Наукова діяльність кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009.

Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 240 с.

Ринкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія./ Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.

Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві. Колективна монографія. / за заг.ред. В.М. Лича. КНУБА. К.: – 2017. – 196 с.

З науковими працями кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням: https://plus.google.com/collection/8TOIOF

2019
Електронні наукові фахові видання

 

1. Івахненко І.С. Будівельний девелопмент як інструмент реалізації державної інвестиційної політики // Ефективна економіка (електронний журнал). – 2019. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z
Роботи, які не мають електронного вигляду 2. Головаш Б.Е., Головаш Л.В. Особливості оцінки інтелектуального капіталу на Мікро- та Макро рівнях. [Текст] / Б.Е. Головаш, Л.В. Головаш та ін. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.40. (Економічний). – Київ: КНУБА, 2019. – С.51-57.

3. Івахненко І.С. Архітектоніка системи енергоощадного девелопменту на платформі будівельного енергокластеру / І.Івахненко, М.Климчук, В. Шовківська // Економічний форум. – 2019. – №1. – с.58-64.

4. Івахненко І.С.  Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні. Монографія/ В Федоренко, П Куліков, Г Рижакова, І Івахненко. – 2019. – К. – 429 с.

5. Івахненко І.С. Інноваційна екосистема як драйвер економічного розвитку країни // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2019. – К., КНУБА. – Вип.40 Економічний. – с. 137-145.

6. Омельяненко О.П. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні: монографія // [Федоренко В.Г., Куліков П.М., … Омельяненко О.П. та ін.]; за ред В.Г.Федоренка.- К: «ДКС Центр», 2019. – 430с. особисто автора 60-80 с. (1,25 др.арк).

Інші роботи

(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

2018
Електронні наукові фахові видання 1. Лич В.М. Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств/ В. М. Лич, О.С. Заєць // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – С. 86-94  (включено до міжнародних наукометричних баз даних: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, ІSІ, UIF, Urlich’s Periodicals Directory) (0,6 др. арк.).

2. Зінченко М.М. Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2018. – Вип. 33 – С.172-178. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE(Німеччина), Index Copernicus (Польща)).

 

Роботи, які не мають електронного вигляду  3. Куліков П.М. Технологічні парки в транзитивних економічних системах: проблеми переходу на інноваційний тип розвитку. С.412-435. //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б., Омельяненко О.П. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.

4. Омельяненко О.П. Загальний стан будівельного комплексу України :проблемні напрями та шляхи їх. с.400-411 //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.

5. Чернявська Ю.Б. Система класифікаційних ознак технологічних парків. Поняття та сутність ІНВОП. С.298-314 //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.

6. Іванова Т.М. Худолей В.Ю., Пономаренко Т.В., Іванова Т.М. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В.Ю. Худолей, Т.В. Пономаренко, Т.М. Іванова // Науковий вісник Полісся. – 2018. – №2 (14). Частина 1. – С.186–195.

 

Інші роботи

(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

7. Лич В.М. Економіка інтелектуального капіталу: ключові проблеми формування [Текст] / В.М. Лич, О.С. Заєць, М.М. Зінченко,  // Програма та тези доп.Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s. С. 80-82.

8. Зінченко М.М. Економіка інтелектуального капіталу: ключові проблеми формування [Текст] / В.М. Лич, О.С. Заєць, М.М. Зінченко,  // Програма та тези доп.Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s. С. 80-82

9. Заєць О.С. Інноваційна складова ефективності використання людського капіталу будівельних підприємств [Текст] / О.С. Заєць, М.М. Зінченко // Програма та тези доп. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні технології в будівництві» (28-29 березня 2018 року, м. Київ) – С.116-117.

10. Гуцан Т.Г. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ / Т.Г. Гуцан // Україна. Аспекти праці,  2018, № 1. – С. 192-196.

11. Іванова Т.М. Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти України / Т.М. Іванова // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. – Вінниця. – 2018. – С. 122 – 125.

 

2017 р.
Електронні наукові фахові видання 1. Лич В.М. Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств/ В. М. Лич, О.С. Заєць // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – С. 86-94  (включено до міжнародних наукометричних баз даних: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, ІSІ, UIF, Urlichs Periodicals Directory) (0,6 др. арк.).

2. Головаш Б.Е. Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Українита Канади // Економіка і суспільство, №9. 2017. – С. 49-54. Режим доступу: http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/7.pdf. Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).

3. Головаш Б.Е. Напрямки формування експортної стратегії України // Економіка і суспільство, №13. 2017. – С. 49-54. Режим доступу: http:// www.economyandsociety.in.ua. Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).

4. Омельяненко О.П. Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельних організацій [Текст] / О.П. Омельяненко, О.В. Дикий, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. –Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 32 – С.114-121. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)).

5. Юрченко Ю.О. Кругообіг грошових потоків підприємства по виробництву будівельних матеріалів /Юрченко Ю.О.// Економічний вісник університету ((Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Всеросійський інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІРАН), International Scientific Indexing (ISI, AE), Universal Impact Factor UIF), Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, CyberLeninka (Росія),  Index opernicus International (ICI), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського): зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2017. – Вип. 34/1. – С. 123  132.

Роботи, які не мають електронного вигляду 6. Лич. В.М. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Монографія. КНУБА. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.; СПД Павленко, 2017. – 320с. (особисто автора 60 с.).

8. Лич В.М., Шедяков В.Є. Продуктивні соціокультурні основи економіки інтелектуального капіталу [Текст] / В.М. Лич [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.7-18.

9. Лич В.М., Кондратюк В. Інтелектуальний капітал будівельних підприємств: сутність і проблеми відтворення [Текст] / В.М. Лич [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.: КНУБА, 2017. – С.113-125.

10. Куліков П.М. Критерії національної безпеки в освітній сфері: зарубіжний досвід та висновки для України [Текст] / П.М. Куліков [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.32-40.

11. Куліков П.М.,Климчук М.М. Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, мотодологія, практика. Монографія/ П.М.Куліков, М.М. Климчук. – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017, – 344с. – Бібліогр.:С.306-343.

11. Головаш Б.Е. Методологія дослідження процесів глобалізації [Текст] / Б.Е.  Головаш [та ін.] // Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. За загальною редакцією Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с.  (Параграф 2.2. С. 31-36).

12. Головаш Б.Е. Програми розвитку інтелектуального капіталу в країнах ЄС [Текст] / Б.Е. Головаш [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.93-101.

13. Головаш Б.Е. Мікроекономіка Методичні вказівки, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання – КНУБА. К.: – 2017 . – 40 с.

14. Гончаров В.В. Стан та тенденції розвитку інтелектуального капіталу в Україні. [Текст] / В.В. Гончаров [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві:кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.75-82.

15. Заєць О.С. Інвестиції в трудовий потенціал як джерело збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств [Текст] / О.С. Заєць // Наукові праці Міжнародна академія управління персоналом – Вип. –  Київ: МАУП, 2017 – С.

16. Заєць О.С. Використання освітніх стимулюючих функцій людського капіталу будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. – Київ: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2017 – Вип.12 (199) – С.115-121.

17. Мостовенко О.О. Роль інтелектуального капіталу та інформаційних технологій в розвитку економіки [Текст] / О.О. Мостовенко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. Монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.67-75.

18. Скиценко В.Д. Роль інтелектуального капіталу підприємств будівельної галузі в становленні інноваційної економіки [Текст] / В.Д. Скиценко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.136-146.

19. Чернявська Ю.Б. Удосконалення функціонування державної служби зайнятості в Україні [Текст] / Ю.Б. Чернявська [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві:кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича -К.:КНУБА, 2017. – С.82-93.

20. Юрченко Ю.О. Сутнісна характеристика стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств [Текст] / Ю.О. Юрченко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.155-166.

22. Юрченко Ю.О. Типологія функціональних стратегій будівельних підприємств / Ю.О. Юрченко // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – №63/2/2017. – С. 66-70.

Інші роботи

(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

23. Лич. В.М. Визначальні передумови формування економіки інтелектуального капіталу [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.16-18.

24. Куліков П.М. Інноваційна неперервна освіта – найбільш важливий елемент економіки інтелектуального капіталу  [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.13-16.

25. Головащ Б.Е. Україна – ЄС – Канада: угоди про вільну торгівлю і перспективи подальшої взаємодії [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.44-46.

25. Гончаров В.В. Проблеми розвитку та реалізації інтелектуального капіталу в Україні. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування інтелектуального капіталу». 3-4 листопада 2017 року. – Київ, 2017.

27. Скиценко В.Д. Шляхи формування портфеля наукових ідей на підприємстві [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.67-69.

28. Скиценко В.Д. Інтелектуальний капітал підприємства як важливий об‘єкт стратегічного управління будь-яким підприємством (тези) до ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» 6-7 квітня 2017 року, м. Київ, В-во Ліра-К, 2017. – 216с.

29. Омельяненко О.П. Інновації та їх вплив на  діяльність в будівництві  [Текст] / О.П. Омельяненко // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.56-59.

30. Омельяненко О.П. EVELOPMENT OF THE NEWEST METHODS OF ANALYSIS AND FORECASTING IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS. Міжнародна наукова конференція CONDUCT OF MODERN SCIENCE, м. Шеффілд. – 2017.

31. Мостовенко О.О. Умови формування людського капіталу в Україні  [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. І ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.54-58.

32. Чернявська Ю.Б. Проблеми функціонування державної служби зайнятості та шляхи  їх вирішення   [Текст] / Ю.Б. Чернявська // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.75-77.

33. Юрченко Ю.О. Сутність та призначення функціональних стратегій будівельних підприємств / Ю.О. Юрченко// Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві» (м. Київ, 2017). – Київ: Видавництво Ліра-ґк, 2017. – С.175-177.

34. Юрченко Ю.О. Науково-методичні засади формування стратегічного управління на будівельному підприємстві [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.79-82.

35. Філіппова Н.В. Проблеми своєчасного формування робочих місць на будівельних підприємствах в умовах становлення інноваційного розвитку економіки [Текст] / Н.В. Філіппова // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.84-85.

 

2016

Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного вигляду Ринкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія. (параграфи 1.1; 5.3; 5.4; 12.4; 12.5) Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.
Інші роботи Відгук на автореферат дисертації Стойки Сергія Олександровича на тему „Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ, 2016.Відгук на автореферат дисертації Мисліцької Наталії Сергіївни «Формування конкурентного середовища (інституційне забезпечення)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ,  2016.

Відгук на автореферат дисертації Дутчак Анни Василівни «Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Чернівці ,  2016.

 

2015

Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного вигляду Навчальний посібник з курсу «Публічне адміністрування» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. Куліков П.М., Лич В.М., О. О. Мостовенко, О.П. Омельяненко, Зінченко М.М. – К.: КНУБА, 2015. – 166 с.

 

Інші роботи Соціально-економічні передумови переходу до формування економіки інтелектуального капіталу. Тези доповіді ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу України” Київ, КНУБА. 4-5 листопада 2015.

Інші роки

Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного вигляду Економічна теорія. Посібник для студентів неекономічних спеціальностей Київ: КНУБА, 2009. – 168 с.

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009. – Ч.1. – 224с.

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009. – Ч.2. – 236с.

«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Навчальний посібник / В.М. Лич, Б.Е. Головаш, О.О. Мостовенко / Видавництво КНУБА. К.: – 2011. – 96 с.

Економічна теорія. Основи економіки. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання. / Головаш Б.Е., Лич В.М., Мостовенко О.О., Чернявська Ю.Б. та інші. – Видавництво КНУБА. К.: – 2013. – 36 с.

Навчальний посібник «Регіональна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / колективу авторів: Гончаров В.В., Куліков П.М., Лич В.М., Мостовенко О.О., Омельяненко О.П.К.: КНУБА, 2014. – 202 с.

Інші роботи

(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

Деякі проблеми становлення економіки людського капіталу. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» м. Сімферополь, 2010-451с.

Перспективи формування економіки людського капіталу в Україні Матеріали 72-ї науково-практичної конференції 22-25 березня 2011 року, Київ: КНУБА, 2011.

Лич В.М., Шедяков В.Є. Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин в процесі модернізації суспільства // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. –  Вип.5(132) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012. – С.61-73.

Лич В.М., Малихіна О.М. Сутнісна характеристика мотиваційного механізму ефективного використання людського капіталу будівельного підприємства // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. Випуск 28, К.: КНУБА, 2012. – 268 с. 61-68 С.

Безперервна економічна освіта як необхідна умова формування економіки інтелектуального капіталу (доповідь) на 74-й науково-практичній конференції КНУБА, квітень 2013р.

Проблеми формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств. (доповідь) на 75-й науково-практичній конференції КНУБА, 2014.