Панова Олена Василівна


Панова Олена Василівна

ORCID: 0000-0001-7975-1584
Google Академія
www.scopus.com

Доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри з 2020 р.
Народилася 16.04.1969 року у м. Києві.
З 1986 по 1993 р.  навчалася в Київському національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Факультет: фізико-математичний, спеціальність: фізика і астрономія.
З 2006 року працює в Київському національному університеті будівництва та архітектури.
В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на звання кандидата технічних наук із спеціальності 05.26.01. «Охорона праці».
🖍️Автор понад 50 наукових та науково-методичних робіт:

Співавтор 3х патентів України; Навчального посібника для студентів всіх спеціальностей (2009); Лабораторного практикуму з фізики (2012); Навчального посібника «Основи атмосфери навколишнього середовища» (2015); Практичного посібника до виконання лаб. робіт зі застосуванням пакету Excel для студентів всіх спеціальностей в галузі знань «Інформаційні технології» (2018).

Напрям наукової діяльності: захист людей від впливу електромагнітних полів та випромінювань екрануванням;електромагнітні забруднення та сучасні методології зниження їх рівнів в умовах переходу на Міжнародні стандарти елекромагнітної сумісності.
Публікації 2020 р.:

  1. Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Ченчевой В.В. Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях // ВІСТІ Донецького гірничого інституту, – 2020. Вип. №1 (46) С. 181-188. Doi статті: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-181-188 ISSN 1999-981X. Index Copernicus, Citefactor. – Режим доступу: https://jdmi.donntu.edu.ua 
  2. Панова О.В. Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності.// «Системи управління навігації та зв’язку» Розділ «Безпека життєдіяльності», – 2020. Вип. № 2(60), С. 127-130. Doi статті: 10.26906/SUNZ.2020.2.127. ISSN 2073-7394. Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
  3. Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М.. Радомська М.М. Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів. // ІV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 21-22 травня 2020, Харків, ХНУБА, с. 155 – 158  – Режим доступу:http://www.itad.com.ua
  4. V. Glyva, N. Kasatkina, V. Nazarenko, N. Burdeina, N. Karaieva, L. Levchenko, O. Panova, O. Tykhenko, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Materials Science. 2020. Vol 2, No 12 (104), р.40-47. Scopus 3. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.201330 ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061 Режим доступу до анотації: http://journals.uran.ua
  5. Панова О. В. Концептуальні підходи до керування електромагнітною обстановкою у виробничих умовах / О. В. Панова, Я. І. Бірук // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Розділ Технічні науки. Секція «Безпека життєдіяльності». Вип. 47. с. 92 – 96. Режим доступу до видання: https://drive.google.com
   Посилання на сайт конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua
  6. V. Glyva, O. Barabash, N . Kasatkina, M . Katsman, L. Levchenko, O. Tykhenko, K. Nikolaiev, O. Panova, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // НПП ЧП «Технологический центр», 2020, Vol.1, №10(103), р.26-31. Scopus . – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.195232 Режим доступу до видання: http://journals.uran.ua
  7. Сапельнікова О. Ю.,  Карачевцева Л. А., Панова О.В., Бурдейна Н.Б. / Визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si – SiO2» // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука", 2020. – №3. Index Copernicus . – Режим доступу до видання: https://www.inter-nauka.com/

  Публікації 2019 р.:

   1. Глива В.А.,  Панова О.В., Тихенко О.М., Левченко Л.О., Колумбет В. П. / Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів // «Системи управління навігації та зв’язку», – 2019. Том 6 № 58, С. 102-105. (‎ISSN 2073-7394)  doi: 10.26906/SUNZ.2019.6.102. Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
   2.  Панова О. В.,  Ніколаєв К. Д., Тихенко О. М., Ходаковський О. В., О. Ю. Сапельнікова /Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності // Збірн. наук. праць «Системи управління навігації та зв’язку», – 2019. Вип. №5(57), С. 103-107. (‎ISSN 2073-7394) Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
   3. Патент 138018, Україна МПК G12В 17/00. “Шумозахисний та електромагнітний екран". Глива В. А., Левченко Л. О., Ніколаєв К. Д., Панова О. В., Тихенко О. М., Ходаковський О. В.; заявник та патентовласник: Глива В. А., Левченко Л. О., Ніколаєв К. Д., Панова О. В., Тихенко О. М., Ходаковський О. В. № u 2019 05577; заявл. 23.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21. – Режим доступу: https://orcid.org
   4. Панова О. В., Ходаковський О. В. Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», – 2019. Вип. № 69, С. 310-319. Фахове видання. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
   5. Панова О.В., Халмурадов Б.Д., Ходаковський О.В., Азнаурян І.О. Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», – 2019. Вип. № 70, С. 454-464 (ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online)) Фахове видання.– Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
   6. Глива В.А., Тихенко О.М., Ходаковський О.В., Панова О.В. Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін. «Управління розвитком складених систем». Розділ 8  “Управління технологічними процесами» – 2019. Вип. № 39. С.199-206.с. Index Copernicus (УДК 538.69.331.4510.6084; m9.figshare.11340737) – Режим доступу:http://urss.knuba.edu.ua/

   Публікації 2018 р.:

   🔸Клапченко В.І. Практичний посібник до виконання лабораторних робіт зі застосуванням пакету Excel для студенів всіх спеціальностей в галузі знать «Інформативні технології» [В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян, Г.Ю. Краснянський, О.В. Панова, В.А. Глива., І.О. Кузнєцова] // Навчально-методичне видання КНУБА., – Київ, -2018-100с.

   http://library.knuba.edu.ua/books/55_3_17.pdf

   🔸Glyva V, Panova O. Electromagnetic screens application for population protection from electromagnetic fields and radiation / Зб. Восьмого Всесвітнього конгресу “Авіація у XXI столітті" – “Безпека в авіації та космічні технології", -Київ, НАУ, 10-12 жовтня 2018, Розділ 7 «Охорона навколишнього середовища», с.5.

   http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/schedConf/presentations

   🔸Глива В.А. Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища / Л.О. Левченко, О.В. Панова, О.М. Тихенко // Науково технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», – 2018. Вип. № 68, С.108-116.
   Посилання на збірник

   Посилання на статтю

   Фахове видання🔸Панова О.В., Кандур М.П. Конф. Із студ. Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності. III Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сучасної науки» 10-11 листопада 2018 року м. Киів. МЦНД – Міжнародний центр наукових досліджень, Частна 1, с.49-50.

   Посилання на тези

   Посилання на видання

   🔸Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Ходаковський О.В. «Методологія зниження рівнів електромагнітних полів в умовах переходу на міжнародні стандарти електромагнітної сумісності» / Збірник наукових праць «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування». Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», серія «Безпека життєдіяльності», Випуск 105, м. Дніпро 2018, с.174-179. Посилання
   Науковометричне видання

   🔸Valentyn Glyva, Jaroslav Lyashok, Iryna Matvieieva, Valerii Frolov, Larysa Levchenko, Oksana Tykhenko, Olena Panova, Oleksiy Khodakovskyy, Batyr Khalmuradov, Kyrylo Nikolaiev / «Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen» (розроблення та дослідження захисних властивостей електромагнітного та шумозахисного екрана) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // Vol.6, №5(96), р.54-61.
   Посилання на статтю
   Посилання на журнал

   🔔Scopus

   🔸Панова О.В. Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання / Наука та інновації. «Вісті Донецького гірничого інституту», Вип.2, 2018

   www.science.donntu.edu.ua

   🔸Панова О.В., Ходаковський О.В. Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення Науково технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», – 2019. Вип. № 69, С. 310-319
   Посилання на збірник
   Посилання на статтю
   Фахове видання

   🖍️Виконання бюджетної науково-дослідної роботи (НДР): «Перспективні матеріали з керованими віброакустичними та електромагнітними характеристиками для зниження рівнів техногенних фізичних полів» (номер держ.реєстрації: NДP0117U002370) 2017-2018 рр.


e-mail: panova.ov@knuba.edu.ua