Навчальна та методична діяльність кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

Навчальна діяльність

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі економічної теорії

 1. Основи економічної теорії.
 2. Основи економіки.
 3. Теоретичні основи економічної теорії
 4. Історія економіки та економічної думки.
 5. Макроекономіка.
 6. Мікроекономіка.
 7. Основи мікро- та макроекономіки.
 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 9. Інноваційний розвиток підприємства.
 10. Глобальна економіка.
 11. Міжнародна економіка.
 12. Міжнародні економічні відносини.
 13. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
 14. Основи підприємництва і малого бізнесу.
 15. Публічне адміністрування.
 16. Економіка праці і соціально-трудових відносин.
 17. Потенціал і розвиток підприємства.
 18. Інтелектуальний бізнес.
 19. Управління інноваціями.
 20. Стратегія підприємства.
 21. Економіка та організація інноваційної діяльності.
 22. Планування і контроль на підприємстві.

З робочими програмами, та іншими навчально-методичними матеріалами кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням: https://plus.google.com/u/0/collection/skGvNF

 

Методична діяльність

 1. Економічна теорія. Посібник для студентів неекономічних спеціальностей Київ: КНУБА, 2009. – 168 с.
 2. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. –К: КНУБА., 2011. – 96 с.
 3. Регіональна економіка. Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2014. – 202 с.,
 4. Навчальний посібник з курсу «Публічне адміністрування» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – К.: КНУБА, 2015. – 166 с.
 5. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності. Навчальний посібник під грифом МОН. За загальною редакцією д.ек.н. доц. І.Г. Бабець, д. ек.н., проф. А.І.Мокія – Запоріжжя-Львів. ЗІЕІТ-ЛІМ:. – 2016. – 499с.
 6. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання  у 2-х частинах – К.: КНУБА, 2017. – 328 с.
 7. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Підручник. КНУБА. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.; СПД Павленко, 2017. – 320с.
 8. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної  форм навчання. Київ: КНУБА, 2010.- 40с.,
 9. Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальності 6.030601 «менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. Київ: КНУБА. – 2011. – 28 с.,
 10. Основи підприємництва робоча програма та плани семінарських занять для студентів усіх спеціальностей  (очної та заочної форми навчання). Київ: КНУБА. – 2012. – 40 с.,
 11. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», денної та заочної  форм навчання. Київ: КНУБА, 2012.- 26с.,
 12. Економічна теорія. Основи економіки. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Київ: КНУБА, 2013. – 96 с.
 13. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Економічні аспекти інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 7,8.03060101 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання. Київ, КНУБА, 2014. – 26 с.
 14. Публічне адміністрування: методичні вказівки до планів семінарських занять  – К.: КНУБА, 2014. – 44 с.
 15. Економічні аспекти інтелектуальної власності. Методичні вказівки. КНУБА,  24с.- 2015 р.
 16. Мікроекономіка Методичні вказівки, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  – КНУБА. – К.: – 2017 .
 17. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання (1 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2017. – 168с. 
 18. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання (2 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2017. – 160с.
 19. Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. [Текст] / Б.Е.  Головаш [та ін.] За загальною редакцією Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с. (Параграф  2.2. С. 31-36).
 20. Глобальна економіка: методичні рекомендації, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять магістрів зі спеціальності  «Економіка підприємства». КНУБА. К.: – 2018 . – 26 с.