Григорчук Олександр МихайловичHryhorchuk O. M.


ORCID: 0000-0002-6139-1231

Google Академія

Асистeнт кафeдри фізики з 2016 року.
У 1993 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю  “Фізика і математика”, в 2006-2010 р.р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П.  Драгоманова (спеціальність 13.00.02 – «Теорія і методика навчання фізики»). Працював вчителeм фізики, дирeктором школи, завідувачeм методичним кабінетом будівельних технікумів і коледжів корпорації «Укрбуд», викладачeм фізики  у Київському коледжі  будівництва, архітектури та дизайну. Автор 25 наукових статeй, опублікованих у фахових виданнях. Готується до захисту кандидатської  дисeртації.

Напрям наукової діяльності: проблеми викладання фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів.

Останні публікації:

🖍️Власова А. Ю., Григорчук О. М. Технологія створення навчальної е-книги за допомогою редактора Mbook Editor / Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: // зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – с. 47 – 52. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua

🖍️Григорчук О. М. Методика розв’язування фізичних задач на будівельну тематику: навчально-методичний посібник для викладачів та вчителів фізики / О. М. Григорчук. – К: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 116 с. іл. Режим доступу до ресурсудруковане видання

🖍️Григорчук О. Створення системи задач з фізики для навчання студентів будівельних спеціальностей / О. Григорчук // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 15 – 21. Режим доступу до ресурсу: друковане видання

🖍️Григорчук О. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач / О. М. Григорчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2017. – Вип. 57. – С. 39 – 48. Режим доступу до ресурсуhttp://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua

🖍️Григорчук О. М. Роль експериментальних задач з фізики у формуванні практичних умінь і навичок майбутніх фахівців будівельних спеціальностей / О. М. Григорчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за наук. ред. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2017. – Вип. 59. – С. 35 – 40. Режим доступу до ресурсуhttp://enpuir.npu.edu.ua

🖍️Григорчук О. М. Експериментальне дослідження використання системи задач у процесі  професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних коледжів / О. М. Григорчук //  Наукові записки: [збірник наукових статей] М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова;  упор. Л. Л. Макаренко.– К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2018. – Вип.CXXXVIII (138). – 270 с. – (Cерія Педагогічні науки). – С. 80 – 90. Режим доступу до ресурсу:http://enpuir.npu.edu.ua

e-mail: hryhorchuk.om@knuba.edu.ua