НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ

Навчальна діяльність кафедри

 

Кафедра є випусковою при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Геодезія
 3. Учбова практика з геодезії
 4. Інформатика і програмування
 5. Геодезичні прилади
 6. Практикум з геодезичний приладів
 7. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 8. Фотограмметрія та ДЗ
 9. Картографія
 10. Прикладне програмування в ГІС
 11. Основи ГІС та бази даних
 12. Практикум з ГІС
 13. Супутникова геодезія
 14. Картографія
 15. Основи системотехніки
 16. Цифрова фотограмметрія
 17. Інфраструктура просторових даних
 18. Математичні методи і моделі
 19. Організація, управління та планування топографо-геодезичного виробництва
 20. Законодавче забезпечення топографо-геодезичної діяльності
 21. Веб-картографування
 22. Космічний моніторинг
 23. Інструментальні ГІС
 24. Нормативне забезпечення геоінформаційної діяльності
 25. Планування та управління ГІС проектами
 26. ГІС в кадастрових системах
 27. Бази геопросторових даних
 28. Дистанційне зондування Землі
 29. ГІС в містобудуванні
 30. Геопросторовий аналіз
 31. Геоінформаційний моніторинг
 32. Основи туризмознавства
 33. Топографія з основами геодезії
 34. Загальне землезнавство
 35. Інформаційні системи та технології в туризмі
 36. Геоінформаційні методи в туризмі
 37. Моделі і методи прогнозування
 38. Технологія туристичної діяльності
 39. Планувальна структура систем туризму
 40. Туроперейтинг
 41. Організація готельної справи
 42. Організація ресторанної справи

 

Методична діяльність 

Методичні вказівки.

 1. Інформатика. Методичні  вказівки до практичних робіт / Укл.: В.В. Зіборов, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк,. –  К.:КНУБА, 2014. – 28 с.
 2. Геодезичні прилади. Робота з електронним тахеометром 3Ta5P: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл.: Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. –  К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 3. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади: конспект лекцій/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. ― К.:КНУБА, 2015. ―147 с.
 4. Практикум з геоінформаційних систем. ArcGIS: методичні вказівки до виконання практичних робіт/ Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк – К.: КНУБА, 2016. – 123 с.
 5. Прикладне програмування в ГІС: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель – К.: КНУБА, 2016. – 70 с.
 6. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, О.П. Дроздівський. – К.: КНУБА, 2014.-32 с.
 7. Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.08010105 «геоінформаційні системи і технології». 2016 р.
 8. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 «геодезія, картографія і землеустрій» 2014 р.
 9. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій». 2014 р.
 10. Картографія: Загальні питання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.Б. Кулик. – К.: КНУБА, 2016. –62 с.
 11. Омельяненко М.В., Патракеєв І.М. Методичні рекомендації до роботи з геоінформаційними системами для аналізу просторових даних у середовищі ArcView GIS версії 3.2 / Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Інформаційні та компьютерні технології в містобудуванні» для  студентів  3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міське будівництво і господарство» напряму  підготовки 6.060101 «Будівництво»/ М.В.Омельяненко, І.М. Патракеєв –  К.: Інст. підвищ.кваліф. КНУБА, 2014. – 105 с.

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 

 1. Войтенко С.П. Математичне оброблення геодезичних вимірів: Підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. С.П. Войтенка. — К. : Знання, 2015. — 654 с.
 2. Говоров М. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Говоров М., Лященко А.А.,  Кейк Д., Зандберген, П. М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, Путренко В.В. – К.: Планета-Прінт, 2017. – 520 с.
 3. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – Санкт Петербург,     2010, “БХВ-Петербург”, 336 стр.
 4. Зиборов В.В. Visual C# 2010 на примерах. – Санкт Петербург,    2011, “БХВ-Петербург”, 424 стр.
 5. Зиборов В.В. MS Visual C++ 2010 в среде .NET. – Санкт Петербург,    2012, “Питер”, 320 стр.
 6. Зиборов В.В. Visual C# 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 480 стр.
 7. Зиборов В.В. Visual Basic 2012 на примерах. – Санкт Петербург,     2013, “БХВ-Петербург”, 448 стр
 8. Карпінський Ю.О. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” /Карпінський Ю.О., Лященко А.А.,  Дроздівський. О. П. –  К.: КНУБА, 2014 – 32 с
 9. Карпінський Ю.О. Геопросторовий аналіз: навч. посіб. /Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Кравченко Ю.В. –  К.: КНУБА, 2016.-184с.
 10. Катушков В.О., Сулима В.О., Шульц Р.В., Денисюк Б.І. Цифрова фотограмметрія. Обробка сканерних знімків на цифрових фотограмметричних станціях: Навчальний посібник.– К.:КНУБА
 11. Катушков В.А., Денисюк Б.І. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції // Навч., посібн. МОНУ, КНУБА, К.: 2017, 113 с.
 12. Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. –  К.: Планета-Прінт, 2017. – 456 с.
 13. Патракеєв І.М. Геопространственные технологи в моделировании градостроительных систем. Монография. Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им.А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. –  208 с. ISBN 978-966-695-339-4
 14. Патракеєв І.М., Шипулін В.Д., Древаль І.В., Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2014. –  216 с., ISBN 978-966-695-326-4
 15. Патракеєв І.М. , Толстохатько В.А., Поморцева О.Є.Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна Х.: ХНУМГ, 2014. – с. 176. Рекомен-довано МОН України, лист №1/11-7213 від 14.05.2014
 16. Єгоров О.І. Основи супутникової геодезії. Геометричні методи // Навчальний посібник ФОП Яремича Л.О. м.Київ, 2011 – 195 с.