ПРО КАФЕДРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, академік академії будівництва України. Захистила одного доктора технічних наук та чотирьох кандидатів технічних наук

Тел.: 241-55-07, 245-48-32

e-mail: it.knuba@gmail.com

Автор понад 250 праць серед яких 7 навчальних посібників, 1 монографія.

Напрями наукової діяльності – управління інвестиційними, інноваційними, ІТ-проектами та програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, розроблення систем управління з атестації кадрів; інформаційні технології розроблення стандартів, підсистем ліцензування та акредитації; оптимізація логістичних процесів та ланцюгових постачань.

Історія кафедри

На момент створення, кафедра інформаційних технологій була однією з перших в Україні, яка здійснювала підготовку та випуск спеціалістів нового напрямку за спеціальностями: «Автоматизовані системи управління» (АСУ) з розроблення та експлуатації автоматизованих систем управління підприємствами та за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт» (САПР) (перший набір студентів кафедра здійснила в 1984 році).

Кафедра інформаційних технологій забезпечує підготовку бакалаврів, та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки» 126 – «Інформаційні системи і технології»; 015 – «Професійна освіта». Викладає ряд дисциплін для спеціальностей 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія». На кафедрі працює 24 викладачі з яких: 5 професорів; 11 доцентів; 3 старших викладача та 5 асистентів.

За період свого існування кафедра здійснила:

  • 37 випусків (більше 1585 чол.) бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (до цього «Інформаційні управляючі системи і технології», раніше «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління», а спершу «Автоматизовані системи управління»);
  • 28 випусків (близько 1350 чол.) бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи і технології» «Інформаційні технології проектування» (до цього «Комп’ютеризовані системи проектування», а спершу «Системи автоматизації проектувальних робіт»);
  • здійснила підготовку близько 170 кандидатів наук, з яких 68 – аспіранти КНУБА, 102 – здобувачі наукового ступеня;
  • здійснила підготовку близько 18 докторів наук.

Кафедра тісно співпрацювала з Науково-дослідним інститутом автоматизованих систем будівництва (НДІАСБ) та співпрацює з Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ). Висококваліфіковані спеціалісти цих науково-дослідних інститутів протягом певного періоду існування кафедри викладали окремі дисципліни, здійснювали керівництво технологічною та переддипломною практикою.