Наукова діяльність кафедри ТБКВ

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу

У відповідності до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки України» наукова діяльність кафедри технології будівельних конструкцій і виробів була підпорядкована основному науковому напряму: «Науковий супровід впровадження сучасних технологій будівельних конструкцій і виробів у виробництво ”.

При кафедрі працюють:

– навчально-науково-виробничий комплекс в складі КНУБА та ВАТ “Комбінат Будіндустрія”,  ВАТ “Агромат”, ВАТ «Бетон-Комплекс». В межах цього комплексу студенти проходять технологічні практики, отримані матеріали стають основою для виконання курсових проектів та магістерських робіт, які захищаються на виробництві;

– навчально-виробничий комплекс в складі КНУБА та ДП «Капарол Україна». В межах цього комплексу на учбовій базі виробництва студенти отримують технологічну практику з використання модифікованих будівельних розчинів та технології влаштування системи зовнішньої теплоізоляції за ДЦП «Технологія модифікованих будівельних розчинів» та дисципліною «Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів».

В розвиток основного наукового напряму виконані науково-дослідні роботи і підготовлені звіти, що затверджені на засіданні кафедри, міжкафедральному науковому семінарі та науковій раді університету:

– Науково-дослідна робота за договором № 4ДБ-2018 (2018-2020 р.р.) «Розробка лужних цементів з регульованими власними деформаціями в системі Na2O – CaO – MgO – SiO2 –Al2O3, модифікованої аніоновміщуючими добавками, вибраними з групи: сульфатів, нітратів, хлоридів, фторидів, фосфатів, і бетонів на їх основі» (доц.Ковальчук О.Ю., доц..Константиновський О.П., магістранти Ніколаєнко М.В., Обремський Д.В.), номер державної реєстрації 0118U002017;

–  Науково-дослідна робота за договором № 6ДБ-2016 (2016-2018 р.р.) «Фізико-хімічні основи формування структури та властивостей гібрідних лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі», (науковий керівник доц.Ковальчук О.Ю., Ластівка О.В., асп. Пасько А.В.), номер державної реєстрації 0114 U005166;

– Науково-дослідна робота за договором № 5ДБ-2016 (2016-2018 р.р.) «Розробка рецептурних та технологічних рішень для пластифікації лужних бетонів для будівництва доріг з використанням супутніх продуктів металургії та теплоенергетики» (науковий керівник доц.Ковальчук О.Ю., аспіранти Пасько А.В., Говдун Я.О., Кірічок В.І., асистент Ластівка О.В.), номер державної реєстрації 0116 U008073;

–  Науково-дослідна робота за договором №21032018-ЕМ1 від 21.03.18 «Розробка складу бетону на основі лугоактивованого цементу, вивчення його властивостей і надання технічної допомоги при виготовленні з нього реальної конструкції» (співвиконавець доц.Константиновський О.П.;

– Розробка технологічних регламентів співпрацею з ВАТ ДБК-4 на виготовлення виробів на стендах з пересувною магнітною опалубкою (науковий керівник проф. Гоц В.І., доц. Майстренко А.А., доц. Петрикова Є.М.);

– Технічний супровід впровадження будівельних розчинів і бетонів на     об’єктах м. Києва, в т.ч. для компаній: ТОВ «Нові Зодчі»; «Укрдіпроектреставрація» «Аеробуд» (зав.лаб.Смешко В.В., ст.лаб.Рогозіна Н.В.).

Захищено  кандидатська дисертація аспірантом Пасько А.В. на тему «Екобетони на основі лужного цементу з використанням залізовмісних супутніх продуктів промисловості» (науковий керівник доц.. Ковальчук О.Ю.)

Розробки, які впроваджено у 2018 році

№ з/п

Назва та автори розробки Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата впровадження Результати, які отримано підрозділом від впровадження
1

Розробка лужних цементів з регульованими власними деформаціями

(Константиновський О.П.)

 Показана можливість корегування усадки лужних цементів у напрямку отримання безусадочних цементуючих систем та цементів з компенсованою усадкою (ефект розширення),патентоспроможність яких підтверджена. Проект REMINE в рамках програми HORIZON 2020 за COST Action TU 1404  2018 р. HORIZON 2020 за COST Action TU 1404, рішення для подовження строку служби бетонних конструкції
 2  Розробка рецептурних та технологічних рішень для пластифікації лужних бетонів для будівництва доріг з використанням супутніх продуктів металургії та теплоенергетики (Ковальчук О.Ю.)  Досліджено можливості використання продуктів водоочистки промислових стоків як компоненту лужних бетонів для дорожнього будівництва. Встановлено, що використання продуктів водоочистки не тільки не знижує показники цементів і бетонів на їх основі, але й також підвищує їх порівняно із традиційними аналогами.  Програма REMINE в рамках HORIZON2020, COST TU1301, COST TU1404, та CОST CА15202  2018 р.  Отримані правоохоронні документи, власником яких є держава, дозволяють реалізовувати розробки для заключення ліцензійних угод та комерційних контрактів.
 3  Розробка складу бетону на основі лугоактивованого цементу, вивчення його властивостей і надання технічної допомоги при виготовленні з нього реальної конструкції (Константиновський О.П.)  Пріоритетність робіт підтверджена участю  в тематиці двох комітетів RELIM «Alkali-activated materials» і «Durability testing of alkali activated materials»  Франція, ECOCEM MATERIAL LTD  2018 р.  Передача для промисловоЇ апробації

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Молодими вченими кафедри продовжувалось виконання досліджень в розвиток отриманих раніше результатів за темою  «Фізико-хімічні основи формування структури та властивостей гібрідних лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі», (науковий керівник доц.Ковальчук О.Ю., за участю студентів Миколаєнко М.В., Обремський Д.О.,  номер державної реєстрації 0114 U005166) при виконанні теми «Розробка рецептурних та технологічних рішень для пластифікації лужних бетонів для будівництва доріг з використанням супутніх продуктів металургії та теплоенергетики» (науковий керівник доц..Ковальчук О.Ю. аспіранти Пасько А.В., Говдун Я.О., Кірічок В.І., асистент Ластівка О.В., номер державної реєстрації 0116 U008073).

Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності за участю молодих учених:

 • «Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів» / патент на корисну модель (№ u 201604043) Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В.)
 • «Пластифікований шлаколужний цемент для бетонів і будівельних розчинів» / (Заявка на винахід № u 2017 08783) Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Скорик В.В. Омельчук В.В.
 • «Комплексна добавка для товарних бетонів та будівельних розчинів на основі шлаколужного цементу» / Заявка на винахід (№ а 2017 08411 Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Таке співробітництво здійснювалось в межах співпраці з Науково-дослідним інститутом в’яжучих і матеріалів ім..В.Д.Глуховського при КНУБА при виконанні аспірантських та магістерських робіт, а також співробітниками кафедри (наведено у звітах ДНДІВМ ).

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

До підрозділів кафедри відносяться навчально-науково-виробничі комплекси (ННВК):

– ННВК в складі КНУБА та ВАТ “Комбінат Будіндустрія”,  ВАТ “Агромат”, ВАТ «Бетон-Комплекс». В межах цього комплексу студенти проходять технологічні практики, отримані матеріали стають основою для виконання курсових проектів та магістерських робіт, які захищаються на виробництві;

– ННВК в складі КНУБА та ДП «Капарол Україна». В межах цього комплексу на учбовій базі виробництва студенти отримують технологічну практику з використання модифікованих будівельних розчинів та технології влаштування системи зовнішньої теплоізоляції за ДЦП «Технологія модифікованих будівельних розчинів» та дисципліною «Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів.

 Відомості про академіків та член-кореспондентів підрозділу

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Звання Назва академії
Гоц В.І. Дійсний член Академія будівництва України

Українська Академія Наук

Рунова Р.Ф. Дійсний член Академія будівництва України

 

Шилюк П.С. Дійсний член Академія будівництва України

Українська Академія Наук

Монографії:

 1. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика. – Харків Видавництво та друкарня ПП. Технологичний центр, 2018. – 348 с.
 2. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд:
 3. Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.
 4. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 5. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.І., Ковальчук Г.Ю. Цементи та бетони на основі паливних зол і шлаків: Монографія. – Київ: видавництво ТОВ «ІПК Експрес-Поліграф», 2012. – 258.
 6. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко І.І., Сівко В.Й., Шилюк П.С., Старчук В.Н., Братчун В.І., Плугін А.М., Саницький М.А. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво. – К., УВПК «ЕксОБ», 2008. – 360 с.
 7. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія – Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.

 

Наукова діяльність кафедри:

Роботи з посиланням на сайт за 2019 рік

 1. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Пакування виробів з ніздрюватого бетону. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №2(96). – C.389-397. doi: 10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒389‒397 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/37.pdf
 2. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Вплив пористості підкладки на зміну захисних властивостей полімерсилікатних покриттів бетонних поверхонь. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – С. 201-203 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 4. Kovalchuk O., Kochetov G, Samchenko D., Kolodko A. Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkali activated materials. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. – No2 (10). – P. 27-34. doi:10.15587/1729-4061.2019.160959 http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/160959/165009
 5. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O., HaiLin Cao, Lu Qian Weng. Efficiency of the Alkali-activated Cement Concretes for Sea Construction. – Materials science forum, 2019. – Vol. 968. – P. 3-12. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968 https://www.scientific.net › MSF.968.3
 6. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів. – Збірник тез IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології у будівництві», Київ, 27-28 березня 2019 р.. – С. 100-101. http://lira-k.com.ua/preview/12567.pdf
 7. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 74. – C. 137-146. doi: 10.31650/2415-377X-2019-74-137-146 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2019_74_18.pdf
 8. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019 р. – C. 158-162 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 9. Гоц В.І., Ковальчук О.Ю., Говдун Я.О. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу. -Збірник наукових праць УДУЗТ, 2019. – Випуск 183. – C. 71-80. doi: 10.18664/1994-7852.183.2019.169660v https://www.researchgate.net/publication/333790244_INFLUENCE_OF_MINERAL_ADDITIVES_ON_SULFATE_STABILITY_OF_PORTLAND_CEMENT
 10. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів. – Науковий вісник будівництва, 2019. – Т.2, №2(96). С. 280-285. doi: 10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒280‒285 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/18.pdf
 11. Krivenko P., Sanytsky M., Kropyvnytska T. The Effect of Nanosilica on the Early Strength of Alkali-Activated Portland Composite Cements. – Solid State Phenomena.Vol. 296. – P. 21-26. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.296.21 https://www.scientific.net/SSP.296.21
 12. Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements. – Materials Science Forum, 2019. – Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. – Vol. 968. – pp 13-19. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.scientific.net/MSF.968.13
 13. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019 р. – C. 162-165 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 14. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 75. – C. 81-90 doi: 10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf
 15. Krivenko P., Vaičiukynienė D., Kantautas A., Vaitkevičius V., Šerelis E. Effect of AlF3 production waste on the processes of hydration and hardening of the alkali-activated Portland cement with sodium silicate hydrate / Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019. – P. 1–9. doi: 10.1007/s10973-019-08086 https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-019-08086-y
 16. Gijbels K., Krivenko P., Kovalchuk O., Pasko A., Schreurs S., Pontikes Y., Schroeyers W. The influence of porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high volume bauxite residue. – Construction and Building Materials, 2019. – V. 230. – P. 116982. doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116982 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819324249
 17. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019/
 18. Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga.Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2019. – P. 143…152. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.143 https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
 19. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О.
  Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2019. – Вип. № 75. – C. 70 – 80. doi: https://doi.org/ 10.31650/2415-377X-2019-75-70-80. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2019 рік:

 1. Кривенко П.В.,Ковальчук О.Ю., Гелевера О.Г. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, С. 78-79
 2. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019, Випуск 39 (1), С. 64-71
 3. Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. Управляння декоративними властивостями лужних цементів / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, C. 77-78
 4. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дізайні. С. 77

Роботи з посиланням на сайт за 2018 рік

 1. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
 2. Gots V., Palchik P, Berdnyk O. Investigation of properties of modified basalt fibers. Scientifik journal “EUREKA: Physikal Sciences and engeneering”.  – Tallin, 2018. – V. 4. – p/43-48.
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Utilization of the flotation waste of gold-containing ore in alkali-activatad cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-740 – 2-748.
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Бердник О.Ю. Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна.  – Науково-технічний збірник. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – Випуск 10. – 2018р. – С.96-101.
 5. Volodymyr Gots, Petr Palchyk, Oksana Berdnyk Investigation of properties of modified basalt fiber. Eureka: Physics and engineering. – No 4 (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00673 http://eu-jr.eu/engineering/article/view/673/691
 6. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ № 182. – 2018 – с.18-22
 7. Bodnarova L., Guzii S., Hela R., Krivenko P., Vozniuk G. Nano-Structured Alkaline Aluminosilicate Binder by Carbonate Mineral Addition, Solid State Phenomena, Vol. 276, pp. 192-197, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.276.192 https://www.scientific.net/SSP.276.192
 8. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue). – 159 (2018).­ – 745-754. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 9. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O.А. Comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(91). – pp.33-39. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 15587/1729-4061.2018.119624 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 10. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Characterization of the self-healing effect through pore structure and durability of alkali-activated cement concrete. SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Mat-s. Funchal, Madeira Island, Portugal, 24-26 October 2018 – Vol. 1 – pp. 401 – 406.   https://synercrete.com/#proceedings
 11. Krivenko, P., Kovalchuk, O., Petropavlovsky, O., Pasko, A., Lapovska, S. Design of the composition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic origin. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/6 (94), pp. 6-15. (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.15587/1729-4061.2018.140324.
 12. Krivenko P, Kovalchuk O., Pasko A. Utilization of industrial waste water treatment residues in alkali activated cement and concretes. (2018). Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795. – Vol. 761. – pp. 35-38. (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.761.35 https://www.scientific.net/KEM.761.35.
 13. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Особливості порової структури лужних бетонів як чинник здатності до самовідновлення. – Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» /– К., НДІБМВ, 2018. – Вип. 59.  – С. 28 – 36.
 14. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю. – Науковий вісник будівництва  / –Х., ХНУБА , 2018. – Т. 4. Вип. 94.  – С. 117 – 125.
 15. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. – Будівельні матеріали та вироби, Випуск №1, 2018.
 16. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. П Utilization of industrial етропавловський О.М. A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1 (6-91). – pp. 33-39. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 17. Kovalchuk A.Yu., Hai Lin Cao, Krivenko P.V., Lu Qian Weng, Shaobin Li, Yue Guo Petropavlovsky O.N., V.I. Pushkar, Heat evolution of chemically bonded cementitious materials for marine engineering applications Proceedings of the 2018 7th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 2018). Advances in Engineering Research, volume 163. pp. 1347-1351. http://dx.doi.org/10.2991/iceesd-18.2018.245
 18. Vladyslav Omelchuk, Guang Ye, Rayisa Runova, Igor Rudenko. Shrinkage Behavior of Alkali-Activated Slag Cement Pastes. Key Engineering Materials 761:45-48. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.761.45 https://www.researchgate.net/publication/322647075_Shrinkage_Behavior_of_Alkali-Activated_Slag_Cement_Pastes
 19. Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Artem V. Kovalchuk, Marharyta V. Nikolainko, Dmytro V. Obremsky. Efficiency of Redispersible Polymer Powders in Mortars for Anchoring Application Based on Alkali Activated Portland Cements. Vol. 761, pp. 27-30, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.researchgate.net/publication/322646988_Efficiency_of_Redispersible_Polymer_Powders_in_Mortars_for_Anchoring_Application_Based_on_Alkali_Activated_Portland_Cements.
 20. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 03016 (2018). https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 21. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Plasticizing effect of surfactants in mortars and concretes based on alkali-activated cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-745 – 2-752.
 22. Vyacheslav Troyan, Agnieszka Jedrzejewska, Farid Benboudjema, Laurie Lacarrière, Miguel Azenha, Dirk Schlicke, Stefano Dal Pont, Arnaud Delaplace, José Granja, Karolina Hajkova, Peter Joachim Heinrich, Giuseppe Sciumè, Emanuel Strieder, Elisabeth Stierschneider, Vít Šmilauer. COST TU1404 benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: Proof-of-concept stage. Construction and Building Materials, 174. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.088 https://www.researchgate.net/publication/324748270_COST_TU1404_benchmark_on_macroscopic_modelling_of_concrete_and_concrete_structures_at_early_age_Proof-of-concept_stage
 23. Троян В.В., Тихолаз Е.В. Разработка ремонтного раствора повышенной коррозионной стойкости для восстановления очистных сооружений. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85911
 24. Троян В.В., Пантус К.А. Исследование износостойкости промышленных полов с упрочненным поверхностным слоем. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85894
 25. Kochetov G, Samchenko D., Kovalchuk O.Yu., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. –”Technology audit and production reserves”. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35 DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615 http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkpo6Gse7kAhXZisMKHbwkAEAQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp%2Farticle%2Fdownload%2F152615%2F152962&usg=AOvVaw3kmWusSdeU77r4B24XpUlt
 26. Rudenko I., Konstantynovskyi O., Kovalchuk A., Nikolainko M., Obremsky D.  Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated Portland cements. – Key Engineering Materials, Switzerland, 2018. Vol. 761, P. 27–30. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv-KDGwe7kAhUxx4sKHWtxAYIQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement&usg=AOvVaw3RGGSZJOgYG3uPMqpQoL2D
 27. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. – MATEC Web of Conferences 230, 030167 (2018). doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003016 https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 28. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 182. – С. 18-27. doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.159703 http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/182D.pdf
 29. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  210. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf
 30. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements / Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. – Materials Science Forum, 2019. – Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. – Vol. 968. – pp 13-19. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjohYipw-7kAhUhpYsKHUzlCO8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scientific.net%2FMSF.968.13&usg=AOvVaw2_YEAEykrhf8vRsb4rbrpx
 31. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. – Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019р. – C. 162 – 165 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 32. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 75. – C. 81-90 doi: 10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf

Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 3. В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів. Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 5. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. Дослідження модифікуючиї дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 6. Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. Структуроутворення спученого шару пінококсу. Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 7. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 8. Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator. Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 9. Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass. Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 10. Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings. Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 11. Guziy S. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion. Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678 http://journals.uran.ua/tarp/article/view/105678/101024
 12. Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 13. Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud. Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 14. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 15. Pavel Krivenko,  Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud. Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 1. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 2. Пальчик П.П. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_Npdf
 3. Пальчик П.П. Пориста система модифікованого базальтового волокна. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_Npdf
 4. Пальчик П.П. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон. Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 5. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 6. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 7. Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 8. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation. Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 9. Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes. Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057395_Shrinkage_behavior_of_alkali-activated_slag_cement_pastes
 10. Руденко І.І., Констатиновський О.П. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 11. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 12. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cemen Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 13. Троян В.В, Кіндрась Б.П. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів. Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 14. Троян В.В., Киндрась Б.П. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов. Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 15. Троян В.В., Сова Н.О. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 16. Troyan V. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE. Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу. Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

Публікації кафедри технології будівельних конструкцій та виробів за 2017 р.:

 1. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass / Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. // Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 2. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings / Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela // Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 3. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 4. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation / Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. // Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 5. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 6. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів / В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська // Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 7. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 8. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 9. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator / Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii // Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 10. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion / Guziy S. // Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678
 11. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон / Пальчик П.П. // Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 12. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами / Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 13. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог / Рунова Р.Ф., Руденко І.І. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 14. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 15. Дослідження модифікуючиї дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 16. Структуроутворення спученого шару піно коксу / Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. // Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 17. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві / Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 18. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 19. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 20. Пориста система модифікованого базальтового волокна / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 21. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу / Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2018/098/zbirnyk_N58_2.pdf
 22. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 23. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів / Троян В.В, Кіндрась Б.П. // Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 24. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал / Троян В.В., Сова Н.О. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit-2/
 25. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael HultGuillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 26. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices / Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas // Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 27. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes / Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання).
 28. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland cements / Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 29. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cement / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. // Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 30. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов / Троян В.В., Киндрась Б.П. // Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 31. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE / Troyan V. // Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE
 32. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік

 1. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 2. Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В. Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016. http://uapatents.com/6-111333-shlakoluzhnijj-cement-dlya-betoniv-i-budivelnikh-rozchiniv.html
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В. Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 62. – С. 33-37. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_62_8
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В. Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. – С. 48-53. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_63_23
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=smii_2016_2-3_15
 6. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 7. Oleksandr Kovalchuk, Tom Croymans, Wouter Schroeyers, Pavel Krivenko, Anton Pasko, Mikael Hult, Gerd Marissens, Guillaume Lutter, Sonja Schreurs. Radiological characterization and evaluation of high volume bauxite residue alkali activated concretes. Journal of Environmental Radioactivity DOI:10.1016/j.jenvrad.2016.08.013 (наукометрична база Scopus). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X16303216?via%3Dihub
 8. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovskii O., Weng L. Applicability of alkali activated cement for immobilization of low-level radioactive waste in ionexchange resins. (наукометрична база Scopus). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2016_1(6)__7
 9. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovsky O., Weng L., Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level anion-exchange resins. (2016). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10(83), pp.38-43. DOI: 15587/1729-4061.2016.59488. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/59488
 10. Ковальчук О. Ю., Пушкар В. І., Пасько А. В.. Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 62. – С. 90-94. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_62_18.pdf
 11. Кривенко П. В., Ковальчук О. Ю., Пасько А. В.. Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 63. – С. 142-147. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_63_26.pdf
 12. Москаленко О., Рунова Р.Ф. Ice Formation as an Indicator of Frost-Resistance on the Concrete Containing Slag Cement in Conditions of Freezing and Thawing. Trans Tech Publications Inc., Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, Materials Science Forum, 2016, Vol. 865, pp. 145-150. (Наукометр. база даних Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.145
 13. Руденко І.І., Кривенко П.В., Ластівка О.В., Impact of slag content in alkali-activated slag cement on porosity of concrete. Proceed. International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference segment on Service life of Cement-Based Materials and Structures, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016. – Vol. 1. – pp. 11 – 20. (закордонне видання). http://www.tu1404.eu/wp-content/uploads/2016/10/Denmark2016-Service_Life_2_conf_proceedings.pdf
 14. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Modification of dry-mix mortars based on alkaline cements /. – Proceed. 2-nd International Conference on the Chemistry of Construction Materials, Munich, Germany, 2016 – pp. 302 – 305. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/312378276_Modification_of_dry-mix_mortars_based_on_alkaline_cements
 15. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Формування властивостей будівельного розчину на основі лужного цементу для влаштування підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 153-157. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2014_3_16.pdf
 16. Троян В.В.Сова Н.О.Стеценко О. Модифіковані бетони підвищеної довговічності для транспортних споруд. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:

 1. Волинська Є.В. Road concrete based on slag-alkaline cement with the use of waste flotation gold ore. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 13.
 2. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement. Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130.
 3. Ковальчук О., Пасько А., Бойко О., Іваничко В. Гібридні лужні цементи на основі червоного шламу. Збірник тез конференції «Budmaister клас», Київ, КНУБА, 2016.
 4. Krivenko P., Kovalchuk O., Grabovchuk V. High volume fly ash hybrid alkali activated cements and concretes for indoor application. Proceedings of the international RILEM Conference MSSCEE 2016. Lyngby, Denmark. pp.213-222.
 5. Константиновський О.П., Ковальчук А.В. The efficiency of chemical admixtures in dry mixes based on alkali activated portland cements. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 120.
 6. Moskalenko O., Runova R. Impact of Slag Content in Alkali-activated Slag Cement on Formation of Role Structure of Concrete. Materials Science Forum ISSN: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016: 1662-9752, v.865, pp 145-150.
 7. Рунова Р., Бабіч М., Бобунов О., Лаєва О., Полонська Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 197-1:2015. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для цементів(EN197-1:2015,IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 53 с.
 8. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 13639:2015. Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT + EN 13639:2004 IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 25 с.
 9. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 14647:2015. Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 46 с.
 10. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Харків, ПП «Юнісофт», 2016. – 72 с.
 11. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 413-2:2015. Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 19 с.
 12. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 933-9:2015. Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 16 с.
 13. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л., Руденко И. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 196-9:2015. Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 23 с
 14. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Навчальний посібник. – Харків: видавництво ПП «Юнісофт», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент», 2016. – 72 с.
 15. Руденко І.І., Омельчук В.В., Посівнич В.А., Довбня І.С. Modification by chemical admixtures of dry-mix mortars based on alkaline cement. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16.10,2016 р. – C. 127.
 16. Троян В.В., Кіндрась Б.П. Модифіковані високоміцні бетони з високорухомих бетонних сумішей. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 110-116.

Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік

 1. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Лужні цементи з добавкою сульфату кальцію. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» / – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 8 – 16. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Шимко А.О. Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2015. – Вип. 31. – С. 157-162 (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rmkbs_2015_31_21.pdf
 3. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ластівка О.В. Effect of calcium sulfate modifications on properties of alkaline cements: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-805 – 2-811. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282604730_Effect_of_calcium_sulfate_modifications_on_properties_of_alkaline_cements
 4. В. І. Гоц, В. П. Азутов, О. Г. Болькін, Юрг Шмід. Конструктивні варіанти теплоефективних індивідуальних житлових будинків з використанням клеєного дерев’яного брусу. Строительные материалы и изделия. – 2015. – № 3-4. – С. 94-97. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2015_3-4_24.pdf
 5. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 6. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2015_57_12.pdf
 7. S Guziy, P Krivenko, JA Al Musa. The Influence of Cavitation Treatment on Amorphization of Kaolinite in the Dispersion of the “Kaolin—Na2O · nSiO2· mH2O—NaOH—H2O” Composition. Calcined Clays for Sustainable Concrete, 2015. – 387-393. .(наукометрична база Scopus) https://www.researchgate.net/profile/Yudiesky_Cancio_Diaz/publication/282187548_Assessment_of_Sustainability_of_Low_Carbon_Cement_in_Cuba_Cement_Pilot_Production_and_Prospective_Case/links/56b07af208ae9ea7c3af7744.pdf#page=373
 8. Гузий С.Г, Кравченко А.В. Определение огнестойких свойств древесины, защищенной покрытиями на основе геоцемента. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-41.(наукометрична база Scopus) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2015_1(5)__8.pdf
 9. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14. (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 10. Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.
 11. Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы. Міжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.
 12. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12
 13. Гузій С.Г., Киричок В.І., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементів. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6
 14. Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.
 15. Москаленко О.А. Морозостійкість бетонів на основі шлакових цементів. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 25-28. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 16. Михайлов О.В., Петрикова Є.М. Особливості підбору складу піноперлітобетону. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 20-23. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 17. Омельчук В.В. Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.32–35. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 18. Омельчук В.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Гергало А.О. Features of macromolecular compounds in dry mixes based on alkaline cement: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-827 – 2-833. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282768418_Features_of_macromolecular_compounds_in_dry_mixes_based_on_alkaline_cement
 19. Руденко І.І., Скорик В.В. Regulation of rheological properties of grouting mortars based on alkaline cement with polyols: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P.2-813–2-818. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282766276_Regulation_of_rheological_properties_of_grouting_mortars_based_on_alkaline_cement_with_polyols
 20. Скорик В.В., Руденко І.І. Реологічні властивості лужного тампонажного розчину та особливості їх регулювання: Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.26-31. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 21. Троян В.В. Иммитационное моделирование долговечности бетона. . ­– 2015. ­– №2. Электронный научно-практический журнал. https://elibrary.ru/item.asp?id=23269129
 22. Троян В.В. Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации. Электронный научный журнал APRIORI. 2015. № 1. ISSN2309-916X (online). http://apriori-journal.ru/ seria2/ 1-2015 /Troyan.pdf
 23. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций. «Технологии бетонов» №3-4, М.2015. ­– С.27-29. http://www.tehnobeton.ru/category/3-4104-105
 1. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка. «Приволжский научный вестник» №3, Ижевск 2015, С.61-63. https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-treschinostoykosti-betonnogo-rostverka
 2. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. Plasticizing alkaline cements: state-of-the-art and solutions: Proceed. The 14th Intern. Congress on the Chemistry of Cement. Beijing, China, 13-16 October, 2015. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/profile/Igor_Rudenko/publication/299392219_PLASTICIZING_ALKALINE_CEMENTS_STATE-OF-THE-ART_AND_SOLUTIONS/links/56f3a40608ae95e8b6cb58d8.pdf?origin=publication_list
 3. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Функціональність модифікуючих добавок в середовищі лужного портландцементу: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 56 – С. 147-158. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 4. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. К вопросу о пластификации щелочных цементов: Цемент и его применение. – 2015. – № 5. – С. 66-72. (закордонне видання) http://elibrary.ru/item.asp?id=25097283

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:

 1. Говдун Я.О. Особливості початкового структуроутворення модифікованих лужних шлаковміщуючих цементів та бетонів на їх основі. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.107.
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Е.В., Шимко А.О. Вплив відходів переробки золотовмісних руд на формування властивостей цементу. бірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.117.
 3. Гоц В.І., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Романенко В.В., Пасько С.В. Виробництво панелей на переоснащеній агрегатній лінії в умовах ЗЗБК ПАТ «ДБК-4». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Эфективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения», 2015, с.172-176.
 4. Омельчук В.В. Застосування водоутримуючих добавок в сумішах на основі шлаколужного цементу. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.123-124.
 5. Скорик В.В. Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.128.