспірантурі на кафедрі будівельної механіки КІБІ. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1976 р. по 1992 р. працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій кафедри будівельної механіки КІБІ.

У 1992 р. захистив докторську дисертацію. З 1992 р. по 1995 р. працював старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником та головним науковим співробітником Науково-дослідного інституту будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. У 1994 р. присвоєно вчене звання професора. З 1995 р. по цей час працює завідувачем кафедри теоретичної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. Є членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, членом редколегії наукового збірника «Опір матеріалів і теорія споруд», член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Є автором 3 монографій, більше 190 наукових статей та доповідей у провідних фахових виданнях, з яких 26 — за кордоном, 2 навчальних посібників. Був науковим керівником 2 кандидатських дисертацій.

Результати виконаних наукових досліджень використані при розв’язку наступних прикладних задач: математичне моделювання і проведення розрахунків космічного експерименту КРАБ, що пов’язано із створенням великогабаритної рамочної антени; математичне моделювання і проведення розрахунків космічного проекту СОФОРА, що пов’язано із створенням конструкції ферми для двигуна на орбітальній станції МИР (зокрема, для потреб «НВО Енергія»); динаміка спіральних змійовиків трубчастих теплообмінних апаратів корабельних атомних реакторів (зокрема, для потреб Горьковського суднобудівельного заводу).

Розробка і розрахунки геостаціонарної великогабаритної антени нового покоління, що трансформується, (зокрема, для потреб Європейської космічної агенції).

Розроблений системний підхід до моделювання штатних та позаштатних ситуацій функціонування вітроенергетичних установок (ВЕУ) підвищеної потужності. Створено обчислювальний комплекс для наукового моніторингу процесів проектування та функціонування ВЕУ. Встановлені можливі критичні стани конструкції ВЕУ, які пов’язані з порушеннями їх міцності, збудженням їх резонансних коливань, загальною втратою стійкості.

Виконана скінченно-елементна перевірка можливостей настання критичних станів в найбільш відповідальних несучих конструкціях шляхом розрахунку їх статичної і динамічної міцності, стійкості і коливань при самих несприятливих сполученнях сил попереднього напруження, статичних і динамічних навантажень власної маси, снігових, льодових, вітрових і температурних навантажень (зокрема, для Великої Лаврської дзвіниці, навісу над трибунами НСК «Олімпійський» та ТРЦ «Республіка»).

Створений обчислювальний комплекс дозволяє здійснювати моніторинг процесу буріння і виконувати такі технологічні процедури: прогнозувати і попереджати критичні статичні і динамічні режими буріння глибоких вертикальних свердловин; проектувати раціональні траєкторії криволінійних свердловин і технології їх проходки, що знижують вірогідність виникнення аварійних ситуацій, зменшують сили контактного і фрикційного взаємодії, зменшують знос колон; збільшують швидкість проходки.

Борисюк Олександр Андрійович

Вчене звання та ступінь: д.ф-м.н., ст. наук. співр.
Посада: професор
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: aobor@ukr.net
У 1989 р. закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Киівського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.  У 1993 р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 2006 р. – доктора фізико-математичних наук. У 2000 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. З 1989 р. і дотепер працює в Інституті гідромеханіки НАН України, де з 2006 р. обіймає посаду провідного наукового співробітника. З 2007 працює за сумісництвом професором кафедри теоретичної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, де читає курс теоретичної механіки. Автор більше 110 наукових і 2 методичних праць. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.196.01 при Інституті гідромеханіки НАН України, а також член Європейського товариства механіків (Англія) та Міжнародного наукового товариства серцево-судинної медицини (США). Стипендіат фонду Александра фон Гумбольдта (Німеччина) та Міжнародного наукового фонду Трієстського університету (Італія).  Наукові інтереси пов’язані з дослідженням взаємодії течій зі структурами, вивченням закономірностей формування та розвитку течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії, дослідженням генерації та поширення звуку у каналах з геометричними та фізичними неоднорідностями,  моделюванням та описом турбулентності.

Любченко Сергій Миколайович

Вчене звання та ступінь: к.т.н. професор
Посада: професор
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: 380939339872@yandex.ua
У 1959 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З цього року працював асистентом кафедри технології будівельного виробництва 1959-1961 роках, старшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій 1961-1971 роках, асистентом, доцентом 1979 р., зараз працює професором кафедри теоретичної механіки з 2002 року.

Кандидат технічних наук (1971). Завідувач кафедри сільськогосподарської інженерії в Університеті міста Адіс-Абеба (Ефіопія) (1976-1980), декан підготовчого факультету для іноземних громадян(1981-1983), голова Ради ветеранів університету (2003-2015). Напрям наукової діяльності – статика та динаміка будівельних конструкцій та елементів будівельних машин.  Автор 40 наукових та методичних праць. Член Академії будівництва, відзначений. Відзначений 2 науковими нагородами, Почесною грамотою Держбуду України (2001).

Кузнецов Анатолій Валентинович

Вчене звання та ступінь: к.ф-м.н. доцент
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-55-72
E-mail: 380939339872@yandex.ua
У 1964 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Механіка». На протязі десяти років працював у Авіаційному конструкторському бюро ім.. О.К.Антонова на посадах інженера , та провідного інженера. Закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертації у 1976 р. в КДУ та перейшов на роботу до КІБІ. З 1977-2006 працював  заступником декана будівельного  факультету. З 1984 року доцент кафедри теоретичної механіки. Має понад 70 наукових і методичних робіт. З 2003 дійсний член Академії будівництва України. Є висококваліфікований фахівець і викладач в галузі організації та управління будівництвом. На протязі роботи в університеті проводив активні  наукові дослідження з питань розвитку  науково-технічного прогресу в будівельному виробництві. Успішно поєднував викладацьку , наукову та суспільно-організаційну роботу з громадянською діяльністю. Неодноразово  був відмічений подяками Ректора КНУБА. З 1998, 2002 був нагороджений знаком «Подяка мера». В 2001 році, був визнаним кращим куратором університету.

Лук’янченко Ольга Олексіївна

Вчене звання та ступінь: к.т.н. доцент
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: lukianch0907@meta.ua
В 1983 році з відзнакою закінчила КІБІ (Патонівський стипендіат). З 1988 року працює у відділі Статистичних методів в будівельній механіці  НДІ Будівельної механіки КНУБА. В 1994 році захистила дисертацію кандидата технічних наук. З 2000 р. працює на кафедрі теоретичної механіки.  В 2003 отримала звання старшого наукового співробітника. В 2005 році отримала звання доцента. Викладає курс “Теоретична механіка” проводить лекційні та практичні заняття. Автор має біля 60 наукових і  18 методичних праць та 2 навчальних посібників.  Наукові інтереси: дослідження надійності недосконалих циліндричних оболонок при дії комбінованого навантаження; дослідження стійкості стохастичних параметричних коливань пружних систем, застосування вейвлет-аналізу до дослідження нестаціонарних стохастичних коливань пружних систем.

Сніжко Наталія Анатоліївна

Вчене звання та ступінь: к.т.н. доцент
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: nata_snizhko@ukr.net
В 1991р. закінчила КІБІ. В 1997 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1999 р. працює на кафедрі теоретичної механіки. З 2001 року працює директором  Броварського коледжу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в м. Бровари. В 2006 році отримала звання доцента. Викладає курс “Теоретична механіка ”. Проводить лекційні та практичні заняття. Автор біля 42 наукових і методичних праць. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням прецесійних коливань оболонок при складному обертанні параметричних коливань пружних систем, застосування вейвлет-аналізу до дослідження нестаціонарних стохастичних коливань пружних систем.

 

 

Палій Оксана Миколаївна

Вчене звання та ступінь: старший викладач
Посада: старший викладач
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: paliy.oxana@gmail.com
В 1999р. закінчила НПУ ім. М. П. Драгоманова та здобула кваліфікацію магістра фізики.  З 2001 р працює на кафедрі теоретичної механіки. Викладає курс “Теоретична механіка” проводить лекційні та практичні заняття. Автор 12 наукових і 3 методичних праць.  Наукові інтереси пов’язані з дослідженням стійкості оболонкових конструкцій.

 

 

 

 

 

Кошевий Олександр Олександрович

Вчене звання та ступінь: аспірант
Посада: асистент
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: 380939339872@yandex.ua
В 2012 р. закінчив з відзнакою Київський коледж будівництва архітектури і дизайну по спеціальності будівництво і експлуатації будівель і споруд. В 2016 році закінчив з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури по спеціальності промислове і цивільне будівництво. З 2016 року аспірант кафедри теоретичиної механіки під керівництвом д.т.н. проф., Гайдайчука В.В. З 2017 року асистент кафедри теоретичиної механіки. Проводить практичні заняття.  Автор 5 наукових праць. Наукові інтереси пов’язані з параметричною оптимізацією стальних пластин і оболонок при комбінованому статичному і динамічному навантаженню згідно будівельних норм України.

Плохута Руслана Олександрівна

Вчене звання та ступінь: аспірант
Посада: асистент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: rysics@ukr.net
В 2006 р. закінчила  будівельний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2006 р.  працює на кафедрі теоретичної механіки. Викладає курс “Теоретична механіка” проводить практичні заняття. З 2016 року аспірант кафедри технологія будівельного виробництва. Автор 3 наукових статей, 2 методичних праць, та 2 патентів на корисну модель. Наукові інтереси пов’язані з ремонтом та відновленням залізобетонних конструкцій просочуванням.

 

 

 

Кошева Інна Савівна

Вчене звання та ступінь: асистент
Посада: асистент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: 380939339872@yandex.ua
В 1981 р. закінчила  Київський будівельний технікум за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. В 1989 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. В період з 1989 по 2009 рік працює на будівельному виробництві інженером будівельником. З 2009 року працює на кафедрі інженером вищої категорії. З 2010 року викладає практичні заняття з теоретичної механіки. Наукові інтереси пов’язані з складним напружено деформованим станом конструкції під впливом динамічним навантаженням. Автор 1 наукової праці. З 2016 року вчений секретар кафедри теоретичної механіки.

 

 

Співпраця

За науковими напрямами кафедра теортичної механіки співпрацює з наступними установами:

 •  Український науково-дослідний і проектний інститут стальних конструкцій ім. В.Н. Шимановського;
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко Національної академії наук України;
 • Науково-дослідний інститут будівельної механіки при КНУБА;
 • Інститут гідромеханіки Національної академії наук України;
 • Національний транспортний університет;
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Контактні дані

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 435, 433)

Контактні телефони: 044-241-5572, 044-241-5536.

Електронна адреса: viktor_gaydaychuk@bigmir.net

 

Адміністрування розділу

асистент кафедри теоретичної механіки Кошевий О.О.