Будівельно-технологічний факультет

Будівельно-технологічний факультет розпочав функціонувати з 1956 року. Його створили як самостійний підрозділ на базі підготовки інженерів за спеціальністю «Будівельні вироби і деталі», яка була впроваджена у 1944 р. на будівельному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту. Основним напрямом діяльності нового факультету стала підготовка фахівців за спеціальністю «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій». Спочатку випускниками БТФ були студенти, які вступали ще на спеціальність «Будівельні вироби і деталі» факультету «Промислове і цивільне будівництво». Перший випуск  інженерів-технологів  відбувся  у  1959  р.  Багато  з них у майбутньому стали керівниками виробництв, провідними проектувальниками, науковцями.

Важливу роль на різних етапах становлення й розвитку факультету відіграли декани:

Пашков Ігор Олександрович (1920–2005) – кандидат технічних наук, професор. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Очолював будівельно-технологічний факультет у 1956–1959 рр. та упродовж 1964–1973 рр.

Слюсаренко Степан Оксентійович (1919–2001) – кандидат технічних наук, професор кафедри основ та фундаментів. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Дійсний член Академії будівництва України. Керував роботою будівельно-технологічного факультету у 1959–1964 рр.

Антоненко Григорій Якович (1936–2010) – кандидат технічних наук, професор. Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії інженерних наук України та Академії будівництва України. Очолював будівельно-технологічний факультет понад 20 років – з 1973 по 1994 рр.

Гоц Володимир Іванович (1954 р. н.) – доктор технічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2004) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Дійсний член Академії будівництва України та Української Академії наук. Очолює будівельно-технологічний факультет (з 1994 р. по теперішній час).

Сьогодні роботу колективу факультету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті України, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за галуззю знань – архітектура та будівництво, спеціальністю – 192 «будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (ТБКВМ) і галуззю знань – управління та адміністрування, спеціальністю – 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією: «Товарознавство і комерційна діяльність» (ТКД), а також спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Товарознавство і комерційна діяльність».

За 62 років діяльності факультетом підготовлено  понад 6000 фахівців спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та більше 400 – спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність».

Випускники  факультету,  які  здобули  спеціалізацію «Технологія  будівельних  конструкцій,  виробів  і  матеріалів»,  працюють  у  сфері  технології  та  організації  виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі  в’яжучих  речовин  із  використанням  як  місцевої сировини, так і відходів виробництва; вирішують питання проектування виробничих процесів; проводять дослідження  будівельних  матеріалів,  виробів,  конструкцій  і технологічних процесів виготовлення. Фахівці  за  спеціалізацією  «Товарознавство  та  комерційна діяльність» розв’язують питання формування оптимального  асортименту  та  контролю  якості  будівельних матеріалів, будівель і споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури; здійснюють моделювання  ринкових  ситуацій,  аналіз  і оцінку  оптимальної  структури  асортименту,  сертифікацію  продукції  та експертизу  якості,  проектування  нової  продукції;  провадять  комерційну діяльність  у  сфері  оцінки  співвідношення  споживчих  властивостей  до ціни будівельних товарів; займаються організацією  торгівельної  діяльності в  умовах  будівельного  комплексу  та наданням  ріелторських  послуг  з  визначенням  залишкової  вартості  будівельних товарів.

 

Гоц-2ГОЦ
Володимир Іванович
декан будівельно-технологічного факультету

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури (2006 р.), заслужений працівник освіти України (2004 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), дійсний член Академії будівництва України (1993 р.) та Української академій наук (2007 р.). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України, подякою Прем’єр-міністра України, нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України, двома подяками Київського міського голови, нагрудним зна-ком «Знак пошани» КМДА, нагрудним знаком «Знак пошани» Київського національного університету будівництва і архітектури, заслужений винахідник СРСР.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» (1978 р.).

Автор понад 230 науково-методичних праць, серед яких 6 підручників, 2 монографії та 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 4 кандидатів наук.

Напрям наукової діяльності – вивчення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів та розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій.

 

АпанасенкоАПАНАСЕНКО
Валерій Юхимович
заступник декана будівельно-технологічного факультету учбово-організаційної роботи

Старший викладач кафедри хімії КНУБА, член Ради факультету.

Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

Викладає дисципліни: «Неорганічна  хімія», «Фізико- хімічні методи досліджень», «Фізико- хімічні методи досліджень якості товарів».

Автор та співавтор 46 наукових та методичних праць, в тому числі 4 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Напрям наукової діяльності – створення хімічно активних середовищ для фінішної обробки  силікатних, п’єзоелектричних і напівпровідникових матеріалів.

 

БондаренкоБОНДАРЕНКО
Ольга Петрівна
заступник декана будівельно-технологічного факультету з виховної роботи

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2005 р. закінчила КНУБА за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», отримала диплом магістра з відзнакою.

Лауреат гранту КНУБА для молодих вчених (2007-2008 р.р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (2011-2013 р.р.). Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

З 2009 року є Вченим секретарем Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури (НДІВМ КНУБА), з 2011 року – членом Ради молодих вчених, а з 2014 року – членом Ради будівельно-технологічного факультету.

Автор 87 наукових та 15 навчально-методичних праць, підручника «Матеріалознавство» (для архітекторів та дизайнерів, 2012, 2015 р.), науково-практичного довідника «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012 р.).

Напрям наукової діяльності – Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості.

ПАВЛЮК
Віталій Володимирович
заступник декана будівельно-технологічного факультету з навчальної роботи

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (2002 р.).

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2006 р.). Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

Автор понад 60 науково-методичних праць.

 

ВИННИК

Любов Василівна

Провідний фахівець денної  та заочної форм навчання будівельно-технологічного факультету

З 1996 р. працює в деканаті будівельно-технологічного факультету КНУБА. У 2003 р. закінчила КНУБА за спеціальністю «Міське будівництво і господарство», отримала диплом спеціаліста за фахом інженер-будівельник.

 

На факультеті функціонують чотири кафедри:

На даний час факультет здійснює набір студентів за двома напрямами підготовки:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (ТБКВМ)

Профіль фахівця: технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва: проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і контроль якості.

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність – 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація: «Товарознавство і комерційна діяльність» (ТКД)

Профіль фахівця: формування оптимального асортименту та контролю якості будівельних матеріалів, будівель та споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури: моделювання ринкових ситуацій, аналіз і оцінка оптимальної структури асортименту, сертифікація продукції та експертиза її якості, проектування нової продукції; комерційна діяльність у сфері оцінки співвідношення споживних властивостей до ціни будівельних товарів; організація торгівельної діяльності в умовах будівельного комплексу та надання ріелторських послуг з визначенням залишкової вартості будівельних товарів.

Спеціалізація: «Якість, стандартизація та сертифікація»

Профіль фахівця: формування нормативного забезпечення містобудівної та будівної діяльності, оцінка та контроль якості виконання робіт у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, метрологічне забезпечення будівельної діяльності, стандартизація продукції та послуг у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, оцінка та підтвердження відповідності продукції та послуг у будівництві.

ІНОГОРОДНІ СТУДЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКУ.
ВИПУСКНИКАМ ФАКУЛЬТЕТУ ГАРАНТОВАНО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ НА НАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!

Більш детальну інформацію про факультет та правила прийому до КНУБА Ви зможете отримати безпосередньо, завітавши до нас, або зателефонувавши.

Декан факультету  Гоц Володимир Іванович  248-30-16
Заступники декана:  Апанасенко Валерій Юхимович  248-30-16
 Бондаренко Ольга Петрівна  248-30-16
 Павлюк Віталій Володимирович  248-30-16

 

Наша адреса:
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
http://www. knuba.edu.ua
e-mail: btf@knuba.edu.ua

Контактні телефони:
Деканат будівельно-технологічного факультету, к. 268
тел. (044) 248-30-16

 

Будівельно-технологічний факультет славиться видатними постаттями і славними випусниками: