Про кафедру хімії

Кафедра хімії була започаткована в 1944р. З 2010 р. кафедру очолює д.х.н., проф. Гречанюк Віра Григорівна.

Завідувач кафедри хімії д.х.н., проф.Гречанюк Віра Григорівна

 • Навчальна діяльність кафедри хімії

 

Кафедра  здійснює підготовку  із загальної хімії, органічної, фізичної, хімії атмосфери та фізико-хімічних методів дослідження бакалаврів, спеціалістів та магістрів факультетів: будівельно-технологічного, автоматизації та інформаційних технологій, санітарно-технічного та будівельного.

На кафедрі хімії викладаються предмети:

 1. Неорганічна хімія.
 2. Фізична хімія і хімія силікатів.
 3. Хімія з основами біогеохімії.
 4. Органічна хімія.
 5. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів в будівництві.
 6. Хімічні основи виробництва.
 7. Фізико-хімічні методи дослідження.
 • Методична діяльність кафедри хімії
 1. Ємельянов Б. М., Бондар О.О. та ін.  Хімія  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком “Буд-во” /  – К. : Фенікс, 2010. – 454 с.
 2. Гречанюк В. Г. Фізична хімія і хімія силікатів, Підручник для ВНЗ. Вид.Кондор, 2006.-434 с.
 3. Загальна хімія:  Методичні вказівки  до лабораторних робіт: Б.М.Ємельянов, І.Ф.Руденко,  В.Г. Гречанюк. -К.: КНУБА , 2010 –  87 с.
 4. Загальна та неорганічна хімія: методичні вказівки до виконання контрольних завдань з хімії / уклад. І.Ф. Руденко,     В.Г. Гречанюк, О.О. Бондар. – K.: КНУБА, 2012. – 47 c.
 5. Хімічна термодинаміка: методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни фізична хімія і хімія силікатів / уклад. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.Ф. Руденко. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 6. Хімія. Методичні вказівки для студентів за напрямком підготовки «Товарознавство та комерційна діяльність» заочної форми навчання / уклад.: Т.В. Вітовецька, І.Ф. Руденко, В.Г. Гречанюк, В.Ю. Апанасенко. – К.: КНУБА, 2013. – 48 с.
 7. Фізична хімія і хімія силікатів. Програма курсу і контрольні завдання для студентів будівельно-технологічного факультету./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, І.Ф.Руденко, – К.: КНУБА, 2014. – 37с.
 8. Фізична хімія. Завдання до самостійної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво», «Товарознавcтво і торговельне підприємництво»./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, О.В.Старостіна, І.Ф.Руденко, – К.: КНУБА,  – 36с.
 9. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво», «Товарознавство та торговельне підприємництво» заочної форми навчання./уклад.: В.Ю.Апанасенко, В.Г.Гречанюк, І.Ф.Руденко, Т.В.Вітовецька. – К.: КНУБА,   – 28с.
 10. Органічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».\уклад.: О.В.Присяжна, І.А.Бикова. – К.: КНУБА, 2014. – 48с.
 11. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад.: В.Г. Гречанюк, І.Ф. Руденко, Т.В. Вітовецька, О.О. Бондар, В.Ю. Апанасенко – К.: КНУБА, 2018. –39 с.
 • Наукова діяльність кафедри хімії

На кафедрі хімії під керівництвом проф. В.Г. Гречанюк досліджуються проблеми створення нових ефективних матеріалів і технологічних процесів для використання в будівництві і техніці.

При кафедрі під керівництвом проф. Г.М. Кочетова створена лабораторія з розробки ресурсозберігаючих технологій очищення токсичних стічних вод промислових виробництв з утилізацією цінних речовин.

Під керівництвом проф.В.Г.Гречанюк, доц. І.Ф. Руденко і В.О.Чорновол вивчаються процеси корозії парофазних композиційних матеріалів на основі міді.

Доц. Вітовецька Т.В. проводить наукову роботу за напрямком біохімічних досліджень природної води на вміст органічних сполук азоту та фосфору.

Процеси створення нових технологічних засобів для фінішної обробки напівпровідникових і силікатних матеріалів вивчаються під керівництвом ст. викладача В.Ю. Апанасенко.

Проблеми найновітніших технологій в галузі нанохімії досліджує доц. О.В.Присяжна.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 500 наукових праць.

За темами наукових розробок укладено договори про наукове та навчальне співробітництво із Словенським Державним університетом та університетом «Дунеря де Джос» м. Галац (Румунія).

Наукова діяльність кафедри хімії:

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2019 рік:

1. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Витовецкая Т.В.//Современное состояние электронно-лучевых  технологий, применяемых в различных областях техники //Наука и образование. Сб.трудов Х111 Международной научной конференции 4-13.01.2019, Хайдусобосло (Венгрия), с.41-43

Роботи з посиланням на сайт за 2018 рік:

1. V. Biletsky, V. Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus , Yu. Kovalchuk , T. Romanyshyn , A. Yurych EXAMINING THE CURRENT OF DRILLING MUD IN A POWER SECTION OF THE SCREW DOWNHOLE MOTOR// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2/5(92)2018, Pages 41 – 47.

2. Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Yu. Kovalchuk, V. Hnieushev, Yu. Shapchenko// THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF USING A THERMAL PUMP EFFECT IN GAS PIPELINE SYSTEMS//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1/8(91)2018, Pages 39 – 48.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2018 рік:

1. Н.И.Гречанюк, В.Г.Гречанюк, Конденсированные с паровой фазы дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщ. 1. Структура и фазовый состав.//Современная электрометаллургия, № 1, 2018, с.42-50

2. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Пасько А.В.// Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів//Проблеми водопостачання водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. м.Київ, 2018, Вип. 28, с.180-187

3. Колодько А.О., Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод// Енергоефективність в будівництві та архітектурі. М.Київ, 2018, Вип. 24, – с.59-66

4. Пат. 123100 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії. Заявник та патентовласник Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 085343; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

5.Пат. 123099 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії.  Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 08533; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

 

Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік:

 1. Grecyanyuk N.I., Baglyuk G.A., Kucherenko P.P., Melnik A.G., Grechanyuk I.N.,  Grechanyuk V.G., Smashnyuk Y.A. Laboratory Electron-Beam Multipurpose Installation L-2 for Producing Alloys, Composites, Coatings, and Powders. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2017, 56(1), 113-121
 2. Гречанюк Н.И., Баглюк Г.А., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Смашнюк Ю.А. Лабораторная электронно-лучевая установка Л-2 многоцелевого назначения для получения сплавов, конденсированных композитов, покрытий и порошков. Порошковая металлургия, № 1/2, 2017, с. 147-159. 
 3. Т. А. Прихна, П. П. Барвицкий, С. Н. Дуб, В. Б. Муратов, М. В. Карпец, В. Е. Мощиль, С. С. Пономарев, А. А. Васильев Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2 // Сверхтвердые материалы. – 2017. – № 3. – С. 85–89

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Гречанюк Н.И. Гречанюк В.Г. Дисперсно-упрочнённые и микрослойные объёмные  нанокристаллические  материалы на основе меди и молибдена, полученные методом высокоскоростного электронно-лучевого испарения-конденсации в вакууме.   Структура и фазовый состав. Порошковая металлургия  2017, №11/12, С. 29-45
 2. Гречанюк І.М., Смашнюк Ю.О., Кучеренко П.П.Мельник, А.Г.Гречанюк І.М.,  Гречанюк В.Г. Спосіб виготовлення трубних заготовок зі сплавів для нанесення жаростйких покриттів. Заявка навинахід « а 201609551, 2017 р
 3. Олександренко    О.П. , Г.М. Кочетов. Вдосконалення очищення відпрацьованих електролітів від сполук хрому методом феритизації. Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. 2017 р. Вип.26, C. 113-118.
 4. Пат. 113026 Україна, Е21 В 33/138. Склад для кріплення нестійких порід-колекторів. Кондрат Р.М., Дремлюх Н.С., Ковальчук Ю.І., заявник та патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u 2016.  06383; заявл. 13.06. 2016. Опубл. 10.01.2017 р. Бюл. № 1.

Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік:

 1. Гречанюк Н. И., Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И.Н., Смашнюк, Ю.А. Гречанюк В.Г. Новое электронно-лучевое оборудование и технологии получения современных материалов методами плавки и испарения в вакууме, разработанные в НПП «Элтехмаш».  Автоматическая сварка, № 5-6,  2016, С. 53-60.
 2. Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grecyanyuk N.I., Grechanyuk I.N., Zatovsky V.G.. Modern composite materials for switching and welding egvipment Information 2. Aplicаtion of hige-rate vacuum evaporation methods for manufacturing electric contacts and electrodes. The Paton Welding Jornal, February 2016. No 2 p. 34-39.
 3. О.Г.Дзязько, С.А. Неділько, В.А.Куліченко Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ / О.Г.Дзязько, // Вісн. Київ. ун-ту, Київ, Хімія.- 2016.-Вип. 1(52). -с.9-12.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:

 1.  Grechanyuk N. I., Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grechanyuk I. N., Zatovskii V.G., Kovalchuk D. The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications Electrotechnica & Electronica, № 5-6, 2016, P. 199-205
 2. Prikhna(Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based nanostructured multifunctional materials: properties and preparation in a wide pressure–temperature range Abstract of World Academy of Ceramics FORUM 2016 “Sustainable Ceramic Manufacturing Technologies”.June 14-17, 2016. – Marina di Ravenna, Ravenna, Italy. – P.8
 3. A.V. Kozyrev, T.V. Basyuk, A.V. Shaternik, P.P. Barvitskiy, T.A. Prikhna Pinning in MgB2 bulk superconductors manufactured under high pressure Abstract of Internatitional research and practitice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS «NANO-2016».24-27 August, 2016. – Lviv, Ukraine. – Р. 126
 4. V.A.Kulichenko, A.G.Dziazko, S.A.Nedilko Isomorphic substitution in the Ruddlesden-Popper phases  La4-xMexNi3O10+δ (Me=Ca, Sr, Ba). XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds . Ukraine, Lviv September 25-29.-P80 2016.
 5. Ковальчук Ю.І., Діденко Є.П., Е.А. Назаренко Е.А.. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лабораторних заняттях з хімії / матеріали XLI Міжнародної науково-методичної конференції, (м. Полтава, 18-19 лютого 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 415 с.
 6. ПАТ 10612 України, МПК G01 N 15/08 (2006.01). Установка для дослідження водопроникності текстильних матеріалів / заявники та патентовласники Кириченко О.В., Ковальчук Ю.І. – u2016 00316; 1 5.01 .2016; Опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік:

 1. Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grecyanyuk N.I., Grechanyuk I.N., Zatovsky V.G.Modern composite materials for switching and welding egvipment  Information 2. Aplicаtion of  hige-rate vacuum evaporation methods for manufacturing electric contacts and electrodes.  The Paton Welding Jornal, February 2016.  No 2 p. 34-39.
 2.  Md. Serajul Haque Faizi and Elena V. Prisyazhnaya. Crystal structure of N1-phenyl-N4-[(E)-(pyren-1-yl)methylidene]benzene-1,4-diamine  Acta Cryst. (2015). E71, 261–263
 3. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, О.В. Старостіна. Структура і корозійна стійкість КМ Сu-Mo-Zr-I, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя №2(78), 2015р., ст. 115-120.
 4. Md. Serajul Haque Faizi, Elena V. Prisyazhnaya and Turganbay S. Iskenderov Crystal structure of dichlorido{N1-phenyl-N4-[(quinolin-2-yl- κN)methylidene] benzene-1,4-diamine-κN4 }mercury(II)  Acta Cryst. (2015). E71, m46–m47
 5. Sergiy Nedilko, Olexander Dzyazko, Vadym Kulichenko, Victoria Chornovol. A study of nonstoichiometric oxides in the Ln-Ni-O (Ln=La, Pr, Nd) system // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2015 V.3.- N2.-p.89-92

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:

 1. Кочетов Г.М. ,  СамченкоД.М.,  Костигін.В.О. Пат. UA  95723  U , МПК 2015.01, СO2F 1/00. Спосіб очищення стічних вод від іонів нікелю (II)/  – № u 2014 04431; Дата подан. заявки 25.04.2014; Опубл. 12.01.2015;  Бюл. №1
 2. Гречанюк  М.І., Гречанюк І.М., Затовський В.Г., Гречанюк В.Г. Композиційний матеріал для електричних контактів та спосіб його отримання. Позитивне  рішення по заявцi  а 2015 10758  на винахід від 05.11.2015 р.
 • Викладацький та допоміжний склад кафедри хімії

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів і 5 сумісників,  у тому числі: 4 професора: д.х.н., проф. В.Г. Гречанюк, д.т.н., проф. Г.М. Кочетов, член.-кор. НАН України д.т.н.,проф., Т.О. Пріхна, д.х.н., проф. Заславський та 8 доцентів: к.т.н., доц. І.Ф. Руденко, к.х.н., доц. О.В. Присяжна, к.х.н., доц. Т.В. Вітовецька, к.т.н., к.т.н., доц. В.О. Чорновол, к.х.н., доц. О.В. Дашковська, к.х.н., доц.Козирєв А.В.,  к.т.н., доц. Маценко О.В., к.т.н., доц. Ковальчук Ю. І., ст.викл. В.Ю. Апанасенко, к.х.н., доц. В.А.Куліченко.

 • Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 272, 287, 287а, 287б.)
Контактні телефони: 241-55-87, 241-55-30.
Електронна адреса:  knubachemisty@ukr.net, v.kulichenko@gmail.com

викладачi_i_спiвробiтники_кафедра_хiмiiВикладачі і співробітники кафедри хімії, 2015 р.
зав._каф._д.х.н._проф.Гречанюк_В.Г._читаe_лекцiю._з_фiзичноi_хiмiiЗав.каф.,д.х.н.,проф. Гречанюк В.Г. читає лекцію з фізичної хімії
к.т.н.,_доц._Руденко_I.Ф._читаe_лекцiюК.т.н.,доц. Руденко І.Ф. читає лекцію
ст._викл._Апанасенко_В.Ю._ознойомлюe_студентку_з_роботою__приладуСт.викл. Апанасенко В.Ю. ознайомлює студентів з роботою приладу
к.т.н._доц._Чорновол_проводит__практичнi_заняття_зi_студунтами_ТБКВМК.т.н., доц. Чорновол В.О. проводить практичні заняття зі студентами ТБКВМ
к.х.н._доц.Вiтовец_ка_Т.В._проводит__дослiдиК.х.н., доц. Вітовецька Т.В. показує досліди студентам