НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА

Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх факультетів КНУБА з соціальних та поведінкових, а також гуманітарних наук.

З вересня 2018 р. кафедра є випусковою та забезпечує викладання більшої частини навчальних дисциплін у студентів спеціальності 081 «Право».

З вересня 2019 р. кафедра є випусковою та забезпечує викладання більшої частини навчальних дисциплін у студентів спеціальності 052 «Політологія».

Кафедра є також випусковою при підготовці фахівців рівня «доктор філософії» (аспірантура) зі спеціальностей 052 «Політологія» та 032 «Історія та археологія».

 

 

Спеціальність / Факультет

Дисципліни, які викладає кафедра

Спеціальність 081 «Право»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Юридична деонтологія

– Історія держави і права України

– Історія держави і права зарубіжних країн

– Теорія держави і права

– Основи римського права

– Латинська мова

– Конституційне право

– Цивільне право

– Цивільний процес

– Адміністративне право

– Адміністративний процес

– Господарське право

– Господарський процес

– Кримінальне право

– Кримінальний процес

– Трудове право

– Фінансове право

– Інтелектуальна власність / Патентне право

– Судові та правоохоронні органи

– Адвокатура і нотаріат

– Інвестиційне право / Аграрне право

– Земельне право / Договірне право

– Міжнародне публічне право

– Міжнародне приватне право

– Державне право зарубіжних країн

– Житлове право / Правові проблеми ринку нерухомості

– Екологічне право / Митне право

– Цивільне право зарубіжних країн / Торгівельне право зарубіжних країн

– Міжнародні та європейські стандарти прав людини

– Застосування права / Тлумачення права

– Політологія / Історія політико-правових вчень

– Історія української культури / Історія світової культури

– Психологія

– Ознайомча практика

– Виробнича практика

Спеціальність 052 «Політологія» (рівень бакалаврат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Вступ до спеціальності

– Загальна теорія політики

– Основи наукових досліджень

– Історія держави і права України

– Історія держави і права зарубіжних країн

– Історія української культури / Історія світової культури

– Історія зарубіжних політичних вчень

– Сучасна зарубіжна політологія

– Історія політичної думки України

– Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути

– Політичні системи та режими сучасності

– Політичне лідерство

– Сучасний парламентаризм / Політичні еліти

– Етнополітика / Політична антропологія

– Правознавство

– Конституційне право

– Соціологія політики / Соціологія міста

– Політична географія

– Соціальна політика

– Регіональна політика та місцеве самоврядування

– Громадянське суспільство

– Гендерна політика

– Вибори та виборчі системи

– Теорія та методика соціологічного дослідження

– Психологія

– Політична психологія

– Політична культура / Політичні ідеології

– Вибори та виборчі системи

– Інженерія політичних проєктів / Менеджмент електоральних кампаній

– Інститут президентства

– Політичний аналіз та прогнозування

– Політична реклама

– Світовий політичний процес

– Конфліктологія / Безпекова політика

– Зовнішня політика України / Теорія та практика євроінтеграції

– Електронне врядування

– Політична символізація в архітектурі

– Політична етика та відповідальність / Екологічна політика

– Міська політика

– Ознайомча практика

– Виробнича практика

Спеціальність 052 «Політологія» (аспірантура)

 

 

 

– Теорія та історія політичної науки

– Політичні інститути та процеси

– Етнополітика та етнодержавознавство

– Політична антропологія

– Політична регіоналістика

– Політична конфліктологія

– Символічна політика

– Педагогічна практика

Спеціальність 032 «Історія та археологія» (аспірантура) – Актуальні питання українського державотворення

– Історіографія історії України

– Джерелознавство історії України

 

– Методи історичного дослідження

– Україна і Європейський Союз

– Історична психологія

– Педагогічна практика

Усі факультети КНУБА

 

 

– Історія української державності та культури – Політологія

– Соціологія

ФУПП (192 «Будівництво та цивільна інженерія», МБГ)

 

– Історія науки і техніки

– Нормативна база України

 

– Соціологія міста

– Правознавство

Будівельний факультет – Адміністративне право

– Господарське право

– Трудове право

 

– Договірне право

– Соціальна відповідальність

Архітектурний факультет

 

 

– Історія світової культури

– Соціологія в архітектурі

 

– Політична символізація в архітектурі

– Історія костюма та вишивки

Факультет ГІСУТ («Туризм») – Історія України

– Історія української культури

– Етнографія

– Країнознавство

– Культурологія

– Географія світового господарства

– Рекреаційні комплекси та рекреалогія

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛАДАЄ КАФЕДРА (на Освітньому порталі КНУБА)

 

Аспірантура по спеціальності 032 “Історія та археологія”
Аспірантура по спеціальності 052 “Політологія”

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ВИПУЩЕНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ КАФЕДРОЮ ТА ЗА УЧАСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Історія політичної думки України : підручник. За заг. ред. Н. М. Хоми [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін. Львів : Новий Світ-2000, 2017. 632 с.

Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. За заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп.  Львів : «Новий Світ–2000», 2017.

History of Ukranian Statehood and Culture – Історія української державності та культури: Конспект лекцій. К : КНУБА, 2016. 172 с.

 

 

 

 

 

 

Політична думка ХХ – початку ХХІ століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. За заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2016.

 

 

 

 

 

Історія світової культури. К. : КНУБА, 2015.

Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015.

Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.)

 

 

 

 

 

 

 

Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України)

 

 

 

 

 

 

Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України).