Будівельний факультет

Декан факультету: д.т.н. проф.
Іванченко Григорій Михайлович

Будівельний факультет засновано в 1930 році; готує бакалаврів за напрямами: 6.060101 «Будівництво», 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030601 «Менеджмент», а також спеціалістів і магістрів по спеціальностях: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство» та 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання. По спеціальності ПЦБ випускники дипломуються на 7 випускних кафедрах, крім того є спеціалізації: «Реконструкція будівель і споруд» та «Вартісний інжиніринг в будівництві».

Термін підготовки бакалаврів – 4 роки (заочно – 5 років),
спеціалістів – 1 рік
магістрів – 1 рік (спеціальність МОіА – 1,5 року)

У складі факультету п’ятнадцять кафедр:
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ
КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КАФЕДРА ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА
КАФЕДРА МЕТАЛЕВИХ І ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
КАФЕДРА МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
КАФЕДРА ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ

Контактні телефони

Декан факультету  Іванченко Григорій Михайлович  248-32-37  ivgm61@gmail.com
Заступники декана:  Гриценко Олександр Сергійович  248-32-37
Шпакова Ганна Валентинівна 248-32-37
Чернявська Юлія Борисівна 248-32-37
Заочне відділення  Максим’юк Юрій Всеволодович  241-55-29

Будівельний факультет здійснює набір за наступними напрямами: “Будівництво”, “Менеджмент”, “Економіка підприємства” і “Облік і аудит”.

Напрям підготовки 6.060101 – “Будівництво”

Спеціальність – “Промислове і цивільне будівництво”(ПЦБ)
Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Спеціальність – “Міське будівництво і господарство”(МБГ)
Профіль фахівця: проектування і забудова територій; проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і управління міським дорожнім рухом; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління розвитком міст.

Напрям підготовки 6.030601 – “Менеджмент”

Спеціальність – “Менеджмент організацій і адміністрування”(МОіА)
Профіль фахівця: розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

Напрям підготовки 6.030504 – “Економіка та підприємництво”

Спеціальність – “Економіка підприємства”(ЕП)
Профіль фахівця: підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціальність «Облік і аудит» (ОіА)

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр.

Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.

Випускники нашого факультету є фахівцями з проектування, спорудження та експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд. Вони можуть обіймати такі посади:

 • майстер та виконроб виробничих підрозділів будівельних підприємств;
 • конструктор, керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій;
 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • керівник малих підприємств у будівництві та інших галузях;
 • керівник будівельного підприємства, установи чи організації;
 • керівник управління міським комунальним господарством;
 • керівник з питання управління та планування розвитком міських територій;
 • керівник комунальних підприємств, установ і організацій.

 

Будівельний факультет КНУБА це:

 • підготовка фахівців у провідному національному вищому навчальному закладі України;
 • навчання на денній та заочній формах, а також заочне навчання за скороченим терміном підготовки;
 • сучасні методики викладання дисциплін;
 • можливість отримати роботу на провідних вітчизняних та закордонних підприємствах.

 

Кафедри будівельного факультету надають знання та виконують наукові дослідження:
кафедра економічної теорії навчає студентів основам економічної теорії, досліджує актуальні проблеми розвитку людського капіталу;

кафедра будівельної механіки вивчає і розвиває методи розрахунку будівельних конструкцій і споруд на міцність, жорсткість та стійкість за різноманітних впливів;

кафедра опору матеріалів навчає розрахункам на міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій та визначенню напружено-деформованого стану пластин та оболонок;

кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій розробляє сучасні методи розрахунку та проектування залізобетонних конструкцій промислових та цивільних споруд;

кафедра основ і фундаментів виконує фундаментальні та прикладні дослідження, навчає теорії проектування основ і фундаментів у грунтових умовах України;

кафедра технології будівельного виробництва розробляє та впроваджує сучасні технології спорудження та реконструкції промислових і цивільних об’єктів;

кафедра організації і управління будівництвом розробляє сучасні методи організації і управління будівництвом в ринкових умовах;

кафедра економіки будівництва проводить дослідження аналізу господарської діяльності будівельних підприємств та техніко-економічного обґрунтування будівництва на основі сучасних методик;

кафедра металевих та дерев’яних конструкцій забезпечує розробку методик сучасних розрахунків та проектування металевих конструкцій для одноповерхових і висотних будівель;

кафедра теоретичної механіки проводить дослідження статичної і динамічної поведінки конструкцій, механізмів та їх елементів;

кафедра основ інформатики використовує сучасні інформаційні технології для розв’язання економічних, технічних завдань і створення корпоративних комп’ютерних мереж;

кафедра українознавства забезпечує інтенсифікацію навчального процесу з культурології та української мови за професійним спрямуванням;

кафедра менеджменту в будівництві розробляє економічні та організаційно-технологічні моделі діяльності будівельних організацій;

кафедра міського будівництва розробляє методи дослідження і проектування міських територій, транспортних систем та об’єктів інфраструктури; інженерної підготовки, інженерного обладнання та благоустрою міських територій;

кафедра міського господарства розробляє організаційно-технологічні моделі управління міським господарством, методологічні основи формування житлового середовища і принципи його містобудівної організації.

Більш детальну інформацію про факультет можна отримати на сайті: bfknuba.com.ua