НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:

– Отримання композиційних матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем, науковий керівник д.т.н., професор Пушкарьова К.К.

– Композиційні модифіковані гіпсовміщуючі матеріали і вироби на їх основі підвищеної міцності та  водостійкості, науковий керівник к.т.н., професор Гасан Ю.Г.

– Отримання високоміцних легких бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Гончар О.А., к.т.н., доцент Каверин К.О.

– Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості, науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.

– Розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів (соломи та очерету), науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.

– Гідроізоляційні матеріали на основі композиційних цементів, модифікованих полімерними добавками органічного та неорганічного походження, отриманих за нанотехнологіями,   науковий керівник к.т.н., доцент Суханевич М.В., к.т.н.

– Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращеними експлуатаційними властивостями, науковий керівник к.т.н., доцент Савченко К.В.

– Декоративні розчини та бетони в дизайні архітектурного середовища, науковий керівник к.т.н., доцент Кочевих М.О.

– Проведення досліджень у сфері технології виробництва ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення та їх застосування; вдосконалення технології та підвищення експлуатаційних властивостей автоклавних газобетонів, науковий керівник д.т.н., ст..наук.співроб. Лаповська С.Д.

Кафедра активно використовує нові виробничі та наукові здобутки у навчальному процесі. До занять залучаються провідні фахівці таких фірм як «Фомальгаут-Полімін», «Тіккуріла», МЦ-Баухемі, «Мапей Україна», Siltek, промислово-будівельна група «Ковальська». Існують і набувають нового розвитку наукові зв’язки між кафедрою та фірмою «Агромат», інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН, науково-дослідними інститутами будівельних конструкцій (НДІБК) та будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ). Аспіранти кафедри проходять стажування за кордоном (Польща, Ченстаховський політехнічний університет).

Наукова діяльність кафедри будівельних матеріалів:

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2020 р.:

 1. Особливості технології отримання швидкотверднучих композиційних вяжучих речовин /Гончар О.А., Анопко Д.В.// Матеріали X міжннп конф«Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 2930 квітня 2020 р., Т. 2, – с.81https://conference-chernihiv-polytechnik.com/konferentsiya-kzyatps-2019
 2. INNOVATIVE BUILDING MATERIALS IN CREATION AN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT /  Prof. Abyzov V.A. Pushkarova K.K.  , Kochevykh M.O.  , Honchar O.A. Bazeliuk N.L//  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C120-122 https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 3. IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF TRANSLUCENT STRUCTURES WITH USING OF SPECIAL PURPOSE GLASSES /Pushkarova K.K.,. Kochevykh M.O., Honchar O.A. // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C131-134 https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 4. RADIATION PROTECTIVE PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETES AND THEIR RADIATION RESISTANCE / Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O.// ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C285-286 https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 5. Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів / Дерев’янко В.М., Кушнєрова Л.О., Мороз Л.В., Мороз В.Ю. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – НУВГП. – Рівне: Видавництво «Волинські обереги», України, 2020. – С.140-147. https://drive.google.com/open?id=1rg0TTkmsikcK1giWiLEanhs9R3i-5Ems
 6. Щодо забезпечення системи моніторингу стану конструкцій особливо відповідальних споруд / Колохов  В.В.,  Павленко  Т.М., Кушнєрова  Л.О.,  Мороз Л.В  // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – С.76-78 http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2020/maket2.pdf
 7. Abyzov V. A., Pushkarova K. K., Kochevykh M. O., Honchar O. A. and Bazeliuk N. L. Innovative building materials in creation an architectural environment /IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012035 – 11p. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012035. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012035/pdf
 8. Anopko D. V., Honchar O. A., Kochevykh M.O. and Kushnierova   L. O. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012031 – 10p.  doi:10.1088/1757-899X/907/1/012031. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012031/pdf

Підручники та посібники за 2019 р.:

 1. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: Навч. посіб/ К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 424 с.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2019 р.:

 1. Способи запобігання висолоутворенню на поверхні декоративних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій / Кочевих М. О.// Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.128.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharing
 2. Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в‘яжучих систем / Гончар О. А. // Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.132.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharing
 3. Використання нанотехнологій для одержання цементних композиційних матеріалів / Суханевич М. В.// Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.148.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharing
 4. Особливості отримання декоративних бетонних виробів підвищеної довговічності / Кочевих М.О. // Тезиси доповідей ІІІ Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 11-12 квітня 2019 р. С.69-70.
 5. Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості  / Гончар О.А. //Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VI Міжнар.
  наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова.. ― Одеса : ОДАБА,
 6. Роль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 193-195.
 7. Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості / Гончар О.А. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 76. – С. 78-84.ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-76-78-84 (Базове фахове видання) (Публікація у науково-метричних базах даних) (Index Copernicus)
 8. Автоклавный газобетон плотностью D150 с улучшенными характеристиками на растяжение и изгиб / Лаповская С.Д.// Сборник докладов. V научно-практическая конференция “Современный автоклавный газобетон”. – Пятигорск, 16-18 октября 2019. – С.41-47  (https://sibyt.ru/mediafiles/1019/Сборник_2019.pdf)
 9. Вплив характеристик вапна на стабільність функціонування технології та якість автоклавного газобетону / Лаповська С.Д. // Будівельні матеріали та вироби. Київ: Видавництво “БАРМИ”, 2019. – Вип. 1-2 (100). – С. 14-18. ISSN 2413-9890.
 10. Дослідження довговічності легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // “Гідротехнічне і транспортне будівництво” : збірник тези Міжнар. наук.-техн. конф. ― Одеса : ОДАБА, 30 травня 2019. c. 96-103.
 11. Influence of organo-silica additives on the change in the functional properties of expanded clay lightweight concrete / Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientificpractical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv27.11-29.11.19. – KyivUkraine, 2019. –  184-185 рр. 
 12. Portlandcement binders modified with nanocarbonate additives / Malomuzh V., Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv27.11-29.11.19. – KyivUkraine, 2019. –  182-183 рр. 
 13. Особливості регулювання технологічними та експлуатаційними характеристиками кальційалюмінатних в’яжучих композицій/ Гончар О.А., Савенок О. // International scientificpractical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv27.11-29.11.19. – KyivUkraine, 2019. –  200-201 рр. 
 14. Дослідження можливості застосування можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону/ Лаповська С.Д., Демченко Т., Горячев В.О. // International scientificpractical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv27.11-29.11.19. – KyivUkraine, 2019. –  240-241 рр. 
 15. Особливості технології отримання нанокерамічних композиційних матеріалів/ Авраменко М., Суханевич М.В.// International scientificpractical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv27.11-29.11.19. – KyivUkraine, 2019. –  244-245 рр. 
 16. Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A.Establishment of heat-exchange process regularities at inflammation of reed samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – №1/10 (97) 2019. – pр. 36-42. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156644. http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/156644/157209 (Scopus).
 17. Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A. Effect of a flame-retardant coating on the burning parameters of wood samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – №2/10 (98) 2019. – pр. 49-54. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163591. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/163591/165012 (Scopus).
 18. Tsapko,Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Pinchevsʹka, O., Marchenko, N., Guzii, S. Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood wool panels / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3. – 3/10 (99) 2019. – pр. 24-31. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.166375. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/166375/171535 (Scopus).
 19. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Вогнезахисна покрівельна композиція для очерету /Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 293-295.
 20. Бондаренко О.П.,Рогозіна Н.В.,Бриж Д.Д.Сучасні шлакопортландцементні материали, модифіковані комплексними добавками / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво». – Одеса, 30 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 22-24. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view.
 21. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Перспективи застосування вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – С. 98-107.ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650-2415-377X-2019-75-99-107. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/13.pdf (Базове фахове видання) (Публікація у науково-метричних базах даних) (Index Copernicus).
 22. Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю., Бондаренко О.П.Оптимізація складових вогнезахисної композиції для виробів з очерету / Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.:Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 34-43 (Базове фахове видання).
 23. Tsapko,Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Marchenco N., Mazurchuk S., Horbachova O. Determination of thermal and physical characteristics of dead pine wood thermal insulation products / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4. – 4/10 (100) 2019. – pр. 37-43. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175346. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/175346/176988 (Scopus).
 24. Krivenko P.V., Guzii S.G.,Bondarenko O.P. Alkaline Aluminosilicate Binder-Based Adhesives with Increased Fire Resistance for Structural Timber ElementsKey Engineering Materials. – Vol. 808. – pp. 172-176. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.808.172https://www.scientific.net/KEM.808.172 (Scopus).
 25. Guzii S., Krivenko P., Bondarenko O.,Kopylova T. Study on Physico-Mechanical Properties of the Modified Alkaline Aluminosilicate Adhesive-Bonded Timber Elements/ Solid State Phenomena. – Vol. 296. – pp. 112-117. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9779. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.296.112. https://www.scientific.net/SSP.296.112 (Scopus).
 26. Tsapko, Y.,Bondarenko, O.,Tsapko,А. Research of the efficiency of the fire fighting roof composition for cane / Materials Science Forum. – 968 MSF. – рр. 61-67. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:0255-5476. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.61. https://www.scientific.net/MSF.968.61 (Scopus).
 27. Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. / Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 93-99.ISSN 2311-7257. doi: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-93-99. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/20.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).
 28. Tsapko Yu.,Tsapko А.,Bondarenko O.,Sukhanevych M. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -Vol. 5. – 5/10 (101) 2019. – pр. 23-30. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180629. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/180629/182176 (Scopus).
 29. Цапко Ю.В., Зав’ялов Д.Л., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Дослідження вогнестійких властивостей теплоізоляційних плит з деревної шерсті / Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах». – м. Київ, 08 жовтня 2019 року. – м. Київ, Україна. – С. 289-292.https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/MATERIALY.pdf.
 30. Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Пінчевська О.О., Буйських Н.В., Лакида Ю.П. Дослідження процесів температуропровідності вогнезахищеної деревяної стінки /Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 210-213. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.
 31. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Кобрин М.В. Вогнестійкість деревяних балок вогнезахищених інтумесцентним покриттям/ Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 213-215. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.
 32. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. Оцінка ефективності вогнезахисту очеретяних матів /International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 178-179. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 33. Tsapko Yu.,BondarenkoO.,Pinchevska О.,Buys’kykh N., Lakida Yu. Features of studying the efficiency of fire protection of a wooden wall with external exposure to the flame of combustible substances / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012111. – 6 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012111. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012111/pdf (Scopus).
 34. Tsapko Yu., TsapkoА., Bondarenko O., Sukhanevych M., Kobryn M. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012112.  – 7 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012112. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012112/pdf (Scopus).
 35. Цапко Ю.В., Ломага В.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Дослідження окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 4. – Том 98. – С. 240-245.ISSN2311-7257. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒240‒245 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).
 36. K K Pushkareva, O A Gonchar and K O Kaverin The role of the crystallo-chemical factor in the evaluation and improvement of the nanomodification efficiency of mortar and concrete/ IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012102.  – 11 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012102. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012102/pdf (Scopus).
 37. Композиционный радиационнозащитный цемент с повышенной термо- и трещиностойкостью  /Анопко Д.В, Гончар О.А., Кобылянский И.З.// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019.- № 4. – Том 98. – С. 231-240. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒231‒240 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2018 р.:

 1. Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів /Бондаренко О.П., Павлюк В.В. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018.- № 2. – Том 92. – С. 197-203.
  ISSN 2311-7257.   https://vestnik-construction.com.ua/2018/2-92-2018.html
 2. Особливості морозостійкості бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою / Бондаренко О.П., Гузій С.Г., Мілонова А.М. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». 2018.  – Вип. 59.
 3. Влияние кремнийорганических гидрофобизирующих добавок на долговечность ячеистого бетона автоклавного твердения / Лаповская С. Д., Демченко Т. Н. // Будівельні матеріали та вироби, 2018. – №97.- 50-53с. http://ye-materialy-i-izdeliya-n1-2-z/ndibmv.kiev.ua/stroiteln
 4. Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Н-т. журнал «Наука та будівництво, 2018. – вип. 1(15), –  с.67-72. http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-2018-1/
 5. Оптимізція складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. //Вісник ОДАБА, Одеса, 2018 – вип.70, с. 106-111. http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 6. Модифікація штучного каменю для виробництва енергоефективних стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини / Гасан Ю.Г.
  Дроздова О.В. // Збірник статей до VII міжн. н-п. «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві», ОДАБА, 2018 р. – С.160-164.http://www.ogasa.org.ua/sobitiya/984-vii-mzhnarodna-naukovo-praktichna-konferencya-energoefektivn-tehnologyi-v-mskomu-budvnictv-ta-gospodarstv-17-18-travnya-2018-roku.html
 7. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини і дослідження фізико-механічних властивостей штучного каменю на її основі для виробництва стінових виробів і архітектурного декору / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Тези до міжн. н-п. конф. «Ефективність підприємства- інноваційні технології та економічні рішення».- Харків, ХНУБА, 7-8 червня 2018 року, С.5-7. http://econ2016.krasalex.com/2018/06/13/7-8
 8. Особливості отримання декоративних бетонних виробів скельної фактури / Кочевих М.О. // Тезиси доповідей ІІ Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в 10архітектурі і зайні», Харків, ХНУБА, 12-13 квітня 2018 р. С.112-113.
 9. Вивчення можливості отримання декоративного щебеню для ландшафтного дизайну з продукту рециклінгу бетону / Кочевих М.О. // Матеріали VIII міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 10-12 травня 2018 р., Т. 2, – с.101.https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/Tezy%20-%202018%20Part%202.pdf
 10. Применение базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционногоавтоклавного газобетона / Лаповская С. Д., Лихвар Т. А. // 10-я юбил. Межд. н-п конф. «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» .-Минск-Могилев, 29-31 мая 2018 г. – 50-53 с.https://gazobeton.org/uk/node/493
 11. Застосування нанорозмірних вуглецевих речовин для модифікації цементних композиційних матеріалів спеціального призначення / Суханевич М.В. // Тези доповідей  н-п. конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення:сучасні матеріали та конструкції» 24-25 травня 2018 К.:КНУБА, 2018. – С.22-24.
 12. Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов/Пушкарева Е.К., Каверин К.А//«Строительство: новые технологии – новое оборудование» № 11 (178) — 2018, Москва, с.57-62
 13. Features of the use of aluminumsilicate adhesive for the manufacture of wooden structural elements / Bondarenko, O., Guzii, S., Milonova A.M.//International scientificpracticalconference of young scientistsBuild master class”. – Kyiv28.11-30.11.18. – KyivUkraine, 2018. – P. 182-183.
 14. Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету / Цапко Ю.В., Киричок В.І., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. //Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 4. – Том 94. – С. 134-140. ISSN 2311-7257. https://vestnik-construction.com.ua/2018/4-94-2018.html
 15.  Зависимость прочности клеевых соединений древесины на основе геоцементного адгезива от температуры / Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Милонова А.Н. // Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. – Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 104-105.
 16. Вплив мінеральних наповнювачів на вогнестійкість покриття для деревини / Киричок В.І., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. // Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. – Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 112-113.
 17. Increase of fire resistance ofcoating wood with adding mineralfillers / Tsapko, Y.Kyrycyok, V., Tsapko, A., Bondarenko, O.Guzii, S. // MATEC Web of Conferences 230, 02034 (2018), Proceed.7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings”. – Transbud-2018Kharkiv; 14-16 November 2018. – Kharkiv, Ukraine, 2018. – 6 p.E-ISSN:2261-236X. doi: 10.1051/matecconf/201823002034. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002034 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2017 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік:

 1. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions Material Science Forum
  ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865, 2016- pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.
 2. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Вип. 59.- С.69-70 https://elibrary.ru/item.asp?id=30047042.
 3. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації та підвищення довговічності будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини. Патент України на корисну модель № 121872. Бюлетень №6, 2017.- С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017
  http://uapatents.com/4-121872-khimichnijj-rozchin-dlya-gidrofobizaci-ta-pidvishhennya-dovgovichnosti-budivelnikh-materialiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini.html.
 4. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Спосіб виготовлення будівельних блоків на основі гіпсової в’яжучої речовини з пустотами. Патент України на корисну модель № 121997. Бюлетень №6,2017.-С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017. http://uapatents.com/4-121997-sposib-vigotovlennya-budivelnikh-blokiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini-z-pustotami.html.
 5. Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлако-портландцементних в’яжучих композицій Будівництво України. –К., 2017.- №2. – С. 35-37.http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 6. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу Будівельні матеріали та вироби.– 2017. № 1-2. –С.50-51. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/.
 7. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» Будівельні матеріали та вироби. – 2017.- № 3-4. – С.39-41. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.
 8. Гончар В.П., Гончар О.А., Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно». Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 9. Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. Алгоритмічна послі-довність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» Підводні технології. 2017.- №. 06.- С.57-64 . http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2017_6_8.
 10. Лаповская С. Д., Зеленина А. И.,  Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. Использование отходов автоклавніх газобетонов Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27. http://budjurnal.com.ua/doc/full%201-2%202017.pdf.
 11. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.92-100. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 12. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.69-С.106-114 http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 13. Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П.,  Савченко К.В. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.
  http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 14. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).-     С. 32-41. https://ceramic-journal.org.ua/index.php/csl/issue/view/9/34-2017.
 15. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111058.
 16. Пушкарьова К.К., Марціх А.С. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 17. Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.- С.20-25 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111073.
 18. Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 29-33 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 19. Суханевич М.В. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів Будівельні матеріали та вироби.- К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.
 20. Суханевич М.В. Принципи композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 149-157 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 21. Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В Бетони для біогазових установок Наука та будівництво 2017.- №3 (13). – С.72-76 http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-3-13-2017/.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Bezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.
 2. Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.
 3. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. Modification of slag portland cement with complex additives Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.
 4. Honchar O., Serbinenko S. Use of stained-glass windows in the modern interior Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182.
 5. Kochevykh M., Pilipenko V. Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.
 6. Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.
 7. Sukhanevych M, Garazha V. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 8. Sukhanevych M, Ustymenko M., Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.
 9. Немчинов Ю.І., Шейніч Л.О., Крітов В.О., Ігнатова І.В. Панелі залізобетонні тришарові з гнучкими в’язями зі склопластика для зовнішніх стін будівель. Технічні умови ТУ У В.2.6-23.6-05503160-001:2016К.: 2016.- 34 с.
 10. Немчинов Ю.И., Шейнич Л.О., Игнатова И.В., Шелест Я.Ф. Комплекты енергосберегающих фасадных систем вентилируемых с облицовкой камнем. Технические условия ТУ У В.2.6-24.3-35965995-001:2016.-К.: 2016.- 49 с.
 11. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, моди-фікованих органо-кремнеземистою добавкою. Тези доповідей на 6-й м.н.-т. конф. «Проблеми надійності і довговічності інженерних споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2017 р.:

 1. Алгоритмічна послідовність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» / Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. // Підводні технології. 2017.- №. 06. – С.57-64.
 2. Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.
 3. Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks / Kochevykh M., Pilipenko V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.
 4. Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.
 5. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites / Sukhanevych M, Garazha V. // Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 6. Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes / Sukhanevych M, Ustymenko M. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.Use of stained-glass windows in the modern interior / Honchar O., Serbinenko S. // Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182
 7. Modification of slag portland cement with complex additives / Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.
 8. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete / Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.
 9. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Тези доповідей на 6-й м.н.т. конф. «Проблеми надій-ності  і довго-вічності інженер-них споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.
 10. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).- С. 32-41.
 11. Использование отходов автоклавніх газобетонов / Лаповская С. Д., Зеленина А. И., Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. // Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27.
 12. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П., Савченко К.В. // Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.
 13. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлакопортландцементних в’яжучих композицій / Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. // Будівництво України. – К., 2017.-  №2. – С. 35-37.
 14. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Випуск № 58.
 15. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.
 16. Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно» / Гончар В.П., Гончар О.А. // Будівельні мате-ріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21.
 17. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П.,  Комлик В.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58  -С.92-100.
 18. Бетони для біогазових установок / Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В // Наука та будівництво – №3 (13). – С.72-76.
 19. Reinforcement of autoclaved air concrete with basalt microfiber / S. Lapovska, T. Lihvar, М.Gudkova // Будівельні мате-ріали та вироби.- 2017. – №3-4 (95). – С. 14-15.
 20. Принципи композиційної побудови гідроізоляцій-них матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58  -С. 149-157.
 21. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали та вироби. – К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49.
 22. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. – 2017. – № 3 – С.39-41.
 23. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. –  № 1-2. –С.50-51.
 24. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С.  29-33.
 25. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифі-кованих гідроізоляційних розчинів / Пушкарьова К.К., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130.
 26. Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30.
 27. Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.-  С.20-25.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2016 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік:

 1. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Material Science Forum ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865,  2016 – pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.
 2. Sukhanevych M.V. Heatexpanded graphite is effective nanoadditives in cement Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.214. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Abstruct%20conf.%20nanotechnology-2016.pdf.
 3. Ustymenko M.E. The water polyurethane dispersion, modified carbon nanotubes-effective component cementitious compositions Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.261. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Ustimenko.pdf.
 4. Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Економічні та ефективні зололужні цементи та бетони на їх основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2016. – Вип 57.- С. 15-20. (фахове видання). http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 5. Бондаренко О.П., Гузій С.Г. Особливості фазового складу скловміщуючих шлакопортандцементів підвищеної корозійної стійкості. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2016. – Вип. 32. – C. 3-14. (фахове видання). http://ep3.nuwm.edu.ua/5643/.
 6. Бондаренко О.П., Москаленко О.A., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів модифікованих відходами скляного бою Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 63. – С. 110-116. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2016_63_21.
 7. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Модифіковані гіпсові в’яжучі речовини для стінових виробів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016. – Вип 57.- С. 21-24. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 8. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина. Патент України на корисну модель № 105714, Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105714-gipsocementnopucolanova-vyazhucha-rechovina.html.
 9. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Суміш для приготування гіпсобетону.  Патент України на корисну модель № 105715. Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105715-sumish-dlya-prigotuvannya-gipsobetonu.html.
 10. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій. Вісник Херсонського національного технічного університету №2(57), Херсон, 2016 р., с. 54-60. (фахове видання)
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2016_2_10.
 11. Купрієнко П. Й., Лаповська С. Д., Дюжилова Н. О., Купрієнко Н. П. Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу» Будівельні матеріали та вироби.- К. 2016. – Вип.92.- С. 16-20. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2016_2-3_6.
 12. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Автоклавний газобетон з покращеними характеристиками на згин Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.93.- С. 10-12. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/12/Stroitelnye-materialy-N4_2016.pdf.
 13. Лаповська С. Д., Зеленіна А. І., Волошина Т. М., Ліхвар Т. О. Дослідження властивостей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носії Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. -Вип.1 (91).- С. 6-9. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n1-za-2016/.
 14. Лаповська С.Д., Мозговий В.В., Куцман О.М., Баран С.А. Оцінка міцності цементнобетону існуючого покриття. Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.2-3 (92).- С. 30-32. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/.
 15. Пушкарьова К.К. Перспективи розвитку та використання нанотехнлогій у виробництві будівельних матеріалів нового покоління Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С.122-127. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 16. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д.О. Дослідження цементних композицій, модифікованих полікарбоксиатними та механо-активованими кварцовими добавками Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С. 149-152. (фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 17. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону Будівельний журнал, спецвипуск, , 2015.- № 5-6, С. 61 http://www.budjurnal.com.ua/doc/full%205-6.pdf.
 18. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С. 128-134. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 19. Суханевич М.В., Мала Л.В. Особливості процесів структурроутворення це-ментних композицій, на-номодифікованих тер- морозширеним графітом Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С.165-170.
  (фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 20. Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д.  ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови (EN 771-3:2011 +А1:2015, IDT) Укрархбудинформ, 2016.- 77 с. nline.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=65856.
 21. Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д. ДСТУ-Н Б В.2.7- 308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону Укрархбудінформ, 2016.- 84 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63751.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:

 1. Безсмертний М.П., Чернікова С.М., Квасова С.В., Кошовенко О.В. Investigation of the properties of filler sand lightweight concrete based on slags from the smelting of manganese ferroalloys. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 140.
 2. Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д., Новоселенко Е.Д Шлакопортландцементные материалы, модифицированные стекло-порошком и добавкой полифункционального действия Зб. статей учасників 38-ї н-п конф. “Інноваційний потенціал української науки – ХХIІ сторіччя”. – Том 2 – Природничі та точні науки; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 23-28 травня 2016 р. – С. 42-45.
 3. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y., Kazamatova L.V. Рrotective materials based on glass containing slag portland cement compositions International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 139.
 4. Gasan Yu. Drozdova O Repellent solution based on sulfur and titanium dioxide for products of gypsum binders International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. С.124-125.
 5. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”.- – Херсон, ХНТУ, 2016, Вип. 2.- С. 112-113.
 6. Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Моделювання складу автоклавного газобетону з покращеними характеристиками на згин. Матеріали міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 72-79.
 7. Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Ліхвар Т.О., Гудкова М.О. Ніздрюватий бетон – сучасний будівельний матеріал для енерго-ефективного будівництва Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» 17-18 листопада 2016р.  Одеса, БТІ, 2016.- С. 94-99.
 8. Лаповская С.Д. Зеленина А.И. Волошина Т.Н. Лихвар Т. А. Отходы автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред Сборник докладов 9-й Международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» 18–19 мая 2016 г., С.21-25, г. Минск, «Колоград».-2016.
 9. Мельниченко Л.С., Чернікова С.М., Квасова С.В., Безсмертний М.П. The research of mechanic and distored qualities of concretes on the base of fillers that are made of slag melting of silicon electro thermal smelting. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 142-143.
 10. Пушкарьова К.К., Каверин К.O. Високоміці керамзитоветони, отримані з використанням полікарбоксилатних суперпластифікаторів Матеріали міжнар. семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 118-120.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2015 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік:

 1. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(науковометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 2. Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43. (науково-метрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.
 3. Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.
 4. Krivenko P., Petropavlovsky O., Petranek V., Pushkar V., Vozniuk G. High Strenght Alkali activated Slag Cements with controlled Setting Times and Early Strength Gain “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 44-49. (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.44.
 5. Kyrychok Volodymyr, Drochytka Rostislav, Kryvenko Pavlo Influence of Temperature on Structure Formation Processes Geocements for Rehabilitation of Concrete “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 111-114. (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.111.
 6. Sukhanevych M. Nanotubes and nanoplates as effective additives in cementAbstract book. «International research and practice conference nanothechnology and nanomaterials» (NANO-2015)– Lviv: Eurosvit, 2015. -P.215 http://www.iop.kiev.ua/~nano2015/abstracts/Sukhanevych.pdf.
 7. Бондаренко О.П., Гузий С.Г., Захарчен-ко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалыМіжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукоментрична база) http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.
 8. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифікація і дослідження композиційних матеріалів на основі  гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи винесення ТЕС. Вісник ОДАБА.- Одеса, «Зовнішрекламсервіс», 2015. – Вип.57.- С. 53-57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_10
 9. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12
 10. Каверин К.О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторамиБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.– К.; Тов. «Знання України»  2015.-   № 56.-   С. 47-54. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 11. Киричок В.І., Гузій С.Г., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементівЗбірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6
 12. Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Лакуста С.О. Роль технологических факторов в формировании структуры и свойств шлакощелочных бетоновВісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 233-242. rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 13. Лаповська С.Д.Технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону в залежності від якості вапна, що використовується. Віник ОДАБА. – Одеса, «Зовнішрекламсервіс, 2015.- Вип.60.- С.186-194: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_34
 14. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, , НТВГ, 2015. – Вип. 31. – С.288-296  http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_39
 15. Лаповська С.Д., Зеленіна А.І. Акцептуючі контакти на основі автоклавного газобетону – сучасний матеріали повного життєвого циклуБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-     Вип. 55.- С.94-96http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 16. Лаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Акцептирующие контакты на основе  отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред. Збірник наукових праць “Науковий вісник будівництва.-  – Харків: ХНТУБА, 2015.- . №4 (82). С.141-145  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2015_4_35 
 17. Лаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Использование отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и  неводных жидких средБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.- Вип 54.- С.106-111  http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf.
 18. Лаповская С.Д., Сиротин О.В., Гринфельд Г.И. Экспериментальное определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобетона в климатических условиях г. Киева Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы».- М.:, 2015.-  №8.- С.18-21. http://rifsm.ru/editions/journals/1/2015/568/.
 19. Пушкарьова К.К., Гончар  О.А., Каверин К. О. Вплив оргaно-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композитів та їхні фізико-механічні характеристики. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155. – с. 124 – 128.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91742.
 20. Пушкарьова К.К. Дворкін Л.Й., Плугін А.А., Кагановський О.С., Градобоєв О.В. Технологічні аспекти використання дисперсних речовин при отриманні будівельних композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 41-52. (наукометр. публ. Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91618.
 21. Пушкарьова К.К., Каверин К.О. Дослідження  впливу органо- кремнеземистих  добавок на міцність цементних. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57.- С.371-379. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_58
 22. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження сумісності дії складових  органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – вип. 31.- С. 322-329. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_43
 23. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д. Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками. Восточно- европейский журнал передовых технологий.- Харьков, Техцентр, 2015.- №5 (5).- С. 42-51. (наукометрична база Index Copernicus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/51836
 24. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Яким В. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 229-236. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_41
 25. Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О. Дослідження сульфатостійкості бетону методом видалення продуктів корозії. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 58. – с.315-317.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_58_50
 26. Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О., Гедулян С.І. Дослідження сумісності роботи мінеральних добавок в складі  високоміцних сульфатостійких бетонів. Наука та будівництво.- №2.- 2015.-  с. 4-8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I2
 27. Пушкарьова К.К., В.І.Сахно, Д.Ю.Колесник. Технологія радіаційно-хімічної модифікації бетонів функціональними силіконами.  Будівництво України, 2015.-  №1, с. 31-36. http://46.201.245.47/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe.
 28. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – с. 380-386 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_59
 29. Пушкарьова К.К.Суханевич М.В, Марцих А.СВплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 237-242.
 30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_42Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакопортландцементів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 118 – 123. (наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91739
 31. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосиликатів шаруватої будови. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка- К.; Тов. «Знання України», 2015.- Вип.55.-  с.  42-48. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 32. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.-  №56.-   С. 141-146. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf.
 33. Пушкарьова К.К., Шабанова Г.М. Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів і їх гідратації і дегідратації для отримання штучного каменю с заданими властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.15.- с. 5-11.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/75668
 34. Суханевич М.В. Особливості компози-ційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів. Міжнародний журнал «Science Rise».-№ 5/2 (5), 2014.- С.99-107. (наукометрична база Іndex Copernicus)
  http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33653.
 35. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».- Рівне, НТВГ, 2015.- Вип.31. – С.345-352. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_46
 36. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на власти-вості цементних компо-зиційних матеріалів. Вісник Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка.- Полтава, ПНТУ,2015.-  № 3(45) .- С.154-160. (наукометрична база Іndex Copernicus). http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/199
 37. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологічні особи-вості використання водних поліуретанових дисперсій як складових гідроізолляційних сумішей на цементній основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-   Вип.55.- С.70-76. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 38. Суханевич М.В., Устименко М.Е.Углеродные нанотрубки в водной полиуретановой дисперсии – новая нанодобавка для цементных композиционных материалов. БГИТУ (Брянский госуд. инжен-технологич ун-т) Брянск, Россия, 1-2 декабря 2015 Матер 4-й н-пр. конф. «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах». Брянск, Россия,  БГИТУ, 2015. -Т.1.-  С.152-154. (науково-метрична база РИНЦ). www.old.bgita.ru/ru/doc_download/1297-programma-konferentsii.html
 39. Шейніч Л.О, Приймаченко А.С., Пушкарьова К.К. Вплив алюмосилікатного компонента на усадку та тепловиділення бетону. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України», 2015.-   №56.-  с. 131-134. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 40. Pushkarova K., Sukhanevych M., Bondar K. The principles of composite construction penetrability water-proofing mortars with  increased service life. Ж-л «Підводні технології» 2015. №2.- С.46-52. (науково-метрична база Index Copernicus). http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2015_2_8

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:

 1. Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості використання шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою, для виробництва бетонів спеціального призначенняТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 103.
 2. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифицированные гипсосодержащие композитыЗбірник статей до ХХХІ-ї Міжнародної наукової конференції «Перспективні напрямки світової науки», 2015р., Дніпропетровськ, 2015. – С.17-20.
 3. Гончар О.А., Мороз  А.В. Оцінка ефективності використання різних видів цементно-алюмінатних композицій для виробництва без усадочних сухих  будівельних сумішейТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 107-108.
 4. Дроздова О.В., Кучерова Г.В. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕСТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 109.
 5. Кочевих М.О., Вялін Д.О. Особливості використання декоративних бетонів у ландшафтному дизайніТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 113-114.
 6. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Щодо застосування автоклавного газобетону для зведення  енергоефективних будинків. Збірник «Енергозберігаючі технології в міському будівництві».- Одеса, ОДАБА, 2015. – С.141-146.
 7. Пушкарева К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів. Тези доповідей  5-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті».- Харків, 23-24 квітня 2015 -Х.:УДУЗТ, 2015.- С. 28-29.
 8. Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Bondar, K.V.Penetrability of waterproofing mortars: composition, properties, application features. Procced. of  19-th International Baustoftagung Tagungsbericht. IBAUSIL, Weimer , Germany, 16-18 September 2015 V.2.- P.1273-1279.(науковометрична база Scopus).
 9. Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Martsikh A.S.Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Procced. of  ICBM: “International Conference Silicate Binders“, 3-th December 2015,Brno, Czech Republic V1.-  P. 25. (науковометрична база Scopus).
 10. Суханевич М.В., Літвинюк І.О. Використання термо-розширеного графіту в якості модифікатора цементних розчинів. Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студен-тів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс  2015.- К:КНУБА, 2015 с.129-130.
 11. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Тріщиностійкість цементних композицій, модифікованих водними поліуретановими дисперсіями з вуглецевими нанотрубкамиТези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс 2015, К.:КНУБА, 2015 с. 130-131.