ПРО КАФЕДРУ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА


доктор політичних наук,
професор Є.В. Перегуда

 

Кафедра була створена у 1938 р. Через 17 років була розділена на кафедру історії КПРС та кафедру політекономії. Сучасну назву отримала у 1990 р.

Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх факультетів КНУБА з соціально-поведінкових та гуманітарних наук – «Історії української державності та культури», «Політології», «Соціології». На окремих спеціальностях викладаються дисципліни – «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Договірне право», «Соціальна відповідальність» (будівельний ф-т), «Соціологія архітектури», «Політичний символізм в архітектурі», «Історія світової культури», «Історія костюма та вишивки» (архітектурний ф-т), «Етнографія», «Країнознавство», «Географія світового господарства», «Культурологія», «Історія України», «Історія української культури» (ф-т ГІСУТ), «Конфліктологія» (ФАІТ).

У лютому 2018 р. МОН України надало КНУБА ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Випусковою є кафедра політичних наук. Початок навчання планується на 2018-2019 навчальний рік.

Кафедра є також випускаючою при підготовці фахівців рівня «доктор філософії» зі спеціальностей 052 «Політологія» та 032 «Історія та археологія». За часи існування на кафедрі було захищено 15 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій.

Кафедра має необхідний кадровий потенціал для реалізації завдань, які перед нею стоять.

Завідувачами кафедри у різні роки були І. Т. Сніжко, М. І. Михайлов, член-кор. АН УРСР А. Г. Шевелєв, М.Д. Олійниченко. Понад 30 років кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної Премії УРСР В. Ф. Панібудьласка.

З 2009 р. завідувачем є Перегуда Євген Вікторович – д.п.н., проф., лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений подяками Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009) та Міністерства освіти і науки України (2015). Член спецради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редколегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені: П. І. Бакуменко, заслужений діяч науки і техніки, акад. Академії політичних наук І.С. Дзюбко, К.К. Дубина, член-кор. Академії правових наук, лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії І. О. Кресіна, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Української академії політичних наук та Академії наук вищої освіти України В. П. Горбатенко, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Премії ім. М. С. Грушевського НАН України, Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кор. НАН України В. М. Даниленко, заслужений будівельник України А. А. Коваленко, д.п.н., проф. І. Г. Онищенко, д.і.н., проф. М. Р. Плющ та ін.

Наразі на кафедрі, крім завідувача, працюють 2 доктори наук, в т.ч. д.і.н., проф. В. Ф. Деревінський, а також 11 кандидатів історичних, 6 – політичних, 2 – філософських та 2 – юридичних наук.

Кафедрою випущено понад 30 підручників та навчальних посібників, зокрема за останні роки:

– Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України);

– Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України);

– Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.);

– Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015.;

– Історія світової культури. К. : КНУБА, 2015.

Також члени кафедри брали участь у написанні підручників «Політична думка ХХ – початку ХХІ ст..: методологічний і доктринальний підходи» (Львів, 2016), «Історія політичної думки: підручник» (Львів, 2017), «Історія політичної думки України» (Львів, 2017).

Основні напрями наукової роботи кафедри – історичні, соціальні, політичні та правові засади будівництва та містобудування, історія національно-визвольного руху, етнополітологія, символічна політика, гендерна політика, мовна політика.

При кафедрі діє лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Зав. лабораторії – к.п.н. Ю. Є. Баєва, науковий керівник – Є. В. Перегуда. Нині лабораторія виконує науковий проект «Моделі національної консолідації в Україні (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)».

З 2015 р. кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіональна політика», з 2017 р. –  «Будівельне право».

Монографії викладачів кафедри за останні роки:

– Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.  172 s.

– Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.

– Мамонтов І. О. ОУН і УПА у правовому полі. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2017. 270 с.

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2017.

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків : Віват, 2016. 496 с.

– Савойська С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри. К. : ВЦ «Просвіта», 2015. 688 с.

– Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату “Україна” (1941-1944 р.р.). За ред. Гончаренко О. М., Гончаренко І. В., Куницького М. П. Переяслав-Хмельницький, 2014. 231 с.

– Перегуда Є. В. Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.

Савойська С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державно політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз. К.: Вид. центр «Просвіта», 2013.

– Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Коваленко А.А. та ін. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Логос, 2011. 400 с.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з соціології, історії України, політології.

Кафедра здійснює роботу з організації художньої самодіяльності.

Інженер І категорії І. П. Якубовський – композитор та співак, музичний керівник ансамблю КНУБА «Крила Ангелу», постановник концертів та сценічних вистав в університеті.

Інженер І категорії В. А. Мороз – відомий в Україні бандурист, учасник та організатор музичних концертів.

У рамках міжнародної діяльності кафедра співпрацює з:

– кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Теннессі Chattanooga (США);

– кафедрою політичних систем та політичних комунікацій Зеленогурського університету (Польща) тощо.

ГАЛЕРЕЯ