Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Назаренко_І_І
Завідуючий кафедрою професор, д.т.н. Назаренко І.І.

У 1963 році на факультеті АІТ була створена кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин, яка у 2001 році була перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів.
З часу її створення її очолювали: лауреат Державної премії СРСР, канд.техн.наук, доцент П.Г. Гребельник (1963-1968), канд. техн. наук, професор Ю.Ф. Чубук (1968-1988). На сьогодні кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко.
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр; спеціаліст, магістр.
Кваліфікація фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, будівельних,  дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Готує:

1) бакалаврів:
– галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальностями:
   – 131 “Прикладна механіка”;
   – 133 “Галузеве машинобудування”.
– галузі знань 01 “Освіта” за спеціальностями:
   – 015 “Професійна освіта (машинобудування).
2) спеціалістів і магістрів:
– галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальностями:
   – 133 “Галузеве машинобудування”.
Крім цього кафедра забезпечує підготовку студентів інших спеціальностей.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 14 викладачів та 6 працівника учбово-допоміжного складу. Серед викладачів – 4 професори, 8 доцентів, 2 асистенти.

Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортного будування. Для успішного розвитку цієї галузі повне їх забезпечення кваліфікованими кадрами. Вирішувати цю проблему допомагає спеціальність “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”, яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця у галузі підйомно-транспортних машин, здатного розв’язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.
У зв’язку з цим їм присвоюється комплексна кваліфікація “бакалавр” (після 4 років), «інженер-механік» (після 5 років) або “магістр” (після магістратури).

Навіщо вам до нас йти? 

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:
математики, основ комп’ютеризації, основ педагогіки і психології.
Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:
підйомно-транспортних машин,  будівельних та дорожніх машин,
основи наукових досліджень, технологічні системи машинобудування,
роботи із системами автоматизованого проектування.
Отримавши освітній рівень “спеціаліст” фахівець повинен знати:

 • основи дисциплін гуманітарного циклу, включаючи філософію, політологію, економіку, історію держави.
 • основи загальнонаукових дисциплін (вища математика, фізика).
 • загально-інженерні дисципліни (нарисна геометрія, інженерна графіка, прикладна механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин).
 • основи спеціальних дисциплін (експлуатація та технічне обслуговування вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, основи діагностики вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, модернізація транспортних установ, основи наукових досліджень, проектування і розрахунок вантажопідйомних, транспортних і дорожніх будівельних машин).

Повинен вміти:

 • методологічно грамотно аналізувати історичні і сучасні явища, процеси і проблеми суспільного життя країни, місце і роль в ній професійної діяльності.
 • приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків і вимог етики.
 • використовувати знання іноземної мови в своїй професійній діяльності, знати основи вітчизняної і всесвітньої культури.
 • освоювати цілісну систему діяльності, в якій включені всі види інженерної і педагогічної діяльності.

Навчальна діяльність кафедри:

      На кафедрі викладаються дисципліни для студентів факультетів: автоматизації і інформаційних технологій; будівельного; будівельно-технологічного.

Навчальні дисципліни кафедри:

Факультет: Автоматизації і інформаційних технологій

Спеціальності: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»

 1. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 2. Автотракторне устаткування;
 3. Машини для виробництва будівельних матеріалів і виробів;
 4. Ручні машини;
 5. Технологія основ машинобудування;
 6. Ліцензування і патентування наукової продукції;
 7. Синтез машин і обладнання будіндустрії;
 8. Сервіс будівельної техніки;
 9. Експлуатація і ремонт машин;
 10. Менеджмент і маркетинг;
 11. Робочі процеси машин будівельної індустрії;
 12. Організація виробництва;
 13. Системи технологій бетонних і залізобетонних робіт;
 14. Методологія, методика і технологія наукових досліджень.

Спеціальність: 015 «Професійна освіта (машинобудування)»

 1. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 2. Автотракторне устаткування;
 3. Машини для виробництва будівельних матеріалів і виробів;
 4. Ручні машини;
 5. Технологія основ машинобудування;
 6. Ліцензування і патентування наукової продукції;
 7. Експлуатація та обслуговування машин;
 8. Проектування механоскладальних виробництв;
 9. Сертифікація та забезпечення якості в машинобудуванні;
 10. Системний аналіз технічних конструкцій.

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 1. Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації на підприємствах будіндустрії

Факультет: Будівельний

Спеціальності: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та  господарство», «Менеджмент організації і адміністрування»

 1. Метрологія і стандартизація;

Факультет: Будівельно-технологічний

Спеціальність: «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

 1. Механічне обладнання підприємств будіндустрії;

Спеціальність: «Товарознавство та комерційна діяльність»

 1. Обладнання підприємств торгівлі;
 2. Основи метрології, стандартизації та управління якістю;

Лабораторне обладнання кафедри

 

 DSC08356  DSC08358
Стенд дослідження навантажень в елементах конструкцій щокової дробарки і визначення потужності її привода Стенд дослідження потужності змішувача та вплив його параметрів на ефективність перемішування
 DSC08361  DSC08368
Стенд дослідження конструкції і параметрів валкової дробарки та потужності її привода Стенд дослідження конструктивних і динамічних параметрів вібромашин
 DSC08363  DSC08364
Стенд дослідження конструкції грохота та визначення його основних конструктивних і технологічних параметрів Стенд дослідження руху суміші в барабані гравітаційного бетонозмішувача і визначення потужності його привода

Методична діяльність кафедри 

Підручники:

 1. Назаренко І.І. Основи виробничого навчання: підручник / І.І. Назаренко, О.В. Туманська. – К.: «Слово», 2010. – 414 с.
 2. Сівко В.Й. Напружено-деформований стан будівельних матеріалів в технологічних процесах виробництв. Підручник./ В.Й. Сівко, В.А. Поляченко, М.П. Кузьмінець, Є.В. Сівко, Ю.В. Науменко. – К. НТУ, 2010. – 352 с.
 3. Полянський С.К.Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Підручник. Част.3. Діагностування, керування роботою та підвищення ефективності роботи машин / М.О.Білякович, В.І.Лесько – К.: Видавничий дім «Слово», – 624 с.
 4. Сівко В.Й. Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії /В.Й.Сівко, М.П.Кузьмінець (підручник з грифом МОНУ),
 5. Сівко В.Й. Виробничі процеси та обладнання підприємств будівельних матеріалів /В.Й.Сівко, М.П.Кузьмінець (підручник з грифом МОНУ), 2014.

5

13 12

11 image_102298_1  image_102298_1
Навчальні посібники
:

 1. Назаренко І.І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем. Навчальний посібник (2-е видання). – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 440 с.
 2. Назаренко І.І. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс): навч. посібник/ І.І.Назаренко, Ф.О. Німко. – К.: Слово, 2010. – 400 с.
 3. Назаренко І.І.Основи технології машинобудування: Навч. посіб. / І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, Р. І. Рибалко, О. П. Дєдов. – К. : [КНУБА],   – 160 с.
 4. Черненко В.К.«Технологія монтажу будівельних конструкцій»: Навч. посіб. Вид. 2-ге./В.К. Черненко, О.Ф. Осипов, Г.М. Тонкачеєв, Є.Г. Романушко, І.І. Назаренко та ін. – К.: 2011. – 371 с.
 5. Назаренко І.І. Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв. Навчальний посібник. /І.І. Назаренко, І.М. Берник Видавництво «Аграр Медіа Груп», – К.: – 2013. – 544 с.
 6. Мозговий В.В., Дорошенко Ю.М., Онищенко А.М.Кузьмінець М.П. Смолянець В.В.Заіченко В.В. Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві: навч. посібник/В.В.Мозговий, Ю.М. Дорошенко, А.М. Онищенко, М.П. Кузьминець, В.В. Смолянець, В.В. Заіченко. – К.: НТУ, 2014 – 416 с.
 7. Назаренко І.І. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. К.: КНУБА, 2014 – 123 с.
141015
Scan-141109-0001-204x30014
67 9

  Монографії:

 1. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Фомін А.В. та ін. «Основи теорії взаємодії робочих органів будівельних машин із напружено-деформованим середовищем» (монографія), 2011.
 2. Бушуєв С.Д., Яковенко В.Б. «Семіотика і креатив» (монографія), 2012.
 3. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М., Кобижський М.Г. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами, (монографія), 2013.
 4. Пелевін Л.Є., Назаренко І.І., Горбатюк Є.В., Свідерський А.Т., Аржаєв Г.О.Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин (монографія), 2014.
 5. Онищенко А.М.,Кузьмінець М.П., Редченко В.П., Тарнопольський Д.Й., Аксьонов С.Ю. Теоретичні та експериментальні дослідження Південного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (монографія), 2014.

3 8 Основні наукові напрями:

На кафедрі виконуються дослідження за трьома напрямками:
– теоретичні основи створення нових високоефективних машин і процесів будівельної індустрії та оптимізація режимів руху будівельної техніки (президент Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Назаренко І.І., академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Яковенко В.Б., академіки Академії будівництва України, кандидати технічних наук, доценти Свідерський А.Т., Ручинський М.М., член-кореспондент Академії будівництва України, кандидат технічних наук, доцент Дєдов О.П., кандидати технічних наук, доценти Баранов Ю.О., Косминський І.В., Клименко М.О., Орищенко С.В., кандидати технічних наук, асистенти Басараб В.А., Міщук Є.О.);
– напружено-деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин (академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Сівко В.Й.,  академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, доцент Кузьмінець М.П.,)
– розроблення прогресивних методів діагностування, ремонту і експлуатації будівельної техніки та її використання у будівництві (доцент Лесько В.І.,  асистент Делембовський М.М.).

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Назаренко І.І.
Професори, доктори технічних наук: Сівко В.Й., Яковенко В.Б.
Доцент, доктор технічних наук: Кузьмінець М.П.
Професор, кандидат технічних наук: Свідерський А.Т.
Доценти, кандидати технічних наук: Баранов Ю.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Косминський І.В., Клименко М.О., Орищенко С.В.
Доценти: Лесько В.І.
Асистент, кандидат технічних наук: Міщук Є.О.
Асистенти: Делембовський М.М.
Завідуючі лабораторіями: к.т.н. Басараб В.А., Маляр А.П.
Інженер І-ої категорії: Крашевська Л.Г.
Спеціаліст І-ої категорії: Маляр Р.А.
Майстер: Король В.І.
Лаборант: Литвиненко О.П.

IMG_2015

Склад кафедри 2015 р.

Завідувач кафедри (044)-241-55-48, кім. 603Б
Кімната викладачів (044)-241-54-42 кім. 501
(044)-241-54-28 кім. 603
Лаборантська (044)-241-54-30 кім.8
Електронна адреса кафедри motpknuba@ukr.net

Архів фахових журналів, які випускає кафедра, на сайті бібліотеки КНУБА
Техніка будівництва
Теорія і практика будівництва
Архів журналів на сайті Національної бібліотеки України ім. Вернадського
www.nbuv.gov.ua
Сайт журналу “Техніка будівництва”
www.techbud.16mb.com

ІІ етап Всеукраїнської  студентської олімпіади з дисципліни «Метрологія, стандартизація і управління якістю»

 

 S2040033  S2030030

 

ІІ Міжнародна науково-технічна конференція Енергоощадні машини і технології
CIMG0017CIMG0048
CIMG0023Студенти на виставці «Будівельна техніка 2014»

IMG_20131002_104002

IMG_20131002_104116

IMG_20131002_104715
IMG_20131002_104317