Кафедра основ професійного навчання

Кафедра основ професійного навчання створена у 2002 році. Вона виділена з кафедр будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів.

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Готує бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності “Професійна освіта. Машинобудування”, магістрів зі спеціальності “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання”, забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів спеціальності “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” та інженерних спеціальностей факультету автоматизації і інформаційних технологій. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету.

01Засновником кафедри та її першим завідуваче
м був Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії Будівництва України, кандидат технічних наук, професор Смірнов Вячеслав Миколайович (1941-2015).

 

 

 

02З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович

 

 

 

 

 

У складі кафедри 3 спеціалізовані лабораторії: лабораторія деталей машин (к. 16), лабораторія матеріалознавства (к. 209) і термічної обробки металів (к.213), лабораторія зварювання металів (к. 10), кабінет теорії механізмів і машин (к. 207), учбово-методичний кабінет (к. 4), науково-дослідна лабораторія (гуртожиток № 5). Бібліотечний фонд учбово-методичного кабінету складається з підручників, навчальних посібників, методичних розробок, нормативно-інструктивної літератури, інформаційних та періодичних видань. 

Навчальні дисципліни кафедри:

На кафедрі викладаються 35 навчальних дисциплін, з них 19 дисциплін психолого-педагогічного циклу та 16 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться: психологія; психологія праці; вікова та педагогічна психологія; риторика; методологічні засади професійної освіти; дидактичні основи професійної освіти; теорія та методика виховної роботи; основи інженерно-педагогічної творчості; комунiкативнi процеси у педагогiчнiй дiяльностi; креативнi технологiї навчання; методика професійного навчання: дидактичне проектувуання; методика професійного навчання: основнi технологiї навчання; виробниче навчання: психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; виробниче навчання: професійно-психологічний відбір спеціалістів; виробниче навчання: психолого-педагогічне спілкування; спецкурс (лекції до держіспиту бакалавра); педагогіка вищої школи; психологія вищої школи; спецкурс (лекції до держіспиту спеціаліста).

Цей цикл дисциплін викладають доцент Руденко М.В. (керівник секції психолого-педагогічних дисциплін); професор Горова О.О.; доцент Калениченко Р.А.; старші викладачі Мороз І.М. та Усова В.В.; асистенти Гаврилюк В.О. та Шутова С.М.

До дисциплін інженерного циклу відносяться: вступ до спеціальності; матеріалознавство; матеріалознавство та матеріали у машинобудуванні; технологія конструкційних матеріалів; матеріалознавство і електротехнічні матеріали; метали і зварювання у будівництві; металознавство і зварювання; заготівельне виробництво в машинобудуванні; верстатне обладнання автоматизованого виробництва; ріжучий інструмент; техногенно-екологічна безпека будівельних робіт; технічна механіка; теорія механізмів і машин; деталі машин і основи конструювання; прикладна механіка та основи конструювання; спецкурс: машинобудування.

Дисципліни цього циклу викладають доцент Почка К.І. (керівник секції інженерних дисциплін); професор Гарнець В.М., доценти Богуславський В.Є., Гаркавенко О.М., Добровольський О.Г., Корнійчук Б.В. та Паламарчук Д.А.; старший викладач Лобков Я.Ю., асистент Шаленко В.О.

За час існування кафедри її співробітниками видано: 9 підручників, 57 навчальних посібників, 11 довідників, 7 конспектів лекцій, більше 100 методичних вказівок. 

Основні наукові напрями:

  • наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин (кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М. та Добровольський О.Г.; старший викладач Лобков Я.Ю.);
  • теоретичні основи створення бетоноформуючих машин, агрегатів і комплексів (професор Гарнець В.М.; кандидати технічних наук, доценти Богуславський В.Є. та Корнійчук Б.В.; асистент Шаленко В.О.);
  • динаміка та оптимізація режимів руху механізмів і машин (кандидати технічних наук, доценти Почка К.І. та Паламарчук Д.А.);
  • практичні проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін студентам інженерних спеціальностей (кандидат педагогічних наук, доцент Руденко М.В., доктор психологічних наук, професор Горова О.О., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старші викладачі Мороз І.М. та Усова В.В.; асистенти Гаврилюк В.О. та Шутова С.М.).

За науковими напрямами співробітниками кафедри видано 17 монографій, 931 наукову статтю та тез доповідей, отримано 201 патент України на винаходи та корисні моделі.

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент ПОЧКА Костянтин Іванович; кандидат технічних наук, професор ГАРНЕЦЬ Володимир Миколайович; доктор психологічних наук, професор ГОРОВА Олена Олександрівна; кандидати технічних наук, доценти: БОГУСЛАВСЬКИЙ Вадим Євгенович, ГАРКАВЕНКО Олександр Миколайович, ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр Георгійович, КОРНІЙЧУК Борис Валерійович, ПАЛАМАРЧУК Дмитро Анатолійович; кандидат педагогічних наук, доцент  РУДЕНКО Микола Васильович; кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Руслан Арсенович; старші викладачі: ЛОБКОВ Ярослав Юрійович, МОРОЗ Ірина Михайлівна, УСОВА Вікторія Вікторівна, асистенти: ГАВРИЛЮК Вікторія Олегівна, ШАЛЕНКО Вадим Олегович; завідуючі лабораторіями: КУЦЕНКО Юрій Вікторович, Михайлюк Володимир Вікторович, ШЕВЧЕНКО Тарас Васильович; завідуюча учбово-методичним кабінетом ШУТОВА Світлана Миколаївна; інженери: ЄГОРОВА Дар’я Миколаївна, КАБАЛІНА Олена Юріївна; старший лаборант ТАРАХТІЙ Зінаїда Георгіївна.

Контактні телефони:

Завідувач кафедри (044)248-69-25

(044)241-55-28

кімната 216а
Кімната викладачів (044)241-55-28 кімнати 211, 214а
Лаборантська (044)241-54-86 кімната 87
Учбово-методичний кабінет 3-66 (внутрішній) кімната 4
Електронна адреса кафедри knuba_opn@ukr.net

 

03

 

Склад кафедри, 2015 рік
Верхній ряд (зліва направо): завідувач лабораторії Куценко Ю.В., доцент Руденко М.В., старший викладач Лобков Я.Ю., доцент Паламарчук Д.А., завідувач лабораторії          Михайлюк В.В., завідувач лабораторії Шевченко Т.В.
Середній ряд (зліва направо): завідуюча учбово-методичним кабінетом Шутова С.М., асистент Гаврилюк В.О., доцент Калениченко Р.А., доцент Добровольський О.Г., доцент Корнійчук Б.В., асистент Шаленко В.О., інженер Єгорова Д.М.
Нижній ряд (зліва направо): професор Гарнець В.М., старший викладач Мороз І.М., старший викладач Усова В.В., завідувач кафедри доцент Почка К.І., інженер Кабаліна О.Ю., доцент Гаркавенко О.М., доцент Богуславський В.Є.

 

 04  05
Кабінет теорії механізмів і машин Учбово-методичний кабінет
 06  07
Лабораторія деталей машин Лабораторія зварювання металів
 09  08
Лабораторія матеріалознавства і термічної обробки металів
 10  11
Кімната викладачів Проведення експериментальних досліджень в науково-дослідній лабораторії

 

 12  13
Навчальний процес
 14  15
 16  17
 18  19
 20  21
 22  23
 24  25
 26  27
Доповіді на науково-практичних конференціях
 28
Державний іспит
 29  30
 31
 32  33
Проходження виробничої та педагогічної практики
 34  35

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з психології на базі

Донецького національного технічного університету, 20-22 квітня 2010 року

 36
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 12-15 квітня 2011 року
 37
 38  39

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з теорії механізмів і машин на базі

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”, 17-19 квітня 2013 року

 40  41
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 22-25 квітня 2015 року