НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ

Основними напрямами наукових досліджень є:

– розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель ( Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф., Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Нестеренко О.В., канд. техн. наук, доц.,  Кравченко Ю.В., канд. техн. наук, доц.  Патракеєв І.М., канд. техн. наук, доц., Лазоренко-Гевель Н.Ю., канд. техн. наук,  доц., Кулик В.Б., канд. геогр. наук, доц.,  ст. викл. Б.І. Денисюк, асистенти: Т.М. Квартич, М.В. Горковчук та Д.В. Горковчук);

– створення WEB – сервісів, розвиток інструментальних геоінформаційних систем, розроблення програмно-методичних комплексів ( Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф.,  Зіборов В.В., канд. техн. наук, доц.,   асистенти  Горковчук М.В. та  Горковчук Д.В.);

– розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для розв’язання прикладних задач у будівництві та інших галузях економіки (Катушков В.О., д-р. техн. наук, проф., Єгоров О.І., канд. техн. наук, доц.);

– розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації у сфері географічної інформації /геоматики ( Карпінський Ю. О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Лазоренко-Гевель Н. Ю., канд. техн. наук, доц., ас. Максимова Ю.С.);

– створення геоінформаційних моделей, методів і технологій для кадастрових систем, моніторингу і управління територіями (Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Лазоренко-Гевель  Н. Ю.)

– Розроблення бази топографічних даних для Національної інфраструктури геопросторових даних України (Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Лазоренко-Гевель  Н. Ю.);

– застосування ГІС-технологій в туризмі (В.Б. Лепетюк);

– розроблення методів, моделей геоінформаційного моніторингу природних та антропогенних територій (Патракеєв І.М.,  Денисюк Б. І.);

– розроблення методик та практичних технологій в фотограмметрії близьких відстаней (Горковчук Ю.В., Горковчук Д.В.);

– використання сучасних методів наземного лазерного сканування (Горковчук Ю.В., Горковчук Д.В.);

– застосування математичних методів і моделей прогнозування економічних показників в туристичній сфері (Зіборов В.В.);

– геоінфомаційні методи в оцінці якості навколишнього середовища (Ю.С. Максимова);

– застосування методів логістики в туризмі (Кучеренко Н.М., Рейцен Є.О.);

– дослідження операцій в туризмі (транспортна задача лінійного програмування, ігрова модель, інформаційна модель) (Кучеренко Н.М., Рейцен Є.О.)

Публікації та участь в конференціях:

2019

 1.  Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. Ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченко, В.І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019.  603 с. ISBN 978-617-7669-24-0 Режим доступу :http://www.tsatu.edu.ua/etem/naukova-dijalnist/monohrafiji/
 2. Карпінський Ю.О.  90-річчя від дня народження ветерана геодезії та картографії Петра Максимовича Шевчука / В. Кулик, Б. Лепетюк, Р. Сосса, І. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська політехніка. – 2019. – Вип. І (37). – С. 40–42.
 3. Карпінський Ю.О. Національний профіль міжнародних стандартів серії ISO 19100 «Правила моделювання геопросторових даних» / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ, 16 жовтня 2019 року). – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 32 с. http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnik-tez-2019.pdf
 4. Карпінський Ю.О. Трансформування моделі бази геопросторових даних із UML моделі у SQL моделі / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь // Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019.–С. 76–79.
 5. Карпінський Ю.О. Архітектура державної топографічної карти  / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019.–С. 11–14.
 6. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.//   Тези доповідей «GEOFORUM’2019». 24-та Міжнародна науково-технічна конференця, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10–12 квітня 2019 р., Львів–Брюховичі–Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 172 с. ISBN 978-966-941- С.14-16
 7. Катушков В.О. Спрощення геодезичної основи при виконавчих зніманнях пам’яток історичної спадщини / Катушков В.О., Сосса Б.М., Шульц Р.В. // Управління розвитком складних систем. – 2019.- №37.- С.73 – 77.
 8. Лященко А. А. Базові моделі та методи інтеграції геопросторових даних в ГІС містобудівного кадастру / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 206-220.
 9. Максимова Ю. С. Геоінформаційне забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів / Ю.С. Максимова, О.Ю. Бойко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019.–С. 84–86.
 10. Нестеренко О.В., Горковчук Ю.В. Сучасні виклики освітньої підготовки фахівців в галузі геодезії, картографії, землеустрої та геоінформатики / Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 14-15 березня 2019р., м.Київ, Україна. – К.: НАУ. -2019. – 148с.
 11. Патракеєв I.М . Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища [Текст]. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ: КНУБА, №37, 2019  С. 185-194. DOI: 10.6084/m9.figshare.9783242, Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-37, Index Copernicus
 12. Патракеєв I.М., Денисюк Б.І. Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі експертних знань [Текст]. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ: КНУБА, №39, 2019, С. 160-168, DOI: 10.6084/m9.figshare.98567, Режим доступу :  http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-39/29.pdf,  Index Copernicus
 13. Патракеєв I.М., Денисюк Б.І. Моделювання баз знань в редакторі онтологій Protege [Текст]  // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N71, Київ, КНУБА, 2019, с. 271 – 282. ISSN 2522-9206 (online). Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201971.pdf  Index Copernicus
 14. Патракеєв I.М., Денисюк Б.І. Теоретико-множинний підхід до формалізації основних елементів геоінформаційного моніторингу [Текст]  // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N70, Київ, КНУБА, 2019, с. 465 – 480. ISSN 2522-9206 (online). Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf  Index Copernicus
 15. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища [Текст]  // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N69, Київ, КНУБА, 2019, с. 211 – 225. ISSN 2522-9206 (online). Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf  Index Copernicus
 16. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov Using fuzzy sets in the estimation system of the efficiency of urban environment metabolism (on the example of cities of Ukraine) // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University) ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009, 2019 Volume 45 Issue 3: 102–109 https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699 Журнал входить до бази даних SCOPUS.
 17. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н., Губа Д.М., Губа К.М. Особенности развития международных транспортных коридоров Украины // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их воияния: Том 1 / Материалы XXV Международной (XXVIII Екатеринбургской) научно-практической конференции (16-17 июня 2019 г.). – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2019. – С. 266-273. ISBN 978-5-8057-1016-3
 18. Тревого І. Третій з’їзд УТГК./ Тревого І., Карпінський Ю., Даценко Л., Четверіков Б.// Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, випуск I(33).- 2017. – c. 13-17
 19. I.Patrakeyev, V.Ziborov Using fuzzy sets in the estimation system of the efficiency of urban environment metabolism (on the example of cities of Ukraine) Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University) ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009, 2019 Volume 45  Issue 3: 102–109 , DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699  Режим доступу : https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699, SCOPUS
 20. Shults, R., Gorkovchuk, J., Gorkovchuk, D. (2019). 3D modeling and assessment of wear and tear for heavy machinery/ ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., https://doi.org/10.5194/isprs-archives
 21. Shults, R., Gorkovchuk, J. (2019). Low-cost cameras assessment for photogrammetric applications. Journal Geodesy and Cartography, 45(3), http://dx.doi.org/10.3846/

2018

 1. Гончаренко О.С., Гладілін В.М., Катушков В.О. Використання картографічного сервісу «Wikimapia» для оперативного визначення планових координат топографічних об’єктів.  Вісник Астрономічної школи, Том14, №2, 2018, с. 78-80.
 2. Ю.В. Горковчук, Д.В. Горковчук, Н.В. Куліченко. Дослідження крену споруди баштового типу методом наземного лазерного сканування Ю.В. Горковчук, Д.В. Горковчук, Н.В. Куліченко,2018 Інженерна геодезія, – 2018. – вип. 65. – c.209-217
 3. Патракеєв І.М, Міхно О.Г.   Формування методичного підходу до оцінки якості міського середовища Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка –  2(39)/2018
 4. Патракеєв I.М., Міхно О.Г. Методика оцінювання якості міського середовища. [Текст]. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Військово-спеціальні науки. Наукове видання. –  2(39)/2018, С. 29-39, Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/viyskovi_39_2018.pdf , Google Scholar
 5. Патракеєв І.М. Геоінформаційне картографування теплових аномалій міст за результатами дешифрування мультіспектральних зображень Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції “Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку – КНУ ім. Т. Шевченка- 2018.
 6. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Катушков В.О., Зіборов В.В., Патракеєв І.М., Лазоренко-Гевель Н.Ю. та iншi “Розробка та впровадження в практику технологій, методів, моделей і рекомендацій для ГIС, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі” // Науково-технічна робота кафедри геоінформатики і фотограмметрії. Державний реєстраційний номер 0115U005151 від 18.01.2018 УкpIHTEI.
 7. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Катушков В.О., Патракеєв I.М., Зіборов В.В. та iншi “Розробка та впровадження в практику технологій, методів, моделей і рекомендацій для ГIС, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі” // Науково-технічна робота кафедри геоінформатики і фотограмметрії. Державний реєстраційний номер 0115U005151 від 18.01.2018 УкpIHTEI.
 8. Карпінський Ю.О. Особливості використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI/ Львів: IV Міжнародна науково-практична конференція “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми. М. Одеса”. Наукове видання. Видавництво Львівської Політехніки. 2017. С. 54-58
 9. Карпінський Ю.О. Використання державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI/ Київ: Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. 2018. Вип. 68.- с. 725-733
 10. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.// Київ: Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. 2018. Вип. 68.- с. 706-711
 11. Карпінський Ю. О. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування// Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель// Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць. – Вип. І(35). – 2018. – С.204-211. – Режим доступу:  http://gki.com.ua/ua/metodi-zbirannja-geoprostorovih-danih-dlja-topografichnogo-kartografuvannja
 12. Карпінський Ю.О. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування / Ю.О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць. – Вип. І(35). – 2018. – С.204-211.
 13. Карпінський Ю.О. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних / Ю. О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування та територіальне планування.– №68. – 2018. – С. 712-724.  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf
 14. Карпінський Ю.О. Архітектура – будівництво – транспорт – туризм / Ю.О.Карпінський, Є.О.Рейцен, Н.М.Кучеренко // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 65. – С. 255-263
 15. Карпінський Ю.О. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних / Ю. О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування та територіальне планування.– №68. – 2018. – С. 712-724. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf
 16. Карпінський Ю. О. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування// Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель// Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць. – Вип. І(35). – 2018. – С.204-211. – Режим доступу:  http://gki.com.ua/ua/metodi-zbirannja-geoprostorovih-danih-dlja-topografichnogo-kartografuvannja
 17. Катушков В.О. Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору /Катушков В.О., Гончаренко О.С. // Містобудування та територіальне планування.  – №67, – 2018, с.201-205.
 18. Kulyk, V., & Sossa, R. Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps // Geodesy and Cartography: journal. – 2018. – 44(1). – P. 22-27. (англ.) – ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009https://doi.org/10.3846/gac.2018.882. – Переглянуто: 7 травня 2018.
 19. Кулик В.Б. Рецензія на атлас «Я досліджую світ» з контурними картами для 1-2 класу – К.: Оріон, 2018.
 20. Кулик В.Б. Редактор атласу «Природознавство» з контурними картами для 3-4 класу – К.: Оріон, 20172018.
 21. Kulyk, V., & Sossa, R. Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps // Geodesy and Cartography: journal. – 2018. – 44(1). – P. 22-27. (англ.) – ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009. https://doi.org/10.3846/gac.2018.882. – Переглянуто: 7 травня 2018.
 22. Використання картографічного сервісу «Wikimapia» для оперативного визначення планових координат топографічних об’єктів. Гончаренко О.С., Гладілін В.М.,Катушков В.О. Вісник Астрономічної школи, Том14, №2, 2018, с. 78-80.
 23. Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору Катушков В.О., Гончаренко О.С. Містобудування та територіальне планування.  Вип. 67, 2018, с.201-205.
 24. Лазоренко-Гевель Н. Ю.  Геоінформаційні моделі бази геопросторових даних будівель і споруд / Н. Ю. Лазоренко-Гевель, І. О. Галіус// Інженерна геодезія. – № 65. – 2018. – С.169-180. http://geojournal.xyz/documents/65_journal.pdf
 25. Лященко А. А. Методичні засади геоінформаційного моделювання інженерно-технічних заходів цивільного захисту / А. А. Лященко, Р. В. Старинець // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 66. – С. 408-417. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_66_47
 26. Лященко А. А. Шляхи удосконалення системи умовних картографічних позначень для автоматизації підготовки містобудівної документації в ГІС / А. А. Лященко, Ю. С. Максимова. // Інженерна геодезія: наук.-тех. зб. – К.:КНУБА, 2018. – № 65. – С. 104−114. читати публікацію\
 27. Лященко А.А. Методичні засади геоінформаційного моніторингу осушуваних земель / А.А. Лященко, В.В. Залужна // Інженерна геодезія. – 2018. – Вип. 65. – С. 135-150.
 28. Лященко А. А. Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування / А. А. Лященко, В.І. Нудельман // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 734-744.
 29. Максимова Ю. С. Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development / Ю. С. Максимова. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. / − Л.: НУ «Львівська політехніка», 2018. − №87. – с. 75 − 83. читати публікацію
 30. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Туризм і логістика // Проблемы развития транспортной логистики: Тезисы докладов Восьмой международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНМУ, 2018. – С. 139-144
 31. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Транспортні та інженерні проблеми міст. Вплив на здоровя мешканців // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 398-405. ISBN 2522-9206 (online)
 32. Рейцен Є.О. Про системний підхід до підвищення рівня безпеки дорожнього руху в містах України / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Кривий Ріг, 16 листопада 2018 р.). – Кривий Ріг, 2018. – С. 126-132.
 33. Рейцен Е.А. Развитие транспортных систем в городах Украины / Е.А.Рейцен, Н.Н.Кучеренко // Автомобиле- и тракторостроение: Материалы Международной научно-практической конференции в 2 томах. – Том 2. (Минск, 14-18 мая 2018 г.). – Минск: БНТУ, 2018. – С. 102-107.

2017

 1. Горковчук Ю.В. Проблеми та шляхи уніфікації інформації про зони  обмежень для їх реєстрації у землевпорядному та містобудівному кадастрах DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380416201798736 /Інформаційні системи, механіка та керування – 16, 2017
 2. Карпінський Ю.О., Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М.  Архітектура – будівництво – транспорт – туризм // Вісник “Геодезія і картографія”. – К., 2017
 3. Кулик В.Б. Концептуальне моделювання бази геопросторових даних туристично-рекреаційної сфери // Геопростір 2017: Зб. тез доп. III Міжн. наук.-техн. конф. – К.: КНУБА, 2017. – С. 40-43
 4. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Коршикова А.А. Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві // Містобудуван-ня і територіальне планування. – 2017. – Вип.64. – с.162-167 читати публікацію
 5. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Ініціативи EUROSDR та EUROGEOGRAPHICS щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування // Інженерна геодезія – № 64. – 2017. – С.67 – 77 читати публікацію
 6. Лященко А. Use of digital photogrammetry for modeling and studying ancient tools / А. Лященко, С. Радченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. –  с.126
 7. Лященко А. Geoinformation modelling of Shatsky National Natural Park recreation potential / А. Лященко, Т. Блонська // Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. –  с.138 – 139
 8. Максимова Ю.С. Об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану [Текст] / Ю.С. Максимова // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 92 – 100. читати публікацію
 9. Максимова Ю.С. Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру / Юлія Сергіївна Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – №65. – С. 342-349 читати публікацію
 10. Максимова Ю.С. Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів / Ю. С. Максимова. // ScienceRise. – 2017. – №7. – С. 48–53 читати публікацію
 11. Максимова Ю. С. Геоінформаційне забезпечення формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів міст / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей науково-технічної конференції “ГеоПростір” (4 – 6 грудня 2017 року). – Київ, 2017. – С. 63–65
 12. Максимова Ю.С. Загальні вимоги до об’єктно-орієнтованої моделі генерального плану / Ю. С. Максимова. // II Всеукраїнська наукова конференція “Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку” (4 – 6 жовтня 2017 року). – Одеса: ОДАБА, 2017. – №7. – С. 140–144
 13. Максимова Ю.С. Реалізація системи автоматизованої підготовки наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів/ Ю. С. Максимова. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2017” (м. Київ, 28 листопада – 1 грудня 2017 року). – Київ, 2017. – С. 48–53
 14. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Прагматичний пiдхiд до використання концепцiї метаболiзму мiського середовища // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N64, Київ, КНУБА, 2017, с. 258 – 272.
 15. Патракеєв І.М. Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань /І.М. Патракеєв, В.В. Зіборов, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування і територіальне планування. – 2017. – Вип. 62-1. – С.469-476. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/32574/mod_resource/content/1/1.pdf
 16. Патракеєв I.М., Міхно О.Г. Концепція метаболізму міського середовища [Текст]. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Військово-спеціальні науки. Наукове видання. Київ., КНУ ім.Тараса Шевченко, випуск 1(36), 2017. С. 30-37 Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/viyskovi_36_2017.pdf, Google Scholar
 17. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Прагматичний підхід до використання концепції метаболізму міського середовища [Текст]. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник/ Відпов.ред. М. М. Осетрін.- К. КНУБА, 2017. – Вип. 64. С. 258-272 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201764.pdf, Index Copernicus
 18. Patrakeyev I., Ziborov V.; Lazorenko-Hevel N. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; Gottingen Том IV-5/W1,  (2017): 43-49.  (https://search.proquest.com/openview/f1ae177e67d5cfcaab110f6aef7b8b6b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2037681)
 19. I. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Determination of anthropogenic changes on the urbanized territories by facilities of GEOSCIENCE ENGINEERING Vol. LXIII (2017), No.1 p.8-14, DOI:10.1515/gse-2017-0002 Режим доступу : http://gse.vsb.cz/ojs/index.php/GSE/article/view/140, Index Copernicus
 20. I. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-5/W1, 2017 Geospace 2017, 4–6 December 2017, Kyiv, Ukraine: 43-49. DOI: 10.5194 / isprs-annals-IV-5-W1-43-2017 Режим доступу : https://doi.org/10.5194/isprs-annals, SCOPUS
 21. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Вопросы безопасности дорожного движения в научных исследованиях // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их воияния / Материалы XXIII Международной (XXVI Екатеринбургской, I Минской) научно-практической конференции. – Минск: Изд-во БНТУ, 2017. – С. 313-322
 22. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Транспорт і туризм Києва // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна // Збірн. матер. Міжнародної наук.-практ. конфер. (Київ, 29 березня 2017 р.). – К.: Фоліант, 2017. – С. 286-292
 23. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Ландшафтно-рекреаційні території і туризм // Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. “Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)”, (Харків, 24 листопада 2017). – Харків, 2017. – С. 189-190
 24. Gorkovchuk, D., Gorkovchuk, J., Hutnyk, B. Low-cost UAS photogrammetry in Ukraine (2017) GIM International, 31 (11), pp. 20-23
 25. Roman Shults, Iulia Kravchenko, Denys Gorkovchuk. Getting a Correct Geometrical Information from TLS Data for Building  Constructions Control Surveying // FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland, May 29 – June 2, 2017
 26. Shults R., Kravchenko J., P.Krelshtein, O.Rogoza, O.Kyselov. Low-cost photogrammetry for culture heritage // «Environmental Engineering» 10th Internetional conference, Vilnius Gediminas Technical University, Luthuania, 27-28 April 2017, eISSN 2029-7092, VGTU Press

2016

 1. Карпінський Ю.О. Методичні засади створення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні” – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 53 -58
 2. Карпінський Ю.О. Склад та принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Геопростір-2016” – К.: КНУБА, 2016. – с. 71 – 74
 3. Карпінський Ю.О. Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Ясуюкі Окада // Науково-технічний збірник. Вип. 63: Інженерна геодезія. К.: КНУБА, 2016. – с. 110 – 121
 4. Карпінський Ю.О. Структура Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000/ Львів:21-ша Міжнародна науково-технічна конференція GEOFORUM’2016 .Тези конференції.- с.19-20
 5. Карпінський Ю.О. Компоненти Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000/ Київ; КНУБА ІІ міжнародна науково-технічна конференція Геопростір 2016. Збірник тез. 27-29 жовтня 2016. С.70
 6. Катушков В.О. Прикладна наземна фотограмметрія при обробленні фотографічних архівних знімків // Містобудування та територіальне планування, Вип.59, 2016, с.216 – 222
 7. Kravchenko I., Schultz R., Luhmann T. Сoncept and practice of teaching technical university students to modern technologies of 3d data acquisition and processing: a case study of close-range photogrammetry and terrestrial laser scanning ISPRS WG VI/3 // Promotion of International Collaborative Education Programs, Full Papers,  Prague, 2016
 8. Кулик В.Б. Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / В.Б. Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 15. Частина 2. – С. 181–187.
 9. Кулик В.Б. Особливості викладання картографії у вищих навчальних закладах для студентів спеціальності “геоінформаційні системи та технології” (ГІСТ) // “The scientific potential of the present”: спецвипуск Міжн. наук.-практ. конфер. – Сент-Ендрюс, Шотландія: Harbor Radar LP, 2016. – С. 72-74
 10. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Денисюк Б. І. Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних // Управління розвитком складних систем. – № 26. – 2016. – С. 178-186 читати публікацію
 11. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Аналіз і класифікація методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2016
 12. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Галіус І.О., Шинкар О.С. Розроблення програмного комплексу в середовищі Python для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва // Містобудуван-ня і територіальне планування. – 2016. – Вип. 60. – С.201-206 читати публікацію
 13. Lazorenko Nadia, Larisa Manukyan, Narine Harutyunyan Modeling of crustal displacement based on geodetic studies results in Spitak geodynamic polygon // International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. – 2016. – p.200-202 читати публікацію
 14. Лященко А. Досвід використання відкритих ГІС-засобів у системах містобудівного кадастру / А. Лященко, А.Черін// Наукове видання: Програма та тези 21-ї Міжнародної науково-технічної конференції Geoforum’2016, 13-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – с. 39 -40
 15. Максимова Ю.С. Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС / Ю.С.Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №59. – С. 314–322 читати публікацію
 16. Максимова Ю.С. Шляхи та принципи створення уніфікованої системи підготовки наборів профільних геопросторових даних в складі містобудівної документації / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги” (9 – 10 листопада 2016 року). – Рівне: НУВГП, 2016. –С. 69–71
 17. Максимова Ю.С. Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопросторових містобудівного кадастру / Юлія Сергіївна Максимова. // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №62. – С. 367-377 читати публікацію
 18. Максимова Ю.С. Геоінформаційне забезпечення формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів міст / Ю. С. Максимова. // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГеоПростір (27 – 29 жовтня 2016 року). – Київ, 2017. – С. 48–49.
 19. Нестеренко О.В. Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління // Збірник “Містобудування та територіальне планування” 2016, №58, с. 14 — 18
 20. Патракеєв І.М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНГУ, 2016. – С.145 – 148
 21. Патракеєв І.М.Сучасний геоінформаційний моніторинг // Сучасні ознаки II науково-технічна конференція Геопростір-2016. 27-29 жовтня 2016 р. Київ: КНУБА, 2016 р. — С. 78-80
 22. Патракеєв І.М. Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища [Текст] / Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ: КНУБА, №25, 2016 С. 178-185. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/, Index Copernicus
 23. Патракеєв I.М., Зiборов В.В., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоiнформацiйний монiторiнг як засіб мiждисциплiнарного переносу знань [Текст]. Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N62, частина 1, Київ, КНУБА, 2016, С. 469 – 476. Режим доступу:  http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/32574/mod_resource/content/1/1.pdf, Index Copernicus
 24. Патракеєв І.М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНГУ, 2016. – С.145 – 148
 25. Патракеєв І.М. Сучасний геоінформаційний моніторинг.  Сучасні ознаки II науково-технічна конференція Геопростір-2016. 27-29 жовтня 2016 р. Київ: КНУБА, 2016 р.- С. 78-80
 26. Патракеєв І.М. Теплове дистанційне зондування урбанізованих територій Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів “Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка” (ІТАЕ-2016) 10-11 листопада 2016 року, Рівне:  НУВГП, 2016. – С. 234- 239
 27. Визначення теплових аномалій техногеосистем за результатами дешифрування мультиспектральних зображень Збірник тез доповідей III міжнародної науково-практичної конференції “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні” 15-16 вересня 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 107-112
 28. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу “Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн”. –  Київ (15-18 березня 2016 р.). – К.: ЦП “Компринт”, 2016. – С. 37-38
 29. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Направление совершенствования нормативной базы в сфере безопасности дорожного движения в Украине на современном этапе // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XXII Международной (25-й Екатеринбургской) научно-практической конференции. 16-17 июня 2016 г. – Екатеринбург, 2016. – С. 262-271
 30. Reytsen E., Kucherenko N. Audit and logistics of city planning // The 7th International Scientific Conference “Problems of Transport Logistics Development” Inter-TRANSLOG’2016″. – Klaipeda, Lithuania, September 12-13, 2016. – P. 16-17
 31. . Schultz R.V., Kravchenko Ju.V., Kvartych T.N. Using Different Types of Initial Data for Monitoring of the Coastline Inland Seas // Global Geospatial Information and High Resolution Global Land Cover/Land Use Mapping,  2016 ISPRS WG IV/2 April 21, 2016 Novosibirsk, Russian Federation, Page(s) 75 – 85
 32. Shults R., Kravchenko J, Luhmann Th.Сoncept and practice of teaching technical university students to modern technologies of 3d data acquisition and processing: a case study of close-range photogrammetry and terrestrial laser scanning // ISPRS WG VI/3 – Promotion of International Collaborative Education Programs – Full Papers, Prague, 2016

2015

 1. Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, представлених у мережі Інтернет // Вісн. геодез. та картогр. – 2015. – № 5-6(98). С. 39-43.
 2. Кулик В.Б. Інтернет-картографування. Важливість редагування при використанні картографічного інтернет-контента // Буд-Майстер-Клас-2015: наук.-практ. конфер. – К.: КНУБА, 2015. – С. 115
 3. Карпінський Ю.О. Використання результатів космічних знімань для топографічного картографування. / Карпінський Ю.О., Постельняк А.Г.//Днепропетровск.: Международная научно-практическая конференция ” Передовые методы обработки и анализа космической информации” EOS Data Analytics, Noosphere. 2015. C. 30-32
 4. Карпінський Ю.О. Шляхи розвитку державного картографо-геодезичного фонду         др.    Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2015.- №5-6(98-99).- с. 12-20
 5. Карпінський Ю.О. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покриття/ Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2015.- №5-6 (98-99).- с. 62-68
 6. Катушков В.О. Отримання фотограмметричної інформації на стерео камері СКІФ // Містобудування та територіальне планування,  Вип.57, 2015, с.190 – 193
 7. Лященко А. Досвід використання відкритих ГІС-засобів у системах містобудівного кадастру / А. Лященко, А.Черін// Наукове видання: Програма та тези 21-ї Міжнародної науково-технічної конференції Geoforum’2016, 13-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – с. 39 -40.
 8. Лященко А.А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В.Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – №4. – с. 31 – 37. читати публікацію
 9. Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних / А.А. Лященко, І.М. Патракеєв// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – с. 174 – 177
 10. Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації в земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – с. 61 – 68
 11. Лященко А.А. Особливості реалізації стандартів доступу до баз геопросторових даних в середовищі універсальних СКБД / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук // Збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції “Геопростір 2015”, К.: КНУБА, 2015. – с. 31 – 34
 12. Лященко А.А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А. А. Лященко, Д. В. Горковчук, Ю. С. Максимова, М. М. Шматько. // Вісн. геодез. та картогр.. – 2015. – №4. – С. 31 – 37
 13. Лященко А.А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Науково-виробничий журнал “Землевпорядний вісник”, 2015.  – № 11. – с. 28 – 33
 14. Патракеєв І.М. Онтологічне дослідження міського середовища [Текст] / І. М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем. ‒ 2015. ‒ Частина 1, №23. ‒ С. 159 – 168.DOI: 10.13140/RG.2.1.1300.6809. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-23/159-168.pdf, Index Copernicus
 15. Патракеєв І.М. Метаболізм енергетичних потоків в міському середовищі як концепція сталого розвитку Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції “БУД-МАСТЕР-КЛАС 2015 р.” 13-14 листопада 2015 р. – Київ: КНУБА, 2015, С. 16-22- Режим доступа: http://geoprostir.wix.com/geoprostir2015 . – Заголовок з екрану
 16. Патракеєв І.М. Логіко-онтологічний підхід до моделювання геоінформаційного моніторингу // Zbior raportov naukowych.”Inzynieria i technologia. Wspolczesna nauka. Nowy wyglad” (30.01.2015-31.01.2015)- Warszawa: Wydawca:Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015 — Str. 22-28
 17. Патракеєв І.М. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних [Текст] / А.А. Лященко, І.М. Патракеєв// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – с. 174 – 177  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2015_1_42
 18. Патракеєв І.М. Прогностичні моделі територіального розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”. – Рівне: РВВ РДГУ, 2015, С. 131-132
 19. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у містах // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.56. – С. 94-100
 20. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Аудит інформаційної системи вулично-дорожнього оточення в місцях концентрації ДТП у містах // Збірн. матер. Х Міжнар. наук.-прак. конф. “Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти”. – Київ, 13 листопада 2015. – К., 2015. – С. 106-111
 21. Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Про особливості гармонізації ДБН України з зовнішнього освітлення міст до Євростандартів // Промислова електроенергетика та електротехніка. –  2015. –  №5-6 (95-96). – С. 38-40
 22. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Аудит в проблеме безопасности городского движения // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: материалы ХХI Междунар. (24-й Екатеринб.) науч.-практ. конф.(Екатеринбург, 16-17 июня 2015).– Екатеринбург: АМБ, 2015. – С. 270-276
 23. Сосса Р.І., Карпінський Ю.О. Куди рухається українська геодезія і картографія // Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2015.- №5. — с. 6 — 11

2014

 1. Карпінський Ю.О. Зміст і засоби сучасного геоінформаційного картографування / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко// Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції “Інтеграція просторових даних у дослідженнях природних ресурсів. – К: ЦП “Компринт”, 2014. – С. 72 – 76.
 2. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (27). – С.98-102 читати публікацію
 3. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2014. – С. 32-38 читати публікацію
 4. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Створення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів // Містобудування і територіальне планування. – 2014. – Вип. 51. – С.275-283
 5. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Деякі аспекти  методики геоінформаційного аналізу просторової структури мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами // Вісник геодезії та картографії – № 5. –  2014. – С. 33-37
 6. Лященко А.А. Функціональна модель автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних / А.А. Лященко, М.В. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2014. – Вип. 1 (27). – с. 103 – 108
 7. Лященко А.А. Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельної ділянки в населених пунктах / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Науково-технічний збірник. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2014. –  Вип. 53 – с.310  – 319
 8. Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації в земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук  // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конференц “Геодезія. Землеустрій, Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги. – Рівне: НУВГП, 2014. – с. 89 – 91.
 9. Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу/ А.А. Лященко, І.М. Патракеєв // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конференц “Геодезія. Землеустрій, Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 33 – 34
 10. Лященко А.А. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Ю.В Кравченко, Д.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – №6. – с. 25 – 32.
 11. Патракеєв І.М., Лященко А.А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу // Всеукраїнська науково-пракична конференція “Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги”. Збірник тез 5-6 листопада 2014 року, м.Рівне. –Рівне: НУВГП, 2014 – С. 33-35
 12. Патракеєв І.М., Пугачова О.В., Диктант Ю.І.Просторові системи підтримки рішень для планування розвитку міських територій. Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 17 квітня 2014 р./ ред. кол.: В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХУПС, 2014. – 154 с
 13. Патракеєв І.М. Планування територіального розвитку з використанням ГІС та інтегрованого штучного інтелекту. Материали за 10-а международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения”,- 2014. Том 9. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД . С.27 – 33.
 14. Патракеев И.М. Геопространственное моделирование развития градостроительных систем на основе теории однородных структур / Интеграция науки и практики как меха-низм эффективного развития современного общества. Материалы XI международной научно-практической конференции, г. Москва, 9-10 апреля 2014 г. // Науч.-инф. издат. Центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014.С.107 – 115. ISBN 978-5-91891-387-1

 15. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н., Коваль М.И., Плоская М.В. Транспортная политика в городах Украины и КСОД // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: материалы ХХ Междунар. (23-й Екатеринб.) науч.-практ. конф.(Екатеринбург, 2014 г.).– Екатеринбург: АМБ, 2014. – С. 360-368

 2013

 1. Кучеренко Н.М. Оптимізація транспортної складової в туристичній логістиці // Матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика”. – Київ (25-26 квітня 2013 р.). – К.: КУУП, 2013. – С. 114-116
 2. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Перевірка структури мережі постів моніторингу атмосферного повітря засобами геоінформаційного аналізу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 1 (25) читати публікацію
 3. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу ґрунтів засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії – № 2. –  2013 читати публікацію
 4. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України // УДК 528:004.9+504.064.36 КНУБА. – 2013
 5. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Моделирование результатов агроэкологического мониторинга грунтов Киевской области Украины средствами геостатистики // Известия Национального Аграрного Университета Армении. – №3. – 2013. С. 9-13
 6. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2013. – Вип.50. – С. 585-591
 7. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Про системний підхід до підвищення безпеки руху пішоходів у містах // Матер. Міжнародн. конф. “Безпека пішоходів і велосипедистів” (Київ, 20-21 червня 2013).
 8. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. О системном подходе к повышению безопасности пешеходов в городах // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту – 2013 – №2. – С. 284-287
 9. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Место наружного освещения в проблеме безопасности дорожного движения // Світло люкс. – 2013. – №4-5. – С. 40-43
 10. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Уличное освещение – видимость – безопасность городского движения // Світло люкс. – 2013. – №6. – С. 43-46
 11. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Оптимизация организации дорожного движения в городах с применением методов транспортной логистики // Материалы V межд. науч.-практ. конф. “Проблеми розвитку транспортної логістики Інтер-ТРАНСЛОГ-2013”. – Одеса: ОНМУ, 2013. – С.30-32
 12. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Напрями вдосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері безпеки дорожнього руху в Україні на сучасному етапі / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Матеріали VIII міжнародн. наук.-практ. конф. “Безпека дорожнього руху. Правові та організаційні аспекти”. – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2013. – С. 218-222.
 13. Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н. Режимы работы наружного освещения городов и безопасность движения // Тезисы ХІ Междунар. Науч.-практ. конферен. “Наука – образованию, производству, экономике”. – Минск: БНТИ, 2013. Секция “Организаця дорожн. движения и перевозок пассажиров и грузов” – С. 161-165
 14. Рейцен Е.А. Зрительное восприятие – режим городского движения – режим наружного освещения / Е.А. Рейцен, Н.Н. Кучеренко // Світло люкс. – 2013. – №1. – С. 43-45.

2000 – 2012

 1. Веклич Л.М., Кулик В.Б., Молочко В.В., Руденко І.С., Сосса Р.І. З досвіду підготовки видання Національного атласу України // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2008. – Вип. 3. – С. 19-24. (Автором описаний додатковий том Національного атласу України – книга “Тексти і легенди карт”, 0,1 д. а.)
 2. Веклич Л.М., Молочко В.В., Кулик В.Б., Руденко І.С., Сосса Р.І. Національний атлас України: етапи створення // Вісник геодезії та картографії. – 2009. – №3. – С. 14-20. (Автором описаний додатковий том Національного атласу України – “Тексти і легенди карт”, 0,1 д. а.).
 3. Дрогушевська І.Л., Кулик В.Б., Остроух В.І. Застосування системного підходу при створенні електронних навчальних картографічних посібників // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2010. – Вип. 4. – С. 93-97.
 4. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Дроздівський О.П. та ін. Звіт про науково-дослідну роботу “Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу” // УДК 528.36.16:528.36.33 № держреєстрації 0108U010814, Київ: НДІГК. – 2009 – 139 с., С. 7-57
 5. Кулик В.Б., Лепетюк Б.Д. Методологічні аспекти геоінформаційного картографування // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – №2. – С. 28-32
 6. Кулик В.Б. Розвиток картографування земельних ресурсів України // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – №4(35). – С. 23-30.
 7. Кулик В.Б., Куренков В.О. Досвід створення комплексного регіонального атласу сільгоспвиробника за допомогою ArcView 3.1. // ГІС-форум. – К., 2000. – С. 51. (Автором описана методика оформлення карт атласу, 0,1 д. а.)
 8. Кулик В.Б. Картографування землекористування в інтересах розвитку фермерських господарств // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення: Матер. Міжн. наук.-практ. конфер. – К.: Знання, 2000. – С. 178-179
 9. Кулик В.Б. Підходи до картографічного забезпечення розвитку фермерства // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр. – Київ-Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 2. – С. 386-387
 10. Кулик В.Б. Застосування комп’ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2007. – Випуск 7. – С. 107-110
 11. Кулик В.Б., Остроух В.І. Інтерактивні карти для вивчення географії в школі // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картография”, 2010. – Вип. 4. – С. 126-130
 12. Кулик В.Б. Теоретико-методичні основи створення картографічних творів для забезпечення розвитку фермерських господарств // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2005. – Вип. 10. – С. 31-35.
 13. Кулик В.Б. Картографічний аналіз передумов розвитку фермерства // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №1(40). – С. 25-30.
 14. Кулик В. Особливості використання ГІС-технологій у сільськогосподарському картографуванні // Сучасні досягн. геодез. науки та вир-ва: Зб. наук. пр. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – Вип. I (11). – С. 238-241.
 15. Кулик В.Б. Використання Інтернет-ресурсу для естетичного оформлення картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2009. – Випуск 10. – С. 112-116.
 16. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, О. П. Дроздівський та ін. Звіт про науково-дослідну роботу “Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу” // УДК 528.36.33.19 № держреєстрації 0110U007344, Київ: НДІГК. – 2010 – 178 с. С. 4-96, 133-138, 150-153.
 17. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Стан, зміст і тенденції розвитку міжнародних проектів моніторингу природних комплексів // Вісник геодезії та картографії – № 4. – 2010. читати публікацію
 18. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Аналіз стану організації системи моніторингу навколишнього природного середовища в Україні // Інженерна геодезія. – № 56. – 2010.
 19. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів // Вісник геодезії та картографії – № 1. – 2011. читати публікацію
 20. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Черін А.Г. Навчання з курсу “Основи ГІС” у Політехнічному університеті Валенсії // Вісник геодезії та картографії – № 3. – 2011. читати публікацію
 21. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів // Містобудування і територіальне планування. – 2012. – Вип. 44 читати публікацію
 22. Лєбєдєв М.М.,Єсипенко А.Д.,Кучеренко Н.М., Лебедєв Л.М. Комунальні системні комплекси міського господарства: навч. посіб. – К.: ЛОГОС, 2012. – 464 с. (Розділ 6. Системні комплекси благоустрою населених пунктів. – С. 314-419) (ISBN 978-966-171-584-3)
 23. Карпінський, Ю.О., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний аналіз просторового розподілу пунктів у мережі моніторингу поверхневих вод // Вісник геодезії та картографії – № 5. –  2012.
 24. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу ґрунтів // Містобудування і територіальне планування. – 2012. – Вип. 46
 25. Lepetyuk Boris, Lyashenko Anatoliy, Karpinskyy Yuriy, Kulik Victoria State and prospects of development of geoinformational mapping in Ukraine // Geographic Support of the NATO Forces in 21-st Century. – Dobruska: Military Topographic Institute, 2001. – P.19
 26. Європіна І.О., Кулик В.Б., Остроух В.І. Атлас “ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ” для 10-11 класів як поєднання кращих зразків видань попередніх років і нових високоякісних карт // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – №5. – С. 19-23.
 27. Єгоров О.І. Физические и математические модели сооружений // Містобудування та територіальне планування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 138 – 147.
 28. Єгоров О.І. Методы исследования математических моделей сооружений // Містобудування та територіальне планування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 130 – 138.
 29. Єсипенко А.Д., Лебедєв М.М., Горделадзе М.В., Кучеренко Н.М. / За заг. ред. Єсипенко А.Д. // Посібник управителя. Експлуатація та утримання житлових і громадських будівель та споруд – К., 2004. – 220 с. (ISBN 966-8754-00-X)