ХІМІЯ ВОДИ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

ХІМІЯ ВОДИ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Змістовий модуль 1. Хімія води.

Лекція 1. Вода як

речовина. Склад та будова молекули води. Аномальні

властивості.

Лекція 2. Домішки природних та стічних

вод. Система, фаза, компонент. Класифікація домішок води за

їх фазово-дисперсним станом.

Лекція 3. Істинні розчини. Розчинність

твердих речовин, рідин, газів. Структура водних

розчинів.

Лекція 4. Властивості істинних

розчинів. Осмос. Зміна температури кипіння та замерзання

істинних розчинів.

Лекція 5. Кінетика хімічних реакцій.

Закон діючих мас. Каталіз. Хімічна рівновага. Принцип Ле-

Шательє.

Лекція 6. Електролітична дисоціація.

Сильні та слабкі електроліти. Добуток розчинності. Активна

реакція води. Буферні суміші. Гідроліз солей та хлору.

Лекція 7. Колоїдні системи.

Класифікація та властивості.

Лекція 8. Стійкість колоїдних систем.

Коагуляція колоїдних систем.

Змістовий модуль 2. Хімічні основи технології

коригування якості води.

Лекція 9. Якість води. Фізичні

показники якості води. Бактеріологічні показники якості

води.

Лекція 10. Хімічні показники якості

води. Вибір методу коригування якості води.

Лекція 11. Обробка води коагулянтами.

Призначення. Стадії процесу.

Лекція 12. Інтенсифікація процесу

коагулювання. Застосування флокулянтів.

Лекція 13. Знезараження води.

Призначення та методи знезараження. Хлорування води.

Механізм та реагенти. Методи хлорування, їх

призначення.

Лекція 14. Знезараження озоном.

Олігодинамія. Безреагентні методи.

Лекція 15. Стабільність води. Види та

причини нестабільності. Методи стабілізації.

Лекція 16. Пом’якшення води. Реагентне

пом’якшення. Катіонування.

Лекція 17. Методи знесолення.

Дистиляція та виморожування. Іонний обмін. Електродіаліз.

Зворотній осмос.

Лекція 18. Знезалізнення води. Методи

знезалізнення, вибір метода. Видалення заліза спрощеним

керуванням та фільтруванням. Катіонування. Фільтрувальні

методи.

Лекція 19. Видалення із води марганцю,

кремнію. Дегазація. Дезодорація води.

Змістовий модуль 3. Мікробіологія.

Лекція 20. Основи загальної

мікробіології. Класифікація живих істот. Характеристика

ультрамікробів. Нижчі протисти.

Лекція 21. Вищі протисти.

Багатоклітинні організми природних та стічних вод.

Метаболізм мікроорганізмів.

Лекція 22. Фактори впливу на

життєдіяльність мікроорганізмів.

Лекція 23. Основи санітарної

мікробіології. Біотопи та біоценози природних водойм.

Лекція 24. Антропогенне забруднення

водойм. Самоочищення водойм.

Лекція 25. Санітарно-мікробіологічне

оцінювання якості води. Система сапробності.

Лекція 26. Роль мікроорганізмів у

системах водопостачання. Цвітіння та заростання водойм.

Біообростання та боротьба з ними.

Лекція 27. Очищення стічних вод у

природних умовах. Аеробні процеси в очищення стічних

вод.

Лекція 28. Анаеробні процеси в очищенні

стічних вод.