Кафедра будівельної механіки

Про кафедру

Кафедра будівельної механіки існує з початку створення інституту. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги, на сьогодні у складі кафедри працюють 21 висококваліфікованих фахівців, серед яких 6 професорів та 11 доцентів. Крім викладання курсів будівельної механіки та САПР, викладачі кафедри займаються підготовкою бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.  Наукова робота проводиться у Науково-дослідному інституті будівельної механіки (який створений 1961 року, як Проблемна науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій  і у 1991 реорганізована в НДІ БМ) і відображається у міжвідомчому науково-технічному збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», що видається більше 50 років і входить до науково метричних баз.  Для покращення навчального процесу при кафедрі створені комп’ютерні лабораторії, в який використовуються не тільки загальновідомі програмні комплекси, а і розроблені викладачами кафедри програмні комплекси «КОНТРОЛЬ» та «АСИСТЕНТ».

Завідувач кафедри – Баженов Віктор Андрійович, заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, випускник КІБІ (1963), відомий вчений у галузі механіки твердого деформованого тіла. Створив наукову школу з теорії і методів математичного моделювання, сучасних чисельних розв’язків задач будівельної механіки. Автор біля 570 наукових праць, у тому числі 27 монографій, 30 підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів серед яких є електронний підручник і довідник з будівельної механіки,  перший україномовний підручник «Будівельна механіка. Комп’ютерний курс» (здійснено 3 видання), підручник «Варіаційні основи будівельної механіки» (2014), а також 3 видання посібника з комп’ютерного тестування знань

Під його науковим керівництвом захищено 8 докторських та 22 кандидатських дисертацій.

читати далі

Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ КНУБА (НДІ БМ КНУБА).

У 1961році із максимальною повнотою науково-організаційний талант Д.В. Вайнберга проявився в створенні в КІБІ Науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій.

Організація лабораторії – це власна ідея проф. Д.В. Вайнберга, основні наукові напрямки діяльності якої були сформульовані ним особисто.

У наказах Міністра вищої і середньої освіти Української РСР Ю.М. Даденкова № 601 від 19 грудня 1960 р. та директора інститута доцента О.Л. Каліщука по Київському інженерно-будівельному інституту від 17 січня 1961 р., зазначалося, що виконання обов’язків наукового керівника Лабораторії тонкостінних просторових конструкцій покладається на завідувача кафедри будівельної механіки професора Д.В. Вайнберга.

читати далі

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Фахівці кафедри працюють за такою тематикою: фундаментальні й пошукові дослідження у галузі теорії розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій, які перебувають в екстремальних умовах експлуатації, із урахуванням геометричне – і фізично-нелінійного характеру деформування, дійсних властивостей матеріалу при силових, температурних, електромагнітних та інших статичних і динамічних навантаженнях та створенні на цій основі комп’ютерних автоматизованих систем досліджень будівельної механіки, проблемно – та об’єктивно-орієнтованих пакетів прикладних програм.

Кафедра здійснює викладання таких дисциплін: будівельна механіка, основи теорії споруд, теорія споруд, системи автоматизованого проектування в будівництві, програмне забезпечення конструкторських розрахунків, метод скінчених елементів, основи теорії інженерних розрахунків, технічна механіка, інформаційні технології, варіаційні принципи і методи будівельної механіки, імовірнісні методи розрахунку конструкцій, основи наукових досліджень, інформаційні технології наукових досліджень, методологія і організація наукових досліджень.

У навчальному процесі широко застосовують оригінальні програмні комплекси АСИСТЕНТ і КОНТРОЛЬ, які розроблені викладачами кафедри і що року оновлюються у відповідності до змін, які відбуваються в навчальному процесі, та загальновідомі комплекси систем автоматизованого проектування графічної AutoCAD, конструктивної ЛІРА і SCAD.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

Освітній процес забезпечують наступний професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких шість професорів (В.А. Баженов, Ю.В. Ворона, Г.М. Іванченко, С.О. Пискунов, І.І. Солодей, О.В. Шишов), одинадцять доцентів (штатні: М.В. Гончаренко, О.В. Костіна, М.Г. Кушніренко, Ю.В. Максим’юк, О.Г. Свешніков, П.П. Чеверда, О.О. Шкриль; сумісники: В.П. Андрієвський, М.О. Вабіщевич, С.В. Мицюк, Б.І. Сизевич), а також три асистенти (І.Д. Кара, А.А. Козак, Р.М. Остапенко).

читати далі

Матеріальна база

З метою забезпечення навчального процесу та проведення лабораторних занять при кафедрі будівельної механіки створені дві навчальні лабораторії:

«Систем автоматизованого проектування» аудиторія 310 завідувач лабораторії Сизевич Борис Іванович, співробітники лабораторії: провідний інженер Гуменюк Віктор Петрович, інженери І категорії Ситник Ангеліна Андріївна, Штерн Людмила Іванівна, інженер Гурак Володимир Миколайович, старший лаборант Богачик Наталія Миколаївна.

«Комп’ютерних технологій будівельної механіки» аудиторія 304 завідувач лабораторії Сизевич Борис Іванович, співробітники лабораторії: провідні інженери Хоменко Євген Володимирович, Нікіфорова Ольга Борисівна, Яйчун Наталія Володимирівна.

Контактні дані

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 301а, 301б, 306, 308) і дві лабораторії (к. 304, 310), які оснащені сучасними комп’ютерами.

Контактні телефони: +38(044)-241-54-12, +38(044)-241-55-49.

Електронна адреса: budmech_knuba@ukr.net