Вступ іноземних громадян

Витяг з правил прийому до КНУБА в 2019 році

14. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

14.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до КНУБА здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту як за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до КНУБА на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється на підставі направлень Міністерства освіти і науки України і на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України.

14.3. Іноземці вступають до університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб здійснюється університетом:

– двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

– упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (співбесіди) з визначених предметів  і мови навчання  та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

14.5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між КНУБА та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань університету.

14.6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

14.7. Іноземці подають такі документи:

 1. Заяву-анкету;
 2. Оригінал та копію документа про попередню освіту;
 3. Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 4. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру);
 5. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 6. Копію документа про народження;
 7. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 8. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 9. Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги;
 10. Флюорографію;
 11. 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см;
 12. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

14.8. Зарахування іноземних громадян на 1-й курс здійснюється:

– для випускників підготовчого факультету університету за результатами випускних іспитів (на всі спеціальності);

– для випускників підготовчих факультетів інших вищих навчальних закладів України за результатами випускних випробувань, а при вступі на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» – за результатами випускних випробувань та творчого конкурсу ;

– для осіб, які не пройшли навчання на підготовчих факультетах, за результатами співбесіди з математики та української (російської) мови, а при вступі на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» – за результатами співбесіди з математики та української (російської) мови та творчого конкурсу ;

14.9. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

 

Правила прийому до КНУБА у 2019 році

Відділ по роботі з іноземними студентами

Начальник відділу: Шик Василь Петрович

Адреса: 03680; м. Київ, Повітрофлотський пр., 31, к. 232

т.+38044-248-49-01

електронна адреса: knubavmz@ukr.net

Провідний фахівець відділу: Амосова Євгенія Георгіївна

т.+38044-248-49-01

Підготовче відділення для іноземних громадян

Завідувач відділення: Діденко Ольга Миколаївна

Адреса: 03680; м. Київ, вул. Освіти 4, к. 134

т. 38044-249-72-54

електронна адреса: knuba_pvi@ukr

Фахівець 1 категорії Клочко Ніна Петрівна