Кафедра українознавства

Про кафедру

У 1991 році була створена кафедра української й російської мов на базі кафедри російської мови для іноземних студентів. Були запрошені на роботу викладачі української мови. Викладачі, що працювали на кафедрі, пройшли перекваліфікацію в Інституті українознавства.

На базі кафедри української й російської мов в 1996 році була створена кафедра українознавства.

З 1986 р. по 2015 р. кафедрою керувала к. філол. н., доцент Пащенко Нінель Іванівна.

З 2015 р. і дотепер завідувачем кафедри є к. філол. н., доцент Дикарева Лариса Юріївна.

email: larisadikareva@gmail.com

Наукова кар’єра:

 • у 1997 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М. В. Гоголя;
 • у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова)
 • з 2009 року – доцент.

Наукові інтереси:

 • проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;
 • етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;
 • стилістика;
 • культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;
 • актуальні проблеми україністики.

 

Наукова діяльність підрозділу

 

2018 

1.  Антоненко Н.П. Національна специфіка східних слов’ян у складі ситуацій сакральної історії особистості // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., ( 15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018. – С. 11-16. Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/25080/1/An_11-16.pdf 

2. Антоненко Н.П. Структура психологических ассоциативов в зеркале фреймовой теории // «Мова і культура»: зб. матеріалів XXVII міжнар. наук. конф., (25-27 червня). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. (подано до друку).

3. Дикарева Л. Ю. Культура мовлення як вербальне вираження загального рівня культури суспільства // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ ( 15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018. – С. 47-50. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/25087/1/D_47-50.pdf

 

2016

1. Дикарева Л. Ю. Книгарні на Хрещатику: минуле і сучасність // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). – К. : КНЕУ, 2016. – C. 17-20.  – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/18023/1/17-20.pdf

2. Дикарева Л. Ю. Особливості світосприйняття українців на прикладі лексеми вороженьки // Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 131-133. – Режим доступу: http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/Materialy-XV-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-14-travnya-2015-roku.pdf 

3. Присяжнюк О.М. Естетика і філософія творчості Лесі Українки // Materials of the ХІІ International scientific and practical conference «Science without borders». – Volume 13. Philological sciences. – Sheffield, Science and education LTD. – 2016. – Access mode: http://www.rusnauka.com/12_NBG_2016/Philologia/8_210127.doc.htm

4. Чілачава І. П. Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності // Газета «Дзенник кийовски». – № 12/квітень. – Київ, 2016.

 

2015

1.  Дикарева Л. Ю. Проблеми викладання української мови студентам-іноземцям заочної форми навчання // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2015 р.). – К.: КНЕУ, 2015. – С. 275-280.  – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_ Economics_and_manageme/Duskyrs.pdf

2. Дикарева Лариса. Культура мовлення на заняттях зі студентами: ще раз про лайливі слова // Треті Арватівські читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2015 р. – Ніжин, 2015. – С. 35-38.

3. Жовнір О.М. Науково-педагогічна діяльність П. Зайцева. – К., 2015.

4. Плотникова Л.Ф. Чехи в Києві наприкінці XIX – поч. XX ст. – К., 2015 р.

5. Чілачава Є.П. Український менталітет і стилістика української мови. – К., 2015 р.

 

Навчальна та методична діяльність

Викладачі кафедри українознавства викладають:

 1. українську мову за професійним спрямуванням;
 2. українську та російську мови для іноземних студентів й аспірантів.

Методична діяльність кафедри українознавства

 1. Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю., Павловська Г. В. Морфологічні засоби української мови у професійному спілкуванні. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. – К., 2011.
 2. Пащенко Н. І., Дикарева Л. Ю., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій частина І. – К., 2012.
 3. Галяко Т. Л. Русский язык. Задания для практических занятий иностранных студентов I-II курсов. – К.,  2012.
 4. Павловська Г. В., Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням. Граматичні категорії у професійному мовленні. – К., 2012 р.
 5. Дикарева Л. Ю., Пащенко Н. І., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій (ч. 2). – К., 2012 р.
 6. Маковій М. Г. Українська мова в таблицях для іноземних студентів. – К., 2012. р.
 7. Полторак С. О. Навчальні завдання з української мови для іноземних студентів (СНД). – К., 2012.
 8. Полторак С.О., Єрмакова А. В. Навчальні завдання з української мови для студентів І курсу з країн СНД.– К., 2015.
 9. Рєпіна І. Ю., Плотнікова Л. Ф. Українська мова і література. Підготовка до ВНЗ і вступу до КНУБА. – К., 2016.
 10. Присяжнюк О. М. Українська мова. Тексти для читання: Методичні рекомендації та тексти для студентів-іноземців І-ІV курсів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». – КНУБА, 2017. – 40 с.
 11. Присяжнюк О. М. Мовні особливості та оформлення організаційно-розпорядчих документів: методичні рекомендації з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів денної форми навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. – К.: КНУБА, 2017.
 12. Присяжнюк О. М. Русский язык: практикум для развития устной речи иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия”. – К.: КНУСА, 2017.

Викладацький та допоміжний склад

Викладачі кафедри

Дикарева Л. Ю. – завідувач кафедри, доцент, канд. філол. наук.

Сметанська М.І. – доцент, канд. філол. наук, Присяжнюк О. М. – доцент, канд. філол. наук, Антоненко Н. П. – доцент, канд. філол. наук, Плотнікова Л.Ф. – доцент, Рєпіна І.Ю. – доцент, Жовнір О.М. – учений секретар кафедри, викладач, Половинкін Ю.Е. – викладач.

Лаборанти кафедри

Лаборанти: Попко О.М., Гилюн О.В.

Контактні дані

а. 454, 456  тел. 241-55-77

ukrajinoznavstvakaf@ukr.net