Навчальна діяльність кафедри

16.03. 2020

Згідно з Наказом “Про організацію навчального процесу в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні”, навчальний процес до кінця протиепідемічних заходів здійснюватиметься в дистанційному режимі. Студенти та здобувачі освіти можуть звертатися до викладачів кафедри інформаційних технологій в архітектурі за наступними електронними адресами:

Зав.каф., проф. Товбич В. В. tovbych@gmail.com
Ас. Аранчій  Д.О. aranchii@gmail.com
Ас. Ватрич І. Д. vatrych@i.ua
Ас. Гореленко О.О. mrnero@ukr.net
Доц. Іванова Л. С. Infoprocesses@gmail.com
Ас. Кисіль О.В. solomyab@gmail.com
Доц. Ковальчук К.К. kovalchuk.kseniia@gmail.com
Доц. Козакова О.М. olena.kozakova.arch@gmail.com
Доц. Кузьміна Г. В. a.v.kuz@ukr.net

kuzmina.gv@knuba.edu.ua

Доц. Левченко О. В. alex-lev.v@yandex.ua
Доц. Лещенко Н. А. ardisconn@ukr.net
Доц. Літошенко Г.В. litoshenkogv@ukr.net
Доц. Михайленко А. В. acmikh@ukr.net
Доц. Михальченко С.В. ser_mihal@ukr.net
Ст.викл. Муска Б.В.-Б. ornaments@ukr.net
Проф. Сазонов К.О. sazonov.k@ukr.net
Доц. Семикіна О. В. esemykinav@gmail.com
Доц. Стецюк І. І. irynastetsiuk@gmail.com
Доц. Суліменко Г.Г. asulimenko@i.ua
Ас. Хоменко В.В. valikhomenko99@gmail.com
Ст.викл. Чала О.А. swh@bigmir.net
Ст.викл. Черненко А.Д. inman.ant@gmail.com
Проф. Яблонська Г. Д. yablonskaya.a@gmail.com

 

 

 

 

 

 


АСПІРАНТУРА

Основні відомості про викладачів, які викладають дисципліни для аспірантів

Товбич Валерій Васильович

Професор Товбич Валерій Васильович, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі, доктор архітектури, професор.

Науково-педагогічний стаж –  39 років

З 1981 р. працює в КНУБА, з  2004 р. завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої Ради Д 26.056.02

Член Спеціалізованої вченої Ради Д 64.056.02

Член ДЕК Київського національного університету будівництва і архітектури 2013 – 2017.

Голова ДЕК Київського національного університету технологій і дизайну 2014 р., 2015 р.

Голова ДЕК Чернівецького національного університету ім.Федьковича, 2017 р.

Заступник відповідального редактора науково-технічного збірника «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»  з 2014 р.

Основні публікації:

 1. Монографія:

В.В. Товбич, М.В. Сисойлов Архітектура: Мистецтво та наука. Том 1: Становлення та розвиток процесів і явищ архітектури. – Київ – Дніпропетровськ,  2007 р. –  1020 с.

2.Навчальний посібник

Законодавче забезпечення архітектурно-проектної справи: навчальний посібник.  – Київ: КНУБА, 2010. – 261 с. Товбич В.В. Лист МОНУ №1/11-8888 від 23.09.2010

 1. Статті

 

 1. V.Tovbych, A.Viazovska Cultural identy and landscape. Kulturowa I cywilizacyina tozcamosc Polakow – sztuka jaco inspiracja do dziaton IV Mieznarodowa konferencja Naukowa w Spale. Lublin 2016, c 78-85
 2. V.Tovbych, S. Michalchenko. Проблеми збереження та реставрації історичних фортифікацій Київщини на прикладі Київської фортеці. Current issues in research, conservation and restoration of historical fortification, Chelm, 2016. – p. 67-78
 3. В.В. Товбич. До єдиного архітектурно-будівельного європейського інвестиційного простору. // Містобудування та територіальне планування – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 62. – С. 34-45.
 4. В.В. Товбич, С.В. Михальченко, Г.В. Гетун. Історія використання бетону в конструкціях Тараканівського форту, спорудженого в XIX ст. // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. – Київ: КНУБА, 2016 р. – Вип. 61. – С. 381-385
 5. П.М. Куліков, В.В Товбич. Цивілізована наукова дискусія – шляхи до вирішення образу історичного міста. // Сучасні проблеми архітектури і містобудування: наук.-тех. зб. –  Київ, 2016. – Вип. 46. – С. 125-137
 6. В.В. Товбич, О.В.Кисіль, С.В. Михальченко Перспективи створення технопарку для переробки та утилізації відходів різного типу та території відчуження Чорнобильської АЕС // Сучасні проблеми архітектури і містобудування, Київ, №46.-КНУБА, 2016р. С. 55-68
 7. 7. В.В. Товбич, С.В. Михальченко Serpentine trees-Ukrainian pyramids // В.В. Товбич, С.В. Михальченко // Current issues in research, conservation and restoration of historical fortification Chelm, 2017.-p. 138-147
 8. 8. Valery Tovbych, Halyna Kravchuk The formation of modular structures through the prism of architecture in marine areas / Received 06.06.2019, accepted after revision 06.06.2019 GoogleScholar, Scopus Режим доступу: https://doi.org/10.31493/tit1921.0101
 9. 9. Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture / Jornal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58. ISSN 8060-2395 Режим доступу: http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/
 10. В.В. Товбич , Н.В. Куліченко, М.В. Сисойлов Концептуально-методичні аспекти архітектурно-планувальної організації зупиночно-призупиночних територій міст // Сучасні проблеми архітектури і містобудування, Київ, №55.-КНУБА, 2019 р. С. 323-340 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201955.pdf

Брав участь у численних всеукраїнських і міжнародних  конференціях, зокрема:

 1. Development trands of the modern technical sciences. San-Frfancisco, USA, 2014.;
 2. в VІ-тій Всеукраїнській науковій конференції: «Сучасна архітектурна освіта: Архітектура: образ, естетика, емоціональний контекст». – К.: КНУБА, 2015;
 3. у Всеукраїнській науково-практичній конференціії; «Сучасні проблеми технічного регулювання». К.: КНУБА, 2015;
 4. в І Міжнародній науково-практичній конференції: «Архітектура історичного Києва». – К.: КНУБА, 2015;
 5. в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Архітектура історичного Києва, ландшафт і вода». – К.: КНУБА, 2016;
 6. в ІІ Міжнародній науково-практичній конференція: «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація». –  К.: КНУБА, 2016 р.;
 7. ІV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej wspale: Kulturowa I cywilizacyjna tozamosc polakow. Sztuka jako inspiracja do dzialan. 12-13 wrzsnia. 2016. Spale.;
 8. IV Current issues in research, conservation and restoration of historical fortification. Chelm, 2016;
 9. V Current issues in research, conservation and restoration of historical fortification. Chelm, 2017;

10.ТовбичВ.В., Левченко О.В., Кисіль О.В. Досвід інтеграції ВІМ в навчальний процес архітекторів на прикладі експериментального курсу «ВІМ-технології» // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві» На тему: «BIM. Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій» НДІБВ, Київ, 2019

Керівник 12 здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня, в т.ч.:

 1. Козакова О.М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст (Харків, ХНУБА, 2016)
 2. В’язовська А.В. Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста (Київ, КНУБА, 2019)
 3. Швець Є.В. Науково-методичні засади формування мультикультурного міського середовища (на прикладі країн Середземноморського регіону) (Київ, КНУБА, 2019)
 4. Стецюк І.І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища (Київ, КНУБА, 2016

Яблонська Г.Д.

Професор Яблонська Ганна Дмитрівна. Професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі, кандидат архітектури, професор.

Науково-педагогічний стаж –  30 років. З 1989 р. працює в КНУБА, з  2014 р. професор кафедри інформаційних технологій КНУБА.

Член державної екзаменаційної комісії архітектурного факультету КНУБА

Голова державної екзаменаційної комісії в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД)

Голова державної екзаменаційної комісії в Національному авіаційному університеті (НАУ)

Основні публікації:

1.Навчальний посібник

Економічна ефективність і якість містобудівних та архітектурних рішень: навчальний посібник / Г.Д. Яблонська.-К.:КНУБА, 2013.-120с.: іл. (гриф МОН України від 17.12.2013 № 1/11-19855)

 1. Статті

 

 1. Г. Д. Яблонська Простір ознак багатоквартирного житла / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2016. – Вип. 45. – С. 403-413
 2. Г. Д. Яблонська Актуализация проблемы взаимоотношения “человек-пространство”. Теоретическо-философские основы/ Г. Д. Яблонська, А. В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2017. – Вип. 49. – С. 225-234
 3. Г. Д.Яблонська Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – Вип. 50. – С. 478-489
 4. В. І. Книш, Г. Д.Яблонська  Методичне удосконалення проектування, як стратегічно – тактичний засіб матеріалізації архітектури / В. І. Книш, Г. Д. Яблонська // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – Вип. 65. – С. 220-240
 5. Г. Д.Яблонська, Д. С. Куриленко Сучасні тенденції житла типу cohousing [Електронний ресурс] / Г. Д. Яблонська, Д. С. Куриленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – Вип. 52. – С. 425-432

Брала участь у численних конференціях, зокрема:

 1. Яблонська Г. Д. Функція в архітектурній формі. Тиран чи сирота?. / Г .Д. Яблонська // Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва» Феномен урбанізованих ландшафтів. — K.: КНУБА, 2018. — С. 143 – 144.
 2. Яблонська Г.Д. Інформаційні технології та BIM-моделювання в XIII столітті // V Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. BIM та інформаційні технології в архітектурі», Київ, КНУБА, 22 листопада 2019.- С.112-113 Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf

4 захищених здобувача:

 1. Росковшенко А.Ю.”Визначення рівню комфортності багатоквартирного житла в залежності від його поверховості”, 2010, КНУБА.
 2. Шешпарі Аліреза “Функціонально-планувальна організація багатоквартирного житла в крупних містах Ірану (на прикладі м. Тегеран), 2012, КНУБА.
 3. Дорохіна Г. І. “Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями”, 2013,
 4. Ковальчук К.К. “Еволюція функціонально-просторової організації масових типів будівель громадського призначення”, 2016, КНУБА

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Документи та інформація по аспірантурі

Силабуси (робочі програми) освітніх компонентів за ОП Економіка, менеджмент, маркетинг у сфері архітектури і містобудування

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2702

Соціально-економічні основи проектування архітектурних та містобудівних проектів

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2697

Інформація про конференції, на яких робилися доповіді за тематикою ОП Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі». К: КНУБА, 2019 – 135 с. https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf

Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта: Містобудування: Естетика хаосу та порядку – К: КНУБА, 2019. – 140 с. http://library.knuba.edu.ua/node/37947

Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції: Сучасна архітектурна освіта: Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст. – К.: КНУБА, 2015. – друге видання – 206 с. http://library.knuba.edu.ua/node/37947

Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві Міжнародна науково-практична конференція (23-24травня 2019 р., м. Київ) – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019.– 312 с. http://library.knuba.edu.ua/node/38032

Інформація про викладачів за освітніми програмами Курс: Економіка, менеджмент, маркетинг у сфері архітектури і містобудування

Викладач: проф. Товбич В.В.http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Відомості_Товбич.pdf

 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Сертификат_конф_Товбич4.jpg
Курс: Соціально-економічні основи проектування архітектурних та містобудівних проектів

Викладач: проф. Яблонська Г.Д. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Відомості_Yablonska.pdf

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Сертификат_конф_Яблонская_19.jpg

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Сертификат_конф_Яблонская_18.jpg

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Сертификат_конф_Яблонская_17.jpg

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Сертификат_конф_Яблонская.jpg

Протоколи засідань кафедр, де є затвердження оновлення робочих програм дисциплін  Витяг_протоколу_10_2019_аспірантура
Документи про співробітництво http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/довідка-про-впровадження_ITA.pdf

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Презентация-HIP.UA_2017_05_29_с-переводом.pdf


Навчальні дисципліни кафедри на осінній та весняний семестр 2019-2020 року
Архітектурне проектування (в т.ч. керівництво дипломом)– проф. Товбич В.В., проф. Яблонська Г.Д., проф. Сазонов.К.О., доц. Кузьміна Г.В., доц. Семикіна О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Лещенко Н.А., доц.Михальченко С.В., доц. Козакова О.М., доц. Ковальчук К.К., доц. Стецюк І.І., асист. Ватрич І.Д.,  ст.викл. Муска Б. В-Б., ст.викл. Чала О.А., асист. Аранчій Д.О.
Композиція – доц. Кузьміна Г.В., доц. Козакова О.М.
Інформатика та основи комп’ютерної техніки –  доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Суліменко Г.Г., доц. Літошенко Г.В.
Комп’ютерний практикум – доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Суліменко Г.Г., доц. Літошенко Г.В., ас. Хоменко В.В.
Менеджмент в архітектурній діяльності – проф. Товбич В.В.
Інформаційні технології в архітектурі – доц. Михальченко С.В.
Інформаційні процеси в архітектурі – доц. Іванова Л.С.
Методологія проектування: філософсько-інформаційна складова – проф. Яблонська Г.Д.
Основи економіки архітектури і будівництва – проф. Яблонська Г.Д.
Комп’ютерне моделювання меблів – проф. Сазонов.К.О.
Інформаційні технології у формуванні сучасних громадських споруд – доц.Семикіна О.В.
Учбовий практикум «Регіональна архітектура» – доц.Семикіна О.В.

Інформаційне моделювання процесів реконструкції арх. середовища – доц. Лещенко Н.А.

Комп’ютерне моделювання та візуалізація архітектурних об’єктів – асист. Кисіль О.В.

Сучасні методи та засоби проектування архітектурних обє’ктів – доц.Кузьміна Г.В.,  доц. Левченко О.В.