Кафедра фізики

Кафедра фізики та електротехніки організована в 1938 році під керівництвом доцента Б.Н. Агаркова. З 1949 по 1965 роки об’єднану кафедру фізики та електротехніки очолювала доцент Г.А. Ушацька. З  1965 року кафедра фізики відокремилась в самостійну кафедру, яку очолювали: доцент
К.Д. Хмелюк (1965-1976), професор В.М. Казанський (1976-1992), доцент В.І. Клапченко (з 1992 року і до сьогодні).

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 14 викладачів, у тому числі 9 доцентів – к.т.н. В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян, к.пед.н. Н.Б. Бурдейна, к.ф.-м.н. В.Б. Долгошей, к.ф.-м.н. В.Є. Дугінов, к.ф.-м.н. Г.Ю. Краснянський, к.т.н. В.І. Тарасевич, к.ф.-м.н. Ф.Є. Хлистун, Панова О.В.; 3 асистенти – І.О. Кузнецова, О.Ю. Сапельнікова, Т.Б. Петруньок та старший викладач Ю.І. Григораш, а також 4 працівників учбово-допоміжного складу.

Співробітниками кафедри було опубліковано 7 навчальних посібників, 5 монографій, отримано 10 авторських свідоцтв та 1 патент України. Серед видань: “Физика в прикладной геодезии” (А.Е. Денисов, Г.Д. Потапенко); “Фізика з використанням ЕОМ” (В.М. Казанський, В.І. Клапченко та ін.); “Фізика. Лабораторний практикум” під заг. ред. В.І. Клапченка.

Значну увагу кафедра приділяла науково-методичній роботі, приймаючи участь в підготовці методики та дидактичних матеріалів по контролю знань з допомогою машин “Ласточка” та “КИСИ 5”, в розробці нових технічних засобів навчання (проф. О.Є. Денисов).

З 1960 року починається співробітництво кафедри з лабораторією грунтосилікатів (нині Науково-дослідний інститут в’яжучих матеріалів). Наукова робота по вивченню процесів переносу тепла та вологи стала поєднуватись з вивченням теплофізичних властивостей будівельних матеріалів. За результатами спільної науково-дослідницької роботи захищені кандидатські дисертації співробітниками кафедри К.Д. Хмелюком, В.П. Сіриком, І. Ю. Петренко, Т.П. Величко, В.І. Клапченком, В.І. Тарасевичем та докторську – В.М. Казанським.

З 1997 році на кафедрі започатковано ще один напрямок наукових досліджень – з теоретичної фізики. З цієї тематики к.т.н., доцентом В.І. Клапченко видано монографії: “Перколяційний квантовий релятивістський світ”, “Ноуменальна Фізика”.

Клапченко Василь Іванович (1951 р.н.) кандидат тех. наук, доцент,  завідувач кафедри фізики (з 1992 р.).

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченко. З 1977 року працює в КНУБА асистентом, доцентом (1985 р.).

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію. Напрям наукової діяльності – розробка фізичних методів діагностики стану будівельних матеріалів та вдосконалення технології виробництва будматеріалів, загальна теорія фазових переходів другого роду. Автор понад 170 наукових та науково-методичних робіт, серед них 4 монографії та 4 навчальних посібників –“Совершенствование тепломассообменных методов диагностики строительных материалов” (1983), “Фізика з використанням ЕОМ” (1993), “Фотонна теорія матерії’’ (2000), “Перколяційний квантовий релятивістський світ” (1999), “Ноуменальна фізика” (2003).

   Азнаурян Ірина Олександрівна (1962 р.н.)
доцент кафедри фізики з 2006 року.

Закінчила в 1984 р. Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького. Працює в КНУБА на кафедрі фізики з 1987 року.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт. Співавтор монографії “Електрофізичні дослідження будівельних матеріалів”, навчальних посібників “Фізика. Практичний курс” та “Фізика. Початковий курс”. Є автором одноосібного навчального посібника під грифом Мінвузу “Фізика та фізичні методи дослідження”.

Напрямок наукової діяльності “Розробка нових та вдосконалення традиційних будівельних матеріалів”.

З 2005 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри фізики.

Отримала в 2005 р. „Подяку” від київського міського голови О. Омельченка за плідну педагогічну діяльність, вагомі здобутки та з нагоди 75-річчя від дня заснування КНУБА.

Бурдейна Наталія Борисівна (1979 р.н.)
канд. пед. наук, доцент кафедри фізики з 2002 року.

У 2001 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

З 1999 р. вчитель фізики Київської ЗОСШ № 78. З 2002 – асистент кафедри фізики КНУБА.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів». Напрямок наукової діяльності – теорія та методика навчання фізики студентів вищих навчальних закладів. Автор понад 20 наукових та науково-методичних робіт, з них навчального комплекту «Фізика. Коливальні та хвильові процеси» у 5-ти частинах, співавтор навчального посібника «Фізика. Лабораторний практикум».

Долгошей Володимир Борисович (1977 р.н.)
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 2007 року.

У 1999 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет. 2001 – 2002 р.р. пройшов стажування у Чехії. (м. Прага). З 2002 по 2004 р.р. провідний інженер, молодший науковий співробітник відділу теплофізики полімерів інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

З 2004 року асистент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2003 захистив кандидатську дисертацію.

Напрямок наукової діяльності – теплофізичні властивості та релаксаційна поведінка кополімерів.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт.

Виконує обов’язки куратора групи на СТФ.

Дугінов Віталій Євгенович (1946 р.н.)
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 1991 року.

У 1969 році закінчив Луганський державний педінститут ім. Т.Г. Шевченко. З 1969 року аспірант Київського педінституту. З 1975 року асистент, старший викладач, доцент КНУБА.

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт.
Краснянський Григорій Юхимович (1951 р.н.) канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 1987 року.

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

З 1973 р. молодший науковий співробітник КДУ, а з 1983 року асистент, доцент кафедри. фізики КНУБА.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних робіт. Співавтор монографії “Електрофізичні дослідження будівельних матеріалів” та навчального посібника “Фізика з використанням ЕОМ”.

Тарасевич Віталій Іванович (1957 р.н.)
кандидат тех. наук, доцент кафедри фізики

з 1998 року.

У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

З 1983 р. молодший співробітник інституту Фізики АН України, а з 1987 року асистент, доцент КНУБА.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію.

Напрямок наукової діяльності – дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів, розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

Виконує обов’язки куратора групи на СТФ.

Григораш Юрій Іванович (1947 р.н.)

Старший викладач кафедри фізики з 1978 р.

У 1978 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 1970 р. старший механік КДУ, а з 1978 р. асистент, старший викладач кафедри фізики КНУБА.

Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт. Співавтор учбових посібників  „Збірник задач з фізики” 1993- 2009 рр.

Кузнецова Ірина Олександрівна (1972 р.н.)
асистент кафедри фізики з 2002 року.

Закінчила у 1995 р. Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», у 2005 р. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика». Працює в КНУБА на кафедрі фізики з 1996 року.

Має 15 наукових та навчально-методичних робіт робіт.

Виконує обов’язки куратора групи на СТФ.

 

      Панова Олена Василівна

Доцент, кандидат технічних наук з 2014р.

Народилася 16.04 1969 року в м.Києві.

З 1986 по 1993 навчалася в Київському Національному Педагогічному університеті ім.Драгоманова Факультет:фізико-математичний,спеціальність: фізика та астрономія.

З 2006 року працює в Київському національному університеті будівництва та архітектури .Доцент кафедри фізика.

Має 28 публікацій з яких 21 у ВАХ та 2 патенти України.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на звання кандидата технічних наук.

 

Бірук Яна Ігорівна

У 2014 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Фізика, вчитель фізики, інформатики, астрономії” У 2013- 2014 р. працювала вчителем фізики. З вересня 2014 р. займає посаду завідувача сектора профорієнтаційної роботи. З 2015 р. працює асистентом на кафедрі фізики.

 

 

 

 

 

Петруньок Тетяна Броніславівна

(1979 р.н.)

Асистент кафедри фізики з 2013 року.

1996 – 2001 р. навчалася у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Викладач фізики, вчитель астрономії та безпеки життєдіяльності”.
1999 – 2012 р.  працювала вчителем фізики . У 2012 р. вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2013 року займає посаду асистента кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

 

Григорчук Олександр Михайлович

Асистeнт кафeдри фізики з 2016 року.

Народився в 1970 р.н.

У 1993 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка за спеціальністю  “Фізика і математика”, в 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність 13.00.02 – «Теорія і методика навчання фізики»)

Працював вчителeм фізики, дирeктором школи, завідувачeм методичним кабінетом будівельних технікумів і коледжів корпорації «Укрбуд», викладачeм фізики  у Київському коледжі  будівництва, архітектури та дизайну.

Автор 25 наукових статeй, опублікованих у фахових виданнях. Готується до захисту кандидатської  дисeртації.

Сапельнікова Олена Юріївна

(1984 р. н.)

Асистент кафедри фізики з 2008 р.

Закінчила у 2006 році фізико-математичний факультет НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю “Фізика”.

З 2005 року вчитель фізики, інформатики та астрономії В(з)Ш №7, ЗОСШ № 220, ЗОСШ № 85.

 

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра надає базові знання з фізики бакалаврам, спеціалістам, магістрам всіх факультетів університету та викладає професійно-орієнтовні спецкурси для окремих спеціальностей.

Освітній сайт кафедри фізики

Освітній сайт кафедри фізики

Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Фізика викладається студентам спеціальностей:

– Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП);
– Екологія (ЕК);
– Комп’ютерні науки (КН);
– Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО);
– Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ);
– Професійне навчання (ПН);
– Водопостачання та водовідведення (ВВ);
– Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ);
– Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК);
– Міське будівництво і господарство (МБГ);
– Геодезія (ГД);
– Геоінформаційні системи і технології (ГіСТ);
– Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ).

 • Фізичні основи будівельного виробництва викладаються студентам спеціальності Менеджмент організацій (МО).
 • Фізика поверхневих явищ викладається студентам спеціальності Екологія (ЕК).
 • Основи фізики навколишнього середовища викладаються студентам спеціальності Екологія (ЕК).
 • Фізика та фізичні методи дослідження сировини і матеріалів викладаються студентам спеціальності Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД).

Заняття проводяться у 7 лабораторіях-аудиторіях, в 1 спеціалізованій та 2 науково-дослідних лабораторіях.

Методична діяльність кафедри:

 1. Конспект лекцій з фізики (електрика та магнетизм) / Укл. В.І.Клапченко. – К.:КНУБА, 1999.
 2. Фізика. Лабораторний практикум : Навч. посібник /За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2006.
 3. Розрахунково-графічні завдання до самостійної роботи з фізики: Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання КНУБА. За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2002.
 4. Фізика. Практичний курс: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей /Автори: В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, І.О.Азнаурян та ін. – К.: КНУБА, 2005, – 256 с.
 5. Фізика. Методичні рекомендації до спецкурсів “Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”, “Основи фізики навколишнього середовища”. Для студентів спеціальностей “Геодезія”, “Землеупорядкування та кадастр”, “Екологія в будівництві” / Укладачі В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, Ю.І. Григораш, І.О. Азнаурян, Г.В. Кучерова. – К.: КНУБА, 2003, – 109 с.
 6. Фізичні основи виробництва. Методичні вказівки і програма до вивчення курсу фізики для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Укладачі: Г.Д.Потапенко, Д.В.Гамов, І.О.Кузнецова. – К. КНУБА, 2001, – 95 с.
 7. Фізика. Програма, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Укладачі: В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, І.О. Азнаурян, Г.В. Кучерова, Л.І. Ткачова. – К.: КНУБА, 2001, – 46 с.
 8. Азнаурян І.О. Фізика та фізичні методи дослідження матеріалів: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2008,- 250 с.
 9. Фізика. Збірник задач/Укладачі: В.І.Клапченко та ін. – К.: КНУБА, 2009.
 10. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 1./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000.
 11. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 2./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000.
 12. Фізика: збірник задач: навч. посібник / В.І.Клапченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ:  2009. – 251с. : іл. – Бібліогр.: 238 с.
 13. Фізика в будівництві: навч. посібник для студ. напряму “Будівництво” / В.І.Клапченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2012. – 251 с. : іл. – Бібліогр.: 250 с.
 14. Бурдейна Н. Б., Потапенко Г.Д. Фізичні основи будівельного виробництва: Навчальний комплект.  Ч. І. Лекційний конспект. — К.: КНУБА, 2011. — 252 с.
 15. Фізика. Оптичні прилади та вимірювання в геодезії. Навчальний посібник, Київ, 2016 р.

Наукова діяльність кафедри:

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

 • дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів, розроблення та удосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів (В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, В. І. Тарасевич, І. О. Азнаурян);
 • розроблення та вдосконалення методів діагностики пористої структури будівельних матеріалів, організація вимірювальних комплексів з використанням ЕОМ, розробка лабораторного практикуму на лінії з комп’ютером (В. І. Клапченко, В. Б. Долгошей);
 • дослідження в галузі теорії фазових переходів другого роду (В. І. Клапченко);
 • теорія та методика навчання фізики у вищих будівельних навчальних закладах (Н. Б. Бурдейна).

Публікації у фахових журналах:

 1. Долгошей В.Б. Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення та транспортні властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімеру та Fe3O4
 2. Панова О.В. Сучасні підходи до застосування електромагнітних екранів для захисту людей від впливу електромагнітних полів
 3. Панова О.В. Дослідження впливу міського електричного транспорту на електромагнітну обстановку та шляхи його зниження
 4. Panova O., Duginov E. Blazhaieva A. Determitatio of the level of migration of the geomagnetic field with the aim ofnormalization of environmental cleaning
 5. Панова О.В., Азнаурян І.О, Кандур М.П. Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот, Містобудування та територіальне планування
 6. Петруньок Т.Б., Благодаренко Л.Ю. Формування у майбутніх інженерів-будівельників продуктивних способів пізнання на практичних заняттях з фізики
 7. Петруньок Т.Б. Формування технічної компетентності фахівців будівельної галузі у навчанні фізикиФайл
 8. Петруньок Т.Б. Методичні підходи до проведення практичних занять з фізики з використанням завдань професійного змісту у навчанні майбутніх інженерів-будівельників
 9. Петруньок Т.Б. Спецкурси у навчанні фізики студентів вищих будівельних навчальних закладівФайл
 10. Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах В.І. Клапченко, О.В. Панова Зб.наук.праць Управління розвитком складних систем, -Київ,КНУБА, 2015.-№21
 11. Вплив просторової ізометрії нанонаповнювачів на властивості нанокомпозитівна основі полістиролу. Долгошей В.Б., Кераміка. Наука і життя. 2015, №1
 12. Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання. Панова О.В. Зб.наук.праць Управління розвитком складних систем, -Київ,КНУБА, 2015.-№22
 13. Екрануючі властивості металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ Краснянский Г.Е., Азнаурян І.О. Кузнецова И.А Містобудування та територіальне планування:- К., КНУБА, 2015.-Вип. 53.
 14. Модифікація і дослідження композиційних матеріалів на основі гіпсової в”яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕС Тарасевич В.І. Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №3.- Одеса 2015.
 15. Низькотемпературний провісник нагріву Клапченко В.І., Григораш Ю.І., Кузнецова І.О. Енергоефективність в будівництві та архітектурі:- Київ, КНУБА, 2016.-Вип. 8
 16. Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот Панова О.В., Азнаурян І.О., Кандур М.П. (студ.) Містобудування та територіальне планування:- К., КНУБА, 2016.-Вип. 60.
 17. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач Григорчук О.М. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –Випуск 57 : збірник наукових праць – Київ : Вид-во НПУ іменіМ. П. Драгоманова, 2017.
 18. Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Будівельне виробництво: Наук.-техн. Збірник.-К, 2017.- Вип. 63/1
 19. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли. Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Нові технології в будівництві.-Вип.33, К.-2017
 20. Новітні адгезиви на основі примусово орієнтованих сплавів срібла та нікелю. Долгошей В.Б. International Scientific and practical conference “World Science”, №9(25), Vol.2.- United Arab Emirates, Abu-Dhabi.-2017
 21. Формування у майбутніх інженерів – будівельників продуктивних способів пізнання на практичних заняттях з фізики. Петруньок Т.Б. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 146: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017
 22. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: навчальний посібник Бурдейна Н.Б. К.: КНУБА, 2017. – (Видання 4-тє, перероблене та доповнене

Допоміжний склад кафедри:
завідувач лабораторією О.М. Бесараб;
лаборанти: О.В. Максимчук, Максимчук Р.А., Сахончик М.В., Сучков А.О.

Контактні дані
Завідувач кафедри фізики
Клапченко Василь Іванович
тел. 248-30-37
ауд. 474

e-mail
phis-knuba@ukr.net

О.Азнаурян, Г.Ю.Краснянський, В.І.Тарасевич,  Ю.І.Григораш тел. 241-54-40
ауд. 461

Н.Б.Бурдейна, В.Б.Долгошей,
І.О.Кузнецова тел. 241-54-40
ауд. 465

В.Є.Дугінов, Ф.Є.Хлистун, О.В.Панова,
О.М. Бесараб тел. 241-54-40
ауд. 484а