Кафедра містобудування

Однією з провідних сучасних наукових шкіл в галузі містобудування в Україні є кафедра містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури. Кафедра містобудування була заснована 1 квітня 1983 року у складі архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту. На кафедрі містобудування в червні 2008 року була ліцензована, в межах спеціальності “Містобудування”, спеціалізація “Ландшафтна архітектура”. Завдяки цьому кафедра містобудування випускає спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Містобудування», а також спеціалістів і магістрів за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура».

Протягом 23 років з 1983 р. по 2006 р. кафедру очолював доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, видатний вчений в галузі містобудування Фомін Ігор Олександрович – фундатор та засновник кафедри. З 2006 р. по червень 2009 р. завідувачем кафедри містобудування був доктор архітектури, визначний вчений в галузі містобудування, професор, народний архітектор України, директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» – Білоконь Юрій Миколайович, який працював на кафедрі, починаючи з 1987 р.
В липні 2009 року кафедру містобудування очолила кандидат архітектури, професор, член-кореспондент Академії архітектури України та Академії будівництва України , почесний професор КНУБА Кушніренко Марія Марківна.З червня 2015 року обов’язки завідувача кафедри містобудування виконує доктор архітектури, професор Шебек Надія Миколаївна.

Викладачі кафедри містобудування

Зав. каф. містобудування, доктор архітектури, професор Шебек Н.М.
Професори, доктори наук: Дьомін М.М., Палеха Ю.М., Ковальська Г.Л.
Професори, кандидати архітектури: Яблонська Г.Д., Заслужений архітектор України Сєдак О.І.
Професори: Народний архітектор України Жежерін В.Б
Доценти, кандидати наук: Л.Г., Войко Н.Ю., Дзиба А.А., Зінов’єва О.С, Шпаковська В.Т., Щурова В.А.
Доценти, доктори наук: Устінова І.І.
Доценти: Казимірський В.Б., Лисюк Г.Г., Лопатюк М.О., Носенко Г.А., Третяк М.Е.
Старші викладачі: Абрамова Н.П., Іносова Т.Ю., Кравчук О.А.
Асистенти, кандидати архітектури: Козятник І.П.
Асистенти: Вовчок Л.Л., В’язовська А.В., Козлова Ю.В., Мороз І.М., Сингаєвська М.А.

Серед викладачів кафедри є дійсні члени та члени-кореспонденти Академії архітектури України, Академії будівництва України, члени Міжнародної академії архітектури, Російської академії архітектури та будівельних наук, ІКОМОS, ISOCARP тощо.
В. Б. Жежерін є Президентом Київської організації Національної спілки архітекторів України.

ЛЕКЦІЙНІ КУРСИ, ЯКІ ЧИТАЮТЬ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ МІСТОБУДУВАННЯ:

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» на рівні «Бакалавр»:

– Композиція в містобудуванні (2 курс);
– Основи містобудування (3 курс);
– Основи ландшафтної архітектури (4 курс).

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» на рівні «Магістр»:

– Сучасні проблеми архітектури і містобудування (5 курс).

Спеціалізація «Містобудування» (Освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Архітектурно-містобудівне проектування»)

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; типологія містобудівних об’єктів);
– Теоретичні основи формування архітектурно-містобудівних об’єктів (Теорія містобудування);
– Теорія архітектурно-містобудівного проектування (Соціально-економічні проблеми містобудування, Екологічні проблеми містобудування, Естетика містобудування);
– Методологія містобудівної діяльності (Нормативно правові основи містобудування, Методи містобудівного аналізу, Методи прогнозування розвитку населених пунктів і територій);
– Благоустрій та озеленення територій поселень або Детальне планування територій поселень;
– Реконструкція поселень або Проблеми збереження культурно-історичного середовища;
– Регіональне планування або Планування і забудова поселень.

Спеціалізація «Містобудування» (Освітньо-наукова програма підготовки магістрів «Архітектурно-містобудівне проектування»):

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; Типологія містобудівних об’єктів);
– Теорія архітектурно-містобудівного проектування (Соціально-економічні проблеми містобудування, Екологічні проблеми містобудування, Естетика містобудування);
– Наукові дослідження в містобудуванні;
– Благоустрій та озеленення територій поселень або Детальне планування територій поселень;
– Реконструкція поселень або Проблеми збереження культурно-історичного середовища;
– Регіональне планування або Планування і забудова поселень.

Спеціалізація «Містобудування» (Освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Архітектурно-ландшафтне проектування»):

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; Типологія містобудівних об’єктів);
– Теоретичні основи формування архітектурно-містобудівних об’єктів (Теорія ландшафтної архітектури);
– Теорія архітектурно-ландшафтного проектування (Історія ландшафтної архітектури, Основи дендрології, Декоративна дендрологія);
– Методологія архітектурно-ландшафтної діяльності (Менеджмент в ландшафтному проектуванні, Методологічні основи ландшафтного проектування, Методи ландшафтного дизайну);
– Благоустрій та озеленення територій поселень або Ландшафтне проектування локальних об’єктів;
– Регенерація ландшафтів або Відновлення пам’яток садово-паркового мистецтва;
– Регіональне ландшафтне планування або Ландшафтне планування поселень.

Спеціалізація «Містобудування» (Освітньо-наукова програма підготовки магістрів «Архітектурно-ландшафтне проектування»):

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; Типологія містобудівних об’єктів);
– Теоретичні основи формування архітектурно-містобудівних об’єктів (Теорія ландшафтної архітектури);
– Теорія архітектурно-ландшафтного проектування (Історія ландшафтної архітектури, Основи дендрології, Декоративна дендрологія);
– Наукові дослідження в містобудуванні;
– Благоустрій та озеленення територій поселень або Ландшафтне проектування локальних об’єктів;
– Регенерація ландшафтів або Відновлення пам’яток садово-паркового мистецтва;
– Регіональне ландшафтне планування або Ландшафтне планування поселень.

 

Викладачі кафедри містобудування і члени Державної екзаменаційної комісії на захисті випускних кваліфікаційних робіт. Зліва направо: В. Г. Шевченко, Н. М. Шебек, В. О. Яценко, А. Є. Куделін, Н. М. Терехова, В. О. Токар, Н. П. Абрамова, О. В. Гнєзділова, В. Т. Шпаковська, А. О. Економов, Н. Ю. Войко, Т. Ф. Панченко, О. Б. Павловський

Викладачі кафедри активно працюють над розробкою навчально-методичної літератури. Видано 4 підручника, 15 навчальних посібників, 20 монографій, 11 конспектів лекцій, 1 довідник, більше 75 методичних вказівок до розробки курсових і дипломних робіт і проведення практичних занять з лекційних курсів.

В 2003-2005, 2010-2012, 2014-2015 роках розроблені і затверджені в Міністерстві освіти і науки України Галузеві стандарти підготовки спеціалістів на рівні «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Містобудування» і спеціалізацією «Ландшафтна архітектура».

Наукова діяльність кафедри спрямована на подальші дослідження у галузі методології, теорії містобудування та ландшафтної архітектури, та актуальних проблем містобудівної практики. В 2015 році було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри містобудування – «Архітектурно-містобудівні проблеми формування і розвитку урбанізованого середовища» на період з 09.2015 по 12.2017рр. (№ держреєстрації 0115U003821).

В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки:
• Регіональне планування – керівники: доктор географічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, доктор географічних наук, професор Ю.М. Палеха;
• Планування та забудова міст – керівник: доктор архітектури, доцент Ковальська Г.Л.;
• Гармонізація міських планувань і архітектурного середовища міст України – керівник: доктор архітектури, професор Н.М. Шебек;
• Ландшафтна архітектура – керівник: кандидат архітектури, доцент Н.Ю. Войко;
• Формування безбар’єрного середовища – керівник: кандидат архітектури, доцент В.Т. Шпаковська;
• Екологічні проблеми містобудування – керівник: кандидат архітектури, доцент І.І. Устінова.

Викладачі кафедри готують аспірантів і докторантів за спеціальностями 18.00.04 «Містобудування і ландшафтна архітектура», 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд».

До наукової роботи залучаються студенти 1-6 курсів. Кожного року на науково-практичних конференціях університету заслуховуються 20…30 доповідей студентів кафедри.

У 1985 р. була заснована філія кафедри містобудування в найбільш близькому за фахом проектному інституті «ДІПРОМІСТО», що сприяло зміцненню багатоаспектних зв’язків навчання із сучасною містобудівною практикою. Багаторічний позитивний досвід співпраці став основою для створення у 2000 р. на базі Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» та кафедри містобудування КНУБА навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд». У складі навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд» кафедра бере активну участь в розробці державних містобудівних документів і програм, Містобудівного кодексу України. Діяльність комплексу сприяє розвитку наукової та навчально-методичної роботи кафедри на сучасному етапі, удосконаленню навчального процесу, проведенню проектних практик, працевлаштуванню студентів і випускників кафедри.


Спільно з інститутом «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя на кафедрі випускається збірник наукових праць «Досвід і перспективи розвитку міст України», що виходить двічі на рік з 2000 року і в якому можна публікувати безкоштовно наукові статті. Збірник висвітлює сучасні проблеми теорії і практики регіонального і міського планування, ландшафтної архітектури, проблеми розвитку транспортної інфраструктури в міському і регіональному плануванні, проблеми перспективного розвитку міських агломерацій, екологічні проблеми містобудування, філософські, культурологічні, історичні та теоретичні аспекти містобудування, проблеми збереження історичного середовища міст. В збірнику публікуються наукові статті провідних фахівців в галузі містобудування і урбаністики різних країн: України, Росії, Азербайджану, Білорусі та інших країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 15.01.03 збірник наукових праць «Досвід і перспективи розвитку міст України» віднесено до фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт. Видання розраховане на працівників науково-дослідних та проектних організацій, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Кафедра містобудування у 2012-2015 роках приймала участь у Міжнародному спільному проекті № 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR: «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» програми «Темпус». Мета проекту – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Першим координатором проекту стала проф. Кушніренко М.М.. Активну участь в реалізації проекту брали – проф. Палеха Ю.М., ст. викл. Кравчук О.А., ас. Вязовська А.В.
Головним завданням проекту було створення навчальних програм з урбаністики, заснованих на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях для магістрів, аспірантів та освіти протягом життя; посилення навчального потенціалу вищих навчальних закладів України за рахунок створення сучасної інфраструктури та інтеграції навчання; створення інтерактивної мережі університетів, підприємств, муніципальних та громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст.
В межах програми «Темпус – SEHUD» завдяки зовнішній допомоги Європейського союзу на кафедрі містобудування відкрито комп’ютерний клас та мультимедійний центр, що свідчить про впровадження інноваційних методів в учбовий процес кафедри – навчально-методичну роботу, в архітектурне проектування, в подальші творчі зв’язки кафедри з українськими та європейськими містобудівними школами.
Студенти старших курсів, аспіранти та асистенти кафедри приймають участь в інноваційному курсі з урбаністики, розробленому в рамках проекту SEHUD – «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» за європейською освітньою програмою ТЕМПУС.
В червні 2015 р. учасники проекту отримали сертифікати від Кембриджського університету, що підтверджують високий рівень знань з пройдених навчальних модулів.

Декан архітектурного факультету Кащенко О.В. та проф. Кушниренко М.М. на зустрічі з іспанськими колегами

Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрою містобудування Національного університету «Львівська політехніка», Харківським національним університетом будівництва і архітектури, Архітектурним інститутом Одеської державної академії будівництва і архітектури, Харківською академією комунального господарства, МАРХІ, Азербайджанським архітектурно-будівельним університетом (м. Баку), кафедрою ландшафтної архітектури в м. Пшемишль (Польща), Вищою школою міста Аугсбурга ФРН, Державним університетом архітектури і будівництва Молдови, Слав’янським університетом (м. Кишинів, Республіка Молдова). Працюють договори про творчу співпрацю з Інститутом генерального плану м. Києва.

Щороку кафедра представляє дипломні проекти студентів на Всеукраїнських та міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів, які постійно завойовують дипломи першого та другого ступенів. На ХХV конкурсі-огляді дипломних робіт, що відбувся м. Чернівці у 2016 році було представлено 8 дипломних робіт, які отримали 7 дипломів І ступеню та 1 диплом ІІ ступеню.

З метою об’єднання регіональних архітектурних шкіл містобудування, визначення проблеми підготовки та працевлаштування архітектурних кадрів містобудівної спеціальності, наближення процесу підготовки архітектурних кадрів містобудівної спеціальності до сучасних вимог проектної та будівельної практики, удосконалення методично-навчальних основ навчального процесу на містобудівних кафедрах в 1999 році була створена Постійна координаційна рада з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування».

Студенти кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсах, олімпіадах, виставках, семінарах та конференціях, зокрема: «Everуvil» Венеційське бієнале, м. Венеція, 2008 р; у Міжнародному конкурсі «Canactions», м. Київ, 2010 р.; у конкурсі з енергозбереження в архітектурі і містобудуванні, березень 2011 р.; у конкурсі «Освіта» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, квітень 2011 р.; у Міжнародній конференції «Реконструкція як фактор розвитку міста Флоренції», Італія, грудень 2010 р.; у Міжнародній конференції «Збереження пам’яток архітектури епохи конструктивізму», (Рим-Москва-Київ), березень 2011 р.; в Міжнародній виставці «Освіта» – м. Київ, 6 експонатів, лютий 2012 р. – студент ІУ курсу Воронцов Д. – І премія; у виставці з енергозбереження в архітектурі та містобудуванні – м. Київ, 4 роботи, червень 2012 р.; в конкурсі «Street Design Contest», 2012 р. – студент Кучабський К.В. (ІІ місце у номінації «Алгоритмічний дизайн»); в конкурсі «CTBUH international student tall building design competition», Китай, 2012 р., конкурсі на висотну будівлю; в Міжнародному московському конкурсі МАДА, 2012 р.; в Міжнародному конкурсі на фестивалі СТРІЛА 2012 від інституту медіа, архітектури і дизайну «Стрелка» (Нижній Новгород) – акція «Хто ми?» та інших.

Міжнародний студентський конкурс «Solar Decathlon» – Енергоефективний Житловий Будинок. Студенти: Левадна А., Струк О., Власенко Д., Мостова О., Осадчук В., Зав’ялова Т., Уваров В., Вершиніна А., Мартинюк О.. Логотип, екстер’єр, інтер’єр конкурсного проекту

Міжнародний студентський конкурс «Школа Майбутнього», Туреччина. Студенти: Асланян В., Казаков Д., Уваров. В.. Гран-прі

Огляд-конкурс дипломних робіт в рамках VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015» , Харків. Студент Чуприна М.. Диплом ІІ ступеня у номінації «Дизайн архітектурного середовища»
Проекти випускників кафедри містобудування на XXIII-XXIV Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних робіт у Києві, 2015

Лауреатами XXIII-XXIV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у Києві в жовтні 2015 р., стали: Атаєв Д., Чуприна М. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Казаков Д., Ларіонова М., Шевельова А. (номінація «Містобудування», освітній рівень «Спеціаліст»), Вірченко О., Литвиненко Р. (номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Гомон А. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Магістр»). В рамках XXIII-XXIV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт відбулося 17-те засідання Постійної координаційної ради з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування» та бліц-конкурс проектів малих архітектурних форм для центру м. Києва імені О. Плеханова «Артека-6». На цьому конкурсі аспірант кафедри містобудування Шевельова А. і студенти кафедри містобудування Атаєв Д. (5 курс) і Сушицький О. (2 курс) отримали заохочувальні призи і дипломи «за різноманітність і функціональність» проектного рішення.

Лауреатами XXV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у Чернівцях у вересні 2016 р., стали: Ващенко Ю.Г., Гамаля А.В., Гончаренко А.О., Долгова А.В., Урсол В.І. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Верходуб М.В. (номінація «Житлова будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Уваров В.О., Амосов Ю.Д. (номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Магістр»).

Бакалаврський проект на тему: «Центр соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій у м. Києві», ст. Гамаля А.В., кер. доцент Куделін А.Є., отримав диплом І ступеню в номінації «Громадська будівля»

Бакалаврський проект на тему: «Житловий комплекс для вимушених переселенців у м. Києві», ст. Верходуб М.В., кер. проф. Шебек Н.М., отримав диплом І ступеню в номінації «Житлова будівля»

Магістерська робота на тему: «Ревіталізація територій долин деградованих міських річок (на прикладі р. Либідь у м. Києві)», ст. Уваров В.О., кер. доцент Щурова В.А., доцент Казимірський В.Б., отримала диплом І ступеню в номінації «Ландшафтна архітектура»

В рамках XXV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт відбувся конкурс ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці. В межах цього конкурсу студент кафедри містобудування КНУБА Атаєв Д. (6 курс) отримав Гран-прі в номінації «Дизайн середовища площі Філармонії у м. Чернівці».

Лауреатами Міжнародного архітектурного конкурсу ідей створення меморіального парку Бабин Яр Дорогожицький некрополь у м. Києві, що відбувся у вересні 2016 р., став творчий колектив випускників кафедри містобудування, серед яких аспірант кафедри Є. Колмаков.

Контактні дані:
Завідувач кафедри містобудування
Шебек Надія Миколаївна
тел. 241-54-97, кім. 225(А)
Кімната викладачів 221(А), 223(А)
Електронна адреса кафедри
arch.urban.knuba@gmail.com

Перелік курсових проектів з архітектурного проектування
І курс

І семестр
1. Обміри фрагменту фасаду будівлі
2. Класична ордерна система (ордерна композиція)
ІІ семестр
3. Вивчення пам’ятки архітектури в ортогональній проекції з виконанням світлотіньового моделювання.
4. Вивчення пам’ятки архітектури засобом креслення в перспективі з виконанням світлотіньового моделювання.

ІІ курс

І семестр
1. Майданчик з навісом: зупинка громадського транспорту, альтанка.
2. Павільйон громадського призначення: виставковий павільйон, кафе на 50 місць, квітковий павільйон.
ІІ семестр
3. Індивідуальний житловий будинок.
4. Інтер’єр житлової споруди.

ІІІ курс

І семестр
1. Багатоквартирний житловий будинок середньої поверховості (до 5 поверхів)
2. Громадський будинок зально-чарункової структури.
ІІ семестр
3. Промислова споруда: станція технічного обслуговування легкових автомобілів на 10 робочих постів.
4. Селище на 4 тисячі жителів.

ІV курс

І семестр
1. Проект навчального закладу: спеціалізована загальноосвітня школа, багатопрофільна школа для старшокласників.
2. Багатоповерховий житловий будинок (3–4 секційний будинок на 180 – 200 квартир).
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Бакалавр)

V курс
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування»

І семестр
1. Парк житлового району
2. Житловий комплекс

ІІ семестр
3. Проект територіального розвитку малого міста
4. Проект детального планування центру малого міста

Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування»

І семестр
1. Багатофункціональний міський парк
2. Віталізація архітектурного простору житлової групи
ІІ семестр
3. Проект комплексного озеленення та благоустрою малого міста
4. Проект благоустрою та озеленення центру малого міста

VІ курс
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування»

І семестр
1. Місто майбутнього
2. Переддипломний проект
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Магістр).

Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування»

І семестр
1. Дендропарк майбутнього
2. Переддипломний проект
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Магістр).

Проекти студентів

1-й курс – «Вивчення пам’ятки архітектури в ортогональній проекції з виконанням світлотіньового моделювання»


 

 

 

 

 
2-й курс – «Зупинка громадського транспорту», «Альтанка», «Індивідуальний житловий будинок»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й курс – «Селище на 4000 мешканців», «Станція технічного обслуговування», «Житловий будинок середньої поверховості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й курс – «Багатопрофільна школа для старшокласників», «Проект студії документального кіно в м. Києві»

 

4-й курс – Бакалаврський дипломний проект: «Центр хореографічних мистецтв у м. Києві»

 

5-й курс – «Реконструкція парку культури і відпочинку ім. М. Рильського в м. Києві»

 

5-й курс – «Житловий комплекс «Татарський» у м. Києві»

 

6-й курс – Концептуальний проект: «Місто майбутнього в акваторії Дніпровської затоки»

 

6-й курс – Концептуальний проект: «Дендропарк майбутнього»

 

6-й курс – Дипломний проект спеціаліста: «Планування та забудова загальноміського центру в лівобережній частині Києва»

 

6-й курс – Дипломна робота магістра: «Ландшафтно-планувальна організація тематичних парків (на прикладі комплексу парків на Трухановому острові в м. Києві)»

 

6-й курс – Дипломна робота магістра: «Формування багатофункціонального міського комплексу для людей з обмеженими можливостями в місті Данаге, В’єтнам»

 

Більше проектів та інформації для студентів-архітекторів на Порталі ІнтерАктивної Архітектури – piaar.com.ua – інтернет-ресурс, який спеціально розроблено і впроваджено в дію викладачами кафедри містобудування для покращення учбового процесу.