Кафедра водопостачання та водовідведення Хоружий В.П.

Хоружий В.П.
Завідувач кафедри
Хоружий Віктор Петрович
– доктор технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
В 1985 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне за спеціальністю “Гідромеліорація”.
В 1985-1989 рр. працював майстром будівелної ділянки ПМК -124 тресту «Дунайводбуд». З 1990 по 1993 рік – аспірант Одеського інженерно-будівельного інституту. З 1999 року працював на кафедрі «Водовідведення та гідравліки» Одеської державної академії будівництва та архітектури спочатку на посаді старшого викладача.
Вчене звання доцента кафедри «Вовідведення та гідравліки» присвоєно у 2002 році. Професор кафедри «Водовідведення і гідравліки» з 2006 р. З 2002 по 2017 рік – завідуючий кафедрою «Водовідведення і гідравліки» Одеської державної академії будівництва та архітектури.
З 2009 – 2011 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури. Відповідальний за кадри, методичну роботу та міжнародні відносини в академії.
З 2017 по 2019 рік працював професором кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.
З 1 грудня 2017 р – до цього часу за сумісництвом – Завідувач наукової лабораторії Розвитку технологій водопостачання Відділу водопостачання Державного підприємства «Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства».
З 1 січня 2020 року – завідувач кафедри “Водопостачання та водовідведення” КНУБА.
Лауреат премії Української академії аграрних наук – «За видатні досягнення в аграрній науці». Неодноразово нагороджений почесними грамотами за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність URL – https://drive.google.com

https://orcid.org
https://scholar.google.com.ua

Перелік навчальних дисциплін

 • Очисні споруди водовідведення
 • Спеціальні системи та технології ВВ
 • Налагодження, пуск та експлуатація систем водопостачання та водовідведення
 • Мережі водовідведення
 • Водопостачання і водовідведення

Навчально-методична література

Хімія води та мікробіологія

 • Хоружий В.П.Навчальний посібник: О.М.Валкіна, С.А.Вєрнсзі, В.П.Хоружий «Хімія води та мікробіологія». Навчальний посібник з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» і спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» Режим доступу: https://drive.google.com

Водопостачання та водовідведення

 • Хоружий В.П.Навчальний посібник: В.П. Хоружий, М.В Драпалюк «Водоснабжение и водоотведение населённых пунктов» – Одеса: вид-во ОДАБА, 2016. – 297 с. з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» Режим доступу: https://drive.google.com

Спецiальнi системи та технологiї водопостачання та водовідведення

 • Гіроль М.М.Навчальний посібник: «Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості» за загальною редакцією М.М.Гіроля і С.Б.Проценко.– Рівне: НУВГП, 2013. – 66 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д.Навчальний посібник: Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. «Ресурсозберігаючі технології водопостачання». Державне видавництво «Аграрна наука», Київ, 2006. – 533 с. Режим доступу:https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д.Навчальний посібник: «Експлуатація систем водопостачання та водовідведення» В.П.Хоружий, А.В.Кравченко та ін. Режим доступу:https://drive.google.com

Мережі водовідведення

 • Хоружий В.П.Конспект лекцій: «Хоружий В.П. Мережі водовідведення» Режим доступу:https://drive.google.com
 • Хоружий В.П.Методичні вказівки: Для виконання курсової роботи «Системи водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com

Наукова робота

В 1994 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація, будівельні системи охорони водних ресурсів.

Доктор технічних наук зі спеціальності 06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки) з 2006 року. Дисертацію на тему «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОПІДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ» захистив у спеціалізованій раді Інституту гідротехніки і меліорації УААН.

Напрями наукової діяльності

Очисні споруди систем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів.

Керівництво науковою роботою

 • Науковий керівник дисертаційною роботою здобувача Хамад Іхаб Ахмада на тему: „Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням”, яка була захищена в спеціалізованій раді Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. 2006 рік.
 • Науковий керівник дисертаційною роботою здобувача Недашковського Ігоря Петровича на тему: «Очистка господарсько-побутових стічних вод на фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням», яка була захищена в спеціалізованій раді Одеської державної академії будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. 2015 рік.

Вибрані публікації

 1. Khoruzhy V. P. RATIONAL CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WATER TREATMENT FACILITIES IN RURAL AREAS/ V. P. Khoruzhy, Y. B. Mosiichuk (РАЦІОНАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВОК ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ) //Київ: Меліорація і водне господарство №1- 2019 – С. 74 – 81 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua https://drive.google.com
 2. Хоружий, В.П. Анализ методов обеззараживания осадков городских сточных вод/ Хоружий В.П., Василюк А.В., Цыганкова О.В.//Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2013. – Вип.50. –Ч.2 .– С.181-186. – Режим доступу:
  —-
 3. Хоружий В.П. Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий, расположенных в неканализованных районах/ Хоружий В.П., Недашковский И.П. // Сборник тез Международной научно-практической конференции «Технология очистки воды – технические, беологические и экологические аспекты»., – Киев, – 2013., с. 104. – Режим доступу:
  —–
 4. Хоружий,В.П. Сучасний стан водних ресурсів та їх раціональне використання// Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки».  Київ:КНУБА. Вип.№24. – 2014. – С. 264-269. – Режим доступу:
  —–
 5. Хоружий В. П. Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах / В. П. Хоружий, Р. О. Ніколова, І. П. Недашковський, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 391-400. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_51
 6. Хоружий В.П. АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ В БАСЕЙНІ РІЧОК ДНІПРО І ДНІСТЕР ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОБРОЯКІСНОЮ ВОДОЮ /Хоружий В.П., Василюк А.В.,Недашковский И.П. // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2018. с. 138 – 144 – Режим доступу:
  http://www.ogasa.org.ua

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Установка для очистки води. Деклараційний патент на винахід , Державний департамент інтелектуальної власності, № 43567, 17.12.2001р. бюл.№11.
 2. Установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на винахід, Державний департамент інтелектуальної власності, № 59672А, 15.09.2003р. бюл.№9.
 3. Система водопостачання з поверхневих джерел. Деклараційний патент на винахід. Державний департамент інтелектуальної власності, № 58963 від 15.08.2003. Бюл. №8.
 4. Установка для знезалізнення води. Декл. патент України на винахід, №59672А від 15.09.2003, бюл.№9
 5. Напірна установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на корисну модель. Державний департамент інтелектуальної власності, №9088 від 15.09.2005 бюл.№9.
 6. Установка для очистки води. Деклараційний патент на винахід. Державний департамент інтелектуальної власності, № 76632 від 15.08.2006. бюл.№8.
 7. Пристрій для доочистки стічних вод. Деклараційний патент на винахід. Державний департамент інтелектуальної власності, № 77608 від 15.12.2006.
 8. Установка для очистки води. Патент на корисну модель № 23082 від 10.05.2007. Бюл. № 6
 9. Напірна установка для знезалізнення води. Патент на корисну модель № 60063 від 10.06.2011. Бюл. № 11
 10. Установка для очистки води. Деклараційний патент на корисну модель. Державний департамент інтелектуальної власності, № 60064 від 10.06.2011.

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 275
вул. Освіти 4, кімната 108
Тел.: +38 (067) 922-66-79

E-mail:Посилання на пошту @knuba.edu.ua
Посилання на пошту @ukr.net