Матеріальна база кафедри ОФ

Науково-дослідна лабораторія основ та фундаментів промислових будівель

Завідувач науково-дослідної лабораторії основ та фундаментів промислових будівель, заслужений будівельник України Лебеда Олександр Федорович.

У січні 1967 року за ініціативою проф. А. М. Дранникова спільним наказом Мінвузу УРСР та Мінмонтажспецбуду УРСР (№ 776/330 від 11 жовтня 1966 р.) при кафедрі було створено галузеву науково-дослідну лабораторію (науковий керівник – А. М. Дранников, з 1970 р. – І. П. Бойко; від 1989 р. зав. лабораторії – О. Ф. Лебеда, наук. керівник – І. П. Бойко).

Основні наукові напрямки, за якими працювала та працює лабораторія:

 • удосконалення конструкцій, технології влаштування та методів розрахунку пальових фундаментів (І. П. Бойко, М. С. Грутман, І. Ф. Потапенко, Л. Я. Еппель, О. Ф. Лебеда, П. П. Личов, О. Ю. Дельник, А. О. Олійник, Г. П. Таланов, В. І. Терновий);
 • дослідження будівельних властивостей основ фундаментів та ґрунтових споруд, що будуються у складних умовах (слабкі, просадочні, набухаючі, моренно-зандрові, намивні ґрунти та ін.) (А. М. Дранников, А. М. Гулько, К. Г. Бондар, Г. П. Степаненко, М. В. Корнієнко, М. О. Глотова та інші);
 • розробка нових і вдосконалення існуючих приладів та обладнання для оцінки  якості матеріалів фундаментів,  паль та ґрунтових споруд (М. С. Грутман, І. Ф. Потапенко, І. П. Бойко, О. Ф. Лебеда, Г. Д. Недря);
 • розробка конструкцій споруд, що будуються у зсувній зоні та дослідження їх взаємодії з ґрунтом (А. М. Дранников, І. П. Бойко, К. Г. Бондар, В. І. Хазін, Г. Д. Недря);
 • пошуково-конструкторські розробки пристроїв для регулювання процесу заглиблення опускних колодязів та вивчення впливу шорсткості стін опускного колодязя на граничний опір ґрунту (М. С. Грутман);
 • дослідження взаємодії великорозмірних фундаментів для теплових і атомних електростанцій (Г. М. Петренко, І. П. Бойко, О. Ю. Дельник);
 • розробка нормативної бази проектування основ і фундаментів (М. С. Грутман, Г. М. Петренко, І. П. Бойко, А. О. Олійник, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда);
 • дослідження ґрунтових умов на об’єктах реставрації пам’яток історії, культури та архітектури (І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, М. І. Орленко, О. Ф. Лебеда, В. О. Мовчан, О. Ю. Колісник);
 • розробка і впровадження раціональних методів підсилення фундаментів існуючих будинків вдавлюванимимікропалями – в т. ч. на об’єктах реставрації пам’яток історії та архітектури: Михайлівський Золотоверхий собор, Кловський палац, будинок Національного банку України та ін. (І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда, В. О. Мовчан, О. В. Шепетюк, О. А. Воронюк, О. С. Михайловський);
 • дослідження несучої здатності бурових стовпів на об’єктах будівництва мостів та мостових переходів України, Росії та Середньої Азії – через річки Остер, Мерефа, Дніпро, Дністер, Кама, Амудар’я, Хаджибейський лиман та ін. (М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда, В. О. Мовчан, О. В. Шепетюк, М. С. Щербина, О. А. Воронюк);
 • вибір раціональних параметрів і технології влаштування буронабивних паль.

2009 року завідувачеві лабораторії Лебеді Олександру Федоровичу присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник України» – за вагомий внесок у створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в м. Батурин.

У лабораторії щороку проходять практику і підвищують кваліфікацію 3–5 студентів.

Науково-дослідна лабораторія основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах

Науковий керівник – к.т.н., проф. Корнієнко Микола Васильович

Завідувач лабораторії – Голуб Володимир Павлович

Спільним наказом Міністерства вищої освіти УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР та Укрміжколгоспбуду від 11 січня 1979 року було створено галузеву науково-дослідну лабораторію основ і фундаментів сільськогосподарських будинків і споруд (науковий керівник – С. О. Слюсаренко; нині це НДЛ основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах, завідувач – В. П. Голуб, науковий керівник – М. В. Корнієнко)

Лабораторія займається вирішення таких питань:

 • вивчення раціональної області застосування паль різних конструкцій для сільськогосподарського будівництва в ґрунтових умовах України;
 • виконання робіт за нульовим циклом;
 • методичне обґрунтування дослідження будівельних властивостей основ і вибірковий контроль вишукувань на окремих майданчиках для проектування пальових фундаментів;
 • надання консультацій при будівництві фундаментів сільсько-господарських будинків у складних ґрунтових умовах.

Серед праць, виконаних лабораторією:

 • розробка раціональних фундаментів із коротких паль під сільськогосподарські виробничі споруди (С. Д. Акімов, В. П. Голуб, Е. Г. Малацидзе, С. О. Слюсаренко);
 • дослідження пальових фундаментів зі збірними ростверками під розпірні сільськогосподарські споруди (В. П. Голуб, Е. Г. Малацидзе, С. О. Слюсаренко);
 • розробка регіональних таблиць нормативних показників міцнісних та деформативних властивостей лесових ґрунтів Правобережжя України (К. Г. Бондар, В. П. Голуб, С. О. Слюсаренко);
 • розробка конструкції стрічкового фундаменту таврового перерізу у витрамбуваних котлованах (В. П. Голуб, О. А. Лихачов, С. О. Слюсаренко).

У 1972–1980 рр. кафедрою та ГНДЛ було створено «Атлас обласних інженерно-геологічних карт України для цілей сільсько-господарського будівництва», який має велику популярність у наукових, проектних та будівельних організаціях (виконавці: С. О. Слюсаренко – керівник, К. Г. Бондар, С. Д. Акімов, В. П. Голуб, Л. Ж. Альохіна, Т. Б. Стадник, Н. Ф. Марченко, Т. В. Франюк, П. Ф. Широков).

Нині лабораторія основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах працює за такими основними напрямками:

 • інженерно-геологічні вишукування;
 • дослідження просідаючих властивостей лесових ґрунтів;
 • розробка та впровадження нових технологій, що полегшують заглиблення вдавлюваних паль;
 • контроль якості ґрунтових основ природного залягання та техногенно змінених (насипних, ґрунтових подушок) на майданчиках будівництва логістичних комплексів;
 • підсилення фундаментів існуючих будівель в стиснених умовах та в аварійних випадках;
 • рецензування виконаних проектів фундаментів;
 • оцінка стійкості територій на зсувних та потенційно зсуво-небезпечних ділянках;
 • геотехнічний моніторинг за станом ґрунтової основи будівель, що знаходяться на стадії підсилення конструкцій (в т. ч. фундаментів).

У лабораторії проходять практику і підвищують кваліфікацію 4-6 студентів.

Науково-дослідна лабораторія чисельних методів в геотехніці

Науковий керівник – д.т.н., проф. Бойко Ігор Петрович

Завідувач лабораторії –д.т.н., проф. Сахаров Володимир Олександрович

З метою підвищення якості науково-дослідної роботи у 2003 році було створено науково-дослідну лабораторію чисельних методів у геотехніці (НДЛ ЧМГ), напрацювання якої тісно пов’язані з роботою кафедри основ та фундаментів. Від 30 січня 2009 р., згідно протоколу № 40 засідання Вченої Ради КНУБА, лабораторії був наданий статус наукового підрозділу університету.

Головною метою діяльності НДЛ ЧМГ є: створення умов для ефективного залучення наукового, професорсько-викладацького та інженерного потенціалу для проведення фундаментальних, пошукових та прикладних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі основ та фундаментів; апробація і використання результатів фундаментальних досліджень; методичне забезпечення навчального процесу; створення умов для залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Основними завданнями НДЛ ЧМГ є:

 • розробка та реалізація математичних нелінійних моделей ґрунтового середовища та методик чисельного моделювання;
 • проведення натурних, лабораторних та чисельних досліджень елементів системи «ґрунтова основа – фундамент – надземні конструкції» в складних інженерних, гідрогеологічних та зсувонебезпечних умовах;
 • впровадження науково-технічних розробок, його кадрове забезпечення та авторський нагляд за їх використанням;
 • проведення проектно-конструкторських, технологічних та проектно-вишукувальних розробок;
 • розробка автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД) «VESNA»; створення програмних засобів інтеграції з іншими CAD/CAM системами (AutoCAD, РК SCAD, ПК Ліра та ін.) з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
 • створення комп’ютерної мережі для залучення студентів в НДР кафедри та будівельного факультету;
 • створення локальної мережі кафедри основ та фундаментів та лабораторії ЧМГ, організація доступу до локальної мережі та Intranet ресурсів КНУБА студентів та аспірантів;
 • співпраця з іншими науковими та навчальними закладами та організація каналу обміну інформаційними ресурсами (НТУУ «КПІ», факультет хімічного машинобудування);
 • організація участі у міжнародних та державних конференціях, публікація наукових матеріалів;
 • створення електронної бібліотеки та забезпечення електронними версіями методичних розробок для студентів;
 • створення електронної бази наукової, методичної, нормативної та навчальної літератури;
 • розробка прогресивних методик навчання студентів на останньому етапі підготовки бакалаврів. Забезпечення керівництва виконанням курсових і дипломних робіт та проектів, проведенням на базі НДЛ ЧМГ виробничої практики;
 • забезпечення діяльності на базі НДЛ ЧМГ факультету підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів у галузі основ та фундаментів.

Протягом останніх років фахівці науково-дослідної лабораторії чисельних методів в геотехніці були залучені до робіт на об’єктах, що мають національне та міжнародне значення з такими організаціями, як СП «Новарка» (проведення робіт на різних стадіях розробки та влаштування фундаментних конструкцій монтажної, транспортної та локальної зон Нового Безпечного Конфайнменту об’єкту «Укриття» Чорнобильської атомної електростанції), Державне Підприємство Міноборони України «Центральний проектний інститут» (оцінка напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій суміжних секцій на об’єкті будівництва споруди стартового комплексу космодрому в Бразилії «Cyclone 4»), ЗАТ інститут «Гіпроцивільпромбуд», НДІБК Мінрегіонбуду України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та ін.

У лабораторії постійно проходять практику і підвищують кваліфікацію 7-9 студентів.