Кафедра водопостачання та водовідведення Любенко В.В.

Любенко В.В.
Любенко Володимир Володимирович
– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
1993-1996 рр. навчався у Остерському будівельному технікумі за спеціальністю: “Будівництво та експлуатація газо- водо- каналізаційних мереж та споруд”, по завершенню отримав кваліфікацію – «технік-будівельник».
1996-2001 рр. навчався у Київському національному університеті будівництва і архітектури, отримав кваліфікацію магістр за спеціальністю “Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів”.
2001-2004 рр. навчався у аспірантурі КНУБА. Науковий напрямок: “Енергозбереження, енергоощадна робота насосних станцій в системах водопостачання, водовідведення”.
З 2004 року працює на кафедрі “Водопостачання та водовідведення” на посаді асистента.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідравлічні турбіни і насоси
 • Спеціальна фахова термінологія ВВ
 • Інженерне обладнання будівель (АРХ)
 • Водопостачання та водовідведення (ТВ)

Навчально-методична література

Гідравлічні турбіни і насоси

 • Робоча програма з дисципліни «Гідравлічні турбіни і насоси» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Конспект лекцій до курсу «Гідравлічні турбіни і насоси». для студентів за напрямом підготовки 192 – ” Будівництво та цивільна інженерія” професійного спрямування “Гідротехнічне будівництво”. / Уклад.: В.В.Любенко. – К.: КНУБА. 2018. – 56 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Контрольні та екзаменаційні питання до курсу «Гідравлічні турбіни і насоси». – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Гідравлічні турбіни і насоси: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів за напрямом підготовки 192 – ” Будівництво та цивільна інженерія” професійного спрямування “Гідротехнічне будівництво” Частина 1. Турбіни. / Уклад.: В.В.Любенко. – К.: КНУБА. 2017. – 26 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Бланк завдання до виконання курсового проекту каналізаційної насосної станції. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Нормативна література – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Журнал і методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів “Гідравлічні і аеродинамічні машини”…./ Укладачі Залуцький Е.В., Аргатенко Т.В. – К.: КНУБА, 2001. – 12с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Питання до захисту лабораторних робіт. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. Насосные станции. Курсовое проектирование: учеб. пособие для вузов. – К.: Выща шк., 1987, – 167с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Методические указания к выполнению графической части в курсовом проектировании насосных станций систем ВК / Сост. Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. – К.: КИСИ, 1987. – 17с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Смирнов И. Н. Гидравлические турбины и насосы. Учеб. пособие для энерг. и политехнич. вузов. М. “Высш. школа”, 1979. – 400 с., ил. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Кривченко Г. И. Гидравлические машины: Турбины и насосы. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1983. — 320 с., ил. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Барлит В.В. Гидравлические турбины: Высш. шк., 1977. –360 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции: учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1986. –320с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Карасёв Б.В. Насосные и воздуходувные станции: учеб. для вузов. – Минск: Вышейшая школа, 1990. – 326с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Справочник по гидротурбинам: Справочник/В. Б. Андреев, Г. А. Броновский, И. С. Веремеенко и др.; Под общ. ред. Н. Н. Ковалева. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. — 496 с., ил. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В., Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1984. – 116с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Характеристики насосів СД, Гр. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Любенко В.В. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации/А. К. Перешивкин, А. А. Александров, Е. Д. Бульнин и др.; Под ред. А. К. Перешивкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1988. — 653 с.: ил.— (Справочник строителя). – Режим доступу: https://drive.google.com

Напрями наукової діяльності

Енергозбереження, енергоощадна робота насосних станцій в системах водопостачання та водовідведення.

Вибрані публікації

 1. Інформаційна система аналізу та розрахунку основних параметрів відцентрових насосів. В.В.Любенко, А.В.Горобець // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2006. – Вип. 6. – С. 49-54. – Режим доступу: https://drive.google.com
 2. Дослідження енергоспоживання на насосних станціях масиву Оболонь в умовах нерівномірного водоспоживання. В.В.Любенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2005. – Вип. 4. – С. 39-45. – Режим доступу: https://drive.google.com
 3. Дослідження раціональності використання енергії на насосних станціях масиву Оболонь. В.В.Любенко // Водне господарство України. – 2005. – №1-2. – С. 52-56. – Режим доступу: https://drive.google.com
 4. Критерії ефективності використання енергії в насосних станціях. В.В.Любенко, Е.В.Залуцький // Гідравліка і гідротехніка . – 2005. – №61. – С. 91-97. – Режим доступу: https://drive.google.com

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 285
Тел.: +38 (093) 602-83-19
E-mail: lubenko@ukr.net