Наукова діяльність

Міжнародні сертифікати викладачів кафедри

2019

1. Антоненко Н.П. «Беременность» и «бесплодие» как традиционная оппозиция в фольклоре восточных славян (на примере русских волшебных сказок) // Problemes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante (29.11.2019). – Volume 5. – Bruxelles: European Scientific Platform. – P. 104-107. Режим доступу

2. Антоненко Н.П. Лингвокультурологические различия в составе и структуре психологических ассоциативов мифа восточных славян  // «Мова і культура»: зб. матеріалів XXVIII міжнар. наук. конф., (24-27 червня), м.Київ. Режим доступу

3. Дикарева Л. Ю. Порівняння, метафора й метаморфоза як основні способи інтерпретації дійсності: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі художньої прози М. Гоголя та М. Булгакова) // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (11-12 квітня 2019 р.). – К.: КНЕУ, 2019. – С. 122-126. Режим доступу

4. Дикарева Л. Ю. Аналогия как способ объективации идеи превращения в художественной речи Н. В. Гоголя // Гоголезнавчі студії: Вип. VIII (25). Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. – С. 126-137. Режим доступу 

5. Присяжнюк О.М. Архетипові теми в поемах Т.Шевченка та Д.Павличка // Світова велич генія Т.Г.Шевченка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря. 14 березня 2019 року.— Х.: ХНАУ ім.В.В.Докучаєва, 2019. — С. 112. — С.83 – 86. Режим досупу

2018

1.  Антоненко Н.П. Національна специфіка східних слов’ян у складі ситуацій сакральної історії особистості // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., (15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018. – С. 11-16. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/25080/1/An_11-16.pdf

2. Антоненко Н.П. Структура психологических ассоциативов в зеркале фреймовой теории // «Мова і культура»: зб. матеріалів XXVII міжнар. наук. конф., (25-27 червня). – Вип. 21. – Т. IV (193). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018, С. 27-32. – Режим доступу: https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/193.pdf

3. Дикарева Л. Ю. Культура мовлення як вербальне вираження загального рівня культури суспільства // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2018 р). – К. : КНЕУ, 2018. – С. 47-50. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/25087/1/D_47-50.pdf

4. Плотнікова Л. Ю. Участь чехів Київщини в Чехословацькій дружині // Шляхи розвитку культури чехів:  за
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2018. – С. 318-325.

5. Плотнікова Л. Ю. В.Гірса – соратник Т.Г. Масарика. України” //Шляхи розвитку культури чехів:  за
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2018. – С. 41-45.

6. Присяжнюк О. М.  Гуманістично-соціальні мотиви неоромантизму у ліричному доробку Лесі Українки // Dny vedy – 2018: Materialy XIV  Mezina-rodni vedecko-practika conference. – Volume 5. – Praha: Education and
Scince, 2018. – P. 39-41.

7. Присяжнюк О. М.  Художньо-ідейний концепт неоромантизму  Лесі Українки // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: мат. всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2018. –  С. 98-99.

 

2016

1. Дикарева Л. Ю. Книгарні на Хрещатику: минуле і сучасність // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). – К. : КНЕУ, 2016. – C. 17-20.  – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/18023/1/17-20.pdf

2. Дикарева Л. Ю. Особливості світосприйняття українців на прикладі лексеми вороженьки // Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 131-133. – Режим доступу: http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/Materialy-XV-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-14-travnya-2015-roku.pdf

3. Присяжнюк О.М. Естетика і філософія творчості Лесі Українки // Materials of the ХІІ International scientific and practical conference «Science without borders». – Volume 13. Philological sciences. – Sheffield, Science and education LTD. – 2016. – Access mode: http://www.rusnauka.com/12_NBG_2016/Philologia/8_210127.doc.htm

4. Чілачава І. П. Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності // Газета «Дзенник кийовски». – № 12/квітень. – Київ, 2016.

2015

1.  Дикарева Л. Ю. Проблеми викладання української мови студентам-іноземцям заочної форми навчання // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2015 р.). – К.: КНЕУ, 2015. – С. 275-280.  – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_ Economics_and_manageme/Duskyrs.pdf

2. Дикарева Лариса. Культура мовлення на заняттях зі студентами: ще раз про лайливі слова // Треті Арватівські читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2015 р. – Ніжин, 2015. – С. 35-38.

3. Жовнір О.М. Науково-педагогічна діяльність П. Зайцева. – К., 2015.

4. Плотникова Л.Ф. Чехи в Києві наприкінці XIX – поч. XX ст. – К., 2015 р.

5. Чілачава Є.П. Український менталітет і стилістика української мови. – К., 2015 р.