Кафедра інформаційних технологій

Завідувач кафедри: д.т.н., професор
Цюцюра С. В.

 

Сайт кафедри інформаційних технологій: Кафедра створена у 1976 р. Вона мала назву кафедра «Автоматизованих систем управління» (АСУ). За роки діяльності кафедра «Інформаційних технологій» декілька разів змінювала назву. Так, у 1987 р. – перейменована на кафедру «Систем автоматизованого проектування та управління» (САПУ), а наказом № 80 від 11.04.2001 р. кафедра Систем автоматизації проектування та управління була перейменована в кафедру інформаційних технологій (КІТ).
Кафедра інформаційних технологій забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; 015 – «Професійна освіта»; 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія». На кафедрі працюють 28 викладачів з яких: 4 професори; 15 доцентів; 3 старших викладача та 6 асистентів.

Викладацький та допоміжний склад кафедри станом на 25.11.2016 р.
%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0_%d0%b8%d1%82_354

Верхній ряд (з ліва на право): асп. Резнік Р.С., асп. Миронов О.В., асист. Голенков В.Г., проф. Теретьєв О.О., доц. Цюцюра М.І., доц. Кучанський О.Ю., ст. викл. Гончаренко Т.А., асп. Єрукаєв А.В.
Середній ряд (з ліва на право): асп. Панченко В.В., доц. Щербина О.А., проф. Білощицький А.О., зав. каф. Цюцюра С.В., доц. Котетунов В.Ю., доц. Палій С.В., асист. Терейковська Л.О.
Нижній ряд (з ліва на право): асп. Пороховніченко І.А., ст. лаб. Кузьомко А.С., доц. Шабала Є.Є., ст. викл. Лященко Т.О., доц. Федусенко О.В., доц. Ізмайлова О.В., асис. Клюєва В.В., ст. викл. Рафальська О.О., оператор Карасьова Л.В.

На кафедрі діють науково-дослідні групи викладачів та студентів, які тісно співпрацюють з Державними науково – дослідними інститутами та виконують науково-дослідні роботи для Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, також працює група викладачів та аспірантів, які ведуть дослідження у напрямку розвитку інформаційних технологій.
Випускники магістратури мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Багато випускників кафедри працюють в провідних компаніях України та світу. Ці компанії охоплюють сферу розробки програмного забезпечення, будівельну, банківську сферу, управління фінансовими активами, кібербезпеку, сферу розробки комп’ютерного та комунікаційного обладнання та інші. Наші випускники стали директорами та провідними спеціалістами науково-виробничих об’єднань і проектних інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедрою, професорами, кандидатами наук та докторами, лауреатами державних премій.

Наші випускники працюють в:


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 
 

 
Спеціалізація: інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)
 
Профіль фахівця: інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка та експлуатація комп’ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами та організаціями будівельної галузі.
Отримані фахівцями знання, уміння та навички дозволяють їм: здійснювати системний аналіз предметних областей з метою розробки та розвитку інформаційних управляючих систем і технологій (ІУСТ) підприємств; розробляти та застосовувати ефективні засоби та технології комп’ютерної обробки інформації; розробляти необхідні нормативні та інструктивні документи для експлуатації функціональних та організаційних частин ІУСТ; створювати та адмініструвати бази даних, програмне забезпечення в сфері створення та експлуатації ІУСТ; здійснювати підтримку та супроводження інформаційних та програмних засобів ІУСТ; здійснювати оцінку ефективності використання ІУСТ на підприємстві.

Спеціалізація: Спеціалізація: інформаційні технології проектування (ІТЕП)
 
Профіль фахівця: інформаційне та структурне дослідження систем проектування об’єктів будівництва; розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків; моделювання будівельних комплексів різного призначення.
Об’єктами професійної діяльності випускників спеціалізації «Інформаційні технології проектування» є проектування, модернізація та експлуатація технічного, програмного, інформаційного, лінгвістичного, методичного, організаційного забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР).
Крім фундаментальних знань у сфері сучасних комп’ютерних технологій, студенти отримують необхідні знання в області архітектури, дизайну, проектування, розрахунку споруджень, моделювання, організації планування будівництва, менеджменту і маркетингу, методу аналізу і прийняття рішень, економіки та інших прикладних наук.

Спеціальність – 015 «Педагогічна освіта»
Спеціалізація: Спеціалізація: професійна освіта: комп’ютерні технології (ПНК)
 
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні. Студенти спеціалізації проходять психолого-педагогічну підготовку, отримують необхідні теоретичні знання і практичні навички в галузях сучасного програмування; побудови інформаційних систем та технологій, баз даних та знань; роботи, з інтелектуальними, в тому числі, експертними системами, з комп’ютерними мережами, Іnternet-технологіями, Web-дизайном, з мультимедійними засобами, з системами і технологіями автоматизованого управління та проектування.

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»
Спеціалізація: Спеціалізація: комп`ютерні системи та мережі (КСМ)
 
Профіль фахівця – створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Спеціальність – 125 «Кібербезпека»
Спеціалізація: Спеціалізація: безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)
 
Спеціалізація: безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)
Підготовка з спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп’ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп’ютеризованих захисних пристроїв.
Об’єктами професійної діяльності випускників спеціальності є технології та інструментальні засоби забезпечення безпеки ресурсів інформаційних і комунікаційних систем.

Навчальна діяльність кафедри
Групи, що проходять навчання: КН (ІУСТ, ІТЕП), ПНК, БІКС, КСМ.
На кафедрі викладається 136 дисциплін, найголовніші серед них:

1. Автоматизовані системи організаційного управління
2. Алгоритмiзацiя та програмування
3. Бази даних
4. Веб-технологii та веб-дизайн
5. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
6. Вступ до спецiальностi
7. Ергономiка iнформацiйних технологiй
8. Захист даних в iнформаційних системах
9. Інженерiя програмного захисту
10. Інструментальні програмні засоби розробки ІУС
11. Інструменти та засоби САПР
12. Інтелектуальний аналiз даних
13. Інформатика
14. Інформатика та обчислювальна технiка
15. Інформацiйнa культура
16. Інформацiйнi технологii
17. Інформаційні системи планування та управління навчальним процесом
18. Інформаційні технології проектування і розрахунку будівельних конструкцій
19. Комп`ютернi мережи
20. Комп`ютернi мережи та захист даних
21. Комп`ютернi технологii в навчальному процесі
22. Комп`ютерна графiка та моделювання
23. Комп`ютерне документознавство
24. Комп`ютерний дизайн і мультимедіа
25. Комп’ютерна логіка
26. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
27. Комп’ютерно-аналітична діяльність
28. Корпоративні системи у проектуванні i управлінні в будівництві
29. Крос-платформне програмування
30. Математичні методи дослідження операцій
31. Математичні моделi cкладних систем: теорія алгоритмів застосування
32. Моделi i методи управлiння проектами
33. Моделювання задач штучного iнтелекту
34. Новітні веб-технології і хмарні обчислення
35. Об’єктно-орієнтоване програмування
36. Операцiйнi системи
37. Органiзацiя баз даних
38. Органiзацiя баз даних та знань
39. Органiзацiя комп`ютерного супроводу сучасного дiловодства
40. Основи iнформаційної безпеки держави
41. Прикладне та Web програмування
42. Програмування
43. Проектування iнформаційних систем
44. Проектування та експлуатація інформаційних систем
45. Ремонт та модернізація персональних комп`ютерів
46. Системне програмування
47. Системний аналiз
48. Теорiя iнформації та кодуванння
49. Теорія прийняття рішень
50. Теорія управління
51. Тестологія і математичні методи в педагогічних вимірюваннях
52. Технологiя захисту даних
53. Технологiя програмування
54. Технологiя програмування та створення програмних продуктiв
55. Технологiя створеня програмних продуктів
56. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
57. Технологія моделювання систем
58. Управлiння IT проектами
59. Фiзичнi основи захисту iнформацiї
60. Цифрова обробка сигналiв
61. Чисельнi методи в iнформатицi
62. Cтандартизація в IС.
63. Iнcтрументальні засоби документування ПЗ.
64. Iнcтрументальні засоби програмування.
65. Iнструментальнi засоби IУСТ.
66. Адміністрування та супровід ІУСТ та СП в будівництві.
67. Електронний документообіг в ІС управління будівництвом.
68. Менеджмент.
69. Мережнi технологiї.
70. Методи та моделі iдентифікації та монiторингу технічного стану об’єктів будівництва.
71. Методи та системи штучного інтелекту.
72. Моделювання задач штучного інтелекту.
73. Мультимедiйнi iнформаційні технологiї.
74. Підготовка та управління будівництвом із застосуванням ІТ.
75. Стандартизація і сертифікація в ІС управління будівництвом.
76. Теорiя управлiння
77. Хмарнi технологii в управлінні будiвницьтвом.
78. Iнформаційне моделювання технологій i бiзнес процесів в будівництві.
79. Iнформаційно-управляючі системи i технології в будівництві.
80. Методи дослідження операцій в управлінні.
81. Моделi та методи управлння проектами.
82. Системи моделювання при автоматизованому проектуванні.
83. Інформаційні технологій проектування.
84. Моделi i методи наукових досліджень.

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:

 • управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань (керівник – Цюцюра С.В.; Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Бородавка Є.В.);
 • розроблення методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем (керівник – Цюцюра С.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І., Лященко Т.О.);
 • розвиток та впровадження методології інформаційних систем на базі хмарних технологій (керівник – Цюцюра М.І., Хроленко В.М., Котетунов В.Ю., Резнік Р.С);
 • розроблення науково-методичних засад побудови інформаційних технологій управління діяльністю підприємств та організацій (керівник – Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Пороховніченко І.А., Кулеба М.Б.);
 • технологічні основи багатоаспектного системного аналізу і проектування інформаційних систем (на прикладі інформаційних управляючих систем підприємств) (керівник – Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Голенков В.Г., Ізмайлова О.В., Стеценко І.В., Гончаренко Т.А.);
 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті (керівник – Щербина О.А., Федусенко О.В., Терейковська Л.О., Рафальська О.О.. Остапенко А.О);
 • розвиток та впровадження методології проектно-векторного управління освітнім середовищем (керівник – Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Миронов О.В.);
 • керівництво інвестиційними та інноваційними проектами розвитку (модернізації) підприємств (керівник –Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бушуєв Д.А.);
 • математичне моделювання експертних систем в будівництві, методи й технології штучного інтелекту в складних системах (керівник – Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Горда О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В.);
 • інформаційна технологія розвитку змісту освіти (керівник – ЦюцюраМ.І.);
 • інформаційні мережеві технології, мережі та системи (керівник – Палій С.В., Терейковська Л.О.);
 • оперативне управління логістичними процесами у будівництві, моделювання та прогнозування попиту на продукцію підприємств (керівник – Цюцюра С.В., Федусенко О.В.,Федусенко А.О.);
 • робота в Консорціумі над виконанням міжнародної програми Erasmus+ проекту «GameHub» (керівник – Білошицький А.О., Кучанський О.Ю.);
 • дослідження та розробка узагальненої моделі будівельних об’єктів на базі BIM-технології (керівник – Цюцюра С.В., Київська К.І.).

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови: кабінет завідувача кафедри – к. 375, методичний кабінет, секретар – к. 373, кімнати викладачів: к. 361-а, 366-б, 370, 372, 373, 375-а, 376, комп’ютерні класи: а. 371, 374, 470, 472, 457, 459, мультимедійні лекційні аудиторії: а. 345, 347, 366 та 368, кімната аспірантів – а.361.

На кафедрі працює спеціалізована Вчена рада Д 26.056.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:
05.13.06 – Інформаційні технології;
05.13.22 – Управління проектами і програмами.
Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради – Цюцюра Микола Ігорович (а.361а, тел.1-85)

Службові телефони:
завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, 245-48-32,
секретар кафедри – Карасьова Людмила Вікторівна, 241-55-07, внутр. 5-07,
завідувач лабораторією – Шаленко Олег Миколайович, 241-55-57, внутр. 5-57.

E-mail: it.knuba@gmail.com

 Фотографії

На заняттях.

На заняттях.

Нa міжнародній виставці СЕЕ 2016

Нa міжнародній виставці СЕЕ 2016

Нa міжнародній виставці СЕЕ 2016

Cемінар за міжнародною програмою Erasmus+ проекту «GameHub»