НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Наукова тематика кафедри пов’язана з удосконаленням  методів сучасного містобудівного і територіального планування, інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень в сфері міського господарства; удосконаленням системи підготовки інженерів в галузі міського господарства; розробкою Законів України в галузі містобудування, територіального планування та місцевого самоврядування; розробкою методів, направлених на вирішення містобудівних проблем енергозбереження сучасності шляхом підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Напрями наукових досліджень та наукові розробки:

Створення методологічних основ формування житлового середовища і розробка принципів його містобудівної організації; філософські аспекти містобудування та архітектури; реконструкція та експлуатація міських територій і забудови, а також реконструкція та експлуатація; основні питання щодо змісту, функцій, завдань девелоперської діяльності та з існуючої вітчизняної та зарубіжної практики розвитку міської нерухомості, а також завдань оціночної діяльності та підходів, методів і техніки оцінки нерухомого майна; вивчення питань, пов’язаних з методологією менеджменту на міському рівні, розвинення здібностей та створення умов для використання методів ринкової економіки в вирішенні проблем управління містом; оцінка інвестиційної привабливості проектів; містобудівні аспекти оптимізації покриття теплових навантажень житлових утворень, направлених на мінімізацію тепловтрат в мережах шляхом впровадження нових наукових розробок та використання новітнього програмного забезпечення; збереження культурної спадщини міст і традиційного характеру міського середовища.

Наукові розробки: Концепція стратегічного розвитку м. Києва та приміської зони на період до 2020 р.; Генеральний план м. Києва та приміської зони на період до 2020 р.; Генеральний план розвитку м.Севастополя на період до 2025 р.; План зонування території м.Луцьк; Схема планування території Кременчуцького району Полтавської області та інші.

Основні наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри, участь у науково-практичних конференціях:

1. Мамедов А.М.: 

 1. Мамедов А.М. Прогнозування чисельності і структури населення міста // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2011. — № 39. — С. 264–268.
 2. Мамедов А.М. Використання сучасних інформаційних технологій для відображення містобудівної інформації// Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2011. — № 35. — С. 258–260.
 3. Мамедов А.М. Методологія управління проектами в містобудівних проектах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2012. — № 43. — С. 251–255.
 4. Мамедов А.М.  Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості для роздрібної торгівлі під час інвестиційного  проектування // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2013. — № 48. — С. 287–293.
 5. Мамедов А.М., Міщенко О.Д.,  Ященко М.О. Структура та принципи побудови об’єктно-орієнтовної моделі житлової групи будинків // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2013. — № 49. — С. 309–317.

Участь у конференціях:

 1. X Міністерська конференція Світової організації торгівлі в м. Найробі, Кенія. 15-18 грудня 2015р.
 2. Міжнародний симпозіум «TradeandDevelopmentSymposium», м.Найробі,Кенія. 14-17 грудня 2015р.

 

2. Клюшниченко Є. Є.:

 1. Екополіси – шляхи сталого розвитку населених пунктів, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища», м.Київ,15-16 листопада 2011р.
 2. Клюшниченко Є.Є. Основні критерії гармонійного взаємозв’язку “людина-міське середовище” /Є.Є. Клюшниченко, К.О. Штепа // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. № 34 – С. 326-329.
 3. Клюшниченко Є.Є. Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід / Є.Є. Клюшниченко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. № 53 – С. 198-203.

3. Крумеліс Ю. В.:

 1. Визначеннявартостіпам’ятоксвітовогоі  національногозначення (на прикладіСофійського собору в м. Києві)Зб.Сучасніпроблемиархітектури та містобування 2015, Випуск №38 ст. 148-167с.
 2. Ремонт міськоїзабудови (сучаснітенденції). 74-та науково-практична конференція КНУБА 9-12 квітня 2013 р.
 3. Деякі аспекти котеджного будівництва. Збірник «Містобудування та територіальне планування» вип.. 43. К: КНУБА 2012 р. с. 200-206.

Участь у наукових конференціях:

 1. ХVIІ Міжнародна конференція «Актуальні питання оцінки та перспективи її розвитку, Ялта,  19 – 24 вересня 2012.

 

4. Апостолова-Сосса Л. О.:

 1. Аналіз тенденцій розвитку економіки міста Києва в умовах світової економічної кризи – в зб. «Мiстобудування та територіальне планування», вип. 37. – Київ, КНУБА, 2010. – с. 18-25.
 2. Проблемні питання в сфері охорони і збереження історичної спадщини міст України (в співавторстві з Мамедовим А.М.) – в зб. «Мiстобудування та територіальне планування», вип. 38. – Київ, КНУБА, 2010. – с. 6-10.
 3. Використання сучасних інформаційних технологій для обліку об’єктів культурної спадщини (в співавторстві з Мамедовим А.М.) – в зб. «Мiстобудування та територіальне планування», вип.42. – Київ, КНУБА, 2011. – с. 220-223.
 4.  Реставрація комплексу Судацької фортеці – Журнал «Пам’ятки України» №1, квітень 2013 р. – Київ, 2013. – с. 38-43.
 5.  Збереженнятрадиційного характеру середовища  якскладовапам’яткоохоронноїдіяльності в межах охоронних зон заповідників (в співавторстві з Зливковою О.О.) – в зб. «Архітектурнийвісник КНУБА», Вип. 7. – Київ, КНУБА, 2015. – с. 34-41.

Участь у наукових конференціях, семінарах:

 1. Семінар «Управліннякультурними і урбанізованими ландшафтами», Тбілісі, 14-17 листопада 2012 р.
 2. Семінар “ЗбереженняВсесвітньоїспадщини в контекстіновихглобальнихвикликів”, Мінськ, 21-24 листопада 2012 р.
 3. Наукова конференція “Гендерніпитання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки”. Участь в круглому столі. 11-12 березня 2016 р.

 

5. Денисенко Н. О.:

 1. Використання інструментів фінансового та бюджетного менеджменту в управлінні розвитком території //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2012. – Вип. 30.  – С.173-179.- 404 с.
 2. Пріоритети формування фінансово-кредитного механізму сталого розвитку економіки України:колективна монографія/ За ред. П.В.Єгорова- Донецьк: Донбас, 2014. – 473 с. – Розділ 1.3, С. 34-46. – Розділ 2.1., С.86-96
 3. Ефективні механізми управління розвитком міст //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник/ Відпов. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 37 –  С.196-203 –  464с.
 4. Деякі питання міського  менеджменту та маркетингу//Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 57–  С.155-163-  с.510
 5. Сучасні методи управління розвитком міст. Методология и методы научных исследований: Материалы научно-практического семинара.-Прага, 27 апреля 2016. – С.12-13. – с.68.
 6. Проблеми забезпечення енергозбереження в міському господарстві/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип.55 –  С.111-119.-  с.571.
 7. Управління фінансовими потоками міста/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 58–  С.147-153-  с.556.
 8. Особливості та проблеми функціонування міського господарства/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59–  С.102-108-  с.516

 

6.Лісниченко С. В.:

 1. Містобудівна якість життя. Збірник «Містобудування та територіальне планування», вип.46, Київ, КНУБА, 2012 р. – с. 361-366.
 2. Еволюція кваліметрії в містобудуванні. В зб. “Мiстобудування та територіальне планування”, вип.51. – Київ, КНУБА, 2014. – с. 312-315.
 3. Коло властивостей містобудівної якості життя. В зб. “Мiстобудування та територіальне планування”, вип. 53. – Київ, КНУБА, 2014. – с. 297-301.
 4. Розрахунок чисельних значень показників вагомості властивостей містобудівної якості життя. В зб. «Містобудування та територіальне планування», 2016 Вип. 59–  С.291-296-  с.516
 5. Еталонні та бракувальні значення показників властивостей містобудівної якості життя. В зб. «Містобудування та територіальне планування», 2016 Вип. 60–  С.214-219-  с.370

 

7. Усова О. С.:

 1. Проблеми та перспективи житлово-комунального господарства України. «Містобудування та територіальне планування», вип.49, Київ, КНУБА, 2013 р. – с. 3-27.
 2. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві. «Містобудування та територіальне планування», вип.49, Київ, КНУБА, 2013 р. – с. 27-37.
 3. Деякі питання зеленого будівництва в сучасному місті. В зб.: «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Вип.36.  – К.; КНУБА, 2014, с. 331-336.
 4. Урбаністика. Нове видання.Зб.: «Архітектурний вісник КНУБА». Вип. 3. – К.; КНУБА, 2014,C. 184-187.
 5. Містобудівні методи оцінки якості міського середовища. «Містобудування та територіальне планування», вип.58, Київ, КНУБА, 2015 р. – с. 273-278.
 6. Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / К., КНУБА, 2016. – Вип. № 44–  с. 204-206.

 

8. Іванова І. Б., Драпіковський О. І.:

 1. Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози. 2007-2013: монографія. / В.М Шалаєв, О.І. Драпіковський, С.М. Смольнікова, А.С. Гусельніков, А.В. Іліч, В.В. Галасюк, С.П. Запотоцький; за ред. О.І. Драпіковського, І.Б. Іванової – К.: Арт Економі, – 2012. – 240 с (Особистий внесок – 3,0 авт. арк.) Драпіковський О.І., Іванова І.Б.
 2. Оцінка нерухомого майна: дві техніки дохідного підходу // В кн.: Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2015, Вип. 58, с. 159-173.
 3. Загальні засади оцінки нерухомості з комерційним потенціалом. Вісник оцінки 2016 № 1-2.
 4. Метод зисків в оцінці нерухомості з комерційним потенціалом // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2015. – № 3. – С. 52-54.
 5. Дубницька М.В. Проблема об’єктивності та способи її вирішення в масовій оцінці міських земель // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: – 2015. – № 12 (213) – с. 33-42.
 6. Загальні засади оцінкинерухомості з комерційнимпотенціалом // Вісникоцінки. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 1-2. – С. 18-20.
 7. Оценка недвижимого имущества: комментарий к проекту Национального стандарта оценки 2. Материалы ХХ Международной научно-практической конференции «Усовершенствование национального законодательства Украины об оценочной деятельности, с учетом международного, в том числе европейского опыта», 17-18 сентября, 2015 г. Одесса, С. 22-27.

9. Биваліна М. В.:

 1. Інженерний благоустрій міських територій. Містобудівні методи оцінки якості міського середовища: навчальний посібник – К.: КНУБА, 2014.-216 с.
 2. Системний аналіз якості навколишнього міського середовища. Сучасніпроблемиархітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / К., КНУБА, 2016. – Вип. № 44–  с.125-128.
 3. Питання ефективності використання міської території при реконструкції. В зб. «Містобудування та територіальнепланування», 2016Вип. 60–  С.3-5-  с.370

10. Айлікова Г. В.:

 1. Настанова про склад і зміст зонінгу.ДСТУ-Н Б Б.1.1.-12/2011
 2. «Схема плануваннятериторії Полтавськоїобласті» (2012р.);
 3. «Схема планування Іваничівського району Волинської області» (2014);
 4. Розробка ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональномурівнях» (2012 р.).
 5. Айлікова Г.В. Планувальні аспекти управління розвитком регіонів / Г.В. Айлікова // Управління розвитком складних систем. – Київ. КНУБА, 2014. – Вип.19. – С 143-149.
 6. .Айлікова Г.В. Деякі аспекти планування території регіонів в сучасних умовах / Г.В. Айлікова // Містобудування та територіальне планування. – Київ. КНУБА, 2015. – Вип.57.
 7.  Робота в авторському колективі по внесенню змін до ДБН 360-92** (2015-2016 р.р.)
 8. Досвід розроблення «зонінгів» в інституті «Діпромісто»/ Г. В. Айлікова // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ. Ін-т «Діпромісто», 2015. – Вип.25. – С. 80-84.
 9. Пропозиції щодо визначення інвестиційнопривабливих територій в роботах регіонального рівня. Містобудування та територіальне планування. – Київ. КНУБА, 2016. – Вип.59. – С. 5-12.

Участь у наукових конференціях, семінарах:

1.Участь в міжнародному семінарі «Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування України», 22 квітня 2015 року в м.Києві, за участю Берлінського технічного університету (Німеччина), Бюро територіального та екологічного планування (Німеччина), Інституту географії НАН України, ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя (Україна).

Г.Айлікова – співдоповідь по темі «Концепція екологізації територіального планування в Україні та можливості її реалізації на прикладі Черкаської області (на основі матеріалів ландшафтного планування)

2.Айликова А.В. Роль схем планировки территории регионального уровня для обеспечения устойчивого развития территории /А.В. Айликова // Проблемы природопользования и экологическая ситуація в Европейской России и сопредельных странах: Материалы VМеждунар. Научн. конф. 28-31 октября 2013 г.

Перший науково-практичнийсемінар «Містобудування очима молодих», КНУБА, 16 квітня 2015 року (доц. Бірюк С.П., аспіранти Свобода Д.Г., Максименко Т.В. Сидорчук  А.О., Коваленко М.Г.)

Другийнауково-практичнийсемінар «Містобудування очима молодих», КНУБА. Обговорення проекту ДБН «Планування і забудова територій», 9 грудня 2015 року. (доц. Айлікова Г.В., проф. ПлешкановськаА.М., проф. КлюшниченкоЄ.Є., доц. БірюкС.П.,доц. Апостолова-Сосса Л.О., ас. Усова О.С.)