Консультації та підтримка

До уваги іноземних студентів та слухачів підготовчого  відділення для іноземних громадян Київського  національного університету будівництва та архітектури

 

Про необхідність визнання (нострифікацію) документів про освіту,здобуту в своїй країні.

В грудні 1999 року Україна прийняла закон «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні». Відповідно до цього закону Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання проводити процедуру визнання іноземних документів про освіту громадян, які отримали освіту за кордоном і приїжджають на навчання до України.

Безпосередньо процедура визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється Міністерством освіти і науки України шляхом проведення експертизи з наступною видачею «Свідоцтва про визнання» (зразок додається). Свідоцтво дає право іноземному громадянину продовжити навчання в українському навчальному закладі за відповідною спеціальністю і на відповідному курсі. Порядок визнання іноземних документів про освіту і порядок видачі «Свідоцтва про визнання»  регламентований наказом Міністерства освіти і науки України № 504 від 05.05.2015 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України  27 травня 2015 р. за № 614/27059 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту».

Відповідно до цього наказу міністерства, іноземний громадянин, який приїхав в Україну на навчання  повинен пройти процедуру визнання документів про освіту, отриманих в своїй країні:

  • студенти основних факультетів протягом першого навчального семестру:
  • слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян протягом першого навчального семестру.

У разі відмови від проходження процедури визнання іноземних документів про освіту, іноземний студент (слухач) відраховується з навчання в університеті.

Слід знати, що як в Україні, так і за кордоном процедура визнання іноземних документів є платною. З більш детальною інформаціє про процедуру визнання іноземних документів про освіту та її вартістю можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Інформаційно-іміджевого центру Міністерства освіти і науки України, який є офіційним і уповноваженим органом в Україні по визнанню іноземних документів про освіту (http://naric.in.ua)

В університеті з питань визнання  іноземних документів про освіту слід звертатись до відділу по роботі з іноземними студентами (каб. № 232)

 

Вниманию иностранных студентов и    слушателей подготовительного отделения

для иностранных граждан Киевского национального университета строительства и архитектуры

 

О необходимости признания (нострификации) документов об образовании, полученных в своей стране.

 

В декабре 1999 года Украина приняла закон «О ратификации Конвенции о признании квалификаций высшего образования в Европейском регионе». Согласно этому закону Украина взяла на себя международные обязательства проводить процедуру признания иностранных документов об образовании граждан, приезжающих на обучение в Украину.

Непосредственно процедурой признания в Украине иностранных документов об образовании занимается Министерствоо образования и науки Украины путем проведения экспертизы с последующей выдачей «Свидетельства о признании» (образец прилагается). Свидетельство дает право иностранному гражданину продолжить обучение в украинском учебном заведении по соответствующей специальности и на соответствующем курсе. Порядок признания иностранных документов об образовании и выдачи «Свидетельства о признании» регламентирован приказом Министерства образования и науки Украины № 504 от 05.05.2015 г., зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 мая 2015 под № 614/27059 «Некоторые вопросы признания в Украине иностранных документов об образовании ».

Согласно этому приказу министерства иностранный гражданин, приехавший в Украину на учебу должен пройти процедуру признания документов об образовании, полученных в своей стране:

– студенты основных факультетов в течение первого учебного семестра:

– слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан в течение первого учебного семестра.

В случае отказа от прохождения процедуры признания иностранных документов об образовании, иностранный студент (слушатель) отчисляется с обучения в университете.

Следует знать, что как в Украине, так и за рубежом процедура признания иностранных документов является платной. С более подробной информацией о процедуре признания иностранных документов об образовании и ее стоимостью можно ознакомиться на официальном сайте Информационно-имиджевого центра Министерства образования и науки Украины, который является официальным и уполномоченным органом в Украине по признанию иностранных документов об образовании (http://naric.in.ua)

В университете по вопросам признания иностранных документов об образовании следует обращаться в отдел по работе с иностранными студентами (каб. № 232)