Факультет автоматизації і інформаційних технологій

                 (Рік заснування – 1964)

Декан факультету
РУСАН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Контактні телефони:
Декан факультету Русан Ігор Володимирович: 248-30-74

Заступники декана
Гаркавенко Олександр Миколайович: 241-55-46
Городжа Анатолій Дмитрович: 241-55-61
Свідерський Анатолій Тофілієвич: 241-55-46
Цюцюра Світлана Володимирівна: 241-55-61

Готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Комп`ютерні науки та інформаційні технології», «Галузеве машинобудування», «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»; магістрів за спеціальністю “Управління проектами”; бакалаврів за спеціальностями: «Комп`ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Прикладна механіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Професійна освіта. Машинобудування» «Професійна освіта. Комп`ютерні технології».

У складі факультету вісім кафедр:

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ

ДО ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ) є гордістю Київського національного університету будівництва та архітектури і одним із провідних факультетів серед навчальних закладів України з підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних на світовому ринку праці фахівців для будівельної та багатьох інших галузей. Стисла характеристика спеціальностей:

Спеціальність:

122 «Комп`ютерні науки та інформаційні технології»
Підготовка за спеціальністю здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ” (ІУСТ).Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка і експлуатація комп’ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами і організаціями різних галузей діяльності.Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: системних аналітиків, інженерів, керівників, консультантів, наукових співробітників у сфері впровадження ІУСТ; інженерів-програмістів з комп’ютерних систем на підприємствах-розробниках програмного забезпечення; викладати комп’ютерні дисципліни у різноманітних освітянських закладах.

СпеціалізаціяІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ” (ІТЕП).Профіль фахівця – проектування, модернізація та експлуатація технічного, програмного, інформаційного, лінгвістичного, методичного, організаційного забезпечення систем автоматизованого проектування.Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: в проектних, архітектурних, науково-дослідних та інших галузях, здійснюючи розробку, супроводження і експлуатацію систем автоматизованого проектування; в організаціях управління інвестиційними проектами і нерухомістю; адміністраторами комп’ютерних мереж; адміністраторами розподілених баз даних і знань; в сфері віртуальних і медіа-технологій; на ринку новітніх комп’ютерних, інформаційних і комунікаційних технологій; в організаціях, що займаються комп’ютерним дизайном, видавничою і рекламною діяльністю.

Спеціалізація (магістратура) “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” (УП).

Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:

– “Управління проектами розробки інформаційних технологій”

Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами створення інформаційно-коммунікаційних систем, управління проектами створення програмного забезпеченя, їх фаз та життєвого циклу, аналіз зацікавлених сторін, ризиків та інших чинників, що впливають на виконання проектів; визначення підходів та стандартів щодо управління якістю, комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до проекту;

– “Управління девелопментськими проектами та програмами розвитку організацій”
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами будівництва, девелопменту та розвитку організацій, на основі життєвого циклу, аналізу зацікавлених сторін, впливу ризиків та чинників соціоекономічного характеру; визначення стандартів якості, що мають бути застосовані до проекту.
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням і навичкам випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів проектів та програм різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування.

Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Підготовка за спеціальністю здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр по спеціалізації “ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ, БУДІВЕЛЬНІ, МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ” (БМО).
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами: “Землерийні і дорожні машини” та “Машинні агрегати для виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій”.
Профіль фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в трестах і управліннях механізації будівельних робіт; будівельних організаціях; на ремонтних підприємствах; на підприємствах будівельної індустрії; в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

Спеціальність:
151.“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Підготовка за спеціальністю здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр по спеціалізації “АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ”(АТП).
Підготовка студентів ведеться за цільовими програмами:
“Автоматизація технологічних процесів у будівництві” та “Автоматизація процесів у житлово-комунальному господарстві”.
Профіль фахівця – проектування, управління, налагоджування та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах, в будівельних і пусконалагоджувальних організаціях; в проектних, конструкторських і науково-дослідних установах по експлуатації, монтажу, налагоджуванню, проектуванню, розробці і дослідженню пристроїв та систем автоматизації виробничих процесів і об’єктів галузі.

Спеціальність:
15 “Професійна. Машинобудування” (ПНМ).
Підготовка з спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях виробництва, експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах, як вчитель праці та викладач технічних дисциплін. Разом з тим вони можуть працювати і на інженерних та керівних посадах в галузях виробництва, експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання підприємств будівельної індустрії, в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.
За бажанням мають змогу здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Спеціальність:
15 “Професійна. Комп`ютерні технології”(ПНК)
Підготовка з спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи за такими видами діяльності: працювати в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах як викладач інформатики і інших комп’ютерних дисциплін.
Разом з тим він може працювати розробником комп’ютерних систем та інформаційних технологій в будівельних та інших організаціях, проектних інститутах, конструкторських бюро, науково-дослідних установах; інженером-програмістом в різних галузях народного господарства.
За бажанням мають змогу здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Комп`ютерні науки та інформаційні технології».

Спеціальність:
123 “Комп`ютерна інженерія”.
Підготовка з спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (магістр з 2019 р.) по спеціалізації “КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (КСМ).
Профіль фахівця – створення, використання, використання, обслуговування складних комп`ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп`ятерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп`ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп`ютерних засобів.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв`язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах на посадах технічного директора, керівника відділу інформаційних технологій, програміста, конструктора комп`ютерних систем, аналітика з комп`ютерних комунікацій, аналітика комп`ютерних систем.

Спеціальність:
“125 “Кібербезпека”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (магістр з 2019 р.) по спеціалізації “БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ”(БІКС).
Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: спеціаліст з організації захисту інформації; адміністратор доступу; інспектор з організації захисту секретної інформації; проектувальник систем та засобів захисту інформації; проектувальник комп’ютерних систем та мереж; інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; аналітик з технічного захисту інформації; фахівець з режиму секретності; адміністратор системи; адміністратор задач; адміністратор баз даних; аналітик комп’ютерного банку даних; прикладний програміст; інженер з комп’ютерних систем.

Спеціальність:
131 “Прикладна механіка”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (магістр з 2019 р.) по спеціалізаціїІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ”(ІЛС).
Профіль фахівця – розробка виробничих логістичних систем, логістичних систем для складування, розподілу і доставки різноманітних товарів у всіх галузях виробництва і надання послуг.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: менеджер служби збуту; менеджер служби матеріально-технічного забезпечення; експерт та консультант відділів інформаційних і фінансових закладів; логістик комерційного відділу; працівник логістично-дослідницьких центрів; інженер машинобудівних та приладобудівних підприємств загального і спеціального призначення різних форм власності.

Спеціальність:
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (магістр з 2020 р.) по спеціалізаціїЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД”(ЕМС).
Профіль фахівця –  розробка специфічного устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в будівельній галузі України та інших підприємствах промисловості, в першу чергу житлово-комунальної сфери.
Випускники даної спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними промисловими установками, а також розробку складних електромеханічних систем з використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів і системного програмування.
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, технічний консультант, науковий співробітник, керівні посади різних рівнів.

 

Історичні віхи в житті факультету

НАКАЗ

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР

268

20 травня 1964 р.

Про реорганізацію факультетів Київського інженерно-будівельного інституту

та створення факультету автоматизації будівельного виробництва

 

 

 

 

САРАНЧА
Георгій Архипович
(1916 – 2006)
декан факультету з 1964 по 1985 р.
Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, дійсний член Академії будівництва України.

1964 р. – На факультеті створені кафедри: будівельних машин; експлуатації і ремонту будівельних машин; електротехніки і автоматики.
Перший набір студентів на спеціальності “Будівельні, дорожні машини та устаткування” і “Автоматизація та комплексна механізація будівельної промисловості” на денній, вечірній і заочній формах навчання.
1975 р. – При кафедрі будівельних машин створюється відділ статичних і динамічних досліджень конструкцій землерийних машин проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій.
1976 р. – Створена кафедра автоматизованих систем управління.
Відбувся перший прийом на денну форму навчання на спеціальність “Автоматизовані системи управління”.
1977 р. – Створена кафедра прикладної математики.

СМІРНОВ
Вячеслав Миколайович
(1941 – 2015)
декан факультету з 1985 по 2015 р.

Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії будівництва України, Української Академії наук

1986 р. – Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання на спеціальність “Системи автоматизованого проектування і управління” (САПР).
1991 р. – На факультеті створена Українська асоціація управління проектами, яка є національним відділенням Міжнародної асоціації ІRМА.
1993 р. – На базі відділу статичних і динамічних досліджень конструкцій землерийних машин при кафедрі будівельних машин створений науково-дослідний інститут будівельно-дорожньої і інженерної техніки (НДІБДІТ).
1998 р. – Відбувся перший прийом на денну і заочну форми навчання на спеціальність “Проектний менеджмент”.
2001 р. – Факультет автоматизації будівельного виробництва перейменовано на факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ).
Кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів (МОТП).
Кафедра автоматизації будівельного виробництва перейменована на кафедру автоматизації технологічних процесів (АТП).
Кафедра систем автоматизованого проектування і управління перейменована на кафедру інформаційних технологій.
Створена кафедра проектного менеджменту.
2002 р. – Створена кафедра основ професійного навчання.
Відбувся перший прийом студентів на денну і заочну форми навчання на спеціальність “Професійне навчання. Машинобудування”.
2004 р. – Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання на спеціальність “Професійне навчання. Комп’ютерні технології ”.
2006 р. – Кафедра проектного менеджменту перейменована на кафедру управління проектами.
2012 р. – Кафедра прикладної математики перейменована на кафедру інформаційних технологій проектування та прикладної математики.
2014 р. – Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання за напрямом підготовки «Машинобудування» (профіль підготовки «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»).
2015 р. – Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання за напрямом підготовки «Прикладна механіка» (профіль підготовки «Інженерія логістичних систем»).
Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання за напрямом підготовки «Комп`ютерна інженерія» (профіль підготовки «Комп`ютерні системи та мережі»).
Відбувся перший прийом студентів на денну форму навчання за напрямом підготовки «Кібербезпека» (профіль підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»).

Набір 2016 року:

Форми навчання: денна та заочна (крім ІТЕП, ІУСТ, ПНК, КСМ, БІКС, ЕМС ). Термін навчання за денною формою навчання: для бакалаврів (вступ на основі ЗНО) – 4 роки; магістрів (вступ за результатами фахових випробувань) – 5,5 років. За заочною формою відповідно – 5 та 7 років. Навчання за всіма спеціальностями здійснюється безкоштовно згідно з наявним державним замовленням та на контрактній основі за кошти фізичних і юридичних осіб.

Факультет здійснює прийом на навчання зі скороченим терміном підготовки осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – ця категорія вступників складає фахові випробування.

Студенти 100-відсотково забезпечуються гуртожитком.

 

Зацікавлених осіб щиро запрошуємо до навчання на нашому факультеті!

Контактні телефони:

           Декан факультету, кім. 244, 2-й поверх головного корпусу тел./факс 248-30-74
           Приймальна комісія, кім. 122 тел. 245-46-90
           Відділ контрактної підготовки, кім. 217, 322 тел. 245-48-49
           Відділення довузівської підготовки, кім. 118 тел. 241-54-36
           Підготовчі курси. кім. 120 тел. 248-30-46
Наша адреса: 03680. м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31;
                         приймальня ректора: 248-49-05; http://www.knuba.edu.ua

Їхати: тролейбусами № 8, 9, автобусами № 69 та маршрутками №401, 223, 302, 404, 231, 8  до зупинки “вул. Освіти”, тролейбусами № І7, 19 до зупинки “вул. Антонова”.