Факультет геоінформаційних систем управління територіями

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями засновано в 1948 році.

Декан факультету – доктор технічних наук, професор
Шульц Роман Володимирович
Контактний телефон: 243-26-71
Кімната №331

Факультет приймає участь в престижних освітніх программах і конференціях

Ми маємо договори про співпрацю

 • Королівський технологічний інститут (Швеція)
 • Інститут прикладних наук м. Ольденбург (Германія)
 • Софійський університет будівництва і архітектури (Болгарія)
 • Вільнюський технологічний університет (Литва)
 • Ташкентський архітектурно-будівельний інститут (Узбекистан)

За час роботи факультету підготовлено

5245
сертифікованих землевпорядників
2472
сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки землі
1149
сертифікованих геодезистів

У нашому складі

 • 6 кафедр
 • 7 лабораторій
 • 2 геодезичні лабораторії
 • 13 докторів наук та професорів
 • 25 викладачів з науковим ступенем та званням
 • Вчена рада з захисту дисертацій

На факультеті ведеться підготовка фахівців за галуззю знань “Геодезія та землеустрій” напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”
1) освітньо- кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
2) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр
за спеціальностями:
– Геодезія
– Геоінформаційні системи і технології
– Землеустрій та кадастр
– Оцінка землі та нерухомого майна
– Космічний моніторинг Землі
На факультеті ведеться підготовка фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

На факультете ведется подготовка специалистов в отрасли знаний «Геодезия и землеустройство» направления «Геодезия, картография и землеустройство»
1) образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр»
2) образовательно-квалификационного уровня специалист и магистр
по специальностям:
– Геодезия
– Геоинформационные системы и технологии
– Землеустройство и кадастр,
– Оценка земли и недвижимого имущества,
– Космический мониторинг Земли
На факультете ведется подготовка специалистов в отрасли знаний «Сфера обслуживания» направления 6.140103 «Туризм»

The Faculty trains specialists in the branch of knowledge “Geodesy and Land Management” direction “Geodesy, Cartography and Land Management”
1) The educational qualification of Bachelor
2) The educational qualification of Specialist and Master
in the field:
– Surveying
– Geographic Information Systems & Technology
– Land management and cadastre
– Valuation of land and real estate,
– Space monitoring On a faculty preparation of specialists is conducted in the field of knowledge “Sphere of maintenance” of direction 6.140103 ” Tourism”
У складі факультету шість кафедр.

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ
КАФЕДРА ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ
КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЮ Й КАДАСТРУ
КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТУ

Контактний телефон

Заступники декана Петраковська Ольга Сергіївна 241-55-40
Нестеренко Олена Вікторівна 241-55-69
Кравченко Юлія Вікторівна 241-55-69

Факультет є провідним в Україні з підготовки фахівців в галузі геосистем і технологій, наук про Землю, моніторингу та управління територіями.
Базовим напрямком діяльності факультету є підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів в галузі геодезії і землеустрою. На основі базового напрямку на факультеті розвиваються спеціалізації: містобудівний кадастр, геодезія в будівництві, ГІС в управлінні територіями, ГІС управління проектами будівництва, управління земельними ресурсами.
На факультеті функціонують навчальні та наукові програми з університетами Німеччини, Швеції, Норвегії, Іспанії, Латвії, Болгарії, Росії, Македонії, Вірменії. Студенти факультету мають можливість одночасно проходити підготовку в університетах Литви і Польщі для отримання подвійного диплома європейського зразка в цих країнах.
Випускники факультету мають широкі можливості для працевлаштування у проектних та будівельних організаціях (Київміськбуд, Київметробуд, Київпроект); землевпорядних і геодезичних підприємствах (Українське державне аерогеодезичне підприємство, Центр державного земельного кадастру); міських та обласних управліннях земельних ресурсів; державних установах (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру).
На факультеті діє очна, заочна форма навчання, а також навчання за скороченим терміном навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямами «Геодезія, картографія та землеустрій», «Маркшейдерська справа».

Коротка характеристика спеціальностей:

Спеціальність 7,8.08010101 – “Геодезія”.

Кваліфікація фахівця: геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування; збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань електронними приладами;створення топографічних карті планів різного призначення; розроблення автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних вишукувань.

Спеціальність 7,8.08010103 – “Землеустрій та кадастр“.

Кваліфікація фахівця: створення геоінформаційних систем відомостей про землі та інше нерухоме майно, їх призначення, обмеження у використанні, кількісну і якісну характеристику, оцінку та розподіл між власниками і користувачами; здійснення робіт з межування земель; проведення обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукувальні робіт, що виконуються з метою розробка документації щодо раціонального використання та охорони земель, формування і організації території та управління земельними ресурсами та нерухомим майном; проведення всіх узгоджувально-погоджувальних процедур при набутті прав власності на землі та інше нерухоме майно.

Спеціальність 7,8.08010104 – “Оцінка землі та нерухомого майна“.

Кваліфікація фахівця: обстеження землі та іншого нерухомого майна з метою проведення незалежної оцінки майна і майнових прав різними ме6тодами для цілей оподаткування, куплі/продачу, застави, відчуження та інших передбачених законом. Проведення аналізу та прогнозування різних ринків нерухомого майна, дослідження потенційних можливостей нерухомості та визначення доцільності зміни існуючого використання. Виконання оціночних процедур, підготовка та резензування оціночної документації. Надання консалтингових послуг.

Спеціальність7,8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології».

Кваліфікація фахівця: розроблення спеціалізованого програмного забезпечення; використання комп’ютер технологій, Web-технологій, автоматизованих систем містобудівного, земельного та інших кадастрів; створення та супровід муніципальних, регіональних та територіальнихгеоінформаційних систем (ГІС); ГІС інженерних комунікацій; екологічний моніторинг засобами ГІС; ГІС забезпечення прийняття рішень в управлінні територіями; тематичне картографування місцевості.


Спеціальність7,8.08010107 – «
Космічний моніторинг Землі».
Кваліфікація фахівця:проведення космічного моніторингу на основі наземних станцій спостережень та космічних супутників Землі; виконання аналізу та прогнозування досліджуваних природних і антропогенних явищ та процесів за матеріалами космічного знімання; дослідження рухів земної кори та континентів з використаннямGPSвимірюваньрозроблення геоінформаційних систем для забезпечення задач, що вирішують служби, пов’язані з надзвичайними ситуаціями та життям людини, оброблення даних засобами ГІС-аналізу.

Спеціальність «Туризм»
Спеціальність відноситься до напрямку освітньої підготовки 6.140103 – «Туризм»
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо – кваліфікаційними рівнем бакалавр.
Кваліфікація фахівця – інформаційно – аналітичне , організаційно – управлінське забезпечення туристичної діяльності.
Об’єктами професійної діяльності випускників спеціальності є операційні системи і процеси у сфері туризму