Кафедра економіки будівництва

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» є випусковою кафедрою Будівельного факультету. Забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Спеціальність – 051 «Економіка»

Спеціалізація: Економіка підприємства (ЕП) .

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування (МО)

Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування» Спеціалізація: облік і аудит (ОіА).

Відповідає за рівень підготовки фахівців в галузі економіки будівництва, розробку і забезпечення бакалаврських та магістерських освітніх програм. Організує і здійснює керівництво з підготовки курсових, дипломних та магістерських робіт, з виробничої практики. Приймає участь у роботі екзаменаційних комісій.

Кафедра економіки будівництва забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ, спеціальності 051 Економіка, спеціалізації  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 24 викладачів:

7 професорів, із них3 – Відмінники Освіти України;

12 доцентів, з яких 1 – Заслужений економіст України;

2 старших викладача;

3 асистенти.

 

Всі  викладачі є висококваліфікованими фахівцями, що мають значний виробничий та практичний досвід і науково-педагогічний стаж. Вони беруть активну участь у розвитку в майбутніх фахівцях економічного мислення, здібності вирішувати найгостріші задачі в умовах ринкової економіки. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у роботі експертних рад, комісій, робочих груп  Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.  Являються членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії та входять у  редакційні колегії фахових збірників.

 

Кафедра «Економіки будівництва» активно займається розвитком міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами та підприємствами. Викладачі кафедри постійно приймають участь та самостійно організовують міжнародні науково-практичні конференції з метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації. За результатами доповідей розміщують публікації в зарубіжних збірниках наукових праць. Беруть участь у проектах Європейського Союзу («EsidecMetz»), TEMPUS-TASIS, «Зелене будівництво – КНУБА» 2011-2013р., міжнародних методичних семінарах та тренінгах («TrainingForHeadsofTrainingInstitutions»), внаслідок чого мають сертифікати, які свідчать про рівень компетентності.

Кафедра плідне співпрацює і має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю провідних вузів України, Східної Європи та Китаю

Кафедра «Економіки будівництва» створена у 1985 році внаслідок реорганізації кафедри «Організація та економіка будівництва» згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти № 141 від 10.06.1985 та наказу ректора Київського ордена Трудового червоного прапора інженерно-будівельного інституту.

Першим завідувачем кафедри (1985-1991 рр.) був відомий вчений, доктор економічних наук, професор Педан Михайло Петрович, автор понад 400 наукових праць, у тому числі першого в Україні підручника з економіки будівництва. Під його науковим керівництвом захищено 120 кандидатських та 5 докторських дисертацій

 

 

З 1991-2003 рік кафедру «Економіки будівництва» очолював доктор технічних наук, професор Шилов Едуард Йосипович (1936-2003 рр.), ім`я якого широко відоме у наукових колах. Його творчий доробок складав понад 200 наукових праць з питань економіки будівництва. Саме в цей період діяльність кафедри була надзвичайно напруженою, оскільки Україна, находячись на зламі пострадянської економічної системи, переходила на ринкову економіку. Для підготовки фахівців, які здатні ефективно працювати у новому конкурентному середовищі, викладачам необхідно було надолужувати знання з ринкової економіки, випереджальними темпами займатися самоосвітою, засвоювати нові законодавчі та нормативні акти, вивчати та аналізувати досвід економічно розвинених країн з розв`язання економічних питань з будівництва

 
З 2003-2016 рік кафедру очолював Гойко Анатолій Францович, кандидат економічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член Академії будівництва України. Його творчий внесок у наукову та навчально-методичну сфери складає понад 215 праць, у тому числі 2 підручники, 12 навчальних посібників та 6 монографій. Під його науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.

В ці роки розпочався новий етап в історії розвитку кафедри, пов’язаний з широким впровадженням сучасних інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес. Співробітники кафедри активно використовують програмні продукти (комплекси: ПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо) з питань ціноутворення та економічних розрахунків у будівництві. Для забезпечення навчального процесу за кафедрою закріплений комп’ютерний клас, обладнаний сучасними ПК 

З 2016 року успішно очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3 монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

каб. 405-а       тел. (044)245-42-16

e-mail:ssp241958@gmail.com

В 2016 н.р. кафедра вперше отримала ліцензію на підготовку магістрів спеціальності «Економіка підприємства». По закінченню навчання випускники магістратури за спеціальністю «Економіка підприємства» отримають:

  • знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у галузі «Економіка будівництва»;
  • знання та компетенції, які дозволяють вирішувати завдання в новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у галузі «Економіка будівництва»;
  • інтегровані  знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення здатність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та практичного використання одержаних результатів
  • здатність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та практичного використання одержаних результатів

володітимуть:

  • сучасними економічними концепціями та знання теоретичних основ економіки будівельного підприємства, розуміння динаміки економічних процесів та тенденцій розвитку економічної діяльності, оволодіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
  • мистецтвом педагогічної майстерності та здатність аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

компетенції самоосвіти та саморегулювання, освіти протягом життя.
Викладачі кафедри у реальному режимі часу відображають всі економічні новини у навчальному процесі та, головне,  –  навчають майбутніх фахівців самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну діяльність.

З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у навчальний процес та  роботи зі слухачами,  викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень науки.

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямована  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів з урахуванням поточних змін, пов’язаних з оновленням Господарського, Податкового та Бюджетного Кодексів; законодавчих та нормативних актів з введенням нових національних стандартів України, зокрема, з питань ціноутворення у будівництві; форм статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності тощо.

Кафедра забезпечує викладання 39  навчальних дисциплін, а саме: Економіка будівництва; Основи економіки будівництва; Економіка підприємств та маркетинг; Економіка підприємств  будіндустрії; Економіка систем водопостачання  та водовідведення; Економіка і бізнес; Економіка підприємства; Економіка і фінанси підприємств; Економіка природокористування; Економіка праці; Економічна оцінка нововведень; Фінанси підприємств; Фінансовий менеджмент; Фінансово-економічна діяльність; Фінанси; Фінанси, гроші та кредит; Гроші і кредит; Облік і аудит; Облік і аудит на підприємствах ТБКВіМ; Статистика; Основи статистики; Економіко-математичні методи та моделі у будівництві; Економічний ризик і методи його вимірювання; Основи біржової та банківської діяльності; Організація, управління та економіка проектування; Практикум складання кошторисної документації; Ціноутворення  у будівництві; Управління витратами; Мікроекономіка; Техніко-економічний аналіз; Техніко-економічний аналіз виробничої і господарської діяльності підприємства; Теорія економічного аналізу; Основи підприємницької діяльності; Спецкурс випускаючої кафедри; Лекції ФПК; ДЦП ЕК: Мікроекономіка; ДЦП ЕК: Економічний аналіз; ДЦП кафедри ЕКБ; Спецкурс кафедри ЕКБ.
Всі робочі програми з дисциплін, що читаються викладачами кафедри, забезпечені навчально-методичними матеріалами з урахуванням вимог Болонського освітнього процесу, що систематично поновлюються і перезатверджуються.

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 450 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників. Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Перелік методичних вказівок, конспектів лекцій, підручників, які використовуються в навчальному процесі див. у додатку 1. ( )

 
Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;

Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;

Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;

Інноваційний менеджмент;

Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;

Інвестиційно-інноваційна діяльність будівельних підприємств та її ефективність;

Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоздатності будівельних підприємств;

Управління обіговими коштами будівельних підприємств;

Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;

Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підприємств;

Проблеми методології та методи оцінки ефективності інвестицій;

Перспективи розвитку будівельної науки, освіти та маркетингові дослідження освітніх послуг;

Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу;

Удосконалення системи ціноутворення у будівництва та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

 
Детальна інформація о викладачах кафедри з фото та додатковими даними див. у додатку 3

 

Викладацькийсклад кафедри:

зав. каф. Стеценко Сергій Павлович

проф. Гойко Анатолій Францович

проф. Ізмайлова Катерина Василівна

проф. Сорокіна Леся  Вікторівна

проф. Крикун Костянтин Васильович

проф. Закорко Павло Петрович

доц. Гриценко Олександр Сергійович

доц. Рубцова Оксана Сергіївна

доц. Кіщенко Тетяна Євгеніївна

доц. Гусарова Лариса Валентинівна

доц. Четверіков Юрій Васильович

доц. Шевчук Кирило Іванович

доц. Запєчна Юлія Олександрівна

доц. Бєлєнкова Ольга Юріївна

доц. Сердюченко Наталія Борисівна

доц. Цифра Тетяна Юріївна

ст.викл. Оліферук Сергій Леонідович

ст. викл. Боліла Надія Василівна

асист. Шапошнікова Інна Олександрівна

асист. Кулик Марина Михайлівна

проф. Щетініна Олена Константинівна

доц. Зеленков Ю.О.

доц.  Вахович  Інна Володимирівна

асист. Ячменьова Юлія Володимирівна

 

Навчально-допоміжний склад: пров.інж.Васюк Діна Іванівна; пров.інж. Мацапура Олена Василівна; пров.інж. Єлішевич Михайло Аркадійович; інж. 1 кат. Турська Інна Станіславівна; ст. лаб. Комишова Ганна Іванівна
На базі кафедри працює структурний підрозділ обладнаний сучасними ПК, комп’ютерний клас а. 320, у якому проводяться заняття для  студентів з вивчення сучасних програмних комплексів по формуванню ціноутворення та економічним розрахункам у будівництві, а самеПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо.

 
Кабінет завідувач кафедри

а. 405-а тел. (044)245-42-16

 

Викладацькі аудиторії кафедри

а. 314;  а. 316;  а. 405;  а. 423-а; тел. (044) 241-55-32 вн. 5-32

 

Комп’ютерний кабінет кафедри

а. 320                                                     тел. (044) 241-55-32 вн. 5-32