Кафедра автоматизації технологічних процесів

Про кафедру

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Кафедра Автоматизації технологічних процесів є випускною для  бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.05020201  «Автоматизоване управління технологічними процесами»), та бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також викладачі кафедри забезпечують підготовку з автоматизації спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Очолює кафедру професор Скіданов Володимир Михайлович.

Завідувач кафедри – Володимир Михайлович СКІДАНОВ (1954 р.н.) – доктор технічних наук, професор. З 2012 р. очолює кафедру автоматизації технологічних процесів.
тел.:(044)244-96-52 (вн. 2-52), к.140

Наукова та науково-технічна діяльність

Основний напрямок діяльності кафедри – підготовка бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», і магістрів за спеціальністю 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами».
Після 3 липня 2016 року зміни:
– галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»;
– спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Науковий потенціал кафедри знаходиться у стані формування і розвитку. За звітний рік закріпилися позитивні тенденції відновлення і розвитку наукової сфери, що дає змогу прогнозувати її подальший розвиток у майбутньому.
На кафедрі працює 14 викладачів, у тому числі 2 професори, 5 доцентів, 7 асистентів.
Наукові дослідження на протязі звітнього періоду проводились викладачами і аспірантами кафедри з активним залученням студентів згідно плану наукової роботи кафедри.
Співробітники кафедри автоматизації технологічних процесів в плані наукової роботи за звітний період брали участь у науково-практичних конференціях. Завідувачем кафедри було прорецензовано 5 кандидатських дисертацій.
Основною тематикою наукової діяльності кафедри є “Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами”.
Тема кафедрального науково-технічного звіту – Теоретичні і практичні основи автоматизації технологічних процесів в галузі будівництва.
Мета дослідження – моделювання та формалізація оптимальних алгоритмів керування в системах АСУТП (автоматизовані системи управління технологічними процесами), вдосконалення механізмів обробки інформації.
Результати дослідження – моделі керування технологічними процесами, моделі обробки інформації, алгоритми керування, алгоритми обробки інформації.
Галузь застосування – автоматизовані системи управління технологічними процесами в: промисловості (зокрема у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів), житлово-комунальному господарстві, учбовому процесі.
Проф. Мислович М.В. є:
1) членом спецради з захисту дисертаційних робіт з електротехніки і електроенергетики;
2) вченим секретарем секції «Енергетика» Державного комітету України з премій в галузі науки і техніки;
3) членом редколегій наукових журналів:
– «Технічна електродинаміка»;
– «Електронне моделювання»;
– «Відновлювальна енергетика».
Зав. каф., проф. д.т.н. Скіданов В.М. та доцент к.т.н. Іносов С.В. є членами редколегії наукового журналу «Управління розвитком складних систем».
Доцент к.т.н. Іносов С.В. є членом комісії по плагіату КНУБА.
Доцент, к.т.н., Діктерук М.Г. є:
1) керівником роботи вузівського семінару “Автоматизовані системи керування приводом будівельних машин”;
2) членом редколегії наукового збірника «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини».

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

На кафедрі автоматизації технологічних процесів (АТП) існує 5 напрямків наукової діяльності, які тісно пов’язані з учбовим процесом.
На кафедрі АТП діють науково-дослідні групи викладачів та студентів спільно з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукова діяльність кафедри за наступними напрямками:
1. Технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах.
2. Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами;
3. Дослідження та розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного управління мобільними технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами.
4. Дослідження та розробка автоматизованих систем діагностики.
5. Дослідження та розробка автоматизованих систем керування приводом будівельних машин.
Перший напрямок досліджень здійснюється під керівництвом д.т.н., проф.. Скіданова В.М. та к.т.н., доцента Алимова О.П. і направлений на технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах. Предметом досліджень є оптимізація управління ключовими елементами на основі сучасних програмованих засобів цифрової мікроелектроніки. Над цією проблемою також працює асистент Пристайло Т.Ю.
Другий напрямок досліджень здійснюється під керівництвом к.т.н., доцента Іносова С.В. і направлений на вирішення задач аналізу та синтезу алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами. В цьому напрямку працюють також к.т.н., доцент Бондарчук О.В. та асистент Соболевська Т.Г.
Третій напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Скіданова В.М., який присвячений дослідженню та розробці мікропроцесорних засобів для автоматичного управління технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами. За цим напрямком також працюють асистенти Самойленко М.І., Пристайло Т.Ю.
Четвертий напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Мисловича В.М. і направлений на дослідження та розробку автоматизованих систем акустичної діагностики. В цьому напрямку також працюють асистенти Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О.
П’ятий напрямок досліджень здійснюється під керівництвом к.т.н., доцента
Діктерука М.Г. і направлений на дослідження та розробку автоматизованих систем керування приводом будівельних машин.

Викладацький склад кафедри

Викладання дисциплін кафедри забезпечують: завідувач кафедрою, д.т.н., професор Скіданов Володимир Михайлович, д.т.н., професор Мислович Михайло Володимирович, к.т.н., доценти: Іносов Сергій Вікторович, Алимов Олег Павлович, Бондарчук Ольга Вячеславівна, Діктерук Михайло Гаврилович, Луценко Вадим Юрійович; асистенти: Соболевська Леся Георгіївна, Вольтерс Андрій Олександрович, Самойленко Микола Іванович, Соболевська Тетяна Григорівна, Сідун Катерина Василівна, Пристайло Тарас Юрійович; завідувач лабораторією Волчков Максим Володимирович.

Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках.

У виставках в якості учасників участі не приймали. Співробітники кафедри відвідали з метою підвищення рівня кваліфікації, ознайомлення з новітніми технологіями та обміну досвідом такі виставки:
– Aqua-therm,
– EIA: электроника и промышленная автоматизация,
– ТехноПривод,
– Освіта за кордоном,
– Елком,
– Green Expo,
– Міжнародний промисловий форум,
– Енергетика в промисловості,
– IForum,
– ITweekend.
Контактна інформація:

Кімната викладачів (044)241-54-00 (вн. 4-00) к.137
Електронна адреса кафедри kafedra@atp.in.ua
Сайт кафедри atp.knuba.edu.ua

DSC_1424 DSC_1429
DSC_1443 DSC_1478
DSC_1490_1