НІМЕЧЧИНА

Наука та дослідження в Німеччині мають давні традиції. На сьогодні в країні існує по­над 300 вищих навчальних закладів. Найстаріші й найпрестижніші – Гейдельберзь­кий університет, Лейпцизький університет, Гумбольдтський університет, Університет Фрайбурга, Мюнхенський університет, Тюбінгенський університет, Університет Галле-Віттенберг, Марбурзький університет. Офіційне об’єднання дев’яти найбільших техніч­них університетів країни має назву TU 9. Студенти з інших держав можуть навчатися у будь-якому виші Німеччини.

У німець­ких університетах діє принцип «єдності досліджень та навчання». Таким чином, вони є не лише закладами з надання освіти, а й осередками здійснення прикладних та незалеж­них фундаментальних наукових досліджень. Це вимагає від студентів участі у серйозній науковій діяльності й обумовлює триваліший час навчання, ніж в багатьох інших країнах.

Завдяки широкому вибору предметів у межах кожного факультету в німецьких університетах можливе міждисциплінарне навчання. Багато вишів мають великі бібліотеки та архіви, що до­помагають при навчанні та здійсненні досліджень. Навчання в університеті відбувається за чітко встановленими правилами, але також  є можливість проводити і власні дослідження у напрямках, що цікавлять студента.

Після завершення навчання в Німеччині ви можете отримати диплом чи ступінь магістра. Або скласти наприкінці навчання державний іспит, а після цьо­го написати й захистити кандидатську дисертацію й отримати ступінь кандидата наук. Університети також мають право надавати ступінь доктора наук та кваліфікацію ви­кладача вищого навчального закладу. Новий рамковий закон про вищі навчальні заклади запрова­див ступені «bachelor» та «master», що визнаються в усьому світі. Нині дедалі більше університетів користуються цією можливістю.

ДИПЛОМ. Отриманням диплому завершується навчання на програмах з природничих, ін­женерних, більшості соціальних та економічних наук. Останньою стадією навчання є написання ди­пломної роботи й складання певних усних та письмових іспитів. Отримання диплому є свідченням кваліфікації та надає гарні можливості для здобуття роботи в галузях економіки або промисловості.

МАГІСТР. Після проходження курсу гуманітарних або деяких соціальних наук сту­денти отримують ступінь магістра. На відміну від дипломного, магістерський іспит складається з двох профільних предметів або з одного профільного та двох непрофільних. Порядок складання є різним залежно від спеціальності та університету. Однак до складу магістерського іс­питу обов’язково входить письмова наукова робота та усні іспити.

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ. Державний іспит складають з тих предметів, вивчення яких дає можливість німецьким випускникам працювати в державних установах ФРН (вчителем, суддею тощо) або в установах, що контролюються державою (лікарі, юристи, аптекарі). Держава або окремі федеральні землі визначають порядок складання іспиту. Його можуть складати й іноземці. Але слід перекона­тися, що потім ви зможете працювати за фахом у себе на Батьківщині. Якщо ви не є громадянином держави-члена ЄС, то працювати у німецьких державних установах зможете лише в окремих ви­падках та з особливого дозволу компетентних земельних служб.

Захист кандидатської дисертації. Можна захистити кандидатську дисертацію з усіх предметів, що пропонуються німецькими університетами. Передумовою для цього є гарні оцінки у вашому дипломі. Для захисту кандидатської дисертації можуть бути визнані й іноземні дипло­ми. Але, найшвидше, вам слід буде виконати деякі умови та скласти іспит на перевірку знань, або успішно попрацювати на додаткових заняттях. Остаточне рішення ухвалюють на рівні факультету. Ви також маєте знайти наукового керівника, який або запропонує свою тему, або прийме вашу. Вод­ночас жоден професор не зобов’язаний цього робити, навіть якщо ви виконали всі інші умови. Цінною можливістю для обміну знаннями та досвідом є колоквіуми для аспірантів, що їх часто про­понують виші. Для отримання ступеню кандидата наук, окрім захисту письмової дисертації, склада­ють усний іспит з профільного предмету, а також з непрофільних.

Наукові групи аспірантів «Graduiertenkollegs». Що робити, якщо ви хочете захистити кандидатську дисертацію у Німеччині, але не зуміли встановити контакти з німецьким професором з вашої спе­ціальності, який би керував кандидатською роботою? Альтернативою є наукові групи аспірантів «Graduiertenkollegs». Це структури в університетах, що підтримують пошукачів ступеню кан­дидата наук. Аспіранти готують свою кандидатську дисертацію в рамках системно спла­нованої навчальної програми. Вони подають заявку на індивідуальну тему дисертації, що вписується в загальну тематику дослідницької діяльності вишу. Особливу цінність має міждисциплінарна спрямованість загальної дослідницької та навчальної програми. Діяльністю учасників «Graduiertenkollegs» керують один або кілька викладачів ВНЗ, що працюють у цій структурі. Довідайтеся в обраному університеті або інституті, чи є в ньому «Graduiertenkolleg», та про можливості отримання стипендії. Також щорічно виходить публікація з конференції ректорів вишів, в якій перераховано «Graduiertenkollegs»: «Weiterführende Studienangebote an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland» .

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ТА НАУКОВЦІВ. Іноземні науковці, які працюють у вищих навчальних закладах та науково-дослідницьких інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або визнаних державою німецьких вишів або в одній з позауніверситетських науково-дослідницьких установ.

Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ. Стипендії надають можливість іноземним молодим науковцям здійснити дослідження або під­вищити кваліфікацію в одному з німецьких державних або визнаних державою ВНЗ або науково-дослідницьких інститутів. Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів. Ця стипендіальна програма може мати таку мету:

– проведення досліджень в одному з німецьких вишів із подальшим захистом кандидатської дисертації у своїй країні (це стосується також аспірантських програм для країн, що розвиваються, та країн із перехідною економікою за моделлю «DAAD-Sandwich»);

– проведення досліджень в одному з німецьких вишів із подальшим захистом кандидатської дисертації у Німеччині. В цьому випадку слід звернути увагу на структуровані аспірантські програми у т.зв. «Graduierten- und Promotionskollegs» (навчальні установи для тих, хто готує кандидатські дисертації), міжнародні аспірантські програми, т.зв. “Graduate Schools”, та дослідні інститути ім. Макса Планка. Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htm   www.daad.de/ipp

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ. (для пошукачів у галузі економіки, архітектури, політології, соціології, міжнародних відносин, пра­ва, економіки, державного управління, управління освітою, охорони здоров’я та філософії пропо­нуються стипендії ERP або DAAD/OSI).

Стипендії надають можливість іноземним випускникам вишів навчатися у німецькому державно­му або визнаному державою ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі та отримати ступінь «Diplom» або «Master». Стипендію може бути надано і у ви­падку, якщо в Німеччині завершено лише перший або другий рік навчання у магістратурі, а диплом буде здобуто в університеті своєї країни. Слід мати на увазі, що паралельно з поданням заявки на стипендію, треба самостійно подати заяву до обраного університету для отримання допуску до на­вчання. Зважайте на терміни подання заяв на обрані вами навчальні програми. Навчальні програми німецьких університетів: www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm

ПРОГРАМА DAAD/OSI (OPEN SOCIETY INSTITUTE). Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Фонд відкритого суспільства (OSF)  здійснюють спільну стипендіальну програму для випускників та молодих викладачів вищих навчальних закла­дів у галузі гуманітарних, соціальних та суспільних наук з країн Південного Кавказу, Центральної Азії, Молдови та України. Стипендії надаються спільно DAAD та OSF для забезпечення навчання у магістратурі, аспірантурі або проведення досліджень у німецьких ВНЗ.

Метою програми DAAD/OSI є покращення ситуації в сфері викладання та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук, а також налагодження  між науковцями цього регіону контактів, на основі яких можуть надалі самостійно розвиватися нові міжнародні контакти. Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ ТА АРХІТЕКТОРІВ. Стипендії пропонують іноземним кандидатам за спеціальностями: образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, архітектура, а також театральне мистецтво, режисура, танець та хореографія. Отримання стипендії надає можливість навчатися у німецьких державних або визнаних державою ВНЗ з метою підвищення кваліфікації без отримання диплому наприкінці навчання або за післядипломною програмою зі здобуттям диплому. Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_kuenstler.htm

ERP-СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ. Стипендії фінансуються Федеральним міністерством економіки та технології (BMWi). Стипендіати – іноземні випускники в галузі економіки – отримують можливість навчатися на післядипломній магістерській програмі у обраних німецьких університетах та отримати в Німеччині диплом магі­стра. Зверніть увагу, що ви маєте самостійно подавати заяви на вступ до університетів. Тому слід зважати на терміни їх подання. Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_erp.htm

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІАДРІНА. Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських випускників для участі у наступних магістерських програмах:

– європейські студії за спеціальностями: право, культурологія, економіка та політологія,

– міжнародне бізнес-адміністрування за напрямами: фінанси, бухгалтерська справа, систематичний контроль та оподаткування; фінанси та міжнародна економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та маркетинг; історія культури Європи; культура та історія Центральної та Східної Європи; соціокультурні студії; міжнародні комунікації.

Інформація про програму є також на сторінці університету Віадріна: www.europa-uni.de

ЛІТНІ КУРСИ У НІМЕЦЬКИХ ВНЗ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (після першого курсу). Ці стипендії призначено для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів німецької мови, які пропонують державні або визнані державою німецькі ВНЗ чи мовні інститути при них (перелік курсів – www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/ sommerkurse/00490.de.html; курси, які можуть відвідувати стипендіати DAAD, мають спеціальну позначку). Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_hsk.htm

ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ СТУДЕНТІВ ДО НІМЕЧЧИНИ STUDIENPRAKTIKA. Німецька служба академічних обмінів підтримує групові поїздки по ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів вишів.

Мета підтримки:

проведення практики за фахом у ВНЗ (наприклад, спеціальні курси, блокові семінари, інші семі­нари) на запрошення німецького вишу, який також несе відповідальність за організацію практи­ки у ВНЗ, на підприємстві або, можливо, у громадській організації;

зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;

ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього періоду фінансування.

Для програми Studienpraktika бажані двосторонні візити, але це не обов’язкова умова. Тобто спочатку може бути підтримана подорож лише однієї сторони.

Культурні заходи (наприклад, концерти) можуть підтримуватися у тому разі, якщо їхній характер тісно пов’язаний з фахом або має стосунок до ВНЗ.

Щорічна підтримка для одного пошукача, факультету або інституту за цією програмою не можлива. Також від них розглядається лише одна заявка на рік.

Терміни та можливості отримання: Подавати заявку можуть викладачі німецьких ВНЗ. Контактна особа у Бонні (відділ 513): Frau Julia Loellgen,

Tel.: 0228/882-328, Fax: 0228/882-9-328, e-mail: loellgen@daad.de Докладніше: www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenpraktika.htm

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні: 01901, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 25, тел.: +38 044 274-68-00, 247-68-09; факс: +38 044 247-68-18, www.kiew.diplo.de

– DAAD (Німецька служба академічних обмінів): просп. Перемоги, 37 (КПІ), корп. 6, 03056, м. Київ, тел./факс: +38 044 406-82-69, 406-85-41; e-mail: info@daad.org.ua www.daad.org.ua . Керівник Інформаційного центру DAAD у Києві: Флоріан Кюхлер

– Hochschulrektorenkonferenz, Ahrstraße 39, D-53175 Bonn tel.: 0049-228-887-0, fax: 0049-228-887-110 www.hrk.de

– Веб-сайт німецького “Союзу фундацій” (Stifterverband), на якому можна здійснювати пошук за фахом та типом стипендій на навчання: www.stifterverband.org

Сайти провідних німецьких фундацій, які надають стипендії на навчання:

– Фонд Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung): www.kas.de/

– Фонд Альфреда Тепфера (Alfred Toepfer Stiftung): www.toepfer-fvs.de/

– Фонд Гайнриха Бьоля (Heinrich Böll Stiftung): www.boell.de/

– Фонд Фридриха Еберта (Friedrich Ebert Stiftung): www.fes.de/

– Фонд Фридриха Науманна (Friedrich Naumann Stiftung): www.fnst-freiheit.org/

– Фонд Рози Люксембург (Rosa Luxemburg Stiftung): www.rosalux.de/

– Фонд Ганса Бьоклера (Hans Böckler Stiftung): www.boeckler.de/

– Фонд Герди Генкель (Gerda Henkel Stiftung): www.gerda-henkel-stiftung.de/

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.