Кафедра менеджменту в будівництві

Кафедра менеджменту в будівництві забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Менеджмент і адміністрування». Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України  Г.В. Лагутін.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на будівельному, архітектурному, санітарно-технічному та будівельно-технологічному факультетах.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Вступ до спеціальності – МО (Федоренко В.Г.);
 • Основи менеджменту – МО (Поколенко В.О.,);
 • Менеджмент виробництва – МО (Приходько Д.О.);
 • Менеджмент – МО (Поколенко В.О.);
 • Теорія організації – МО (Федоренко В.Г.);
 • Теоретичні основи менеджменту в будівництві – МО (Приходько Д.О.);
 • Операційний менеджмент – МО (Якимчук І.М.);
 • Управління змінами – МО (Шпаков А.В.);
 • Практикум з менеджменту операційної діяльності – МО (Якимчук І.М.);
 • Менеджмент організацій – МО (Шпаков А.В.);
 • Корпоративне управління – МО (Приходько Д.О.);
 • Спецкурс кафедри – МО (Рижакова Г.М.);
 • Державне та регіональне управління – МО (Якимчук І.М.);
 • Адміністративний менеджмент – МО (Чуприна Ю.А.);
 • Організація праці менеджера – МО (Якимчук І.М.);
 • Менеджмент передінвестиційної фази будівельних проектів – МО (Шпаков А.В.);
 • Інвестиційний менеджмент – МО (Чуприна Ю.А.).
 • Основи менеджменту і маркетингу – ПЦБ (Лагутін Г.В., Поколенко В.О., Шпаков А.В.);
 • Менеджмент і маркетинг – ПЦБ (Лагутін Г.В., Поколенко В.О., Шпаков А.В., Приходько Д.О.);
 • Менеджмент проектування – ПЦБ (Бондар О.А., Чуприна Ю.А.);
 • Менеджмент і основи організації будівництва – АРХ (Чуприна Ю.А.);
 • Основи менеджменту і маркетингу – ТВ та ТБКВМ (Чуприна Ю.А.);
 • Менеджмент підприємств – ТКД (Бондар О.А.);
 • Основи менеджменту – ТКД (Бондар О.А.);

Викладацький склад кафедри:

 • Лагутін Геннадій Володимирович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України;
 • Поколенко Вадим Олегович – доктор технічних наук, професор;
 • Гаращук Олена Василівна – доктор економічних наук, професор;
 • Рижакова Галина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України;
 • Федоренко Валентин Григорович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Бондар Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор;
 • Приходько Дмитро Олександрович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Чуприна Юрій Анатолійович – кандидат технічних наук;
 • Шпаков Андрій Васильович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Якимчук Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України.

Провідний інженер – Кошельна Валентина Миколаївна.
Провідний інженер – Горбач Максим Володимирович.

Основні науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • В.Г. Федоренко. Менеджмент. Підручник. – Київ: Видавництво «Алерта», 2008.
 • В.О. Поколенко, Г.В. Лагутін та ін. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів. Монографія. – К.: «Вид-во Європейського університету», 2008.
 • Г.М. Рижакова. Економіка малого підприємництва: сучасна методологія та практика: Монографія. – К.:КНЕУ, 2009.
 • Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова. Менеджмент і маркетинг. Навчальний посібник частина 1. – К.: КНУБА, 2009.
 • Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова., Д.О. Приходько. Менеджмент і маркетинг. Навчальний посібник частина 2. – К.: КНУБА, 2010.
 • Г.В. Лагутін, П.М. Куліков, Р.Ю. Тормосов, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, Д.О. Приходько, Ю.А. Чуприна. Операційний менеджмент у будівництві. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010.
 • Г.М. Рижакова. Економіко-математична формалізація функціонування малих підприємств будівельного комплексу України в умовах трансформації економіки. Монографія. К.: Віпол, 2010.
 • Г.В. Лагутін, П.М. Куліков, В.О. Поколенко та ін. Маркетинг у будівництві. Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек прес», 2011.
 • В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко. Інвестування національної економіки. Монографія. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011.  
 • Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова., Д.О. Приходько. Менеджмент організацій. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012.
 • О. А. Бондар, В.І. Анін. Методи управління підприємством в умовах ринку (за принципом потокорозподілу). Монографія. – К.: Науковий світ, 2010.
 • О. А. Бондар. Інтерпретаційний схематизм управління економічними системами. Монографія. – К.: Науковий світ, 2013.

 

Основні напрямками наукової діяльності кафедри:

 • наукове обґрунтування процесів інтеграції будівельних та інвестиційних компаній з будівельними вищими начальними закладами для інтенсифікації та раціоналізації освітніх процесів, поліпшення якості підготовки будівельних проектів (зав. каф., д.т.н. Лагутін Г.В., професор, д.т.н. Поколенко В.О.);
 • науково-методичне та аналітичне обґрунтування започаткування та розвитку тимчасових, агрегованих, проектно-орієнтованих структур у будівництві, які забезпечують інвестування та втілення будівельних проектів на засадах державно-приватного партнерства (професор, д.е.н. Рижакова Г.М., зав. каф., д.т.н. Лагутін Г.В., професор, д.т.н. Поколенко В.О., доцент, к.т.н.  Приходько Д.О.);
 • модернізація бюджетно-логістичних моделей управління будівництвом адаптованих до потреб девелопменту. Запровадження сучасних моделей багатофакторної рейтингової діагностики стану конкурентоспроможності будівельних підприємств (професор, д.е.н. Рижакова Г.М., професор, д.т.н. Поколенко В.О., доцент, к.т.н.  Приходько Д.О.);
 • оновлення змісту та структури організаційно-технологічних моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу (професор, д.т.н. Поколенко В.О., доцент, к.т.н. Шпаков А.В.,  доцент, к.т.н.  Приходько Д.О.);
 • впровадження стохастичних, статистичних, теоретико-ігрових, оптимізаційних та інших передових методів прийняття рішень для потреб економічного обґрунтування рішень в будівельній галузі (професор, д.е.н. Рижакова Г.М., доценти: к.е.н. Якимчук І.М. та к.т.н. Чуприна Ю.А.);
 • вдосконалення теоретичної та розрахунково-аналітичної бази економічної діагностики оцінки результатів господарювання інвестиційних компаній, будівельних організацій та інших учасників інвестиційного процесу (професор, д.е.н. Рижакова Г.М.);
 • пропозиції щодо нових економічних механізмів підготовки та впровадження проектів реальних інвестицій, оновлення методів та моделей комплексної економічної оцінки будівельних проектів, комплексів БМР (професори: д.е.н. Федоренко В.Г., та д.е.н. Рижакова Г.М.);
 • управління ефективністю діяльності будівельних підприємств та їх окремих підрозділів, методологічне вдосконалення функціонування організаційних структур управління будівельними підприємствами, теоретико-організаційне моделювання конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі, вдосконалення теоретико-методологічних засад інвестиційної діяльності в будівельній галузі, досліження та системний аналіз комунікаційно-інтегральних зв’язків між підприємствами будівельного комплексу з метою підвищення їх ринкового потенціалу (доцент, к.т.н. Шпаков А.В.);
 • впровадження графічних методів прийняття рішень в практику  менеджменту будівництва (професор, д.е.н. Бондар О.А.);
 • інноваційний розвиток практичного використання переліку специфічних системних критеріальних параметрів ідентифікації ефективності управління підприємством, через комплекс моделей структурного типу та методів ефективного управління (професор, д.е.н. Бондар О.А.);
 • створення новітнього теоретичного базису економічної безпеки будівельних підприємств в умовах трансформаційно-інтеграційного розвитку.

На сьогоднішній день на кафедрі менеджменту в будівництві під керівництвом викладачів навчається 14 аспірантів денної та заочної форми навчання. Підготовка аспірантів та здобувачів здійснюється за такими спеціальностями:

– 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
– 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

Основні наукові розробки аспірантів кафедри стосуються питань:
– модернізація вартісно-орієнтованого підходу до оцінки активів будівельного підприємства з врахуванням іміджевої складової;
– теоретико-методичне та інформаційно-прикладне обґрунтування категорії «конвергентний потенціал будівельних підприємств» в умовах реалізації ДПП у будівництві;
– адаптація змісту та конструкції імітаційно-стохастичних методів і моделей прийняття рішень для нейтралізації ризиків основних учасників будівельного проекту;
– адаптація методів багатокритеріальної оптимізації до потреб мінімізації податкового тиску на будівельні підприємства;
– вдосконалення ресурсно-календарних моделей логістичного забезпечення девелоперського будівельного проекту;
– побудова рефлекторно-рестрикційних моделей відображення конкурентоспроможності будівельних підприємств, що діють в середовищі агрегованих структур.

 

Контактний телефон:
Завідувач кафедри менеджменту в будівництві
Лагутін Геннадій Володимирович
(044) – 241-54-98 кім. 601
e-mail: mvb.knuba@yandex.ru