Викладацький та допоміжний склад кафедри ландшафтної архітектури

Панченко Тамара Федотівна,

завідувач кафедри,

доктор архітектури, професор

народний архітектор України,

голова спеціалізованої вченої ради Д 26.056.02 КНУБА

Контактна інформація:

e-mail: panchenko.knuba@gmail.com

В 1960 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність «Архітектура». Кваліфікація – архітектор.

В 1967 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Принципи планувальної організації бальнеологічних курортів (на досвіді України)»; 1986 року — докторську дисертацію на тему «Містобудівні засади комплексного формування курортів».

Педагогічний стаж: з 1997 року.

Викладає дисципліни:

 • Теоретичні основи ландшафтної архітектури;
 • Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища.

Загальна кількість публікацій: 215.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура;
 • Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій;
 • ДБН «Планування і забудова територій».

Всього 425 наукових праць у т.ч. 54 книги та 24 англомовні роботи.

Наукові інтереси: міжнародне співробітництво з питань законодавства та розвитку туризму; участь у роботі міжнародних організацій ICOMOS-UNESCO та INSPIRELI AWARDS.

 

Палеха Юрій Миколайович,

доктор географічних наук, професор

лауреат Державної премії в галузі архітектури 2003 року

Контактна інформація:

e-mail: palekha@dipromisto.gov.ua

В 1980 році закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Географія».

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Принципи організації соціальної інфраструктури в обласному суспільно-територіальному комплексі (на прикладі Луганської області)» (кандидат географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія»).

В 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри містубудування КНУБА.

В 2009 році захистив докторську дисертацію за темою: «Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України» (доктор географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія).

В 2015 році отримав вчене звання професора кафедри містобудування КНУБА.

Педагогічний стаж: з 2000 року.

Викладає дисципліни:

 • «Регіональне планування»;
 • «Регіональне ландшафтне планування»;
 • «Сучасні проблеми архітектури та містобудування».

Загальна кількість публікацій: 160. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. – К.: ПРОФІ, 2006. – 340 с. : іл.
 2. Палеха Ю.М., Олещенко А.В. Містобудівна документація у державах Європейського Союзу і в Україні: порівняльний аналіз / Досвід та перспективи розвитку міст України. – К.: Діпромісто, 2016. – Вип. 30. – C. 50-56.
 3. Палеха Ю.М. Географічні особливості планування розвитку Києва на сучасному етапі / Український географічний журнал. – 2017. – №4 – С.39-48.
 4. Палеха Ю. М.  Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – – Вип. 46. – С.326-329.
 5. Палеха Ю. М. Розвиток планувального каркасу України як основа її інтеграції у європейський простір / Українська географія: сучасні виклики [зб. наук. пр. у 3-х т.]. – К.: Прінт-сервіс, 2016. – Т.ІІ – С.238-240.
 6. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Айлікова Г.В., Голубцов О.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Палеха Ю.М. та ін. Під ред. акад. НАН України Руденка Л.Г. – Монографія. – К.: Реферат, 2016. – 76 с. : іл.

Наукові інтереси:

 • Регіональне планування;
 • Ландшафтне планування;
 • Геоурбаністика;
 • Транскордонне планування;
 • Оцінка земель;
 • Містобудівний кадастр;
 • Геоінформаційні технології.

 

Яценко Віктор Олександрович,

кандидат архітектури, професор

Контактна інформація:

e-mail: land.arch@ukr.net

В 1981 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність: архітектура.

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Реконструкція великих міст Донбасу, утворених в роки перших п’ятиліток».

В 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри містобудування КНУБА.

Науково-педагогічний стаж: з 1982 року.

Викладає дисципліни:

 • «Регіональне планування»;
 • «Проектування еколого-містобудівних систем»;
 • «Теорія містобудування»;
 • «Композиція в містобудуванні та ландшафтній архітектурі».

Загальна кількість публікацій: 60. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Яценко В.О. Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», №35, Київ: КНУБА, 2014. – С. 289-302.
 2. Яценко В.О. Містобудівні аспекти національної політики децентралізації та розвитку нового місцевого самоврядування в Україні. Збірник наукових праць. – Вип. 29 «Досвід та перспективи розвитку міст України», Регіональні дослідження в містобудуванні. – Київ, Логос. – 2015. – С. 106-114.
 3. Яценко В.О. Приміська зона – ретроспектива, реальність, перспектива. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», Вип. №40. – Київ, КНУБА, 2015. – С. 331-340.
 4. Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигми суспільного розвитку. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», Вип. №60, Київ, КНУБА, 2016. – С. 370-371.
 5. Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення України. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». – Київ, 2016. – С. 321-327.

Наукові інтереси:

 • Регіональне планування;
 • Ландшафтна архітектура;
 • Соціальні та містобудівні аспекти формування групових систем розселення локального рівня (територіальні громади);
 • Генеральний план населених місць.

 

Проценко Світлана Миколаївна,

кандидат географічних наук, доцент

Контактна інформація:

e-mail: svetprozenko@gmail.com

В 1966 році закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Географія».

1974 – 1977 роки аспірант Науково-дослідного проектного інституту містобудування.

В 1980 році захистила дисертацію на тему: «Производственные святи городских агломерацый».

(кандидат географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія»).

Педагогічний стаж: з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • «Ландшафтне планування»;
 • «Наукові дослідження в ландшафтній архітектурі»;
 • «Географія туризму»;
 • «Географія краєзнавства»;
 • Проектна практика на ІV і V курсах.

Загальна кількість публікацій: 228. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Містобудування. Довідник проектувальника (за редакцією Т.Панченко): розділ «Екологічна оцінка території», К.: Укрархбудінформ, 2006.
 • ДБН 360-92** «Містобудування, планування та забудова міських і сільських поселень. Додаток 1; 2; (Районування) К., Укрархбудінформ; 2002. (в складі авторського колективу).
 • Градостроительство. Планировка и настройка городских и сельских поселений. Госстрой УССР; К., 1991, Приложение 1 (обязательное) – в составе авторов.
 • ДСТУ – НББ.1.1-2010 Настанова з використання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги» К., Укрархбудінформ 2011.
 • Типологія об’єктів ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури. – К.: КНУБА, 2013 (співавтори: С.Проценко, Л. Рубан, О. Пантюхіна, С. Шешукова);
 • Словник екологічних та ландшафтних термінів.КНУБА, К., 2014.

Наукові інтереси:

 • Територіальне планування;
 • Ландшафтне планування;
 • Екологічні аспекти планувальної організації території;
 • Нормативно-правова база планувальної документації;
 • Географія туризму;
 • Географія краєзнавства;
 • Туризмологія.

 

Казимірський Владислав Борисович

доцент

В 1980 році закінчив Київський державний художній інститут, спеціальність «Архітектура», кваліфікація – архітектор.

Педагогічний стаж з 1997 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування

Автор:

 • Реконструкція парку «Міський сад»,
 • «Маріїнський»,
 • «Хрещатик»,
 • «Теремки»,
 • «ім. Замковецької»

Наукові інтереси:

 • Віталізація марганалізованих просторів
 • Ландшафт як ключовий фактор історичного формування міст.

 

Пантюхіна Олександра Юріївна,

кандидат архітектури, доцент

В 2003 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури. Спеціальність «Дизайн архітектурного середовища», кваліфікація магістр.
В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Принципи та методи формування приморських територіальних систем туризму (на прикладі північно-західного Причорномор’я)» (кандидат архітектури, 18.00.04 «Містобудування і ландшафтна архітектура»).

Педагогічний стаж з 2011 року.

Наукові інтереси – з 2006 року веде цикл досліджень за темами «Планування рекреаційно-туристичних систем», «Ландшафтне планування», «Законодавчо-нормативна база ландшафтної архітектури», «Історико-культурні ландшафти».

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування. Дипломне проектування.
 • Історія та сучасність ландшафтної архітектури.
 • Історико-культурні ландшафти як об´єкт досліджень.

Автор наукових статей відповідно науковому напряму у фахових виданнях; 2 навчально-методичних праці, учасник науково-практичних конференцій.

Учасник міжнародної Європейської програми TEMPUS 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR «Архітектура і стійкий розвиток міст без втрати ідентичності на основі еко-гуманістичних принципів та інноваційних технологій» (SEHUD).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Пантюхіна О.Ю. Мала громадська споруда у природному середовищі: методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2013. 14 с.
 2. Пантюхіна О. Ю. Актуальні завдання та прийоми реабілітації міських прибережних озеленених територій. – Досвід та перспективи розвитку міст України. Реабілітація міських територій. – Вип. 31. – К.: ДП УДНДІПМ “Діпромісто”, 2016.- с. 218-229.
 3. Сучасні системи підготовки фахівців за спеціальністю “Ландшафтна архітектура”. – Сучасна архітектурна освіта. – Вип. 2.- К: МОН України, КНУБА, 2015.

 

Шешукова Світлана Валеріївна,

кандидат архітектури, доцент

Контактна інформація:

e-mail: sheshukova.knuba@gmail.com

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність «Містобудування».

Навчалась на денному відділенні аспірантури КНУБА (кафедра містобудування) за спеціальністю 18.00.04. – «Містобудування та ландшафтна архітектура».

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Принципи формування систем громадського обслуговування в приморських курортно-рекреаційних зонах» (кандидат архітектури, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»).

Педагогічний стаж з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Sheshukova S. Scenario Planning of Public Service System in Seaside Resorts and Recreational Areas // Геодезія, архітектура та будівництво : Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, (21-23 лист. 2013 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 18-19
 2. Шешукова С.В. Принципи формування планувальної структури систем громадського обслуговування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін.  – К., КНУБА, 2011. – Вип. 26. – С. 206-215
 3. Шешукова С.В. Типологія територіальних одиниць системи громадського обслуговування в курортно-рекреаційних зонах // Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 460-464.
 4. Шешукова С.В. Соціально-економічні умови як фактор розширення обслуговуючої сфери (на прикладі курортно-рекреаційних зон Азово-Чорноморського регіону) // Коммунальное хозяйство городов : Наук.-техн. збірник / Серія: Економічні науки. – К.: Техніка, 2009. –  Вип. 89. – С. 490-497.
 5. Шешукова С.В. Зарубіжний досвід створення системи курортно-рекреаційного обслуговування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін.  – К., КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С. 247-251.

 

 

Поправкін Юрій Миколайович,

доцент кафедри ландшафтної архітектури КНУБА,

ст. викладач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв НАОМА;

Контактна інформація:
email: yurijpopravkin@gmail.com

В 1980 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація архітектор.

Педагогічний стаж з 1992 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • Архітектурна композиція
 • Синтез мистецтв і архітектури
 • Перспектива

Автор:

 • пам’ятних знаків та меморіальних дошок, встановлених на Київщині та в інших областях України;
 • проектів детальних планувань мікрорайонів у обласних містах України (Вінниця, Житомир, Теребовля та ін.);
 • проектів індивідуальних житлових будинків та ландшафтних проектів присадибних територій.

Наукові інтереси:

 • проблеми візуального сприйняття архітектури в сучасних умовах
 • функціональні основи композиційних рішень

 

Голуб Андрій Анатолійович,

кандидат архітектури, доцент

Контактна інформація:

e-mail: golubarchitect@yahoo.com

website: www.golub-architects.com

В 2010 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за напрямом підготовки 1201 «Архітектура» та здобув кваліфікацію бакалавра архітектури.

В 2011 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Містобудування» та здобув кваліфікацію архітектор-містобудівельник (магістр), спеціалізація 8.120101 «Проектування ландшафтних об’єктів».

2012 – 2015 роки аспірант кафедри ландшафтної архітектури КНУБА.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків» (кандидат архітектури, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»).

 • Сертифікований архітектор за спеціальностями: “Архітектурне об’ємне проектування” та “Розроблення містобудівної документації”;
 • Офіційний представник “INSPIRELI AWARDS” в Україні;

Учасник міжнародних програм Європейського Союзу:

 • Проект № 530197-TEMPUS-1-2012-IT-TEMPUS-JPCR консорціумом, до складу якого входять: Кембриджський університет, Міланський політехнічний університет, Університет м. Сарагоси і т.д. Сертифікат №11 по закінченню курсу “Місто як відкрита система” & “Економіка, політика, юриспруденція у розвитку міста”;
 • Восьма рамочна програма Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень та технологій (РП8): «Горизонт 2020». Проект «Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs». Кваліфікаційний сертифікат «Спеціаліст зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням».

Педагогічний стаж з 2013 року.

Викладає дисципліни:

 • курс лекцій “Природно-рекреаційне зонування територій”;
 • архітектурне проектування.

Загальна кількість публікацій: 16, з них 9 наукових статей у фахових збірниках.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Наукові інтереси:

 • Принципи проектування національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та інших об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Допоміжний склад кафедри:

Захарченко Таїсія Євгенівна, провідний інженер.

Короткова  Тетяна Миколаївна, провідний інженер.

 

Контакти:

вул. Освіти, 4, кімн. 425-428

тел.: +38 (044) 241-54-01

e-mail: land.arch@ukr.net

Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/landarchknuba/