Аспірантура МБ

Михайловський Денис Віталійович

Михайловський
Денис Віталійович
Завідувач відділу
докторантури і аспірантури

Аспірантура КНУБА (КІБІ) була відкрита в 1934 році, докторантура у 1988 році.

Щорічна кількість докторантів близько 20 осіб, аспірантів перевищує 300 осіб. Навчання аспірантів здійснюється за очною (з відривом від виробництва), вечірньою та заочною (без відриву від виробництва) формами навчання на 47 кафедрах університету. Навчання на заочній формі навчання можливе лише на умовах контракту. Міністерством освіти і науки України затверджено підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у аспірантурі з 17 спеціальностей.

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі та аспірантурі здійснюється за 10 галузями знань та 18 спеціальностями: 02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн; 03 Гуманітарні науки: 032 Історія та археологія; 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка, 052 Політологія; 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 10 Природничі науки: 101 Екологія, 103 Науки про землю; 12 Інформаційні технології: 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 19 Архітектура та будівництво: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека.

Правила прийому до докторантури і аспірантури у 2018 році (pdf)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

ПІДГОТОВКА НАУКОВЦІВ В ДОКТОРАНТУРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Шифр Назва спеціальності Спеціалізація Ліцензійний обсяг
02 Культура і мистецтво
1 022 Дизайн Технічна естетика 10
05 Соціальні та поведінкові науки
2 051 Економіка Економічна теорія та історія економічної думки
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
30
3 052 Політологія Економічна теорія та історія економічної думки
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5
07 Управління та адміністрування
4 073 Менеджмент Управління проектами і програмами
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
15
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Товарознавство непродовольчих товарів
5
10 Природничі науки
6 101 Екологія Екологічна безпека 10
7 103 Науки про землю Геодезія, фотограметрія та картографія
Екологічна безпека
20
12 Інформаційні технології
8 122

126

Компютерні науки

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології
Системи автоматизації проектувальних робіт
Управління проектами і програмами
25
13 Механічна інженерія
9 131 Прикладна механіка Прикладна геометрія та графічні технології
Будівельна механіка
15
10 133 Галузеве машинобудування Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
Піднімально-транспортні машини
15
14 Електрична інженерія
11 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини й апарати Електротехнічні комплекси та системи Теоретична електротехніка Прикладна акустика та звукотехніка Техніка сильних електричних та магнітних полів 25
19 Архітектура та будівництво
12 191 Архітектура та містобудування Теорія архітектури, реставрація памяток архітектури
Архітектура будівель та споруд
Містобудування та ландшафтна архітектура
50
13 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Основи і фундаменти
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Водопостачання, каналізація
Будівельні матеріали та вироби
Технологія та організація промислового виробництва
Гідравліка та інженерна гідрологія
Будівельна механіка
Містобудування та територіальне планування
70
14 193 Геодезія та землеустрій Геодезія, фотограметрія та картографія
Кадастр та моніторинг земель
20
26 Цивільна безпека
15 263 Цивільна безпека Охорона праці 10

Термін навчання в аспірантурі денна форма навчання (з відривом від виробництва) – чотири роки, вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – чотири роки.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії, та іноземної мови.

Зарахованим до аспірантури на денну форму навчання (з відривом від виробництва) надається гуртожиток та призначається стипендія.

Адреса університету:
відділ докторантури та аспірантури (к. 222),
Повітрофлотський проспект, 31, Київ – 37, 03680;
тел./факс: (044) 241-55-09