ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД

 Викладацький склад

Карпінський Юрій Олександровичдоктор технічних наук, професор, сертифікований інженер – геодезист, Віце-президент Українського товариства геодезії і картографії, Голова технічного комітету з стандартизації географічної інформації / геоматики.

Освіта: 1973р.Київський інженерно-будівельний інститут, кафедра інженерної геодезії
Вчені ступені і звання:

1. 1989р. – кандидат технічних наук. Захист дисертації в Ленінградському гірничому інституті імені Г.В. Плеханова на тему “Комплексная автоматизация обработки геодезических сетей на основе применения банка данных и метода конечных элементов”

2. 1995р. – доцент кафедри автоматизації геодезичних вимірювань Київського технічного університету будівництва і архітектури.

3. 2003р. – доктор технічних наук. Захист дисертації в Київському національному університеті будівництва і архітектури на тему ‘Скінченноелементні моделі геодезичних вимірювань”.

4. 2004р. – Професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

 Загальна інформація
Після закінчення інституту Ю.О. Карпінський з 1973 р. по 1983 р. працював інженером, старшим інженером та начальником комплексної інженерно-геодезичної партії Українського державного інституту інженерно-технічних розвідувань (УкрДІНТР). Виконував комплекси топографо-геодезичних робіт: проектування, польові та камеральні роботи по всіх видах геодезичних мереж: тріангуляції, полігонометрії. трилатерації та їх сполучень, топографічні знімання в масштабах 1:500 – 1: 5000, інженерно-геодезичні знімання інженерних комунікацій та створення будівельних сітокПід час роботи виконав численні інженерно-геодезичні вишукування, серед яких такі великі об’єкти як Кримський завод двукісня титану, Кораблебудівний завод “Залив” в м. Керчі, заводи твердих сплавів та газомазутних горілок, радіозавод Маяк в м. Прип’ять, десятки кілометрів автодоріг в Київській та Хмельницькій областях, плани забудови сільських населених пунктів. Останнім об’єктом роботи в УкрДІНТРі  був винесення в натуру силового каркасу та елементів скульптури ”Батьківщина – Мати” в м. Києві. З 1983 р. по 1994 р. працював старшим науковим співробітником та завідувачем лабораторії в Науково-дослідному інституті автоматизованих систем у будівництві, де активно займався програмуванням топографо-геодезичних задач. Був науковим керівником та розробником відомих програмно-методичних комплексів “Інвент-ГРАД”, ”Топо-ГРАД”, призначених для автоматизованого оброблення результатів топографо-геодезичних робіт, що виконуються при інвентаризації земель та при інженерно-геодезичних розвідуваннях об’єктів будівництва. З 1994 по 1998 рік працював головним інженером , згодом заступником директора з наукової роботи Українського Аерогеодезичного Підприємства, директором Науково-дослідного і виробничого інституту ‘Геодезкартінформатика. З 1998 року по теперішній час працює директором Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. Під керівництвом та за безпосередньої участі Карпінського Ю.О. виконано численні проекти щодо картографо-геодезичного забезпечення різноманітних управлінських геоінформаційних систем, створення баз та банків геопросторових даних, моделювання адміністративно-територіального устрою України, робіт з делімітації сухопутної ділянки Державного кордону України з Російською Федерацією. 
Напрями наукової діяльності
1. Метод скінченних елементів в геодезичних задачах
Одним з основних наукових напрямів діяльності Ю.О. Карпінського є розвиток використання методу скінченних елементів при математичному обробленню результатів геодезичних вимірювань. Зокрема в числених наукових працях він розробив та обгрунтував теоретичні основи варіаційного підходу до застосування методу скінченних елементів геодезичних вимірів, розробив дискретні одновимірні моделі скінченних елементів геодезичних мереж, вивів континуальні двовимірні моделі скінченних елементів геодезичних полів для рішення задач трансформування координат і побудови цифрових моделей рельєфу.
2. Створення національної системи відліку
За участю Карпінського Ю.О. проведені фундаментальні наукові дослідження створення національної системи відліку, в результаті яких розробдено і впроваджено високоточну Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000, зв’язану з європейськими та світовими системами координат. Розроблена Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 відповідає найкращим світовим зразкам, а її параметри включені в реєстр національних систем координат Європейської асоціації національних картографо-геодезичних та кадастрових служб Eurogeographics та European Petroleum Survey Group (EPSG). Виконано реконструкцію Державної геодезичної мережі України, розроблено банк геодезичних даних, побудова моделі квазігеоїду на територію України та створено Геопортал, призначений для виконання послуг з розповсюдження та трансформування координат в мережі Інтернет.
3. Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних
Карпінський Ю.О. та проф. Лященко А.А. започаткували в Україні науковий напрям розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, яка забезпечує перехід від інфраструктури картографічного виробництва до геоінформаційного виробництва та відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради 2007/2/ЕС від 14 березня 2007 року, що встановлює інфраструктуру геопросторової інформації в Європейському Співтоваристві (INSPIRE). Під керівництвом Карпінського Юрія Олександровича та за його безпосередньої участі виконано комплекс досліджень із розроблення основних напрямів нормативно-правового та інституційного забезпечення, визначено склад та принципи формування базових наборів геопросторових даних, функції формування метаданих та принципи створення профільних наборів даних. Отримані результати наукових досліджень практично реалізовані у розробленому національному стандарті України ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних», який є українським профілем 14-ти міжнародних стандартів комплексу  ISO 19100 «Geographic Information/ Geomatics», що забезпечує інтеграцію України в міжнародні структури в аспектах формування відкритого інформаційного суспільства та єдиної Європейської інфраструктури геопросторових даних і Глобальної інфраструктури геопросторових даних. Автор понад 180 серед яких 9 монографій в співавторстві. Співавтор геопорталів “Державна геодезична мережа”, “Адміністративно-територіальний устрій України” та інших. Підготував 5 кандидатів наук та був науковим консультантом 2х докторів наук.

 

Лященко Анатолій Антонович – доктор технічних наук, професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії, академік Академії будівництва України.

Освіта: У 1969 р. закінчив Київський політехнічний інститут (спеціальність: математичні та лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої).
Загальна інформація: Працював інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, завідувачем відділу Науково-дослідного інституту автоматизованих систем у будівництві (1969-2006). Водночас: від 1985 – у КІБІ (КНУБА) доцент кафедри АСУ та САПР, від 2000 – професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії; 1998 – 2014 заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. У 1977 році в Московському інституті електронного машинобудування захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 «Автоматизація проектування»; тема дисертації «Розробка і дослідження діалогової графічної системи аналізу інтегральних схем НВЧ діапазону». У 2004 році у КНУБА захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»; тема дисертації «Методологічні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструктури геопросторових даних міських кадастрових систем». У 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри геоінформатики і фотограмметрії.

 Перелік навчальних дисциплін

 • Бази даних в землеустрої та кадастрі
 • Веб-картографування
 • ГІС в кадастрових системах
 • Бази геопросторових даних

Наукова робота: Автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, поміж них 1 підручник (МОН), 4 навчальних посібників (вчена рада ЗВО), 4 монографії, 2 довідника, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерні програми). Основні праці: «Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР» (1991), «Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні» (2006), «Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру» (2009, у 2-х книгах), «Геопросторовий аналіз» (2016), «Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних» (2017) та  «Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних» (2017). Профіль в базі Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FgxLdBQAAAAJ

Напрями наукової діяльності: Геоінформаційні моделі, методи і технології для кадастрових систем,  моніторингу  і управління територіями; бази геопросторових даних, інфраструктура геопросторових даних і стандартизація географічної інформації. Нагороджений орденом «Знак Пошани», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Катушков Володимир Олексійович – доктор технічних наук, професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії.

Освіта: Закінчив з відзнакою технікум у 1966 за спеціальністю «Геодезія». Через 5 років закінчив КНУБА (КІБІ) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інженерна геодезія».
Загальна інформація: послідовна робота у двох вузах: КДУ ім. Т.Г.Шевченка – до 1991р., КНУБА. У 1988 р. в ЛПІ захистив кандидатську дисертацію по темі «Автоматизація геодезичних та фотограмметричних вимірювань при великомасштабному зніманні пам¢яток історії та культури».  Докторську дисертацію по темі «Технологічне моделювання дистанційних обмірів у будівництві» захистив в КНУБА у 2011 р. Праця на посадах: техніка, виконроба, ст. інженера, доцента, професора. Робота на кафедрі ГіФ (раніше АГВ) доцентом з 1991 р. Після захисту докторської дисертації по теперішній час робота професором на кафедрі «Геоінформатика і фотограмметрія». Навчальний процес зі студентами 4, 5, 6 курсів.
Напрями наукової діяльності: прикладна дистанційна фотограмметрія у будівництві. Цифрові, наземні, аерокосмічні знімання та обробка матеріалу на цифрових фотограмметричних станціях. Наукові дослідження та обміри пам¢яток історичної спадщини м. Києва. Великомасштабні знімання нафтопроводів, газопроводів з висот 500 метрів з бортів гелікоптерів Ми-8, Ка-2. Дослідження та отримання просторової інформації з не метричних та архівних знімків.
Наукова робота: Автор 130 наукових та методичних праць, серед яких 5 навчальних посібників, 2 монографії, 3 патенти України на винаходи та корисні моделі.

 

Горковчук Юлія Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА

Освіта:
У 2007 році закінчила з відзнакою Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» (у спеціалізованій раді Д 26. 056. 09 Київського національного університету будівництва і архітектури, 2010 рік). Тема дисертації «Методи та моделі інформаційної підтримки землеоціночної діяльності»
Загальна інформація:
З 2009 року працює на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
Координатор проекту співробітництва між КНУБА та Університетом прикладних наук м. Ольденбург, з 2013 р.
Заступник декана ф-та Геоінформацйних систем та управління територіями.
Cекретар кафедри Геоінформатики і фотограмметрії
Навчальні дисципліни: Інструментальні ГІС, Просторовий аналіз
Напрями наукової діяльності: прикладні ГІС, просторовий аналіз, системи моніторингу міських територій, моніторинг обмежень та обтяжень, поєднання даних з різних джерел, фотограмметрія близьких відстаней.
Наукова робота: Автор наукових та методичних праць, серед яких підручник «Математичне оброблення геодезичних вимірів» (Войтенко С.П., Шульц Р.В., Кузьмич О.Й., Кравченко Ю.В., К.: Знання. – 2015) та навчальний посібників «Геопросторовий аналіз» ( 2014, Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Кравченко Ю.В.. К.: КНУБА. – 2014)

 

Горковчук Денис Вікторович, к.т.н., асистент кафедри Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА
Освіта:
У 2012 році закінчив з відзнакою Київський національний університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» (у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 Київського національного університету будівництва і архітектури, 2018 рік). Тема дисертації «Уніфіковані моделі баз геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру».
Загальна інформація:
З 2013 року працює на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА. Бере активну участь в організації міжнародних проектів зі співробітництва між КНУБА та Університетом прикладних наук м. Ольденбург.
Навчальні дисципліни: Фотограмметрія, Фотограмметрія близьких відстаней
Напрями наукової діяльності: фотограмметрія близьких відстаней, лазерне сканування, дистанційне зондування, БПЛА, прикладні ГІС, бази геопросторових даних.
Наукова робота: Автор понад 15 наукових та методичних праць.

 

Єгоров Олександр Івановичк.т.н., доцент кафедри Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА
Освіта: Після закінчення восьми класів вступив до Київського топографічного технікуму, який закінчив у 1974 році з червоним дипломом. В цьому ж році вступив до Київського інженерно-будівельного інституту. В 1979 році захистив диплом інженера-геодезиста з відзнакою.
Загальна інформація: Трудову діяльність розпочав у 1979 році на кафедрі автоматизації геодезичних вимірювань, яка потім була перейменована у кафедру геоінформатики і фотограмметрії. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію.
Навчальні дисципліни: Фотограмметрія, Фотограмметрія близьких відстаней
Напрями наукової діяльності: обґрунтування точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації інженерних споруд
Наукова робота: Опублікував 55 друкованих праць. З них 30 праць наукового характеру і 25 праць методичного характеру, в тому числі конспект лекцій з супутникової геодезії, навчальний посібник “Основи супутникової геодезії. Геометричні методи”, навчальний посібник “Основи фотограмметрії”.

 

Зiборов Вiктор Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: Після закінчення середньої школи поступив до Київського топографічного технікуму, якій закінчив з червоним дипломом. В 1979 році поступив до Київського інженерно-будівельного інституту по спеціальності інженер-геодезист. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію у Львові на тему “Математичне моделювання генералізації форми рельєфу при топографо-геодезичних вимірюваннях”.
Загальна інформація:  З 1992 року працює на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії.
Перелік навчальних дисциплін: 
 1. Математичні методи і моделі
 2. Iнформатика і програмування
 3. Моделi i методи прогнозування
Наукова робота:  Автор біля 60 публікацій, в тому числі 5 книг по програмуванню на декілька мовах. Зараз його наукові інтереси зосереджені на розробці оптимальних методів апроксимації опитних даних нелінійними функціями.

 

Лазоренко-Гевель Надія Юріївнакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: у 2009 році закінчила з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури, отримала диплом магістра з відзнакою і кваліфікаційний рівень інженер-геоінформатик.
Загальна інформація:
З 2009 р. до 2014 р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за сумісництвом).
З 2018 р. та донині – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за сумісництвом).
У березні 2013 року закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.24.04 “Кадастр і моніторинг земель”. Працює в КНУБА з 1.09.2013 року. У жовтні  2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України”, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. 14 грудня 2018 року отримала вчений ступінь доцента. З того ж року доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії.  Член технічного комітету 103 «Географічна інформація/Геоматика».
Перелік навчальних дисциплін:
 1. Бази геопросторових даних
 2. Геоінформаційний моніторинг
 3. Нормативне забезпечення геоінформаційної діяльності
 4. Геоінформаційні методи в туризмі
 5. Прикладне програмування в ГІС
Наукова робота: Автор 33 науково-методичних праць, з них: 28 статей у фахових виданнях, затверджених у переліку Міністерства освіти і науки України на наукометричній базі Scopus, 5 методичних праць. Співавтор 2 науково-дослідних робіт в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії, співавтор комп’ютерної програми «Геоінформаційна система прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних».
Напрями наукової діяльності: Геоінформаційні моделі, методи і технології для систем моніторингу  і управління територіями; бази геопросторових даних, інфраструктура геопросторових даних і стандартизація географічної інформації. Працює над темою докторської дисертації: Методичні основи створення базових наборів геопросторових даних.

 

Лепетюк Вікторія Борисівнакандидат географічних наук, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта:У 1999 р. закінчила з відзнакою магістратуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Картографія» та здобула кваліфікацію магістра картографії, менеджера, географа, викладача.
Загальна інформація:Науково-педагогічний стаж 9 років.Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія (2008 рік).Тема дисертації “ Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області)”.Працювала картографом у ЗАТ «Інститут передових технологій», редактором, провідним редактором карт картографічного відділу ДНВП «Картографія».З 2010 р. працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента, а з 2017 р. – доцента.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Картографія.
2. Основи геоінформатики.
3. Загальне землезнавство.
4. Інформаційні системи в туризмі.
5. Креслення.
Наукова робота:Авторкою опубліковано 25 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 23 публікації (одноособові та у співавторстві), 1 методичні вказівки, 1 свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір.
Напрями наукової діяльності: Розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель.

 

Максимова Юлія Сергіївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії.
Освіта: Київський національний університет будівництва і архітектури у 2015 році (спеціальність «Геоінформаційні системи і технології», кваліфікація інженер-геоінформатик)
Загальна інформація:
З 2014 по 2015 рр. працювала науковим співробітником в НДІГК;
У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель, тема дисертації «Геоінформаційні моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів»;
З 2015 р. по теперішній час – викладацька робота на посаді асистента кафедри ГІФ;
з 2017 по теперішній час – старший науковий співробітник ДП «УРКНДПІЦИВІЛЬБУД».
Перелік навчальних дисциплін:
1. Основи геоінформатики
Наукова робота: Автор 12 наукових праць.
Напрямки наукової діяльності:
Розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, містобудівного кадастру.
Нестеренко Олена Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії, заступник декана факультету Геоінформаційних систем і управління територіями.
Освіта:
У 2004р. Закінчила  Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю Геодезія, кваліфікація – магістр в галузі геодезії, картографії та землевпорядкування.
Загальна інформація:
Науково-педагогічний стаж 15 років.
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
На кафедрі працює з 2004 року.
Перелік навчальних дисциплін:
 1. Геодезія
 2. Топографія з основами геодезії
 3. Організація, управління та планування топографо-геодезичного виробництва
Наукова робота: Автором опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць.
Напрями  наукової діяльності:
Оцінка відповідності топографо-геодезичної продукції. Моделювання місцевих систем координат.

 

Патракеєв Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: 1975-1977 рр. Київське суворовське військове училище. 1977-1981 Харківське військове авіаційне командне училище зв’язку ім. Ленінського комсомолу України. 1985-1988 рр. ад’юнкт кафедри АСУ ВПС Військово-повітряної інженерної академії ім. М.Є. Жуковського (м. Москва) — спеціальність: 20.02.12 – Військова кібернетика, системний аналіз, дослідження операцій, моделювання бойових дій та систем військового призначення. Тема дисертації спеціальна. Захистив кандидатську дисертацію в 1988 році. З 1992-1995 рр. слухач Харківського військового університету де отримав кваліфікацію “офіцер з вищою військовою освітою”.
Загальна інформація: З 1989 до 1991 року проходив військову службу на викладацьких посадах Харківського військового авіаційного училища радіоелектроніки ім. Ленінського комсомолу України  та Харківського військового університету. В 2000 році отримав вчене звання доцента по кафедрі стрільби та управління вогнем військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. З 2002 по 2013 рік доцент кафедри геоінформаційних систем і геодезії, а з 2009 року завідувач кафедри геоінформаційних систем і геодезії Харківської академії міського господарства ім. О.М. Бекетова. З 2014 року по сьогодення доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
Нагороджений медалями СРСР та відзнаками Міністерства оборони України
Перелік навчальних дисциплін: Основи системотехніки, планування та управління ГІС проектами, ГІС в містобудуванні.
Наукова робота: Опубліковано 110 праць, з них: 95 робіт наукового характеру,15 навчально-методичних праць.
Напрями наукової діяльності: Методологічні основи геоінформаційого моніторингу природно-технічних комплексів

 

Денисюк Богдан Іванович – старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: У 2000 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Інженерна геодезія».
Загальна інформація:
Науково-педагогічний стаж 19 років.
На кафедрі працює з 2000 року.
З 2000 по 2014 рр. працював на кафедрі асистентом кафедри
З 2014 – по теперішній час, старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Перелік навчальних дисциплін:
1. Геодезичні прилади
2. Дистанційне зондування Землі
3. Практикум з ГІС
4. Геодезична практика І курсу
Наукова робота: Автором опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 навчальні посібники з цифрової фотограмметрії, конспект лекцій з геодезичних приладів.
Напрями наукової діяльності: розроблення методів, моделей геоінформаційного моніторингу природних та антропогенних територій, ГІС та просторовий аналіз, цифрова фотограмметрія, геодезичне приладознавство та геодезія.

 

Кучеренко Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії
 Освіта:
1.Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ) у 1985 році (спеціальність: «Міське будівництво», кваліфікація інженер-будівельник).
2.Закінчила аспірантуру при Київському національному університеті будівництва і архітектури у 1999 році за спеціальністю «Економіка будівництва».
Загальна інформація:
З 1985 по 1988 рр. працювала інженером технічного відділу Южноукраїнського відділення Будбанку СРСР Миколаївської області.
З 1988 по 1996 рр.  – інженер планово-виробничого відділу Згурівського райагробуду Карпорації «Украгропромбуд».
З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі (стаціонар) при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Вела дослідження за напрямом «Удосконалення методів визначення економічної ефективності при розміщенні і будівництві об’єктів транспортної інфраструктури у містах України».
З 2000 по 2014 рр. працювала в Державній академії житлово-комунального господарства, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва» на посаді доцента кафедри житлової політики та утримання житла (в 2006 р. було присвоєне вчене звання «Доцент академії».
З 2015 по 2017 рр. – провідний фахівець кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
З 2017 р. – старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
Перелік навчальних дисциплін:

 1. Технологія туристичної діяльності
 2. Планувальна структура систем туризму
 3. Туроперейтинг
 4. Організація готельно-ресторанної справи
 5. Організація екскурсійної діяльності
 6. Транспортне забезпечення в туризмі
 7. Комплексна оцінка туристичних ресурсів
 8. Організація та планування туристичного середовища.

Напрями наукової діяльності: Оптимізація транспортної складової в туристичній логістиці. Дослідження операцій в туризмі.
Наукова робота: Автор понад 70 наукових праць, у тому числі 2 навчальних посібники з грифом МОН (у співавторстві). Брала участь (як співавтор) у розробленні двох ДБН України.

 

Кінь Данило Олексійович – асистент кафедри Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА

Освіта: У 2018 році з відзнакою закінчив Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», отримав диплом бакалавра та кваліфікаційний рівень інженера-геодезист.
У 2019 році з відзнакою закінчив Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», отримав диплом магістра з відзнакою і кваліфікаційний рівень інженер-геоінформатик.
Загальна інформація:
З 2018 р. до 2019 р. – інженер Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за сумісництвом).
З 2020 року молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за сумісництвом).
З 2020 року працює асистентом на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
Наукова робота: Автор 29 науково-методичних праць (одноособові та у співавторстві), з них: 8 статей у фахових виданнях, затверджених у переліку Міністерства освіти і науки України на наукометричній базі Index Copernicus, 2 навчальних посібника. Співавтор 1 науково-дослідної роботи в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії.
Перелік навчальних дисциплін: Геодезія

Напрями наукової діяльності: В даний час веде наукову роботу за темою дисертаційного дослідження «Дослідження геодезичних і картометричних операцій в геоінформаційному середовищі».

 

Маліков Олександр Вікторович – асистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії

Освіта
В 1993  закінчив Київський топографічний технікум с відзнакою. В цьому ж році вступив до Київського державного університету будівництва та архітектури. В 1998 році захистив диплом інженера-геодезиста.
Загальна інформація: В КНУБА працює з 2015 р.
З 2017 р. працює на кафедрі асистентом.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Інформатiка i програмування
2. Практикум з ГIС
3. Прикладне програмування в ГIC
4. Навчальна практика спеціальності
5. Виробнича практика

Напрями наукової діяльності: Геоінформаційні системи, програмування

 

Плющ Тетяна Миколаївнаасистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю “Геоінформаційні системи і технології”
Загальна інформація: 2012 року закінчила навчання в аспірантурі в Київському національному університеті будівництва та архітектури. З 2009 року працює асистентом на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії.
Напрями наукової діяльності: дистанційне зондування Землі, фотограмметрія та ДЗ, ГІС в кадастрових системах.

 

 

 

 

Савчук Ірина Анатоліївнаасистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії 
Освіта
:

2005-2010 –Київський національний університет будівництва і архітектури,
факультет “Геоінформаційних систем і управління територіями”, спеціальність – землевпорядкування і кадастр, кваліфікація – інженер землевпорядкування і кадастру. Диплом з відзнакою, занесена до книги пошани університету.
Загальна інформація: З 2010 р. по 2013 р. – інженер І категорії сектору камеральних робіт та виготовлення технічної документації відділу топографо-геодезичних робіт № 2 комунального підприємства «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі». З 2013 р. по 2017 р. – начальник відділу ринку та оцінки земель Головного управління Держгеокадастру у м. Києві. В 2017 році вступила до аспірантури і розпочала роботу за темою: «Системи управління якістю та оцінка відповідності геопросторових даних». З 2017 року та донині – асистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії.
Перелік навчальних дисциплін:
1. ГІС в кадастрових системах
2. Інструментальні ГІС
Напрями наукової діяльності: Оцінка відповідності, впровадження та робота з системами управління якістю в топографо-геодезичній галузі.

 Допоміжний склад

Рудь Віліям Андрійович, завідувач лабораторіями, асистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта: У 1976 році закінчив Чернівецький житлово-комунальний технікум.
У 1985 році отримав вищу освіту на кафедрі інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту.
У 1992 році закінчив спеціальний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Менеджмент та інформаційні технології». Присвоєна кваліфікація «Менеджер».
Загальна інформація:
З 1976 по 1981 рік працював  техніком, старшим техніком, інженером, старшим інженером, старшим топографом в інституті УкрНДІінжпроект.
З 1981 по 1986 працював провідним конструктором в інституті Укрцукрпроект.
У 1985 році отримав вищу освіту на кафедрі інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту.
З 1986 по 1988 рік працював на заводі ЗБК головним інженером.
З 1988 по 1990 рік – Голова правління кооперативу «Комплекс».
З 1990 по 1993 рік – головний інженер ремонтно-будівельного управління РБУ-1 НПО (Київкультрембудреставрація).
З 1993 по 2000 рік – заступник Генерального директора ВФ «АІС Медесан».
З 2000 по 2003 рік – заступник начальника Управління справами Укрзалізниці.
З 2003 по 2016 рік – начальник відділу, керівник будівельних проектів, головний інженер, керівник служби замовника та заступник Генерального директора в будівельних організаціях.
З 2016 року працює завідуючим лабораторією кафедри Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
Перелік навчальних дисциплін: Топографія с основами геодезії, Геодезія

 

Ковтун Віктор Іванович, майстер

Освіта: У 1967 році закінчив Харківський електротехнікум зв’язку.
У 1976 році закінчив Харківський інститут інженерів транспорту, факультет «Автоматика, телемеханіка та зв’язок».
Загальна інформація:
Працював інженером, старшим інженером та заступником начальника відділу в Обчислювальному центрі Південно-західної залізниці.
Приймав активну участь у впровадженні АСУ вантажних перевезень на Південно-західній залізниці. Згодом приймав безпосередню участь у впровадженні АСУ «Экспресс-2» російської розробки на залізницях України.
Після розпаду СРСР приймав активну участь у розробці та впровадженні вітчизняної АСУ пасажирськими перевезеннями  «Експрес УЗ» на залізницях України.
У 1996 році був переведений до апарату Укрзалізниці. Працював провідним інженером, головним інженером Головного управління інформатики та статистики, начальником Управління телекомунікацій Головного управління інформаційних технологій.
З 2016 року працює майстром на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.

 

Лисенко Лариса Анатоліївна, інженер ІІ категорії

Освіта: У 2001 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та здобула кваліфікацію інженера будівельника.
Загальна інформація: З 1994 р. працювала лаборантом на кафедрі Автоматизації геодезичних вимірювань КНУБА.
З 20016 р. працює інженером ІІ категорії на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.