Кафедра архітектурних кострукцій

Кафедра забезпечує професійно орієнтовану підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з архітектури та будівництва.  Здійснює підготовку аспірантів. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор В.О.Плоский.

Навчальні дисципліни кафедри на весняний семестр 2013 навч. року.
Конструкції будівель і споруд – доцент Кривенко О.В., ст..викл. Козак Ю.В., доц.. Мельник В.І., доц.. Зайцев О.М., асистенти: Козак Н.Ф., Андропова О.В., Кошева В.О., Буравченко В.С., Степанов О.В.
Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали» – доц.. Кривенко О.В.
Будівельна фізика «Світлотехніка» – проф..Підгорний О.Л., проф.. Сергейчук О.В., ст..викл. Погорільчук В.Ф., асистенти: Буравченко В.С., Андропова О.В., Кошева В.О., Медведєва О.К., Ручинська Н.М.
Учбовий практикум «Регіональна архітектура» – проф.. Сергійчук О.В.
Основи архітектурних конструкцій – проф.. Підгорний О.Л., проф.. Сергейчук О.В.
Архітектурна колористика – доцент Зайцев О.М..
Історія архітектури – доцент Гетун Г.В., доц.. Віроцький В.Д., ас. Козак Н.Ф..
Архітектура будівель та споруд – проф.. Плоский В.О., доценти: Гетун Г.В., Віроцький В.Д., Чирва Т.Л., Криштоп Б.Г., Малишев О.М., Зайцев О.М., ст..викладачі: Погорільчук В.Ф., Козак Ю.В. асистенти:  Черненко А.Д., Скочко В.І., Гореленко О.О., Векслярська Т.В.
Спец.курс випускникам кафедри – доц.. Гетун Г.В.
Товарознавство будівель і споруд – проф.. Плоский В.О.
Метеор. та кліматологія  – ас. Гореленко О.О.

Науково-методичні праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з 2011-2012 р.:
«Архітектура будівель та споруд» методичні вказівки до виконання курсового проекту «Одноквартирний житловий будинок». «Конструкції будівель і споруд» методичні вказівки до виконання робіт практикуму з дисциплін «Ефективні сучасні матеріали та конструкції, розділ «Спеціальні світлопрозорі споруди». «Архітектура будівель та споруд ( у чотирьох частинах) «Основи проектування. Житлові будинки».  Част.1, «Історія архітектури». Частина 2.  Навчальний посібник.. «Світлопрозорі огородження будинків» – навчальний посібник для  студентів вищих навчальних закладів. «Конструкції великопрогонових покриттів для зальних приміщень громадських будівель».
Довідник  інженера з експлуатації будівель і споруд

Основними напрямками наукової діяльності дослідження ведуться за напрямами:
А: Енергозбереження в будівництві та архітектурі. До цього напрямку відносяться наступні види наукової діяльності:

 1. Геометричне моделювання потоків прямих та відбитих сонячних  променів в системах геліотехніки, геліоосвітлення, та формоутворення, як засобів енергозбереження та створення світлового комфорту (проф. Підгорний О.Л.).
 2. Аналіз енергозберігаючих огороджуючих конструкцій з сучасних ефективних матеріалів: 1) принципи утворення сучасних конструктивних рішень при зведенні будівель підвищеної поверховості (доц.. Кривенко О.В., доц. Зайцев О.М.); 2) покриття, що експлуатуються, зелені покриття будівель (доц. Кузнєцов Д.В., доц. Зайцев О.М.); 3) розробка електронного довідника – каталогу сучасних енергоефективних конструкцій будівель і споруд  з урахуванням вимог ДБН та ДСТУ (доц. Чирва Т.Л., доц.. Малишев О.М., ас. Буравченко В.С., доц. Гетун Г.В., ас. Черненко А.Д.).
 3. Розробка геометричних моделей складних фізичних процесів на основі їх системного аналізу (проф. Підгорний О.Л., проф. Плоский В.О., проф. Сергейчук О.В., доц. Запривода В.І., доц. Кривенко О.В., ас. Скочко В.І., ас. Буравченко В.С.).
 4. “Архітектурно-конструктивні рішення будівель павільйонного типу”. Етап ІІ . Аналіз сучасної практики архітектурно-конструктивних рішень будівель павільйонного типу з несучими каркасами швидкого зведення   з урахуванням енергозберігаючих технологій (доц. Гетун Г.В., доц. Криштоп Б.Г., ас. Козак Н.Ф.).

Б: Аналіз технічного стану  конструкцій в процесі тривалої експлуатації з урахуванням впливу різних факторів. Впровадження результатів попередніх досліджень доц. Малишева О.М., доц. Віроцького В.Д., проф. Сергейчука О.В.

В: Підготовка підручників та навчальних посібників; здійснення аналізу нормативної бази та проведення досліджень, як основи вдосконалення існуючих нормативних документів та створення нових в співробітництві зі спеціалістами інших вузів та наукових закладів. До цього напрямку відносяться наступні види наукової діяльності:

 1. Підготовка рукопису підручника “Конструкції будівель і споруд” для студентів архітектурного факультету (проф. Підгорний О.Л., доц. Криштоп Б.Г., доц. Мельник В.І., доц. Кривенко О.В.).
 2. Підготовка до видання посібника для студентів –заочників по історії архітектури “Храми Києва ХП-ХХ ст. (ст. викл. Погорільчук  В.Ф.).
 3. Підготовка до видання посібника для студентів архітектурного факультету  “Архітектурна колористика” (ст. викл. Зайцев О.М.).
 4. Виконання графічних робіт, присвячених архітектурним і історичним пам’яткам і пейзажам України (доц. Мельник В.І.).
 5. Підготовка рукопису підручника « Будівлі та споруди» для суміжних спеціальностей архітектурно-будівельних В.Н.З. (проф. Плоский В.О.).
 6. Робота над Державним стандартом України. Будівельна кліматологія. ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2011. (проф. Сергейчук О.В., М.Діб, В.Шитюк та ін.).

Г: Проведення досліджень по тематиці дисертаційних робіт. Сюди відносяться:

 1. Докторські дисертації: 1) Аналіз та розробка методів прогнозування технічного стану конструкцій в процесі тривалої експлуатації та обґрунтування ефективного відновлення їхніх несучих та захисних якостей (доц. Малишев О.М.).
 2. Кандидатські дисертації: 1) Удосконалення геометричних методів акустичного розрахунку приміщень, геометричне моделювання відбиттів від ліній перерізів поверхонь вищих порядків. (ас. Козак Ю.В.); 2) Принципи оцінки і формування колористики фасадів будівель і споруд в контексті оточуючого середовища (ас. Козак Н.Ф.); 3) Типологія і функція та конструктивні особливості православних храмів в комплексі інших споруд (ас. Степанов О.В.); 4) Формоутворення будинків за умов не порушення інсоляційних норм в існуючій забудові (ас. Андропова О.В.); 5) Геометричні засоби регулювання інсоляційного процесу в енергоефективних будинках (ас. Буравченко В.С.); 6) Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі (ас. Скочко В.І.); 7) Система прийняття рішень для оптимізації форм подання геометричних моделей (інж. Кожедуб С.А.); 8) Геометричні алгоритми випадкової генерації складно структурованих орнаментальних систем (ас. Черненко А.Д.).

Д: Виконання організаційної роботи по підготовці, проведенню та виданню праць щорічних міжнародних науково-практичних конференцій. Сюди відносяться (проф. Підгорний О.Л., проф. Плоский В.О. та проф. Сергейчук О.В. входять до орг. комітету даних конференцій.):

 1. Міжнародна науково-практична конференція: «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн». (квітень, м. Одеса).
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Геометричне моделювання, комп’ютерні технології та дизайн: теорія, практика, освіта”, в м. Ужгороді (травень).
 3. Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (червень, м. Мелітополь).
 4. Міжнародна науково-практична конференція “Геометричне та комп’ютерне моделювання, енергозбереження, екологія, дизайн: SED”, в м. Сімферополі (вересень – жовтень, м. Сімферополь).
 5. Міжнародна науково-практична конференця «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві».

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

зав.каф. д.т.н., проф.. Плоский В.О., д.т.н., проф.. Підгорний О.Л., д.т.н., проф.. Сергейчук О.В., доценти: Кузнецов Д.В., Мельник В.І., Віроцький В.Д., Криштоп Б.Г., Гетун Г.В., Чирва Т.Л., Кривенко О.В., Зайцев О.М.; старші викладачі: Погорільчук В.Ф., Козак Ю.В.; асистенти: Степанов О.В., Козак Н.Ф., Андропова О.В., Гореленко О.О., Буравченко В.С., Серненко А.Д., Кошева В.О., Скочко В.І.; зав.лаб. Медведєва О.К.; провідні інженери: Вексолярська Т.В., Харламова В.І.; інженери: Киричук А.В., Проневич Ю.С., Кожедуб С.А.; лаборант  Сергейчук В.О..

Контактні телефони
Завідувач кафедри архітектурних конструкцій
Плоский Віталій Олексійович
(044) – 244-96-37 кім 419
викладачів та допоміжного складу  кафедри:
кім. 420  тел. (044) –  241-55-37
кім. 422  тел. (044) –  241-54-32
кім. 417  тел.  (044) –  241-54- 34