Кафедра українознавства

Про кафедру

У 1991 році була створена кафедра української й російської мов на базі кафедри російської мови для іноземних студентів. Були запрошені на роботу викладачі української мови. Викладачі, що працювали на кафедрі, пройшли перекваліфікацію в Інституті українознавства.

На базі кафедри української й російської мов в 1996 році була створена кафедра українознавства.

З 1986 р. по 2015 р. кафедрою керувала к. філол. н., доцент Пащенко Нінель Іванівна.

З 2015 р. і дотепер завідувачем кафедри є к. філол. н., доцент Дикарева Лариса Юріївна.

email: larisadikareva@gmail.com

Наукова кар’єра:

 • у 1997 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М. В. Гоголя;
 • у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова)
 • з 2009 року – доцент.

Наукові інтереси:

 • проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;
 • етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;
 • стилістика;
 • культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;
 • актуальні проблеми україністики.

Наукова діяльність підрозділу

 1. Маковій М. Г. Концептуальні засади сучасної драми для юнацтва й про юнацтво». – К., 2012.
 2. Плотнікова Л. Ф. Норма літературної мови – синтез внутрішньомовних і позамовних чинників. – Збірник наукових статей з українознавства. Інститут українознавства,. – К., 2012.
 3. Пащенко Н. І. Інтернаціональна суспільно-політична лексика у викладанні української мови як іноземної. – Київ, 2012.
 4. Чілачава І. П. Мовно-культурні проблеми глобалізованого світу. – Збірник Міжнародної конференції, КДУ ім. Т. Шевченка 2012.
 5. Чілачава І. П. Роль українознавства у подоланні викликів глобалізованого світу. – К. 2012.
 6. Дикарева Л. Ю. Мифологема «дом» в художественной речи Н. В. Гоголя. – Ніжин, 2013.
 7. Дикарева Л. Ю. Український Магеллан Юрій Федорович Лисянський (1773-1837) // Сіверщина. – 11 листопада, 2013.
 8. Дикарева Лариса. Культура мовлення на заняттях зі студентами: ще раз про лайливі слова. – Ніжин, 2015.
 9. Плотникова Л.Ф. Чехи в Києві наприкінці XIX – поч. XX ст. – К., 2015 р.
 10. Чілачава Є.П. Український менталітет і стилістика української мови. – К., 2015 р.
 11. Жовнір О.М. Науково-педагогічна діяльність П. Зайцева. – К., 2015.
 12. Присяжнюк О.М. Естетика і філософія творчості Лесі Українки Materials of the ХІІ International scientific and practical conference, «Science without borders»,  2016. Volume 13. Philological sciences. Music and life. Sheffield. Science and education LTD.
 13. Чілачава І. П. Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності Газета «Денник кийовски». – № 12/квітень, 2016.
 14. Дикарева Л. Ю. Особливості світосприйняття українців на прикладі лексеми вороженьки. – К., 2016.
 15. Дикарева Л. Ю. Книгарні на Хрещатику: минуле і сучасність // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). – К. : КНЕУ, 2016. – C. 17-20.
 16. Дикарева Л.Ю. Культура мовлення як вербальне вираження загального рівня культури суспільства // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., ( 15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018.
 17. Антоненко Н.П. Національна специфіка східних слов’ян у складі ситуацій сакральної історії особистості // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., ( 15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018.

 

Навчальна та методична діяльність

Викладачі кафедри українознавства викладають:

 1. українську мову за професійним спрямуванням;
 2. українську та російську мови для іноземних студентів й аспірантів.

Методична діяльність кафедри українознавства

 1. Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю., Павловська Г. В. Морфологічні засоби української мови у професійному спілкуванні. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. – К., 2011.
 2. Пащенко Н. І., Дикарева Л. Ю., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій частина І. – К., 2012.
 3. Галяко Т. Л. Русский язык. Задания для практических занятий иностранных студентов I-II курсов. – К.,  2012.
 4. Павловська Г. В., Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням. Граматичні категорії у професійному мовленні. – К., 2012 р.
 5. Дикарева Л. Ю., Пащенко Н. І., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій (ч. 2). – К., 2012 р.
 6. Маковій М. Г. Українська мова в таблицях для іноземних студентів. – К., 2012. р.
 7. Полторак С. О. Навчальні завдання з української мови для іноземних студентів (СНД). – К., 2012.
 8. Полторак С.О., Єрмакова А. В. Навчальні завдання з української мови для студентів І курсу з країн СНД.– К., 2015.
 9. Рєпіна І. Ю., Плотнікова Л. Ф. Українська мова і література. Підготовка до ВНЗ і вступу до КНУБА. – К., 2016.
 10. Присяжнюк О. М. Українська мова. Тексти для читання: Методичні рекомендації та тексти для студентів-іноземців І-ІV курсів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». – КНУБА, 2017. – 40 с.
 11. Присяжнюк О. М. Українські ділові папери. Оформлення організаційно-розпорядчих документів: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочного відділення спеціальності «Галузеве машинобудування». Теми «Поняття про документ. Організаційно-розпорядчі документи» з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». – КНУБА, 2017. – 30 с.
 12. Присяжнюк О. М. Мовні особливості та оформлення організаційно-розпорядчих документів: методичні рекомендації з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів денної форми навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. – К.: КНУБА, 2017.
 13. Присяжнюк О. М. Русский язык: практикум для развития устной речи иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия”. – К.: КНУСА, 2017.

Викладацький та допоміжний склад

Викладачі кафедри

Дикарева Л. Ю. – завідувач кафедри, доцент, канд. філол. наук.

Сметанська М.І. – доцент, канд. філол. наук, Присяжнюк О. М. – доцент, канд. філол. наук, Плотнікова Л.Ф. – доцент, Рєпіна І.Ю. – доцент, Антоненко Н. П. – викладач, канд. філол. наук, Жовнір О.М. – учений секретар кафедри, викладач, Половинкін Ю.Е. – викладач.

Лаборанти кафедри

Гапонова Є. О. – ст. лаборант, Дергач В. О. – ст. лаборант, Орел Є. М. – ст. лаборант.

Контактні дані

а. 454, 456  тел. 241-55-77

ukrajinoznavstvakaf@ukr.net