ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА

Адреси скриньок електронної пошти викладачів кафедри

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені: П. І. Бакуменко, Заслужений діяч науки і техніки України, д.і.н., проф. В.Ф. Панібудьласка, Заслужений діяч науки і техніки І.С.Дзюбко, член-кор. Академії правових наук, лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії д.п.н., проф. І. О. Кресіна, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.п.н., проф. В.П. Горбатенко, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кор. НАН України д.і.н., проф. В.М. Даниленко, Заслужений будівельник України, д.п.н., проф. А.А. Коваленко, д.п.н., проф. І.Г. Онищенко, д.і.н., проф. М.Р. Плющ та ін.

Наразі на кафедрі працюють 8 докторів наук та професорів, в т.ч. доктори політичних наук – завідувач кафедри, лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії Є.В. Перегуда та Заслужений діяч науки і техніки О.А. Корнієвський, доктори юридичних наук – І.А. Безклубий, Н.А. Сердюк, В.О. Глушков, доктори історичних наук – В. Ф. Деревінський, В.В. Ткаченко, О.Є.Пилипенко, 6 кандидатів політичних наук, 6 кандидатів юридичних наук, 7 кандидатів історичних наук, 1 кандидат філософських наук. Серед працівників кафедри – 2 Заслужених юриста України (д.ю.н. В.О.Глушков та к.ю.н. І.О. Мамонтов).

Колектив кафедри

 

 

Перегуда Євген Вікторович

завідувач кафедри політичних наук і права,

доктор політичних наук, професор.

Центральний корпус КНУБА, каб. 425

Тел. (044)241-55-73; (097)396-92-60

E-mail: pereguda.iev@knuba.edu.ua ; yevgennn@ukr.net

ORCID 0000-0001-7561-7193

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xHB_jqQAAAAJ

Додаткова інформація

Освіта:
У 1991 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Загальна інформація:
Доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «Політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений Подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019). Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (секція 20 «Соціально-історичні науки»). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редакційних колегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».
Тема докторської дисертації: «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Перелік навчальних дисциплін:
Історія політичної думки України
Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути
Політична символізація в архітектурі
Нормативна база в будівництві України
Політологія
Соціологія
Соціологія туризму
Наукова робота:
Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 13 монографій, 8 підручників та навчальних посібників.
Основні праці:
Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації : проблеми формування та реалізації : Монографія. КиївТернопіль : «Бескиди», 2018. 203 с.
Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. 172 s.
Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.
• Перегуда Є.В. Виконавча влада України: політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.
• Перегуда Є.В. Політичні ідеї представників неоінституціоналізму. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 c. (особисто – 28 стор.)
Перегуда Є.В. Політична думка України на зламі ХІХ-ХХ століть. Історія політичної думки України : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 632 с. (особисто – 23 стор.)
• Перегуда Є.В. та ін. Історія української культури: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2015. 200 с.
Перегуда Є.В. та ін. Cоціологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2013. 148 с. Рекомендовано МОН України.
Перегуда Є.В. та ін. Політологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2012. 236 с. Рекомендовано МОН України.
Pereguda Y., Khmelko І. An anatomy of mass protests: The Orange revolution and Euromaydan compared. In: Communist and Post-Communist Studies. 2014. Vol. 47, No 2. P. 227–236.
Perehuda J., Małkiewicz А. Polityka językowa Ukrainy. Chorzowskie Studia Polityczne. 2015. Nr 10. S. 223-240.
Перегуда Є. В., Гербут Н. А. Візуалізація політичних відносин засобами архітектури. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2019. № 2 (41). С. 20-37.
• Andrzej Malkiewicz, Jewhen Perehuda. Polska I Ukraina w czasach komunizmu – porownanie. Od “Zapisu” do zapisu historii. Kultura poza cenzura w Europie Srodkowej i Wshodniej w latach 1977-1991. Wojnowice-Wroclaw: KEW; Uniwersytet Wroclawski, 2018. S. 185-197.
• Перегуда Є. В. Постреволюційна консолідація українського суспільства у зовнішньополітичній сфері засобами політики енергоефективності та енергозбереження. Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. №82. С. 17-29.
• Перегуда Є.В. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник розвитку громадянського суспільства. Електронний науково-практичний журнал S.P.A.C.E. 2017. Вип. 4. С. 33-37.
• Перегуда Є. В. Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності : політичні аспекти. Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. 2017. Вип. 1 (52) / [редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) та ін.]. К. : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. С. 75–84.
• Перегуда Є. В. Шляхи консолідації українського суспільства : теоретичні та практичні проблеми. Українознавчий альманах. Випуск 21. К.: «Міленіум+», 2017. C. 82-88.
• Перегуда Є. В., Малкевич А. Символічна роль мовної політики в контексті суспільно-політичної кризи в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. 2017. Т. 22, № 22(29). С. 146-152.
• Перегуда Є.В., Гребенєва І.В. Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. Збірник. К. : КНУБА, 2017. Вип. 49. С. 482-493.
• Перегуда Є.В. Консолідаційний потенціал інституційних реформ : стратегія, принципи, напрями. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. 2016. Вип. 5–6 (85–86). С. 50–64.
• Перегуда Є.В. Модель мовної політики у поліетнічному суспільстві : кейс України. S.P.A.C.E./ Society, Politics, Administration in Central Europe. 2016. № 1. С. 92–96.
• Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США : «стежка залежності» та сучасні тенденції. Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 74 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 154–164.
Основні напрями наукової діяльності:
Регіональна політика та місцеве самоврядування, політика енергоефективності та енергозбереження, механізми взаємодії в системі виконавчої влади, політична символізація архітектури та ін.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Деревінський Василь Федорович

доктор історичних наук, професор,

професор кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

Освіта:
У 1998 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «історія».Загальна інформація:
Доктор історичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права.
Тема дисертації: «В’ячеслав Чорновіл у суспільно-політичних процесах України (друга половина ХХ ст.)» (07.00.01– історія України).
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. Лауреат Канадського інституту українських студій Університету Альберти.Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Історія української культури
Історія світової культуриНаукова робота:
Понад 80 статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках.
Основні праці:
• Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації: проблеми формування та реалізації: Монографія. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 203 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 256 с.
• Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків. : Віват, 2016. 496 с.
• Муза і чин Остапа Луцького / Упорядники: Василь Деревінський, Данило Ільницький, Петро Ляшкевич, Надія Мориквас. Київ: Смолоскип, 2016. 936 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець: монографія. Тернопіль: Астон, 2013. 387 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл. Напис портрета політика. Тернопіль.: Джура, 2011. 224 с.
• Деревінський В.Ф. На гребені боротьби. Діяльність В.Чорновола в другій половині 1980-х рр. Київ: УВСім Ю.Липи, 2010. 220с.
• Панібудьласка В.Ф., Деревінський В.Ф. та ін.. Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. К.:КНУБА, 2010. 132с. Рекомендовано МОН України.
• Перегуда Є.В., Деревінський В.Ф. та ін. Історія української культури: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2015. 200 с.
• Деревінський В.Ф. Остап Луцький у визвольній війні за незалежність (1918-1921) // Краєзнавство. 2018. № 5. С. 118-128.
• Деревінський В.Ф. Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України // Гілея. 2018. № 139(Ч.3). С. 89–92.
• Деревінський В. Ф. Моделі національної консолідації українського суспільства // Гілея. 2018. № 136. С. 290-292.
• Деревінський В. Ф. Енергонезалежність держави в контексті консолідації суспільства // Гілея. 2018. № 137. С. 321-323.
• Деревінський В.Ф. Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій // Гілея. 2018. Вип. 128. С. 311-315.
• Деревінський В.Ф. Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. // Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Випуск ІІ. С. 228–234.
• Деревінський В.Ф. Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій // Гілея. 2017. Вип. 126. С. 456–458.
Напрями наукової діяльності:
Державотворення України, політична діяльність В. Чорновола, політика енергоефективності.

 

 

Сердюк Наталія Аркадіївна –

професор кафедри політичних наук і права,

доктор юридичних наук, доцент

 

 

 

Додаткова інформація

 

 

Глушков Валерій Олександрович

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

 

 

Додаткова інформація

 

 

 

Корнієвський Олександр Анатолійович

 доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

професор кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

 

 

Додаткова інформація

 

 

 

 

 

Бурда Інна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1998 р. закінчила Переяславський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди за спеціальністю «історія».
Також закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія.
Тема дисертації: «Національне питання в Росії 1905-1907 рр. (на матеріалах Державної Думи 1-го та 2-го скликань» (07.00.02 – всесвітня історія).
Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Психологія
Історія вишивки та костюму
Країнознавство
Рекреаційні комплекси та рекреалогія
Історія світової культуриНаукова робота:
Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках, навчального посібника «Історія світової культури». Має понад 15 навчально-методичних праць.
Напрями наукової діяльності:
Історія світової та української культури, психологія.

 

 

 

Гербут Надія Анатоліївна

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 2010 р. закінчила Інститут політичних наук за спеціальністю «політологія» та за спеціальністю «державне управління».Тема дисертації: «Гендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Вступ до спеціальності «політологія»
Політична символізація в архітектурі

Наукова робота:
Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках. Має 5 навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:
Гендерна політика, регіональна політика, політична символізація в архітектурі.

 

 

    

Дьомкін Петро  Олексійович

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних     наук і права.

Додаткова інформація

У 1975р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія».
Тема дисертації: ««Робітний клас – провідна сила дружби народів».Перелік навчальних дисциплін:
Історія України
Історія української культури
Історія української державності та культури
ЕтнографіяНаукова робота:
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 2 навчальних посібників з «Історії української культури».
Напрями наукової діяльності:
Історія української культури, регіональна політика.

 

                                                                                                                                                                                     

Єгоров Владислав Володимирович

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1999 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія».
У 2003 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство».Тема дисертації: «М.І.Костомаров у формуванні етнокультурних засад українського національного руху XIX ст.» (07.00.01 – історія України).Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Політологія
Юридична деонтологіяНаукова робота:
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.
Напрями наукової діяльності:
Українське національне питання в імперський період, діячі національно-визвольного руху.

 

 

 

Згурська Валентина Леонідівна

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».Тема дисертації: «Концепція держави і нації В.Старосольского» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Педагогіка вищої школи
Основи наукових досліджень

Наукова робота:
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Політологія».

Напрями наукової діяльності:
Громадянське суспільство, розвиток територіальних громад, процеси децентралізації.

 

 

 

Мамонтов Ігор Олександрович

кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 2001 р. закінчив Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю «історія».
У 2005 р. закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «правознавство».Додаткова інформація:
Заслужений юрист України (2017). Співавтор 20 законів та інших актів законодавства, ухвалених Верховною Радою України та іншими органами державної влади України.
Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2017). Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2019). Лауреат премії Міністра молоді і спорту України у галузі розвитку підприємництва – Перше місце у Всеукраїнському конкурсі розвитку підприємництва серед молоді (жовтень 2006 р.). Лауреат премії Київської міської державної адміністрації у сфері молодіжного підприємництва (листопад 2006). «Золота медаль 20 років Конституції України» (2016; від Асоціації народних депутатів України). Відзнака «25 років незалежності України» (2016). Медаль «25 років Незалежності України» (2016).Тема дисертації: «Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-тих – 1950-тих рр.: історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).Перелік навчальних дисциплін:
Міжнародне право
Адміністративне право
Договірне право
Трудове право
Господарське правоНаукова робота:
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 монографій:
• Мамонтов І.О. ОУН і УПА у правовому полі. Монографія. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2017. 270 с.
• Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації : проблеми формування та реалізації : Монографія. КиївТернопіль : «Бескиди», 2018. 203 с.
• Mamontov I.O. Legislative process in Ukraine and the EU: directions towards harmonization // Development of National Law in the Context of integration into the European Legal Space. Instytut Integracji Europejskiej, Katowice: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. S. 31-51.Напрями наукової діяльності:
Кодифікація законодавства у сфері будівництва, правові аспекти соціального забезпечення бойових дій, правові засади оцінки національно-визвольного руху.

 

 

Оксюковський  Павло Павлович

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1972 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «філософія».Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Історія української культури
Історія світової культури
Культурологія
Історія релігій
Соціологія
Наукова робота:
Автор понад 20 науково-методичних праць.
Напрями наукової діяльності:
Голодомор

 

 

 

Панібудьласка Андрій Володимирович

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «історія»Тема дисертації: «Партійне керівництво науково-технічним спторопівробітництвом союзних республік у 1980-ті роки (на матеріалах міжреспубліканських зв’язків Української РСР)» (07.00.01 – історія КПРС).

Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Політологія
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:
Автор понад 30 науково-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:
Політична та військова історія

 

 

Похиленко Ірина Сергіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права

 

 

Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

Семко Вадим Леонідович

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 2000 р. закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманов за спеціальністю «політологія».Тема дисертації: «Українсько-російські етнополітичні відносини у пострадянську добу» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).
Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Соціологія
Соціологія архітектури
КонфліктологіяНаукова робота:
Автор понад 50 науково-методичних праць, в т.ч. монографії з питань розвитку політики енергоефективності, навчальних посібників «Політологія» та «Соціологія».Напрями наукової діяльності:
Міжетнічні відносини, національна політика, міжнародні відносини, гібридна війна, політика енергоефективності та енергозбереження

 

Стеценко Світлана Власівна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1975 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Історик, викладач історії та суспільствознавства”.
В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію з політичної історії 60-80-х рр. ХХ ст. компартії СРСР (07.00.01 – Історія КПРС).Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Історія зарубіжних політичних вчень
Туристична політика зарубіжних країнНаукова робота:
Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій.Напрями наукової діяльності:
Українська національна ідея

 

 

 

Тороп Анатолій Васильович

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1974 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальності «історія».Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Географія світового господарства
ПравознавствоНаукова робота:
Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій.
Напрями наукової діяльності:
Історія українського козацтва

 

 

 

 

Халабуденко Олег Анатолійович –

кандидат юридичних наук (PhD in Law),

доцент (Assoc. Professor), доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

Закінчив юридичний факультет Міжнародного незалежного університету Молдови (диплом ліценціата права з відзнакою) та факультет історії та етнографії Кишинівського державного педагогічного університету (диплом викладача історії з відзнакою).
Пройшов підвищення кваліфікації в закладах: The University of London online short course offering of: “English Common; Law: Structure and Principles “, 2014; The Higher School of Economics’s online course «Історія економічної думки» (History of Economic Thought), 2014; The Wesleyan University’s online offering of Property and Liability: “An Introduction to Law and Economics”, 2013; The University of Edinburgh’s online offering of Introduction to Philosophy 2013.Додаткова інформація. Член Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник підгрупи по реновації цивільного законодавства України (речові права). Запрошений професор Варшавського державного університету (2017 г.). Нагороджений почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову співпрацю і за заслуги перед університетом (2009).
Член редакційних колегій: Науково-практичного журналу «Часопис цівілістікі» (Національний університет «Одеська юридична академія»); Folia Iuridica Wratislaviensis (м. Вроцлав, Польща); Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (Польща); Вісника Російського університету дружби народів, серія «Юридичні науки » (м. Москва, Росія).Тема дисертації: «Правовое регулирование лизинга в Республике Молдова и других государствах Содружества Независимых Государств»Перелік навчальних дисциплін:
Цивільне право
Теорія держави і права
Римське право
Філософія права
Юридична деонтологіяНаукова робота
Автор (співавтор) 150 наукових і науково-дидактичних робіт, опублікованих в Україні, Білорусі, Республіці Молдова, Російської Федерації, Польщі, Великої Британії, в тому числі:
• Халабуденко О.А. Имущественные права. Книга 2. Обязательственное право. Научно-дидактическое пособие. Междунар. независимый ун-т Молдовы. Кишинев, 2014. 488 c.
• Халабуденко О.А. Имущественные права. Книга 1. Вещное право. Научно-дидактическое пособие. Междунар. независимый ун-т Молдовы. Кишинев, 2011. 305 c.
• Халабуденко О. Лизинг: правовое регулирование в национальном и международном частном праве. Монография; под ред. профессора Е. Кожокарь; д-ра права О. Овчинниковой. Кишинев, 2005. 311 с.
• Halabudenko, Oleg Anatol’evich. Legal Construction in the Focus of Inter-Temporal and Inter-Local Methods of Comparison: The Methodological Aspect //The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. Ed. By William E. Butler, Oleksy V. Kresin, London, 2015. P. 74-86.
• Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография /Халабуденко Олег Анатольевич, Харитонов Евгений Олегович, Харитонова Елена Ивановна [и др.]; под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова; Междунар. Независимый ун-т Молдовы, Нац. ун-т «Одесская юридическая акад.». К.: ULIM; Одесса : Б.и., 2012. 295 с.
• Халабуденко О.А. Методологія приватного права. Парадигми методології приватного права: минуле і сьогодення//Методологія в праві: монографія/ [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2017. С. 342-358.Напрями наукової діяльності: філософія, теорія і методологія приватного права; порівняльне правознавство.

 

Чернега Віталій Миколайович –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

 

Додаткова інформація

 

 

 

 

 

Ярощук  Інна Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1993 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель історії та методист виховної роботи».
Виконала вимоги МОН України щодо стажування з публікацією статей у фахових виданнях та отримала право викладати дисципліни правознавчого напряму.Тема дисертації: «Професійна освіта на теренах рейхскомісаріату „Україна” (1941-1944)» (07.00.01– історія України).Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Соціальна відповідальність
Сімейне правоНаукова робота:
Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 монографії (у співавторстві), 3 навчальні посібники.Напрями наукової діяльності:
Сімейне право; впровадження у навчальний процес особистісно-орієнтованих технологій навчання.

 

 

 

Яхно Олексій Олександрович

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук і права.

Додаткова інформація

У 1996 р. закінчив Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю «політологія».Тема дисертації: «Сучасні концепції глобалізації: досвід політологічного аналізу».

Додаткова інформація:
У 2000-2017 рр. викладав у Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) (з жовтня 2014 р. – ДонНТУ в м. Покровськ). Працював експертом Фонду підтримки реформ. Досвід виконання міжнародних програм в Інституті вивчення наслідків війн (м. Грац, Австрія) та в організованих урядом Австрійської республіки проектах по особах, які були примусово вивезені з України під час Другої світової війни.

Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Соціологія
Соціологія міста
Соціологія права

Наукова робота:
Опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:
Глобалізація, соціальні комунікації.

 

Вангородська Ганна Ігорівна –

асистент кафедри політичних наук і права

 

Додаткова інформація