НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Навчальна діяльність кафедри будівельних матеріалів

            Для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного факультету та  факультету інженерних систем та екології  на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

п/п

Назва дисципліни Спеціальність (денна та заочна форма навчання)
1 Будівельне матеріалознавство ПЦБ – Промислове та цивільне будівництво

ВВ – Водопостачання та водовідведення

ТВ – Теплогазопостачання та вентиляція

ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

ГБ – Гідротехнічне будівництво

ЕП – Економіка підприємства

ОіА – Облік і аудит

МБГ – Міське будівництво та господарство

2 Будівельні матеріали МОіА – Менеджмент організацій і адміністрування
3 Матеріалознавство ДАС – Дизайн архітектурного середовища

АБС – Архітектура будівель і споруд

МБ – Містобудуання

АРХ – Архітектура та містобудування

ДН – Дизайн

4 Виробнича практика.  Практична підготовка ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
5 Методи і методологія наукових досліджень ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
6 Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7 Основи   матеріалознавства ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
8 Товарознавство виробів із пластмас ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
9 Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
10 Будівельні матеріали та поводження з відходами ЕКБ – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
11 Заповнювачі для бетону ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
12 Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
13 Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
14 Навчально-виробнича практика ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Програми дисциплін кафедри висвітлені у методичних вказівках до вивчення кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі. Зміст практичних та лабораторних робіт, рекомендації до їх виконання та проведення дослідів відображені у методичних вказівках до виконання лабораторних та практичних робіт для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Підручники, навчальні посібники та монографії (2010 – 2018 рр.):

 1. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів, навчальний посібник (перевидання) / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. // Київ, видавництво Ліра-К, 2018. – 424 с.
 2. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: Навч. посіб. / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Київ: Видавництво Ліра – К., 2017. – 424 с.
 3. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Київ: Видавництво Ліра – К., 2012, 2015 – 592 с.
 4. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Електронний підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. / Київ, 2015 – 592 с.
 5. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (монографія) / Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., та ін. / Вік-Принт, – 2015, 280 с.
 6. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції: науково-практичний довідник; авт. ідеї та кер. пр-ту І.М.Салій; за ред. К.К.Пушкарьової; Асоціація “Всеукр. союз виробників буд. матеріалів та виробів”. – Київ: ВСВБМВ, 2012 . – 658 с.
 7. Чистяков В.В. Технології поводження з токсичними і радіоактивними відходами. – Київ: КНУБА, 2015.
 8. Будівельне матеріалознавство:підручник/П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенко; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України .- Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ: Ліра-К, 2013, 2014 .-620 с.
 9. Будівельне матеріалознавство:підручник для студ. вищ. навч. закл./П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенка. – Київ:Експрес-Поліграф, 2010. – 620 с.
 10. Виконання оздоблювальних робіт матеріалами “Тіккуріла”/ К.К.Пушкарьова [та ін.]. – Харків: Золоті сторінки, 2010 . – 279 с.
 11. Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі / Пушкарьова К.К. [та ін.] .- Київ: Задруга, 2014. – 270 с.
 12. Будівельні матеріали (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч./ Гасан Ю.Г., Пащенко Т.М. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури,Ч. 1,2 . – Київ: КНУБА, 2013. – 227, 135 с.
 13. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Безсмертний М.П. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури . – Київ: КНУБА, 2014 . – 202 с.
 14. Поводження з відходами та їх використання для одержання будівельних матеріалів: навч. посібник для студ. вищ. нач. закл. (доступно в локальній мережі) / М.В.Суханевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2011 . – 150 с.
 15. Радіаційно-хімічна модифікація бетону функціональними добавками / Колесник Д.Ю. / Монографія. – К.: ТОВ «НВП» «інтерсервіс». 2014 – 146с.
 16. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография / Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. – К.: ООО «ИПК Экспресс-полиграф», 2012. – 258с.
 17. Shi C., Krivenko P.V., Della Roy Alkali – Activated cements and concretes (in Chinese, Authorized translation from the English language edition). – “Taylor & Francis”, 2012. – 326 p.
 18. John L. Provis, Jannie S.J. van Deventer Alkali Activated Materials: Монографія (Krivenko P.V., Kavalerova E. and other (part 2, 7, 9, 11, 12). – RILEМ State-of-the-Art Report, RILEM TC 224-AAM, Volume 13. Springer Dordrecht Heidelberg New York, London, 2014. – 388 p.
 19. Щелочные цементы (AlkalinеCements): Монография/ Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. – К.: Издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 20. Протикорозійний захист суміжних пристроїв у системах тягового електропостачання: Монографія / Сиченко В.Г., Дьяков В.О., Колесник Д.Ю., Полях О.М. – Дн-ськ: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – 340с.

Навчально-методичні видання кафедри будівельних матеріалів за 2012-2017 р.р.:

 1. Конспект лекції «Сучасні будівельні матеріали та вироби на основі деревини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Бондаренко О.ПК.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К.., Кочевих М.О., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 3. Конспект лекцій «Технології поводження з радіоактивними відходами» з дисципліни «Технології утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей /Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2012. – 40 с.
 4. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентів спеціальності ТБКВМ /Безсмертний М.П.,          Гасан Ю.Г., Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 5. Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з дисципліни «Будівельні матеріали» студентів спеціальності МО /Гасан Ю.Г., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Кочевих М.О., Гончар О.А., Якуш Є.Ю., – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали і поводження з відходами» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Кочевих М.О., Суханевич М.В. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 9. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали та компаунди»,«Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення» для студентів спеціальності ТБКВМ / Чистяков В.В., Суханевич М.В., Якуш Є.Ю. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення», та напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент»/ Уклад. К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих та ін. – К.: КНУБА, 2014. – 120 с.
 11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 13. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Щільні заповнювачі. – для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 14. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Легкі заповнювачі. (для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи та методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності ТБКВМ /Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 16 с.
 16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2015. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство заповнювачів для розчинів та бетонів» для студентів спеціальності ТКД / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 18. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство виробів із пластмас» для студентів спеціальності ТКД /     Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 19. Методические указания для выполнения практического задания «Расчет состава тяжелого бетона» по дисциплине «Строительное материаловедение» для иностранных студентов специальности ПГС ./ Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. –     24 с.
 20. Методические указания для изучения дисциплины «Строительное материаловедение» для иностранных студентов, обучающихся по направлению «Строительство» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 21. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом «Будівництво» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 22. Методичні вказівки дог вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» /Гончар О.А., Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Лаповська С.Д. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 23. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання /Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 24. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентівспеціальносмті 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» /Гончар О.А., Безсмертний М.П., Блажіс Г.Р., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 25. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бондаренко О.П., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 26. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Строительное материаловедение» (для иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» специализации «промышленное и гражданское строительство» /Суханевич М.В. – К.: КНУСА, 2017. – 36 с.
 27. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теоретичні основи будівельного матеріалознавства» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Суханевич М.В. К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 28. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 29. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання лабораторних та індивідуальних робіт /Уклад.: К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих, О.А. Гончар. – К.: КНУБА, 2018. – 47 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Заповнювачі для бетону” /Уклад. К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих, К.О.Каверин – К.: КНУБА, 2019. – 41 с.